X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8938
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Żaneta Lewandowska
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół w Baniach, ul. Sportowa 1, 74-110 Banie
Opiekun stażu: Mariola Joniak

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1*)

ZADANIA Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
FORMY REALIZACJI analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli; poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
TERMINY wrzesień 2009
DOWODY REALIZACJI rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dot. zakresu wymagań kwalifikacyjnych

ZADANIA Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
FORMY REALIZACJI rozmowy i konsultacje dot. sposobu realizacji stażu; określenie form współpracy i częstości spotkań (konsultacji); określenie źródeł z zakresu literatury dot. nauki języka obcego
TERMINY wrzesień 2009 – maj 2010
DOWODY REALIZACJI pisemny kontrakt z opiekunem stażu określający zasady współpracy

ZADANIA Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
FORMY REALIZACJI zredagowanie we współpracy z opiekunem Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
TERMINY wrzesień 2009
DOWODY REALIZACJI Plan Rozwoju Zawodowego

ZADANIA Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
FORMY REALIZACJI zaznajomienie się ze Statutem szkoły oraz szkolnym systemem oceniania; poznanie programu wychowawczego szkoły, organizacji roku szkolnego oraz aktów prawnych regulujących pracę szkoły (Ustawa o systemie Oświaty)
TERMINY wrzesień 2009 – listopad 2009
DOWODY REALIZACJI teczka wychowawcy, kserokopie dokumentów i aktów prawnych

ZADANIA Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami
FORMY REALIZACJI obserwacja i udział w Radach Pedagogicznych,;rozmowy z innymi nauczycielami
TERMINY wrzesień 2009
DOWODY REALIZACJI organizacja zajęć własnych (kółka wyrównawcze, przedmiotowe, konsultacje)

ZADANIA Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
FORMY REALIZACJI zapoznanie się z rodzajem i sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik szkolny, arkusze ocen itp.)
TERMINY wrzesień 2009 – maj 2010
DOWODY REALIZACJI wspomniane dokumenty

ZADANIA Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
FORMY REALIZACJI wdrażanie do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia oceniania; udział w konferencjach doskonalenia nauczycieli; współpraca z pedagogiem szkolnym; współpraca z rodzicami TERMINY wrzesień 2009 – maj 2010
DOWODY REALIZACJI dokumenty potwierdzające uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach

ZADANIA Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
FORMY REALIZACJI gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, arkuszy hospitacji, dzienników zajęć dodatkowych (kółko wyrównawcze i przedmiotowe), świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów oraz zdjęć itp.
TERMINY wrzesień 2009 – maj 2010
DOWODY REALIZACJI teczka stażysty

ZADANIA Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu
FORMY REALIZACJI dokonanie autoanalizy i samooceny; przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego Planu Rozwoju Zawodowego (sukcesy i porażki)
TERMINY maj 2010
DOWODY REALIZACJI sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

ZADANIA Złożenie wniosku o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela konraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
FORMY REALIZACJI Sporządzenie wniosku; przygotowanie dokumentacji
TERMINY czerwiec 2010
DOWODY REALIZACJI wniosek i dokumentacja z realizacji stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zasad szkoły (§6 ust.2 pkt 2*)

Z Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole
FR analiza podstawy programowej; zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczyciela realizującego program „der, die, das neu” oraz „Kompass 2”; skonstruowanie planów wynikowych z języka niemieckiego
T wrzesień 2009
DR wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie testów, prac klasowych i kart pracy

Z Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu oraz samokształcenie
FR udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej; uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; dążenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności w nauczaniu; kontakt z pedagogiem szkolnym
T wrzesień 2009 – maj 2010
DR potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach

Z Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
FR działanie autorefleksyjne; dokumentacja efektów własnej pracy (konspekty, dzienniki zajęć dodatkowych itp.); pozyskiwanie inf. zwrotnych ze strony uczniów oraz innych nauczycieli (uwagi, rozmowy)
T wrzesień 2009 – maj 2010
DR autorefleksja i autoanaliza

Z Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
FR hospitacja lekcji opiekuna stażu, sporządzanie notatek i wyciąganie wniosków, omawianie wyników hospitowanych lekcji; samoocena
T wrzesień 2009 - maj 2010
DR wnioski z hospitacji i obserwacji

Z Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu a także Dyrektora szkoły
FR opracowanie szczegółowych konspektów; konsultacje z opiekunem stażu; analiza i oszacowanie wyników przeprowadzanych lekcji
T wrzesień 2009 - maj 2010
DR konspekty lekcji, wnioski z przeprowadzanych lekcji

Z Organizowanie zajęć dodatkowych
FR zajęcia pozalekcyjne (kółko wyrównawcze i przedmiotowe)
T wrzesień 2009 - maj 2010
DR dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Z Doskonalenie multimedialnych technik pracy
FR publikacja w internecie Planu Rozwoju Zawodowego; korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych; przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera; przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
T wrzesień 2009 - maj 2010
DR teczka stażysty

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3*)

Z Zapoznanie się z programem wychowawczym w szkole
FR omówienie poszczególnych zadań programu przez opiekuna stażu; analiza dokumentacji
T wrzesień 2009
DR kserokopia programu wychowawczego
Z Zapoznanie się ze sposobami gromadzenai informacji o środowisku uczniów
FR rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas
T wrzesień 2009 – maj 2010
DR notatki


Z Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów
FR lektura pedagogiczna i psychologiczna; rozmowy z nauczycielami i rodzicami
T wrzesień 2009 – maj 2010
DR streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej

Z Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
FR skonstruowanie planu pracy wychowawczej; nawiązanie emocjonalnej więzi z każdym wychowankiem; analiza osiągnięć szkolnych wychowanków (szukanie przyczyn niepowodzeń i sposobów ich rozwiązywania); rozwijanie zainteresowańi uzdolnień uczniów
T wrzesień 2009
DR plan pracy wychowawczej

Z Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
FR wywiady z uczniami, rozmowy z wychowawcami klas ora pedagogiem szkolnym
T wrzesień 2009 - maj 2010
DR ankiety

Z Nawiązanie współpracy z rodzicami
FR organizowanie zebrań inf.-organizacyjnych oraz spotkania indywidualne z rodzicami, przekazywanie rodzicom pisemnych inf. o planowanych sródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczniów, spotkania okolicznościowe
T wrzesień 2009 - maj 2010
DR plan zebrań z rodzicami, protokoły zebrań z rodzicami, scenariusze uroczystości, dziennik


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4*)

Z Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
FR opracowanie tematów, zakresu i terminów
T wrzesień 2009
DR plan pracy z opiekunem stażu

Z Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
FR rozmowa z opiekunem stażu; notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków
T wrzesień 2009 – maj 2010
DR notatki, arkusze hospitacji

Z Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć
FR konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja
T wrzesień 2009 – maj 2010
DR scenariusze lekcji, wnioski z hospitacji

Z Analiza efektów własnej pracy
FR prowadzenie zeszytu z zapisem planowanego przebiegu lekcji i jego analiza po odbytej lekcji; uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
T wrzesień 2009 – maj 2010
DR wprowadzanie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Z – Zadania
FR – Formy realizacji
T – Terminy
DR – Dowody realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.