X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7795
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. DANE NAUCZYCIELA

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Kowalczyk
2. Okres stażu w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli: od 1 września 2007 r. do
do 8 listopada 2009 r.
3. Wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
4. Staż pracy pedagogicznej: 5 lat, 2 miesiące
5. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Stadnickiej Woli.
6. Zajmowane stanowisko: nauczyciel geografii.

II. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO I JEJ UZASADNIENIE.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , pani Anna Kowalczyk – nauczyciel kontraktowy, ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego spełniła następujące wymagania zawarte w paragrafie 7 ust.2
Pkt 1
WYKAZAŁA UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
- Zapoznała się z procedurą awansu zawodowego – poprawnie sformułowała wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
- Nawiązała współpracę z opiekunem stażu – został podpisany kontrakt.
- Obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu z położeniem nacisku na zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. Po zajęciach brała udział w dyskusji, omawiając je pod względem merytorycznym i metodycznym. Z obserwowanych zajęć sporządzała notatki, formułowała wnioski, dzieliła się interesującymi spostrzeżeniami z opiekunem stażu. Wykorzystywała poznane metody, wzbogacając i doskonaląc swój warsztat pracy.
- Przeprowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu. Po zajęciach analizowała je z opiekunem, dokonywała trafnej samooceny, wyciągała wnioski do dalszej pracy.
- Dzieliła się swoją i doświadczeniem poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich.
- Opracowała wynikowe plany nauczania dla poszczególnych klas oraz współtworzyła PSO z geografii.
- Poszerzała swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. W okresie stażu w Stadnickiej Woli ukończyła:
• W marcu 2008 studia podyplomowe trzysemestralne w zakresie „Nauczania matematyki w ramach projektu dla nauczycieli obejmującego ICT, język obcy oraz drugi przedmiot”.
W ramach w/w studiów zdobyła certyfikat z języka angielskiego na poziomie A2.
• 13.02.08 – „Umiejętności ucznia na progu do gimnazjum” – Konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Nowa Era
• 5.03.09 – „Pójdź no kochasiu do mapy.... – czyli rola mapy w kształtowaniu geograficznym” – warsztaty prowadziła p. B.Dziedzic doradca metodyczny z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
• 25.05.09 – „Heifer International”. – Education Training Program Global Education Resources.
(prezentacja dotycząca głodu, biedy i ochrony środowiska na świecie)
• 15.10.09 – „Kioto w domu” - klimat i energia. – warsztaty dotyczące wsparcia edukacji ekologicznej w szkołach w zakresie zmian klimatycznych i oszczędności energii. – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• 09.2009 – rozpoczęłam Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki – Zakład Doskonalenia Zawodowego (Centrum Doskonalenia Nauczycieli) w Kielcach
• 02.10.07 – „Hospitacja diagnozująca”-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
• 27.11.07 – „Autorytet nauczyciela”- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
• 10.01.08 – „Wychowywać ucząc. Jak ułatwić nauczanie?”
• 21.10.2008 – „Komunikacja interpersonalna” – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Edyta Brudnik
• 24.03.09 – „Agresja w szkole od terapii do diagnozy” – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Edyta Brudnik
• 29.10.09 – „Modyfikacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania W związku z Wdrażaniem reformy programowej”
- Pracowała w zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
Wygłosiła referaty: „Aspekty regionalne na lekcji geografii”, „Nowa podstawa programowa w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”.

Pkt 2
WYKAZYWAŁA W SWOJEJ PRACY UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.
- Pani M. Mularczyk współpracuje z pedagogiem szkolnym i nauczycielami, co umożliwia jej poznanie środowiska uczniów. Troszczy się o rozwój emocjonalny ucznia poprzez bycie osobą dostępną, do której można zawsze podejść i porozmawiać, czy uzyskać dodatkową pomoc. Zapoznawała się z dokumentacją wychowawcy klasy, obserwowała lekcje wychowawcze prowadzone przez opiekuna stażu. Brała udział w spotkaniach z rodzicami prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Współpracowała z Wolontariatem w Końskich – angażowała uczniów do realizacji zadań sekcji Wolontariatu
- Współpracowała z zarządem PCK w Końskich – brała udział w różnego rodzaju spotkaniach i akcjach
- Współpracowała z Biblioteką Publiczną w Końskich
- Uczestniczyła w klasyfikacyjnych i plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej.
- Pełniła funkcję członka komisji nadzorującej pisanie egzaminu gimnazjalnego pełniła funkcję członka komisji Konkursu Geograficznego
- Pełniła funkcję przewodniczącej komisji V Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim – etap powiatowy.
- Prowadziła spotkania i konsultacje z uczniami przygotowującymi się do egzaminu gimnazjalnego i konkursów
- Razem z innymi nauczycielami prowadziłam Szkolny Klub Europejski.
Zrealizowane zadania:
• Opracowała wspólnie z paniami L.Saik, J. Dziubą, I. Janiszewską plan pracy klubu na rok szkolny 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
• 28.10.07 przeprowadziła warsztaty dla członków klubu na temat krajów członkowskich Unii Europejskiej
• Aktualizowała informacje znajdujące się na tablicy SKE
• Opracowała gazetkę na temat zadań ONZ, NATO, OBWE – rok szkolny 2007/2008
• Gazetka dotycząca państw Układu z Schengen – rok szkolny 2007/2008
• W maju 2008 i 2009 brała udział w realizacji projektu edukacyjnego „Piknik Europejski. W 2008 r.był to konkurs o zasięgu powiatowym. Celem imprezy było pogłębianie wiedzy na temat UE, integracja uczniów z różnych szkół oraz promocja naszej placówki
• 19.09.08 przygotowała broszury informacyjne na temat symboli w Unii Europejskiej.
• Wspólnie z pozostałymi opiekunami prowadziła społecznie spotkania z członkami klubu
• W ramach działalności SKE organizowała konkursy międzyklasowe .
• Współpraca z Urzędem Integracji Europejskiej

- Razem z opiekunem stażu była odpowiedzialna za Szkolne Koło PCK i sekcję Wolontariatu w ramach którego:
• Zorganizowała spotkanie z honorowym dawcą krwi p. Edwardem Kacperczakiem
• Uczestniczyła w różnych charytatywnych akcjach takich jak przedświąteczne zbiórki odzieży, maskotek, podręczników
• Przygotowywała pogadanki na temat „Zdrowy styl życia”, „Wpływ nikotyny na organizm człowieka”
• Przygotowała razem z opiekunem stażu apel z okazji „Dnia Ziemi” –odczyt przez radiowęzeł
• Brała udział w akcji „Sprzątanie Świata”
• Brała udział w Akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- jako członek sztabu WOŚP liczyła pieniądze wolontariuszy.
• Przygotowywała gazetki związane z promowaniem zdrowia
• Organizowała konkursy będące pod patronatem zarządu PCK- etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady „Promocja Zdrowego Stylu Życia”
- Uczestniczyła w pracach związanych z próbnym egzaminem gimnazjalnym-opracowywała i sprawdzała zadania
- Sprawowała opiekę nad uczniami w czasie: zajęć prowadzonych podczas ferii, zabaw szkolnych
- Była opiekunem podczas różnych wycieczek szkolnych (Chorzów, Kielce, Oświęcim )
- Z okazji Dnia Ziemi zorganizowała wyjście klasy IIA do oczyszczalni ścieków w Końskich
- Organizowała etap szkolny konkursu geograficznego (2007, 2008, 2009)

Pkt 3
WYKAZAŁA UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ KOMPUTEROWEJ .
Nauczycielka potrafi w swojej pracy zastosować technologię komputerową i informacyjną:
- Opracowuje scenariusze zajęć i narzędzia pomiaru dydaktycznego przy pomocy edytora tekstu
- Wyszukuje potrzebne informacje, korzystając z dostępnych przeglądarek internetowych
- W ramach studiów podyplomowych, brała udział w zajęciach z przedmiotu „ Kompetencje informatyczne nauczyciela” -45 godzin, oraz „Technologia informacyjna w nauczaniu drugiego przedmiotu”-30 godzi

PKt 4
WYKAZYWAŁA UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH .
- Nauczycielka stosowała w praktyce powyższe zagadnienia, szczególnie te, które dotyczyły pomocy społecznej. Razem z opiekunem stażu była odpowiedzialna za Szkolne Koło PCK i grupę Wolontariatu.
- Współpracacuje z wychowawcami i pedagogiem szkolnym
- Pomagała opiekunowi stażu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- Kończy Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki
- Potrafi zindywidualizować pracę z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce. Uczniom z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowuje wymagania zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii.
- Prowadziła zajęcia pozalekcyjne dla uczniów przygotowujących się do konkursów, chcących doskonalić swoje umiejętności.
- Nabyła umiejętności obserwowania postępów uczniów w procesie nauczania i uczenia się.
- Rozwijała zainteresowania uczniów poprzez zachęcanie do wykonywania prac dodatkowych, wyszukiwania i opracowywania informacji z różnych źródeł wiedzy na zadany temat.

Pkt5
WYKAZAŁA SIĘ ZNAJOMOŚCIĄ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY.
- W czasie trwania stażu nauczycielka zapoznała się z przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania szkoły( Karta Nauczyciela, Dzienniki Ustaw, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 r.).
- Analizowała dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Profilaktyczny, Program wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się, WZO, regulaminy (Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego, biblioteki, świetlicy)
- Zapoznała się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy właściwymi dla szkoły, brała udział w szkoleniu BHP i przeciwpożarowym
- Brała udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu.
- Klasyfikowała i promowała uczniów: wystawiała oceny z nauczanych przedmiotów.
- Brała udział w pracach komisji szkolnych konkursów, m.in.: Pikniku Europejskiego.
- Pełniła funkcję opiekuna w trakcie wycieczek szkolnych.

WNIOSKI
Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu stwierdzam, iż pani Anna Kowalczykwzorowo wykonała wszystkie zamierzenia. W czasie prowadzonych zajęć wykazała się inwencją twórczą. Przygotowywany materiał jest dostosowany do wymagań programu nauczania, potrzeb i możliwości ucznia. Na lekcje przychodzi dobrze przygotowana – posiada materiały sporządzone na komputerze i pomoce dydaktyczne, z których korzysta podczas zajęć. Jej komunikatywność spowodowały, że łatwo nawiązuje kontakt z uczniami zyskując ich szacunek i sympatię. Stara się wnikliwie rozpoznawać środowisko uczniów obserwować ich postępy w nauce i rejestrować ich osiągnięcia. Pani Anna Kowalczyk systematycznie i w sposób przejrzysty prowadzi dokumentację swoich działań dydaktycznych. Jej praca nie kończy się na lekcjach. Jako opiekun Szkolnego Koła PCK i Wolontariatu daje dowód, że jest otwarta na niesienie pomocy.
Uważam, że praca pani Anny Kowalczyk obserwowana w czasie stażu zasługuje na ocenę pozytywną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.