X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8831
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 01.12.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. nr 214, poz. 1580)


Staż nauczycielski na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam dnia 1 września 2009 roku objęciem stanowiska nauczyciela języka angielskiego i języka polskiego w .............
Opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825), na początku roku szkolnego 2009/2010 opracowałam plan rozwoju zawodowego.
W czasie trwania stażu realizowałam zadania w celu zdobycia zaplanowanego stopnia awansu:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Organizację pracy nauczyciela stażysty rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie z panią ............... uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i zasady działania. Ustalony został termin hospitowanych oraz przeprowadzanych przeze mnie lekcji oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć. Wskazówki opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole pomagały mi w organizacji własnej pracy.
We wrześniu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego opartą na Rozporządzeniu MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 01.12.2004 r. oraz z Kartą Nauczyciela wraz ze zmianami z dnia 1 września 2009 r. Przeanalizowałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.
Następnie zapoznałam się z dokumentami określającymi zadania, organizację i zasady funkcjonowania placówki. Dokonałam analizy następujących dokumentów: Statutu Szkoły, Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczy, Wewnatrzszkolnego Systemu Oceniania. Statut stał się dla mnie ważnym źródłem szkolnego prawa, dzięki niemu dowiedziałam się o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom – prawach oraz obowiązkach. Dokument ten okazał się także pomocny we wszystkich sytuacjach spornych (jak np. prawo ucznia do poprawiania oceny czy możliwość odwołania od wystawionego stopnia).
Poznałam również zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć dodatkowych, arkuszy ocen. Przeanalizowałam obowiązujące podstawy programowe
z języka polskiego i języka angielskiego. Na ich podstawie przygotowywałam zajęcia w klasach, które uczę: ....... oraz dostosowałam istniejące plany pracy do możliwości uczniów, którzy nauczani są w systemie indywidualnym.
Regularnie dokumentowałam własną pracę dydaktyczną poprzez wpisy do dzienników lekcyjnych i dzienników nauczania indywidualnego. Uzmysłowiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń, śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz analizowanie wyników edukacyjnych uczniów.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią. We wrześniu uczestniczyłam
w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi ewentualne źródła zagrożeń oraz sposoby postępowania
w niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 2)

Realizując zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego
i planu pracy szkoły, korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swoich umiejętności w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz nauczyciela języka angielskiego.
Poznałam możliwości edukacyjne uczniów, analizując ich dokumentację z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz obserwując pracę na lekcji. Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, chcąc rzetelnie oceniać pracę swoich wychowanków. Do każdych zajęć przygotowywałam się starannie, pamiętając o ograniczonych możliwościach intelektualnych dzieci oraz zasadach oligofrenopedagogiki.
Stosowałam różne metody aktywizujące. Moim celem było motywowanie uczniów do nauki języka obcego oraz wzbudzenie zainteresowania tym językiem. Swoje lekcje starałam się urozmaicać poprzez wykorzystanie różnorodnych pomocy wizualnych, własnoręcznie przygotowanych materiałów oraz gier i zabaw dydaktycznych. Zgromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (mapy, plansze, książki, programy nauczania, plakaty, flashcards, nagrania audio, programy komputerowe, scenariusze zajęć, testy, karty pracy), które wykorzystywałam w trakcie zajęć, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
Jako nauczyciel języka angielskiego czułam się zobowiązana do dbałości o wyposażenie sali. Po remoncie budynku szkolnego, wspólnie z nauczycielem języka angielskiego, zorganizowałam pracownię językową, w której wspólnie z koleżanką gromadzimy pomoce dydaktyczne wspomagające naukę języka obcego.
Stale pogłębiałam również swoją wiedzę, studiując literaturę specjalistyczną, wykorzystując materiały z zakresu metodyki języka angielskiego i języka polskiego. Systematycznie śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji na edukacyjnych stronach internetowych.
W swojej pracy wykorzystywałam technologię informacyjną, niezwykle przydatną w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozwala ona na atrakcyjne przedstawienie nauczanych treści. Przy pomocy komputera i Internetu opracowałam konspekty zajęć, testy, sprawdziany, dokumentację oraz pomoce dydaktyczne. Zgromadziłam także znaczny zasób ćwiczeń, gier multimedialnych i programów komputerowych.
Zamierzam kontynuować wykorzystywanie w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i najnowszych technologii informatycznych. Ogromnie wzbogaciło to prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło ich przebieg, pozwoliło na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego sprawozdania cząstkowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl).
Chcąc lepiej poznać i zrozumieć potrzeby dzieci z upośledzeniem umysłowym poszerzyłam swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego
z zakresu oligofrenopedagogiki. Zaznajomiłam się tam z różnorodnymi formami pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz metodami i technikami wspomagającymi rozwój dziecka, które wykorzystuję w swojej pracy. Uczestnictwo w kursie umożliwiło mi także poznanie zasad funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej poprzez wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym......., gdzie mogłam zapoznać się z metodami pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach. Uczestniczyłam w następujących szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
......
W czasie odbywania stażu realizowałam zadania dodatkowe. Pracowałam w zespole przygotowującym Targi Edukacyjne 2010. Współorganizowałam zajęcia otwarte w ramach Dni Kultury Języka (12 marca 2010) - przygotowałam ćwiczenia z języka angielskiego dla uczniów klas gimnazjalnych. Pomagałam również przy organizacji poczty walentynkowej.
Udoskonalałam swoje umiejętności dydaktyczne poprzez udział
w warsztatach oraz konferencjach metodycznych. Brałam udział w kilku spotkaniach z autorami podręczników, którzy zaprezentowali interesujące metody dydaktyczne jak i sposoby ich praktycznego zastosowania na lekcjach. Byłam uczestnikiem warsztatów metodycznych dotyczących metod aktywizujących
w nauczaniu języków obcych. Wśród nich:

- konferencje metodyczne: Smoothly does it. On making learning more pleasurable – dla nauczycieli szkół podstawowych; Gimnazjum exam... the aftermath – dla nauczycieli gimnazjum; Language aware. The value of conscious perception – dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Macmillan, 27 sierpnia 2009;
- Dni języka angielskiego, Pearson Longman, 1 września 2009;
- warsztat metodyczny: Fairyland – 7 ways to become a Star Teacher , Egis, 10 września 2009;
- szkolenie: Edukacja filmowa w szkole, Nowa Era, 17 września 2009;
- warsztat metodyczny: Powtórki z pomysłem: zadania egzaminacyjne jako gry komunikacyjne dla gimnazjalistów, Oxford, 26 września 2009;
- szkolenie: Jak prowadzić lekcje i nie zwariować, GWO, 29 września 2009;
- Angielski dla przedszkolaków, Macmillan i ŚCDN, 15 października 2009;
- warsztat metodyczny: My place In the world, Nowa Era, 6 marca 2010,
- warsztat metodyczny: Exploring the world, Nowa Era, 6 marca 2010,
- wykład metodyczny: Praca z grupą o zróżnicowanym poziomie, Oxford, 10 marca 2010:
- warsztaty: Nauczyciel w klasie-wygraj szacunek i autorytet, Nowa Era, 13 marca 2010,
- konsultacje metodyczne: Dni Person-Longman, 24 marca 2010,
- konsultacje metodyczne: Oxford Open Day, 18 maja 2010,
- warsztaty Twister dla nauczycieli szkół podstawowych, PWN, 22 maja 2010.

Wszystkie te wymienione formy doskonalenia były wartościowe pod względem treści merytorycznych, umożliwiły wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych szkół. Udział
w nich pomógł mi poszerzyć wiedzę, pozwolił przygotować ciekawe zajęcia i pomoce dydaktyczne dla uczniów.
Jako nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego zwracałam również uwagę na korelacje tych dwóch przedmiotów z innymi (np. plastyka, matematyka, historia, przyroda).
Napotkałam na trudności w nauczaniu języka polskiego. Ich przyczyną są najczęściej problemy edukacyjne uczniów: zbyt wolne tempo pracy, słaba pamięć i brak koncentracji uwagi, nierzadko duże trudności w czytaniu i pisaniu. Starałam się jednak przygotowywać ciekawe zajęcia i karty pracy. Dostosowałam formy, metody i środki dydaktyczne do możliwości uczniów starając się, by moje działania przynosiły pozytywne rezultaty.
Zdobywam także cenne doświadczenie zawodowe, jednocześnie pracując jako nauczyciel języka angielskiego w dwóch przedszkolach oraz poznaję dzieci z naszej placówki ucząc tego języka w działającym przy .......... Nadrzędnym celem tych zajęć jest kształtowanie zainteresowań i motywacji do nauki angielskiego poprzez zabawę.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój dziecka, jego potrzeby i potencjał rozwojowy. Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły
i dokumentacją uczniów. Poprzez rozmowy z dziećmi, z ich rodzicami, konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym poznałam problemy i potrzeby poszczególnych uczniów oraz ich sytuację rodzinną.
Ponadto obserwowałam i analizowałam na zajęciach możliwości edukacyjne uczniów i pojawiające się problemy wychowawcze, które starałam się rozwiązywać wspólnie
z wychowawcą klasy i psychologiem szkolnym. W celu podejmowania właściwych działań sięgałam również do literatury specjalistycznej.
Na swoich zajęciach propagowałam zasady dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych osób poprzez zorganizowanie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury i historii krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. Starałam się zachęcać uczniów do aktywnego i świadomego obcowania z kulturą poprzez uczestnictwo i organizowanie wyjść do muzeum i na przedstawienia teatralne:
- wrzesień 2009: wycieczki na Wietrznię i Biesak, zwiedzanie muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej oraz stałej wystawy historycznej: Z dziejów Kielc w Muzeum Historii Kielc,
- 16 marca 2010: Przegląd teatrzyków w języku angielskim, WDK,
- 22 kwietnia 2010: wystawa Dawne przedmioty szkolne, połączone z pogadanką na temat Katynia w Muzeum Historii Kielc,
- maj 2010: wycieczka przybliżająca dzieciom ciekawe miejsca w naszym mieście, organizowana przez Muzeum Historii Kielc.
Starałam się angażować dzieci do konkursów plastycznych, aby rozwinąć ich zainteresowania. Moi uczniowie brali udział w następujących konkursach:
- Tradycje kulinarne w Polsce i na świecie zorganizowanym przez ZSOS Nr 18 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach;
- 10 przykazań bezpiecznego Internetu(www.bezpiecznaszkola.com.pl).

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Przez cały rok szkolny obserwowałam lekcje języka polskiego, prowadzone przez opiekuna stażu, szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu zajęć,
- rodzaje środków dydaktycznych i metod pracy z uczniami,
- sposoby utrzymywania dyscypliny na zajęciach,
- wprowadzanie form aktywizujących i motywujących ucznia do pracy,
- różne formy podsumowujące i sprawdzające wiedzę uczniów,
- elementy wychowawcze.
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych.
Hospitacje zajęć u opiekuna stażu pobudzały mnie do refleksji nad własnym warsztatem zawodowym, nasuwały ciekawe pomysły,
a także dały szansę uświadomienia sobie pewnych błędów, co pozwoli mi uniknąć ich w przyszłości w swojej pracy pedagogicznej. Jednocześnie były dla mnie wskazówką, jak organizować pracę na lekcjach języka polskiego.
Przeprowadzałam także lekcje w obecności opiekuna stażu. Każde zajęcia były starannie przygotowane, poprzedzone opracowaniem konspektu. Przed zajęciami scenariusze lekcji były szczegółowo analizowane i omawiane. Po każdym zaś działaniu omawiałam ich przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy w celu doskonalenia warsztatu pracy. Stosowałam się do zaleceń opiekuna stażu, zwracając uwagę na różnorodne rozwiązania metodyczne i wskazówki wychowawcze.
Regularnie dokonuję analizy i samooceny własnych lekcji, tworząc notatki z rozmów pohospitacyjnych z opiekunem stażu, które pomagają mi w planowaniu kolejnych zajęć z uczniami. W ciągu tego roku pracy nauczyłam się, że jako nauczyciel języka angielskiego w szkole specjalnej zmuszona jestem uwzględniać ograniczone możliwości intelektualne wychowanków, które bardzo utrudniają im naukę języka obcego. Jednym z większych problemów jest zaburzone wnioskowanie i logiczne myślenie. Ponadto uczniowie mają trudności z poprawnym redagowaniem zdań, nawet w języku polskim. Bardzo dużo problemów przysparza im opanowanie materiału gramatycznego, z tego względu nie wprowadzam dużej ilości pojęć gramatycznych. Poza tym mają one luki w pamięci, często zapominają wiadomości z poprzednich lekcji, mimo wielokrotnych powtórzeń. Jeżeli dodamy do tego zaburzenia koncentracji uwagi, które często wiążą się z nadpobudliwością psychoruchową uczniów, tworzy się sytuacja prawdziwie skomplikowana. Na podobne trudności napotykam również
w nauczaniu języka polskiego. Przygotowywałam jednak ciekawe lekcje, opracowywałam karty pracy i różnorodne ćwiczenia, uwzględniając możliwości edukacyjne uczniów, aby jak najwięcej skorzystali oni z moich zajęć.

PODSUMOWANIE

Okres stażu pozwolił mi na dokonanie analizy własnych działań, określenie mocnych i słabych stron mojej pracy zawodowej. Rozwinęłam swoje umiejętności i poszerzyłam wiedzę
w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenie, jakim jest praca w szkole specjalnej.
Moim założeniem w pracy nauczyciela było rozbudzenie u uczniów zainteresowania do nauki języka angielskiego oraz uświadomienie sensu jego nauki. Dzięki licznym szkoleniom
i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu własnych działań, a także motywacji uczniów.
Myślę, że działania podjęte przeze mnie w tym okresie przyniosły pozytywne efekty
w mojej codziennej pracy i zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego, a także większą tolerancją wobec problemów uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców. Starałam się zrozumieć zachowania i reakcje uczniów, a w razie potrzeby wpływać na ich postawy, eliminować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji.
Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Nadal będę się starała stosować nowe rozwiązania metodyczne, pokonywać pojawiające się trudności, kierując się zdobytym doświadczeniem i stale doskonalić swoje umiejętności jako nauczyciel i opiekun dzieci i młodzieży. Zamierzam w dalszym ciągu podnosić kwalifikacje, gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Z tego względu, będę starała się wykorzystywać w pracy technologię komputerową
i pomoce audiowizualne.
Miniony rok szkolny był dla mnie rokiem wytężonej pracy. Oprócz prowadzonych zajęć dydaktycznych i pracy w działającym przy naszej szkole Centrum Wsparcia i Integracji Dzieci
i Młodzieży wykonywałam także zadania dodatkowe, takie jak: pomoc przy Targach Edukacja, Dniach Kultury Języka, Walentynkach, czy też wyjścia z uczniami na wycieczki
i przygotowanie ich do konkursów.
Kształtując siebie jako nauczyciela szkoły specjalnej, wyrabiałam również umiejętności przydatne w codziennych, międzyludzkich kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Mam nadzieję, że każdy następny rok mojej pracy przyniesie oczekiwane rezultaty.

Kielce, 01.06. 2010

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.