X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8884
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 UST. 1, PKT 1

PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI,
UWAGI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego

- zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itd.
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju VIII-IX.2007
IX.2007

czerwiec 2010r.
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
Potwierdzenie Dyrektora.
szkoły.

2.Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego

- gromadzenie dokumentacji,
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego okres stażu
okres stażu
czerwiec 2010r.
Okresowe sprawozdania
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej

- wspólnie z innymi nauczycielami organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów promujących szkołę
- stosowanie aktywizujących metod nauczania,
- zapoznanie uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych,
- motywowanie każdej oceny: informacja dla ucznia: Co potrafi i nad czym musi jeszcze popracować; w trakcie stażu
IX każdego roku szk.
W trakcie stażu
Potwierdzenia, zdjęcia, regulaminy

4.Wstępna ocena własnych umiejętności. Określanie mocnych i słabych stron.

- uświadomienie sobie własnych niedoskonałości pracy w szkole wymagających poprawy.
- autorefleksja, określenie mocnych stron: ukończenie wielu kursów i szkoleń, warsztatów; posiadanie uprawnień:
- instruktora fitness, piłki siatkowej, judo, gimnastyki, piłki nożnej
- hospitacje zajęć przez dyrektora
X. 2007 r.
Wg kalendarza hospitacji
Arkusz samooceny
Arkusze hospitacyjne

5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych oraz dokonywanie korekty bądź modyfikacji pracy

- przygotowanie z dwóch działów programowych planów metodycznych lekcji: wprowadzającej, doskonalącej i diagnozującej
W trakcie stażu Scenariusze lekcji, ankieta ,karta samooceny ucznia, wnioski do dalszej pracy, ewaluacja własnych działań

6. Monitorowanie i analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia.
- porównanie uzyskanych wyników w testach motorycznych /2 pomiary/
co rok w okresie stażu

Ocena skuteczności podejmowanych działań, wnioski do dalszej pracy, ewaluacja własnych działań i ocena ich skutków

7. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą

- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczanym przedmiotem,
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami, dyplomów, testów wiadomości,
- wyszukiwanie i przetwarzanie z Internetu informacji na potrzeby lekcji,
- wykorzystanie komputera w organizacji zawodów (regulaminy, dyplomy, sprawozdania),
- umieszczenie informacji sportowych dotyczących szkoły w gablocie przedmiotowej,

- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia;
W trakcie stażu
Notatki, wydruki.
Przykładowe konspekty lekcji, pomoce dydaktyczne wykonane przy użyciu komputera.
Notatki

8. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń
- lektura i analiza literatury fachowej,
- poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na wychowaniu fizycznym,
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć,
- udział w dyskusjach;
w trakcie stażu
Wykaz przeczytanej literatury
Notatki

9. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

- dyskusje, wymiana informacji i materiałów z innymi nauczycielami;
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły,
(udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.) o tematyce:
Bezpieczeństwo w szkole.
Agresja
Komunikacja interpersonalna
- obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych przez n-li wf;
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
w trakcie stażu
Świadectwa i zaświadczenia ukończenia kursów i innych form doskonalenia; materiały szkoleniowe.
Potwierdzenie.


§ 8 UST. 1, PKT 2

REALIZOWANIE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- opracowywanie, udostępnianie i przekazywanie materiałów dotyczących wychowania fizycznego
- organizacja i prowadzenie zajęć
otwartych dla zainteresowanych nauczycieli,
- konsultacja z nauczycielami uczącymi wychowania fizycznego z innych szkół – wymiana poglądów uwag, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem;
w okresie stażu Referaty, potwierdzenia
Scenariusze, konspekty z zajęć.
Notatki.

2.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce

- opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów szkolnych, międzyszkolnych,
- wzbudzanie szerszych zainteresowań celem uzyskania większej efektywności pracy,
- angażowanie uczniów do pomocy przy organizacji zawodów,
- stosowanie w pracy metod aktywizujących;
w okresie stażu Sprawozdania z zawodów

3. Opracowanie i wdrożenie planu realizacji zajęć pozalekcyjnych

- wdrażanie i opracowanie planów zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej lub piłki ręcznej w zależności od zainteresowania uczniów
w okresie stażu
Plan zajęć.
Dziennik zajęć.

4. Opracowanie planów wynikających z potrzeb szkoły

- opracowanie planu pracy profilaktyczno-wychowawczego dla klasy III.
IX.2007 Plan pracy

5.Poszerzenie oferty dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej szkoły
§ 8 ust.2 pkt 4C
- organizacja i przeprowadzenie turniejów z gier zespołowych w zależności od potrzeb uczniów
- konsultacje dla uczniów potrzebujących,
- rozpoznanie potrzeb i zainteresowań dzieci, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów w okresie stażu Potwierdzenia
Regulamin

6.Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów

- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych, w ramach zajęć pozalekcyjnych
- zajęcia z gier zespołowych w okresie stażu Dzienniki zajęć dodatkowych

7. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

- wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły; w ramach potrzeb Zaświadczenie o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

§ 8 UST. 1, PKT 3

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

1. Publikacje w internecie

3 Zamieszczenie na stronie internetowej ciekawych materiałów dotyczących pracy dydaktycznej:
- opublikowanie własnych opracowań,
- scenariuszy zajęć,
- imprez szkolnych.
w okresie stażu Adres strony internetowej
2. Podniesienie poziomu własnych kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Niwelowanie własnych niedoskonałości:
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w kursach:
 Opiekun stażu
 Bezpieczna lekcja wf- jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów,

- wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły,

- rozpoczęcie kolejnego stopnia awansu zawodowego w celu ewaluacji własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Wg kalendarza WDN
w okresie stażu
w okresie stażu
Potwierdzenia
Zaświadczenia

3. Podejmowanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i edukacji w środowisku lokalnym

Współpraca z organizacjami i instytucjami przy realizacji zadań promujących działania wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży:
- ze Szkolnym Związkiem Sportowym,
- z prasą lokalną,
- z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- z policją,
- z klubem MMKS „Wojownik” – sekcja judo.
w okresie stażu Potwierdzenia
podziękowania

4. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

- zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych,
- ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych’
- podsumowanie i wnioski. w okresie stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Opis przypadków

5.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów

- lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami;
w trakcie stażu Wykaz przeczytanej literatury
notatki

6.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów

rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami,
- kontakty z pedagogiem szkolnym,
- kontakty z wychowawcami klas;
w trakcie stażu Notatki, dokumentacja szkolna.
Potwierdzenia

7. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych działań

- pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego,

Sprawozdania


Zaplanowane zadania mogą ulec zmianom w trakcie realizacji, w zależności od sytuacji i potrzeb w szkole.

Zatwierdzam:
........................................

(imię i nazwisko)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.