X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8890
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ...
Nazwa i adres szkoły: ...

Dyrektor szkoły: ...
Opiekun stażu: ...

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ................
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: 01.09.2009
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ................
Data zakończenia stażu: .............................
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ *(§6 ust.2 pkt.1)

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, zapoznanie się z przepisami dotyczącymi szkolnictwa w Polsce (Dziennik Ustaw MEN, Karta Nauczyciela, przepisy BHP) analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie wrzesień 2009 napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu rozmowy, hospitacje wrzesień 2009 oraz
na bieżąco współpraca z opiekunem stażu
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją; prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :
-statutem szkoły
-programem dydaktyczno-wychowawczym
-wewnątrzszkolnym systemem oceniania wrzesień 2009 oraz
na bieżąco zapisy w dzienniku, konspekty
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, współpraca z rodzicami, na bieżąco zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły, regulaminu na bieżąco dokumentacja szkolna, zapisy w dzienniku

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
analiza własnych działań i ocena ich skuteczności na bieżąco wspomniane dokumenty
Przygotowanie projektu sprawozdania opis realizacji niniejszego planu rozwoju maj 2010 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ *(§6 ust.2 pkt 2)

Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręcznik, karty pracy ucznia, czasopisma, arkusze diagnostyczne, plany wynikowe przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub Internecie, analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych wrzesień 2009 wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zeszyty ćwiczeń, wybrane czasopisma a z nich konkretne ćwiczenia;
plany wynikowe
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych odpowiedni dobór tematów, łączenie z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną itp. na bieżąco zapisy w dzienniku
Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć, wystrój gabinetu współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami na bieżąco wystrój gabinetu, pomoce naukowe
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na zajęciach -studiowanie literatury metodycznej
-hospitacje na bieżąco konspekty, arkusze obserwacji zajęć
Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) w celu przystosowania sali do nauki, stworzenia pomocy naukowych, wyeksponowania pracy dzieci i późniejszego z nich korzystania metoda projektowa na bieżąco wyeksponowane prace dzieci zdobiące gabinet i służące jako pomoce naukowe
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu obecność na zajęciach opiekuna stażu, omówienie zajęć na bieżąco arkusze obserwacji zajęć
Hospitacje na własnych zajęciach co najmniej raz w miesiącu prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie na bieżąco
arkusze obserwacji zajęć, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie zajęć, obserwacje zajęć hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, na bieżąco dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji zajęć
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania na bieżąco oraz w przeszłości zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy,
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków na bieżąco scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe,


III. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW , ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *(§6 ust.2 pkt 3)

Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły analiza planu wychowawczo-dydaktycznego październik 2009 -
Motywacja dziecka do nauki i rozwoju rozmowy, metody pracy, wsparcie na bieżąco konspekty
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych dziecka studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej na bieżąco

wyniki we współpracy z dzieckiem
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi rozmowy z dziećmi, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na bieżąco konspekty,

Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce badanie i diagnozowanie sytuacji każdego dziecka wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z dzieckiem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą dzieci tego wymagających na bieżąco wyniki w nauce dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

IV. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ *(§6 ust.2 pkt 4)

Wstępna samoocena autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski maj 2010 wdrażanie wniosków do planów rozwoju
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami publikacja planu rozwojowego i pozostałych dokonań w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom na bieżąco portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena na bieżąco

kontakty interpersonalne z dziećmi i gronem pedagogicznym,
Analiza i samoocena swoich zachowań analiza własnych zajęć, notatek i rozmów pohospitacyjnych na bieżąco wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i Internetu w pracy pedagogicznej Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu zajęć i pracy z dziećmi na bieżąco konspekty zajęć

Plan zatwierdził:
............................... ........................................ ........................................
podpis stażysty podpis opiekuna stażu podpis dyrektora szkoły


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.