X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8875
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zespół Niepublicznych Szkół
w Kup

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Okres stażu:

01.09.2009 – 31.05.2010

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam z dniem 1 września 2009 roku w Zespole Niepublicznych Szkół dla Uczniów ze Sprzężonymi niepełnosprawnościami, Autyzmem.
Plan rozwoju opracowałam na początku roku szkolnego 2009/2010 opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U.Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
W trakcie trwania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego pozwalające mi na uzyskanie stopnia awansu zawodowego.
Nadrzędnym celem w moich staraniach o zdobycie stopnia awansu zawodowego było wzbogacenie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej pozwalającej na pełniejszą i rzetelniejszą pracę z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy potraktowałam za cel najważniejszy, ale zależało mi także na zaznajomieniu się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły oraz poznaniu środowiska uczniów i zasad współpracy z nimi. Istotnym celem było także dla mnie zdobycie, a w konsekwencji doskonalenie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
W związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego składam sprawozdanie z realizacji zawodowego powstałe jako rezultat przemyślanych działań podjętych w okresie trwania stażu.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczyciela starającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań formalnych.


§ 6 ust.2 pkt 1 - Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Pierwszym krokiem, który został przeze mnie podjęty dla właściwej organizacji działań podczas odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem. Przeprowadziłam rozmowę z opiekunem stażu na temat systemu awansu zawodowego. Ustaliłam zasady współpracy z opiekunem w okresie stażu. Rezultatem podjętych konsultacji było zawarcie ustnego kontraktu oraz ustalenie harmonogramu spotkań.
Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, analizując przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
Ustawa o systemie oświaty
Analiza przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na prawidłowe poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowaniu się do odbywania stażu oraz stworzenia planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.Zaznajomiłam się z zasadami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji zadań placówki. Poznałam następujące dokumenty:
Kartę Nauczyciela
Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem
Program Wychowawczy Szkoły
Wewnątrzszkolnym System Oceniania
Regulamin pracy
Regulamin korzystania z sali dydaktycznej
Regulamin biblioteki szkolnej
Plan Pracy na rok szkolny 2009/2010
Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Instrukcję przeciwpożarową

Zapoznałam się również z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych w szkole, planem zastępstw oraz zasadami współpracy dyrekcji z pracownikami i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
Zaznajomiłam się z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej m.in. :
Księgą Protokołów Rady Pedagogicznej;
Dziennikami lekcyjnymi
Dziennikami zajęć dodatkowych
Arkuszami ocen

Zapoznałam się również z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi w szkole.
Wdrożyłam założenia planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie dokumentacji potwierdzającej jego realizację.


§ 6 ust.2 pkt 2 - Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, dzięki którym uzyskałam możliwość pogłębienia wiedzy oraz wzbogacenia własnego warsztatu pracy.
W ramach pozaszkolnych form doskonalenia wzięłam udział w konsultacjach zespołowych zorganizowanych przez MODN we współpracy z PSP nr 7 w Opolu w dniu 2 października 2009 roku, a także w warsztatach metodycznych „Tańce integracyjne” 14 października 2009 r. Ponadto uczestniczyłam w listopadzie w zajęciach otwartych oraz warsztatach metodycznych z zakresu wykorzystania Metody Dobrego Startu zorganizowanych przez MODN w Opolu. Obecnie jestem w trakcie odbywania studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja elementarna- kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna” zorganizowanych przez Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” w Opolu.
W celu poszerzania i wzbogacania własnej wiedzy oraz umiejętności korzystałam z różnorodnej literatury. Zapoznałam się z nowościami wydawniczymi na temat metod pracy z osobami autystycznymi.
Zaznajomiłam się także z ofertą kształceniową ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystałam technologię komunikacyjną i informacyjną korzystając z komputerowych programów edukacyjnych, internetu i encyklopedii multimedialnych. Zapoznawałam się także z publikacjami internetowymi na temat diagnozy i metod terapii osób z autyzmem. Ponadto sprawuję opiekę nad poprawnością stylistyczno-gramatyczno-ortograficzną artykułów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.
Wzbogacałam własny warsztat pracy także poprzez opracowywanie kart pracy, np. ilustracji, obrazków do kolorowania, labiryntów czy mandali geometrycznych.
Opracowałam także wyniki z kwestionariusza sensorycznego wypełnianego przez nauczycieli i rodziców uczniów klasy III b.
Współpracowałam ze specjalistami w szkole w ramach wspomagania pracy dydaktyczno-wychowawczej: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą i logopedą.


§ 6 ust. 2 pkt. 3 - Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Byłam współorganizatorem imprezy szkolnej „Światowy dzień Ziemi” 22 kwietnia 2010 roku.
Uczestniczyłam w imprezie zorganizowanej 28 listopada 2009 roku z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu, podczas której byłam odpowiedzialna za wystrój sali.
Współorganizowałam konkurs plastyczny w szkole „Kasztanowy Bal” oraz współtworzyłam regulamin konkursu. Wspólnie z uczniami klasy III B wykonaliśmy nagrody dla uczniów klasy, które zajęły pierwsze miejsce i wyróżnienie. Nagrodę stanowiły ludziki kasztanowe z tektury formatu A3.
Przygotowałam uczniów do udziału w sześciu konkursach szkolnych oraz trzech konkursach pozaszkolnych.
Ponadto nawiązałam współpracę z Przedszkolem Publicznym w Kup, która zaowocowała jednym spotkaniem integracyjnym w Zespole Szkół Niepublicznych w Kup z udziałem rodziców uczniów klasy III oraz trzema spotkaniami w Przedszkolu Publicznym w Kup. Zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci z przedszkola odbyły się 22 października 2009 r. Uzyskałam podziękowanie od nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Kup za zaproszenie na przedstawienie teatralne. Byłam także zaproszona do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Jesień w oczach dziecka”. Za wykonanie prac uczniowie otrzymali dyplomy, których wręczenie nastąpiło podczas spotkania integracyjnego w przedszkolu.
W zakresie organizacji pracy w roku szkolnym 2009/2010 w sferze dydaktyczno-wychowawczej opracowałam plan nauczania dla klasy III zgodny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Zestawem Programów Nauczania oraz plan wychowawczy dla klasy III. Ponadto opracowałam Indywidualne Programy Terapeutyczne dla każdego z uczniów klasy III.
Sporządziłam także grupowy program rewalidacji dla klasy III oraz indywidualny dla B. Kalend. Opracowałam rozkład materiału na zajęcia kulinarne dla Warsztatów Socjoterapeutycznych, program pracowni biurowej, artystycznej, kulinarnej i majsterkowania na warsztaty.
Na bieżąco rozwiązywałam problemy związane z trudnymi zachowaniami w klasie,
Starałam się jak najdokładniej poznać sytuacje uczniów poprzez nawiązanie kontaktu i organizowanie spotkań z rodzicami. Moje kontakty z rodzicami odbywały się na bieżąco poprzez zeszyt do korespondencji oraz telefony kontaktowe. Rodzice wykazywali się chęcią do współpracy i otwartością na nowe możliwości i rozwiązania w pracy z uczniami.
Myślę że współpracę z rodzicami mogę uznać za udaną i bardzo pozytywną. Rodzice chętnie korzystali ze wskazówek do pracy z dziećmi.

§ 6 ust. 2 pkt 4 - Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

W trakcie trwania stażu obserwowałam osiem zajęć przeprowadzonych zajęć przez opiekuna stażu oraz siedem przez pozostałych nauczycieli. Korzystając z dorobku innych pedagogów mogłam dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron. Obserwacja zajęć pozwoliła mi na wyciągnięcie wniosków z zajęć. Było to źródłem interesujących form aktywizowania uczniów podczas zajęć. Obserwowanie pracy innych pedagogów wzbogaciło moją wiedzę i umiejętności w pracy z osobami autystycznymi.
Zaprosiłam opiekuna stażu do obserwacji swoich 10 zajęć oraz dwukrotnie innego nauczyciela.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Zdobyłam szansę na wzbogacenie swojej wiedzy i umiejętności metodycznych. Wzbogaciłam własny warsztat pracy uczestnicząc w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz szkoleniach zewnętrznych. Istotne znaczenie miał dla mnie fakt uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, dzięki czemu miałam możliwość dokonania modyfikacji w podejmowanych działaniach w pracy z osobami z autyzmem. Nie bez znaczenia było także obserwowanie zajęć prowadzonych przez pozostałych pedagogów, bowiem stały się one dla mnie źródłem nowych pomysłów i rozwiązań. Swoistym sprawdzianem mojej własnej osoby były zajęcia otwarte dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Kup oraz rodziców uczniów. Wart podkreślenia jest także fakt nawiązania współpracy ze środowiskiem lokalnym, którego wyrazem była wspomniana już placówka.
Okres stażu stanowił dla mnie źródło refleksji nad własną osobą, swoim warsztatem pracy i dalszą drogą rozwoju zawodowego.
Po zakończeniu stażu zamierzam kontynuować doskonalenie własnych kwalifikacji tak, by móc jak najpełniej realizować się w zawodzie pedagoga.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.