X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8859
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

Informacje dla rodziców

1. Świetlica jest czynna w godzinach: 6.00-17.00.
2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do uzyskania informacji o dziecku, kontaktu z wychowawcą i kierownikiem świetlicy zawsze w godzinach pracy świetlicy.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają udział dziecka w zajęciach świetlicowych poprzez wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej.
4. W deklaracji zgłoszeniowej należy umieścić dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy oraz informacje o osobach, które na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego nie mogą odbierać dziecka.
5. W deklaracji rodzice/opiekunowie prawni umieszczają istotne informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
6. Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania przez dziecko świetlicy szkolnej rodzice mają obowiązek zgłosić osobiście lub pisemnie.
7. Rodzice/opiekunowie prawni mogą pisemnie (zgodnie ze wzorem upoważnienia) upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka inną osobę niż wymienione w deklaracji.
8. Każdorazowy odbiór dziecka rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione potwierdzają podpisem na liście obecności dzieci.
9. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nieletnie oraz rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione będące pod wpływem alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej może zostać wezwana policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
10. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione mają obowiązek przestrzegania czasu pracy świetlicy.
11. W przypadku możliwego spóźnienia rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione są zobowiązane do powiadomienia o tym wychowawców świetlicy. W razie braku informacji wdrożona zostaje wewnątrzszkolna procedura zapewnienia opieki dziecku. Procedura w załączniku do programu wychowawczego.
12. Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci w świetlicy po zakończeniu zajęć świetlicowych.

........................................
podpis rodziców/opiekunów prawnych


DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH

........................................
imię, drugie imię i nazwisko dziecka

........................................ data urodzenia dziecka PESEL dziecka klasa

........................................
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

........................................
adres
........................................
telefony stacjonarne/komórkowe

Dziecko będzie chodzić do domu samo o godzinie:........................................
Dziecko będzie odbierane przez osoby upoważnione. Dane osób upoważnionych na odwrocie.

Dziecko nie może być odbierane przez........................................

Inne ważne informacje ........................................

...................................... ........................................
data podpis rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w świetlicy szkolnej danych osobowych naszych i dziecka przez szkołę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.


...................................... ........................................
data podpis rodziców/opiekunów prawnych
........................................
rodzice / opiekunowie prawni


UPOWAŻNIENIE

Upoważniam do odbierania mojego dziecka ........................................
ze świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 53 niżej wymienione osoby:Imię i nazwisko osoby upoważnianej Numer dowodu osobistego Adres zamieszkania Numer telefonu
1
2
3
4
5
6
7
8

Upoważnione mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę.

Katowice, dnia............................ ........................................
podpis rodziców/opiekunów prawnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.