X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8823
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Zespole Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie rozpoczęłam 3 września 2009 roku, a tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły. W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż ( § 6 ust. 2 pkt 1).

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie (załącznik nr 1). Wspólnie z opiekunem stażu, panem Grzegorzem Popinem uzgodniliśmy harmonogram spotkań (załącznik nr 2), zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego (załącznik nr 3) i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły oraz złożyłam wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego (załącznik nr 4).
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam Statut Szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach). Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami uczniów dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć. (załącznik nr 5).
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej oraz hotelarskiej, które pomogły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla uczniów, jak i dla mnie (załącznik nr 6).
Christopher Day Rozwój zawodowy nauczyciela
Wojciech Mikołajewicz Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla)edukacji alternatywnej
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego (załącznik nr 7) oraz sprawozdania z przebiegu stażu (załącznik nr 8), jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawnicze na edukacyjnych stronach internetowych:
www.eduseek.ids.pl
www.pwn.com.pl
www.wsip.com.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.awans.net
www.men.waw.pl
Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje (załączniki w scenariuszach).
W ramach pracy szkoły opracowałam regulamin zajęć praktycznych, który zamierzam uaktualnić w następnym roku szkolnym (załącznik nr 9).
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .
Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny uczniów, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z niektórymi wychowankami, aby sprecyzować możliwości zaliczenia zajęć praktycznych. Poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z uczniami.
Chętnie służyłam pomocą i poradą wychowawcom klas w sytuacjach problemowych dotyczących młodzieży (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów).

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli (załącznik nr 10). Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora (załącznik nr 11). Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie lekcji. Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Podobnie postępowałam na każdej lekcji wprowadzającej nową kwestię. Opracowałam i wdrożyłam ankietę ewaluacyjną, która pozwoliła mi na natychmiastowe kontrolowanie przyswojonej przez uczniów wiedzy.
Podsumowanie.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii dyrektora szkoły, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwala wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę szkoły, nauczanie i wychowywanie młodzieży, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy, dlatego podjęłam dodatkowe studia na Wydziale Pedagogiki Wyższej Gdańskiej Szkoły Humanistycznej.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie zajęć w określonym czasie, zdarza się ze niekiedy go przekraczałam. Zdaję sobie sprawę z wagi problemu, dlatego pracuje nad niwelowaniem mojego błędu. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjniejsze. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby nie nadążać. Dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.