X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8818
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Agnieszka Białkowska Radom dn. 01.06.2010 r.
nauczyciel języka angielskiego
w PSP Nr 17 w Radomiu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Agnieszki Białkowskiej
ubiegajacej się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

sprawozdanie obejmuje okres:
01.09.2009-31.05.2010r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami z dn.14 listopada 2007r), złożyłam wniosek w sprawie rozpoczęcia stażu związanego
z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż w wymiarze 2 lata 9 miesięcy rozpoczęłam dnia 1 września 2007 r. Po dokonaniu samooceny swoich umiejętności i wiadomości, znając odpowiednie dokumenty szkoły, przygotowałam własny plan rozwoju zawierający powinności i kompetencje ujęte w rozporządzeniu MENiS, dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono wg § 8 Rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 roku, z poźniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 rok, na podstawie zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie 1
Poznanie procedury awansu zawodowego

Powyższe zadanie zrealizowałam poprzez zapoznanie się i przeanalizowanie przepisów prawnych dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a w szczególności z Rozporządzeniem MENiS z dn. 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem MENiS z dn.14.11.2007 roku.

Efektem wykonania powyższego zadania jest poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz sporządzenie planu rozwoju zawodowego i niniejszego sprawozdania z realizacji PRZ.

Zadanie 2
Aktywny udział w pracach bloku języka angielskiego

Przez cały okres stażu pełniłam funkcję lidera bloku języka angielskiego. W związku z tym co roku opracowywałam szczegółowy plany pracy bloku na dany rok szkolny, który uwzględniał metody i formy pracy, harmonogram lekcji koleżeńskich i wygłaszanych referatów, przydział zadań poszczególnym członkom, terminy spotkań.
Podczas regularnych spotkań bloku dzileliśmy się wiedzą, omawialismy własne działania, konkursy językowe. Wymienialismy się ponadto spostrzeżeniami na temat podręczników, metod nauczania, opracowaliśmy konkursy przedmiotowe i referaty na temat nauczania języka angielskiego.
Podczas spotkań bloku pracowaliśmy również nad sprawdzianem z języka angielskiego, który przeprowadzaliśmy w klasach 3, w celu zbadania efektywności naszej pracy. Umieściliśmy również poprawki w kryteriach oceniania z jęzka angielskiego w klasach 4-6 PSO z języka angielskiego.

Efektem mojej pracy w bloku języka angielskiego była aktywna współpraca wszystkich członków bloku, co odzwierciedliło się w jakości pracy szkoły i mojej. Uważam, iż w przyszłosci nalezy realizować prace bloku na takim poziomie jak dotychczas.

Zadanie 3
Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego

Prze dwa lata stażu aktywnie prowadziałam koła języka angielskiego:
-rok szkolny 2007/2008-koło j.angielskiego dla klas 6 oraz koło j.angielskiego dla klasy 0a
-rok szkolny 2008/2009-koło j.angielskiego dla klasy 5a i 5b oraz koło j.angielskiego dla klasy 0a oraz zajęcia wyrównawcze dla klas 4a i 4b.
Podczas zajęć omawiałam zagadnienia wykraczające poza program nauczania danego poziomu, szczególną uwagę poświęcałam na naukę umijętności mówienia i pisania w języku angielskim, gdyż jako umiejętności produktywne stwarzają uczniom wiele problemów. Przygotowywałam również uczniów do konkursów z języka angielskiego.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych, miało na celu uzupełnienie braków w wiadomościach i umijętnościach.

Efekty:
-zadowolenie nauczyciela prowadzącego z nabytych przez uczniów kompetencji językowych
-nabycie przez uczestników koła umiejetności posługiwania się w życiu codziennym
językiem angielskim orz wykorzystania go w praktyce
- umożliwienie uczniom powtórzenia wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka
angielskiego
-podniesienie jakości uczenia się i nauczania
-podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez poszerzenie zakresu jej działań

Zadanie 4
Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych z jezyka angielskiego

W roku szkolnym 2007-2008 byłam współorganizatorką następujących konkursów:
- konkurs językowy Test Oxford Plus- 31.10.2007
- konkurs na najlepszą kartkę walentynkową napisaną w języku angielskim – 06.02.2008
- konkurs ‘Easter eggs hunting’ – 18.03.2008
- konkurs językowy MIX – 11.03.2008;
- konkurs językowy dla uczniów nauczania zintegrowanego- 13.03.2008
- konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas 4-6 w PSP 21 w Radomiu- 24.04.2008
- konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas zorganizowany przez PSP 21 w Radomiu i szkołę językową LINGUALINK-24.04.2008

W roku szkolnym 2008/2009:
- konkurs językowy w ramach Dnia Języka Angielskiego – 26.09.2008
- ogólnopolska olimpiada języka angielskiego „Olimpus” –01.2009
- konkurs na najlepszą kartkę walentynkową napisaną w języku angielskim – 13.02.2009
- konkurs ‘Easter eggs hunting’- 08.04.2009
- ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Test Oxford Plus“ 27.04.2009
- szkolny konkurs na temat ”My sport idol” w ramach dnia Europejskiego-08.05.2009
W roku szkolnym 2009/2010:
- konkurs na plakat dotyczący znanej osoby z kraju anglojęzycznego (w ramach obchodów Dnia Języka Angielskiego)-26.09.2009
- konkurs na lampion z dyni, plakat zw. z Halloween oraz na strój
Halloween-30.10.2009
- zostały przeprowadzone szkolne eliminacje do konkursu języka angielskiego dla klas 4-6, który odbędzie sie w PSP 34 w Radomiu-
20.02.2010
- udział reprezentacji szkoły w konkursie w PSP 34 w Radomiu-
26.02.2010
- konkurs na walentynkę z życzeniami w języku angielskim
- Wielkanocny Szkolny Konkurs Języka Angielskiego-Easter Eggs Hunt
- przeprowadzenie eliminacji szkolnych i udział reprezentantów klas 1-3 w Miedzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla klas zintegrowanych-16.03.2010 oraz 08.04.2010
- przeprowadzenie eliminacji szkolnych i udział reprezentantów w konkursie English & Ecology oragnizowanym przez PG 13 w
Radomiu-13.04.2010

Efektem organizowanych i przeprowadzanych konkursów było:
-rozwijanie zainteresowań z zakresu języka angielskiego
-dostarczanie pozytywnych doznań i emocji
-uczenie się języka angielskiego poprzez zabawę
-promowanie własnych pomysłow i umiejętności
-rozwijanie umiejętności właściwej reakcji na sukces i porażkę
-doskonalenie pracy własnej
Praca przy organizacji konkursów dała mi wiele satysfakcji, a osiągnięcia uczniów przerosły moje oczekiwania, gdyż konkursy przedmiotowe z języka angielskiego są dużym wyzwaniem dla uczniów.

Zadanie nie ujęte w PRZ

Pełnienie funkcję koordynatora międzynarodowej akcji e-Twinning, która jest częścią programu realizowanego w ramach działań Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Wspólnie z zespołem nauczycieli i uczniów zrealizowaliśmy trzy europejskie projekty edukacyjne wraz ze szkołami z innych państw członkowskich. W ramach cotygodniowych spotkań z uczniami z klas 4-6 realizowaliśmy treści międzyprzedmiotowe. Dzięki nim młodzi Europejczycy mogli doskonalić języki obce, znajomość technologii ITC, poznawać kulturę i tradycje odległych państw. Mieli również możliwość zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z Europy poprzez wysyłanie osobistych email, uczestnictwa w czatach oraz umieszczanie kolejnych efektów pracy na platformie TwinSpace.

Efekty: Realizacja tych zadań ukazała wszystkim, że praca społeczna jest bardzo potrzebna i przynosi dużo satysfakcji nie tylko tym, którzy otrzymują, ale również tym, którzy dają. Działania społeczne i charytatywne uwrażliwiają na potrzeby innych, uaktywniają rodziców i uczniów, integrują szkołę ze środowiskiem lokalnym.


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie 1
Stosowanie Internetu w życiu codziennym i zawodowym

Komputerowe programy edukacyjne i Internet są wykorzystywane przez mnie na lekcjach j.angielskiego. Wraz z uczniami pracujemy z płytami dołaczonymi do podręczników do nauki j.angielskiego. Internet jest niezbędny w pracy nauczyciela w trakcie awansu zawodowego. Przez cały okres stażu podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych (edux.pl, longman.pl, macmillan.pl, profesor.pl, itp.). Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw językowych.

Efektem zrealizowania powyższego zadania było podwyższenie jakości i efektywności mojej pracy oraz podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację pracy oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy.

Zadanie 2
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Korzystając z programu Microsoft Word przygotowywałam różnego rodzaju materiały dydaktyczne:
● pomoce wizualne;
● testy i sprawdziany;
● dodatkowe ćwiczenia;
● zadania na ocenę celującą;
● karty pracy ucznia;
● scenariusze zajęć;
● dokumentację semestralną
● dokumentację awansu zawodowego.

Efekty:
- lepsza organizacja pracy nauczyciela
-uatrakcyjnienie zajęć
-podniesienie jakości pracy własnej i szkoły

Zadanie 3
Opracowanie prezentacji komputerowych.
Przygotowując akademie oraz zajęcia języka angielskiego posługiwałam się programami Windows Movie Maker oraz Power Point.
Podczas dnia Patrona naszej szkoły uczniowie obejrzeli film o Irenie Sendlerowej, który pobrałam z zasobów Internetu i na potrzeby apelu przerobiłam w programie Windows Movie Maker. Film niezmiernie wzbogacił apel, a przede wszystkim zaciekawił odbiorców.
Aby wzbogacić zajęcia z języka angielskiego używałam prezentacji wykonanych w programie Power Point. Prezentacje dotyczyły porównania czasu Present Simple i Present Continuous, wprowadzeniu czasu Past Continuous, itp.

Efekty:
-uatrakcyjnienie formy prowadzenia zajęć
-wykorzystanie czasu w efektywny sposób
-wzbudzenie zainteresowania u uczniów

Zadanie 4
Wykorzystanie na lekacjach języka angielskiego urządzeń multimedialnych

Stosując różnorodne metody pracy wykorzystywałam przy tym urządzenia multimedialne: komputer, telewizor, wideo, radio, magnetofon, rzutnik, itp. Praca tylko z podręcznikiem jest z pewnością nudna, dlatego wykorzystywanie urządzeń multimedialnych pomaga mi
i uczniowi, który w ten sposób nie będzie nudził sie na zajęciach.

Efekty:
-uatrakcyjnienie zajęć
-rozwijanie zainteresowań uczniów
- uzyskanie lepszych efektów pracy
-podniesienie jakości pracy własnej i szkoły


§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Zadanie 1
Prowadzenie lekcji otwartych

Zadanie to zrealizowałam poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć dla nauczycielki
mgr Anety Stankiewicz, odbywajacej staż pod moją opieką na nauczyciela mianowanego. Po każdej lekcji wspólnie omawiałyśmy przeprowadzenie jej (przygotowanie, sposób przeprowadzenia, dobór pomocy dydaktycznych, metod i form pracy, reakcje uczniów). Pani Stankiewicz poznała metody i formy pracy, które ja stosuje w codziennej pracy, mogła je wykorzystać w pracy własnej.
Ponadto przeprowadziłam lekcję otwartą z języka angielskiego pod tematem: „This, that, these, those- zaimki wskazujące” w klasie 4a (dn.19.12.2007r.).

Efekty:
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
-wzbogacenie warsztatu pracy
-korzyści dla uczniów
-doskonalenie własnego warsztatu pracy

Zadanie 2
Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk.

W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 pełniłam obowiązki opiekuna praktyk studentów Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego w Radomiu-Karola Klimowicza i Sylwii Grzyb. Studenci po obserwacji moich zajęć, systematycznie i samodzielnie prowadzili lekcje języka angielskiego, pod moją baczną opieką. Ponadto, jak wspomniałam w zadaniu 1, byłam opiekunką stażu nauczyciela języka angielskiego Anety Stankiewicz, która odbywa staż na nauczyciela mianowanego. Było to dla mnie dużym wyzwaniem , a jednocześnie możliwością skonfrontowania dotychczasowych metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej. Chętnie wyjaśniałam nauczycielce wątpliwości, których miała bardzo dużo. Rozmawiałam z nią na temat innowacyjnego podejścia do nauczania, wskazywałam możliwe rozwiązania. Systematycznie uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez nią. Angażowałam ją do różnych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Chciałam w ten sposób poszerzyć jej umiejętności zawodowe oraz spojrzenie na nauczanie.

Efektem naszej współpracy był prawidłowo napisany, udokumentowany i realizowany PRZ pani Anety Stankiewicz, co mam nadzieje przyczyni się do jej awansu zawodowego w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o studentów, to nasza współpraca dała mi dużo satysfakcji i zadowolenia z możliwości dzielenia się doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego.

Zadanie 3
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

Zadanie to realizowałam opracowując scenariusze uroczystości szkolnych we współpracy z innymi nauczycielami. Przygotowałam lub współprzygotowałam m.in. Dzień Języków Obcych, Dzień Spódnicy, Dzień Patrona-Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Otwarty, Dzień Europejski, Trzymaj Formę, Halloween ) oraz
wiele konkursów z języka angielskiego, o których wspomniałam wcześniej.
Ponadto byłam koordynatorką Dnia Patrona -Janusza Korczaka.

Efekty:
-zwiększenie własnych kompetencji zawodowych
-doskonalenie umijętności interpersonalnych
-podniesienie własnej samooceny
-wymiana doświadczeń i wiedzy

Zadanie 4
Poszukiwanie i upowszechnienie nowatorskich rozwiązań metodycznych

Zadanie to zrealizowałam poprzez udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych oraz wymieniając się doświadczeniami wraz z innymi nauczycielami z zespołu przedmiotowego języka angielskiego.
Podczas zebrań bloku wygłosiłam następujące referaty:
- „Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego”, w dniu 17.01.2008r.
- „Formy pracy z uczniami dyslektycznymi na lekcjach języka angielskiego”, w dniu.02.2010r.
Umieściłam również własne publikacje na łamach portalu internetowego www.edux.pl. Publikacje dotyczyły analizy sprawdzianu kompetecji z języka angielskiego uczniów klas 3 oraz form pracy z uczniami dyslektycznymi na lekcjach języka angielskiego.
Prowadząc lekcje starałam się wykorzystywać aktywizujące metody nauczania: metodę projektu, metodę dramy, burzy mózgów oraz mapy mentalne/pojęciowe.

Efektem zrealizowanego zadania było prowadzenie ciekawych dla mnie, jak i dla uczniów zajęć, podczas których stosując nowatorskie metody nauczania, uczniowie w naturalny sposób, często nieświadomie przyswajali i doskonalili wiedzę z zakresu języka angielskiego.


§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie 1
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych

Zadanie to zrealizowałam w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010 poprzez przygotowywanie programów pracy z uczniem zdolnych na zajęciach koła zainteresowań oraz na zajęciach wyrównawczych z j.angielskiego.
Uczestnicy zajęć rozwijali swoje zainteresowania, a w przypadku zajęć wyrównawczych, doskonalili słownictwo i gramatykę języka angielskiego.

Efektem pracy koła był udział w różnych konkursch, które wymieniłam w §8 ust.2 pkt 1, natomiast efektem pracy zajęć wyrównwczych było podniesienie jakości uczenia się i nauczania oraz stworzenie uczniom możliwości uzupełnienia braków z języka angielskiego.

Zadanie 2
Praca w bloku wychowawczym

Przez cały okres stażu uczestniczę w spotkaniach bloku wychowawczego, gdzie na bieżąco omawialiśmy problemy wychowawcze, a ponadto zostałam powołana do zespołu, który miał za zadanie opracować Szkolny Programu Wychowawczy oraz opracować kryteria do punktowego systemu oceny zachowania.
Praca w zepole sprawiła mi ogromną satysfakcję. Zdobyłam nowe doświadczenie, które wykorzystuję w swojej pracy zawodowej, pomimo tego, iż w czasie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie było mi dane sprawować funkcji wychowawcy klasy.

Efekty:
-podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
-możliwość wymiany zdań na tematy pracy wychowawczej
-uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji szkolnej

Zadanie 3
Współpraca z rodzicami

Przez odbyte dwa lata i 9 miesięcy stażu, uczestniczyłam w Dniach Otwartych Szkoły i zebraniach, dzieląc się spostrzeżeniami na temat uczniów z ich rodzicami lub prawnymi opiekunami. Rozmowy te dały mi możliwość spojrzenia na ucznia z innej perspektywy, bowiem często to co dzieje się w domu, ma znaczący wpływ na zachowanie i osiągnięcia ucznia.
Współpraca z rodzicami odbywała się również podczas uczestniczenia uczniów w konkursach języka angielskiego, kiedy właśnie dzięki rodzicom nasi uczniowie mogli dotrzeć do innej placówki, aby reprezentować naszą szkołę.

Efekty:
-wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców
-zaznajomienie się z sytuacją domową uczniów
-zaangażowanie rodziców w życie szkoły

Zadanie 4
Opieka nad Samorządem Uczniowskim

Przez cały okres stażu, byłam opiekunką SU klas 4-6. Wraz z uczniami organizowałam imprezy szkolne, np. Dzień Dziecka czy Dzień Sportu, dyskoteki szkolne-andrzejkową, karnawałową, z okazji Dnia Chłopaka. a także reprezentujemy naszą szkołę na zewnątrz, wpajając uczniom pozytywne zachowania i normy społeczne, szczególnie podkreślając patriotyzm.
Opieka nad Samorządem Uczniowskim skłaniała mnie do nieustannego doskonalenia swojej wiedzy na temat rozwijania samorządności i sposobów pracy z dziećmi. Częstego studiowania literatury fachowej, gdzie znaleźć można wiele cennych wskazówek wzbogacających warsztat pracy. Pełnienie tej funkcji dało mi sposobność do kształtowania umiejętności organizatorskich, a także do kształtowania umiejętności komunikacji interpersonalnej.
Mój okres stażu to także czas opieki nad pocztem sztandarowym. To czas nauki elementów musztry, odpowiedniego zachowania podczas róznych oficjalnych uroczystości oraz szacunku dla symboli narodowych – i nie tylko członków pocztu, ale wszystkich uczniów.

Efektem realizacji powyższego zadania była ogromna satysfakcja z pracy dla dzieci i z dziećmi. Nie ukrywam, iż praca w SU jest niezwykle czasochłonna, gdyz potrzeba dużo wolnego czasu, aby zorganizować np. dyskotekę, przygotować uczniów i pojechać z pocztem sztandarowym na obchody 11 listopada, ale kontakt z dziećmi, ich uśmiech i wdzięczność są w stanie wynagrodzić wiele. Efektem priorytetowym jest również wprowadzenie elementów wychowania patriotycznego.


§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zadanie 1
Ukończenie kursu egzaminatorskiego i pełnienie zadań egzaminatora zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z j.angielskiego

W dniach 20.03-22.03.2009 roku uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym uzyskania tytułu egzaminatora z języka angielskiego w gimnazjum. Kurs ten ukończyłam zdając egzamin i w dniu 05.06.2009r. zostałam wpisana do ewidenncji egzaminatorów pod numerem 723000249. Jednak z powodów niezależnych ode mnie, nie zostałam powołana do komisji sprawdzającej prace pisemne gimnazjalistów z języka angielskiego. Według informacji uzyskanej w OKE dopiero w roku 2015, egzaminatorzy gimnazjalni z języka angielskiego będa powoływani do sprawdzania części otwartej egzaminu gimnazjalego z języka angielskiego.

Efektem realizacji powyższego zadania pogłębienie mojej wiedzy na temat egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, samej budowy sprawdzianu, typów zadań, sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań otwartych oraz etycznych i moralnych aspektach egzaminowania. Wiedza ta pozwala mi na ukierunkowanie edukacji moich uczniów, zwłaszcza tych ze starszych klas, tak aby opanowywali wiadomości z zakresu języka angielskiego, co w przyszłości pomoże im dobrze napisać egzamin gimnazjalny z języka angielskiego.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie 1
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Zadanie to zrealizowałam poprzez ukończenie szkolenia i wpisanie mnie na listę egzaminatorów, o czym wspomniałam w § 8 ust. 2 pkt 4b zadanie 1.
Ponadto na bieżąco uczestniczyłam w następujących:
a) kursach i szkoleniach:
- "Aktywizujące metody pracy na lekcjach angielskiego" -10-11.2008
-„Asy z mojej klasy, czyli jak pracować głosem”-29.10.2008
-"Konstruowanie egzaminów zewnetrzych z j.angielskiego" 11.2008
- Kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego – 13-15.02.2009
-Kurs komputerowy on-line "e-Twinning w Internecie" 02-05.2009
-szkolenie-Umiejętność efektywnej nauki jęzka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej,12.2009r.

b) warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa:
- dni Longmana – 09.2008
- ‘ Don't drill to kill, exam full, stress free'-13.03.2008 Macmillan
- Forum Językowe „Znajdujemy wspólny język” 09.02.2009
wydawnictwo WsiP
- ‘Primary teaching with a touch of magic’ 14.03.2008 wydawnictwo EDIS
- ‘Enjoyable moments’ 14.03.2008 wydawnictwo Pearson Longman
- dni Longmana – 09.2008
- ‘Reaching up high- Sky high, nowa podstawa programowa’ 03.03.2009 wydawnictwo Longman
- Nowa podstawa programowa, Activities that work, Communication first-12.03.2009 wydawnictwo Macmillan
- ‘The art of teaching children’ –31.03.2009 wydawnictwo Cambridge
- ‘Managing learning change with fourth graders’ 25.08.2009 wydawnictwo Macmillan

c) posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych: -Skuteczna komunikacja interpersonalna w szkole-11.03.2008 -Rozpoznawanie i motywowanie ucznia-29.04.200 -Wykorzystywanie funduszy europejskich w realizacji projektów edukacyjnych26-27.02.2009
-Ochrona danych osobowych (08.10.2009)
-Mediacje-trudne rozmowy z rodzicami (08.12.2009)
-Skuteczne zapamietywanie jako element pracy nowoczesnego nauczyciela
(21.01.2010)
-Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły (17.02.2010)
-system oceniania (24.05.2010)

d) warsztatach:
- Jak organizować szkolne koła e-Twinning, 05.11.2009r. oraz 26.05.2010r.

Efekty:
Umiejętności i zdobyta wiedza stała sie źródłem informacji i sposobu zaktualizowania uprzednio nabytych wiadomości.
Biorąc pod uwagę specyfikę i rodzaj placówki, w której pracuję, starałam się wszechstronnie podnosić swoje umiejętności. Wszystkie wiadomości nabyte podczas ukończonych przeze mnie form doskonalenia zawodowego wykorzystałam w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Zadanie 2
Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami

W roku szkolnym 2008/2009 dołączyłam do grona opiekunów szkolnego koła e-Twinning. Nasze koło nawiązywało i nadal nawiazuje kontakty ze szkołami z Włoch, Rumunii czy Hiszpanii. Współpracujemy z i utrzymujemy kontakty z Instytutem Kultury Włoskiej i Słowackiej, Fundacją Rozwoju Szkół i Edukacji oraz z wojewódzkim koordynatorem akcji
e-Twinning. Nasze działania są szczególnie cenione w społeczności lokalnej.

Efekty:
-promocja szkoły
-realizacja projektów edukacyjnych
-pozyskanie bezcennych publikacji, materiałów promocyjnych i gadżetów

Zadania nie ujęte w PRZ
Zadanie 3
Przygotowanie wniosków aplikacyjnych (wraz z zespołem nauczycieli) do programu Comenius Partnerskie Projekty i Comenius Regio
Poszerzając zakres swoich działań związanych ze współpracą międzynarodową, wraz z pozostałymi koleżankami działającymi w Szkolnym Kole e-Twinning, opracowałyśmy wnioski aplikacyjne do międzynarodowych programów Comenius i Comenius Regio. Powyższe programy dotyczą bezpośredniej współpracy pomiędzy szkołami w Europie. Jeden z wniosków dotyczy nowego programu Comenius Regio. Jego celem jest :
• wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie,
• realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.
• możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej
Wypełnianie wniosków łączyło się z licznymi tłumaczeniami z języka angielskiego na język polski i na odwrót, co wymagało dużego poświęcenia. Obydwa wnioski aplikacyjne pomyślnie przeszły weryfikacje formalną, co jest dla nas bardzo dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę fakt, iż jest to nasza pierwsza próba dotycząca pisania wniosków do w/w programów.
Efekty:
-wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów
-doskonalenie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim
-rozwijanie struktur współpracy międzynarodowej

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadanie 1
Współpraca z Poradnią Pedeagogiczną i Pedagogiem Szkolnym

Zadanie to realizowałam poprzez analizę opinii z poradni oraz współpracę z pedagogiem szkolnym – wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudnościach w opanowaniu materiału oraz różnych innych problemach; ustalałyśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze; zasięgałam informacji na temat sytuacji uczniów z problemami w nauce, konsultowałam i uzgadniałam sposoby pracy z takimi uczniami; sugerowałam kierowanie uczniów na badania do PPP.

Efekty:
-podniesienie jakości pracy mojej i szkoły
-doskonalenie własnej wiedzy na temat zagadnień pedagogicznych
-indywidualizacja pracy z uczniem
-poprawne realizowanie zaleceń PPP

Zadanie 2
Organizowanie akcji charytatywnych

Zadanie to zrealizowałm poprzez koordynowanie akcji "Góra Grosza", która była organizowana w październiku 2007 roku, w której zebarano 215,97 zł. Jednak ze wzgledu na problemy związane z brakiem odbiorcy zebranych pieniędzy, SU nie podjął się ponownie organizacji akcji.
Będąc koordynatorem e-Twinning w szkole wielokrotnie współorganizowałam loterie, których dochód przeznaczony był na wydanie publikacji koła e-Twinning.

Efekty:
Akcje przyczyniły się do wyrobienia u dzieci wrażliwości na ludzką krzywdę i chęci niesienia pomocy innym, pokrzywdzonym przez los. Tworzyły pozytywny wizerunek szkoły, a mnie przyniosły wiele satysfakcji i radości8 z mozliwości wspomagania innych.

Zadanie 3
Wspólpraca z innymi szkołami
Zadanie to wykonałam poprzez uczestniczenie w międzyszkolnych konkursach z języka angielskiego, o których wspomniałam w § 8 ust. 2 pkt 1. Wspólpraca dotyczyła przeprowadzania szkolnych eliminacji oraz uczestniczeniu w kolejnych etapach konkursów. Podczas spotkań z innymi nauczycielami języka angielskiego wymienialismy się spostrzeżeniami na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ponadto wraz z pozostałymi koordynatorkami akcji e-Twinning zorganizowałam międzyszkolne warsztaty dla nauczycieli dotyczące unijnych programów edukacyjnych Comenius i e-Twinning. Na warsztaty przybyły przedstawicielki Delegatury Kuratorium Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie i w Radomiu oraz przedstawiecielki Fundacji Rzowoju Systemu Edukacji-nadzorujących działania w ramach akcji e-Twinning oraz Comenius.

Efekty:
-integracja dzieci z róznych środowisk i szkół
-współpraca i pomoc
-podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
-promocja szkoły
Paragraf i 3 zadania nie ujęte w PRZ
§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadanie 1 Pozyskiwanie sponsorów

Pozyskałam fundusze na opublikowanie publikacji międzynarodowej-druk słowniczka.
Sponsor-Szkoła Językowa Easy English, której logo umieszczone jest w publikacji ufundowała dzięki moim staraniom 150 złotych, które w całości zostały przeznaczone na sfinansowanie publikacji.

Efektem zrealizowanego działania była publikacja słowniczka, który jest dumą całej naszej kadry. Publikacja ta promuje nasze działania i nasza szkołę w środowisku lokalnym i międzynarodowym.
Zadanie 2
Opracowanie i opublikowanie międzynarodowego słowniczka

W 2009 r. pod koordynacją pani Moniki Dudek nadzorowałam wydanie publikacji – międzynarodowego słowniczka językowego- będącej końcowym etapem realizacji wielonarodowego projektu edukacyjnego „Pociąg do Europy”. Wraz z zespołem nauczycieli przygotowałam projekt słowniczka. Nadzorowałam jego stronę merytoryczną. Przeprowadziłam akcje promocyjną wydanej publikacji na terenie szkoły. Rozpropagowałam słowniczek w środowisku lokalnym, wśród władz miejskich , instytucji oświatowych oraz ambasad zaprzyjaźnionych państw europejskich.

Efekty:
- promocja pracy własnej i szkoły
-wykorzystanie wiedzy w pracy nad tłumaczeniami
-zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz innych i szkoły

Zadanie 3
Nagrody i wyróznienia

Pracując w szkolnym kole e-Twinning miałam możliwość przyczynić się do uzyskania: dwóch Odznak Jakości za realizowane w ramach akcji e-Twinning międzynarodowe projekty edukacyjne, otrzymanie czterech certyfikatów za cztery projekty edukacyjne realizowane w ramach akcji e-Twinning, uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu „Tydzień
e-Twinning”, laureata ogólnopolskiego konkursu „Nasz projekt e-Twinning”.

Efekty:
-promocja szkoły
-wiara we własne umiejętności
-doskonalenie znajomości języków obcych i narzędzi ITC
-podkreślenie wagi pracy nauczycieli z uczniami i dla uczniów

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie 1
Analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych

Dokonałam opisu i analizy dwóch przypadków, zidentyfikowałam problem, sformułowałam prognozę i podałam propozycję działań.

Efekty:
-zrealizowałm zaplanowane działania
-rozwinęłam umiejętność pomocy innym
-zmniejszyłam deficyty uczniów
-wykształciłam twórcze poszukiwanie rozwiązań nowych problemów

Zadanie nie ujęte w PRZ
Zadanie zrealizowałam współpracując z zespołem do spraw opracowania kryteriów punktowego systemu oceniania. Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na wstępie 100 ponktów, które może odpowiedniu powiekszyć lub utracić. Jasno określone (przez zespół) zasady uzyskiwania punków zarówno dodatnich jak i ujemnych sprawiają, że uczeń zawsze wie, na co „sie naraża” swoim konkretnym zachowaniem.

Efektem realizacji powyższego zadania było powstanie przejżystego dokumenu, dzięki któremu nauczyciel, uczeń i rodzic miał pewność na jakie zachowanie zasługuje uczeń. Punktowy system oceniania jest stale monitorowany i udoskonalany, tak aby uzyskać jasne i uczciwe zasady punktowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.