X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8773
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Imię i nazwisko stażysty: mgr Marta Wołosz – Kozłowska

Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel fizyki i matematyki w Gimnazjum nr 4 w Gdyni
Posiadane kwalifikacje: mgr fizyki, przygotowanie pedagogiczne

Okres trwania stażu: 1.09.2009 – 31.05.2010

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Pietrzak


Działając zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku . (z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r. [Dz. U. Nr 70, poz 825]) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2009/2010.
Pracę w charakterze nauczyciela fizyki i matematyki w Gimnazjum nr 4 w Gdyni rozpoczęłam 08.09.2008 roku, natomiast staż pod opieką pani Ewy Pietrzak, w dniu 01.09.2009 obejmując dodatkowo wychowawstwo nad klasą Ic. Staż zgodnie z przepisami trwał 9 miesięcy i zakończył się w dniu 31.05.2010 roku.
W pierwszym miesiącu stażu zawarłam kontrakt z opiekunem stażu ustalający zasady naszej współpracy (załącznik nr 1). Po dokonaniu analizy przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, oraz po dokonaniu autorefleksji przy pomocy opiekuna stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego, który złożyłam dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia (załącznik nr 2). Poniżej przedstawiam szczegółowy opis działań, jakie podjęłam, opierając się na poszczególnych punktach paragrafu 6 rozporządzenia oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.

§ 6 UST. 1. ZADANIA NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

I. § 6 ust.1 pkt.1
Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a - przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły

We wrześniu 2009r. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, a w szczególności z treścią:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli
2. Karty nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.)
W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunek stażu panią Ewą Pietrzak. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy.
Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły o czym wspomniałam już wyżej..
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Gimnazjum nr 4 zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
1. Statut Gimnazjum nr 4,
2. Wewnątrzszkolny system oceniania,
3. Program wychowawczy szkoły,
4. Program profilaktyczny szkoły,
5. Plan pracy na rok 2009/2010, plan lekcyjny oraz kalendarz imprez szkolnych
6. Procedura informowania uczniów i ich rodziców o otrzymanych ocenach bieżących i semestralnych obowiązującą w Gimnazjum nr 4,
7. Informacja dotyczącą równego traktowania w zatrudnieniu
8. Regulamin pełnienia dyżurów
9. Regulamin wycieczek szkolnych
10. Nowa i stara podstawa programowa nauczania matematyki i fizyki w gimnazjum
11. Podręczniki, ćwiczenia i poradnikami dla nauczycieli realizujące program
Lektury te pomogły mi zrozumieć zasady funkcjonowania szkoły oraz poznać reguły, według których działa środowisko nauczycieli. Poznałam także kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz moje własne prawa i obowiązki. Na podstawie analizy wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz porad nauczycieli opracowałam przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny. Wymagania te przedstawiłam uczniom na zajęciach. Stworzyłam również program wychowawczy dla klasy Ic w oparciu o program wychowawczy szkoły.

§ § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b - sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole

Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
1. dzienniki lekcyjne,
2. dzienniki pozalekcyjne,
3. dzienniki zajęć indywidualnych,
4. świadectwa szkolne,
5. karta osiągnięć ucznia,
6. dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs,
7. Księgą Protokołów Rady Pedagogicznej
8. Księga Uchwał

§ § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c - przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w szkole. Zapoznałam się także z instrukcją BHP pracowni fizyko - chemicznej. Pomogło mi to poznać zagrożenia wynikające z pracy w zawodzie nauczyciela oraz skłoniło mnie do przemyślenia różnych środków jakie powinnam podjąć w razie ewentualnego niebezpieczeństwa.

§ 6 ust.1 pkt.2
Uczestnictwo w roli obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.

Podczas odbywania stażu, raz w miesiącu (9 zajęć), uczestniczyłam w lekcji otwartych opiekuna stażu jako obserwator. Po każdej lekcji omawiałam ją z opiekunem stażu.
Podczas swoich obserwacji zwracałam szczególną uwagę na:
1. Wykorzystanie czasu na lekcji
2. Środki dydaktyczne stosowane na lekcji
3. Utrzymanie dyscypliny na lekcji
4. Zasady stosowania WSO na lekcji
5. Indywidualizację zajęć dla uczniów zdolnych i słabszych
6. Rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami
7. Rodzaje środków dydaktycznych
Hospitacje zajęć u opiekuna stażu pobudzały mnie do refleksji nad własnym warsztatem zawodowym, a także były szansą uświadomienia sobie pewnych błędów, a w efekcie nie powielania ich w przyszłości w swojej pracy pedagogicznej. Przyczyniło się także do doskonalenia mojego warsztatu pracy, podsunęło wiele pomysłów, które mogłam wykorzystać w prowadzeniu własnych zajęć oraz pomogło rozwiązać wiele problemów w pracy z uczniami.

§ 6 ust.1 pkt.3
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły

W ciągu dziewięciu miesięcy przeprowadziłam 12 lekcji otwartych: 10 poddanych obserwacji opiekuna stażu i 2 hospitowane przez panią wicedyrektor Elżbietę Spychałę. Lekcje te przeprowadziłam w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze zajęć. Po każdej lekcji następowała jej ocena i omówienie. Dzięki lekcjom hospitowanym miałam okazję sprawdzić się w roli prowadzącego i wykorzystać swoje umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Pani Ewa oraz pani wicedyrektor zwracały uwagę na pewne niedociągnięcia i błędy typowe dla młodego nauczyciela oraz udzieliła mi wiele cennych rad i wskazówek, które starałam się wykorzystać w mojej pracy. Uwagi te zmuszały mnie do refleksji oraz szukania nowych rozwiązań. Pomogło mi to z pewnością w doskonaleniu siebie jako nauczyciela przedmiotu oraz jako wychowawcy klasy. Dzięki hospitacjom dokonałam następującej autorefleksji: praca nauczyciela nie jest łatwa, wymaga poświęcenia oraz cierpliwości, przynosi również wiele satysfakcji.

§ 6 ust.1 pkt.4
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

Do chwili obecnej, w ciągu bieżącego roku szkolnego, brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1. Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
> szkolenie na temat sposobu wypełniania arkusza wychowawcy (22.10.2009) (załącznik nr 3)
> „Profilaktyka zachowań ryzykownych uczniów szkół gimnazjalnych” (9.12.2009) (załącznik nr 4)
> „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” (30.03.2010) (załącznik nr 5)

2. Zewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:
> „Jak prowadzić lekcje i nie zwariować?” – dwugodzinne spotkanie przeprowadzone przez konsultanta Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (załącznik nr 6)
> „Pomiar dydaktyczny I stopnia” – zorganizowany przez CEN w Gdańsku (załącznik nr 7)
Zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Na bieżąco korzystałam z książek i artykułów o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
> Małgorzata Tymińska „Program pracy z uczniem zdolnym”
> Ilona Iłowiecka – Tańska „Jak przeprowadzić ciekawą lekcję o nauce?”
> Małgorzata Tymińska „Metody aktywizujące na lekcjach matematyki” i wiele innych udostępnionych w Internecie.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
· www.eduseek.ids.pl
· www.pwn.com.pl
· www.wsip.com.pl
· www.publikacje.edux.pl
· www.scholaris.pl
· www.szkolnictwo.pl
· www.profesor.pl
· www.literka.pl
· www.awans.net
Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcje. Podczas odbywania szkolenia „Pomiar dydaktyczny I stopnia” wraz z trzema innymi nauczycielami opracowałam test sprawdzający z działu „Budowa materii” z zakresu fizyki i chemii wraz z cała analizą testu oraz z instrukcją dla nauczyciela i ucznia.

§ 6 UST. 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

§ 6 ust.2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania Gimnazjum nr 4 w Gdyni zapoznałam się już we wrześniu 2008 roku, kiedy to zaczynałam pracę w tej szkole jako nauczyciel fizyki i matematyki. W niedługim czasie odbyłam także szkolenie BHP oraz zgłębiałam zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej. Oznajmiam, że wszystkie te oraz inne zadania i zasady (wymienione w I. § 6 ust.1 pkt.1) obowiązujące w moim miejscu zatrudnienia znam w bardzo dobrym stopniu.

II. § 6 ust. 2. pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Aby właściwie realizować statutowe zadania Gimnazjum nr 4 w Gdyni zapoznałam się z następującymi dokumentami szkolnymi:
a. Statut Szkoły
b. Wewnątrzszkolny System Oceniania
c. podstawy programowe z matematyki i fizyki
d. regulamin pracy w szkole
e. plan wychowawczy szkoły
Korzystając z tych dokumentów opracowałam wraz z innymi nauczycielami.
Przedmiotowy System Oceniania, który przedstawiłam uczniom na pierwszych lekcjach w tym roku szkolnym. Ponieważ uczę w Gimnazjum nr 4 już drugi rok, część uczniów poznało już wcześniej zasady, którymi kieruję się na lekcjach, i których uczniowie muszą przestrzegać. Zasady te zmodyfikowałam po ubiegłym roku szkolnym starając się je ulepszyć. Nowych uczniów z tymi zasadami zapoznałam również na początku roku szkolnego. Ponieważ uczę dwóch przedmiotów uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie możliwości, starałam się owe zasady i wymagania dostosować do zaistniałych potrzeb.
Oprócz szkoleń i artykułów, o których wspomniałam wyżej, swoje umiejętności zawodowe starałam się pogłębiać jeszcze w inny sposób. Odbyłam wiele rozmów z opiekunem stażu, innymi nauczycielami oraz pedagogiem i psychologiem na temat problemów dydaktycznych i wychowawczych. Starałam się wprowadzać wiele metod aktywizujących w trakcie prowadzenia zajęć, wzbudzać w uczniach chęć przyswajania nowych informacji, samodzielnego pogłębiania wiedzy. Chętnie wspierałam wszystkich uczniów, nie tylko z tych klas, które osobiście uczyłam danego przedmiotu. Swoje relacje z uczniami określiłabym w pewnym sensie jako koleżeńskie, jednak wiem także, że wzbudzałam respekt o czym świadczy fakt, iż nie miałam większych problemów z utrzymaniem dyscypliny w trakcie moich lekcji. Oprócz typowo dydaktycznych zagadnień, starałam się wpoić uczniom poszanowanie godności innych osób, konsekwencję w postępowaniu, wyciszyć agresywne zachowania. Chciałam także wzbudzić w wielu uczniach wyższe ambicje, aby dostrzegli w nauce otwartą drogę do spełnienia marzeń w przyszłości. Cele wychowawcze realizowałam wszędzie, gdzie miałam kontakt z uczniami (dyskoteki, wycieczki, lekcje, apele, dyżury szkolne).

§ 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Moja praca z uczniami podczas odbywania stażu podzielona była na dwa zasadnicze lecz nie całkiem odrębne elementy. Z jednej strony byłam nauczycielem fizyki i matematyki w klasach I – III, jak również byłam wychowawcą klasy Ic, której poświęcałam najwięcej swojego czasu i uwagi. Ze środowiskiem większości uczniów, których uczyłam podczas tych 9 miesięcy zdążyłam zapoznać się już w zeszłym roku szkolnych. Często odbywało się to poprzez rozmowy z samymi uczniami, konsultacją z pedagogiem i psychologiem, rozmową z wychowawcami uczniów lub też ich rodzicami podczas indywidualnych spotkań bądź też zebrań. Jeżeli chodziło o uczniów idących tokiem nauczania indywidualnego, zapoznawałam się z opinią poradni pedagogiczno – psychologicznej. Starałam się dostosować wymagania do potrzeb i możliwości ucznia. Zachęcałam do udziału w konkursach, zajęciach wyrównawczych, odrabianiu dodatkowych prac domowych, stawianiu pytań w sytuacjach problemowych.
Uczniów klasy Ic, których byłam wychowawcą, starałam się poznać i wspierać jeszcze na inne sposoby niż te opisane wyżej. Wiele indywidualnych rozmów z uczniami i ich rodzicami (załącznik nr 8) przyczyniło się do widocznych zmian w nauce i zachowaniu uczniów. Przeprowadziłam także wiele zebrań i konsultacji, na których rozmawiałam wspólnie z rodzicami o problemach wychowawczych oraz szkolnych ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązać wiele z tych problemów. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z kuratorami uczniów przyczyniła się do polepszenia sytuacji osobistej tych wychowanków. Wycieczka na Westerplatte 4 września 2009 roku (załącznik nr 9) przyczyniła się do integracji klasy oraz wzbudzania idei patriotycznych dzięki historii tego miejsca. Wraz z klasą Ic uczestniczyłam w wielu przedstawieniach (m. in. Koncert Chopinowski), apelach i uroczystościach szkolnych (m. im. uroczystość z okazji: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości). Wspólnie z uczniami zorganizowałam Wigilię klasową, na której dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy życzenia, co pozwoliło na uściślenie więzi wychowawca – uczeń oraz pogłębienie zaufania.
Na godzinach wychowawczych realizowałam swój autorski Plan Pracy Wychowawczej , który stworzyłam w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły Gimnazjum nr 4 w Gdyni.
Uczestniczyłam także jako opiekun w wycieczce dookoła Polski, która odbyła się w dniach 30.04 – 8.05.2010 roku. Wycieczka ta była uwieńczeniem pracy w programie „Poznam zanim zobaczę...”, w którym pracowałam z uczniami od początku roku szkolnego (załącznik nr 10). W ramach tego programu pełniłam także kilka dyżurów w sklepie „Alma” kontrolując pracę uczniów oraz przygotowałam prezentację multimedialną, którą następnie przedstawiłam na jednym ze spotkań.

§ 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Po każdej z przeprowadzonych przeze mnie lekcji obserwowanych przez opiekuna lub hospitowanych przez panią wicedyrektor lub też lekcji opiekuna stażu obserwowanych przeze mnie, spotykałam się z obiema paniami w celu omówienia danej lekcji. Poruszałyśmy kwestie przede wszystkim zamierzonych i osiągniętych celów, utrzymania dyscypliny, wykorzystania czasu na lekcji, metod i środków dydaktycznych. Potrafiłam podać elementy lekcji, które przyniosły zamierzony rezultat i te, które nie do końca się powiodły. Po każdej z przeprowadzonych lekcji dokonywałam autorefleksji, a wnioski zapisywałam pod scenariuszem tych zajęć. Pozwoliło mi to uniknąć błędów w prowadzeniu tej samej lekcji w równorzędnej klasie.
Sumiennie analizowałam wyniki testów, sprawdzianów, w końcu starałam się ustalić przyczyny powstawania niepowodzeń szkolnych, jednocześnie szukając sposobów ich eliminowania.

PODSUMOWANIE:
Opracowany przeze mnie i przyjęty do realizacji we wrześniu ubiegłego roku Plan Rozwoju Zawodowego wydał się zamierzeniem bardzo ambitnym i trudnym do realizacji. Rzeczywistość to potwierdziła. Realizacja wszystkich zadań wymagała poświęcenia dużej ilości czasu. Niemniej jednak swój własny Plan Rozwoju Zawodowego (z pewnymi dodatkami lub drobnym retuszem) zrealizowałam w całości.
Powyższe sprawozdanie jest tylko opisem moich działań, bardzo skrótowo ukazującym emocjonalną stronę mojej pracy. Nie jest ono w stanie oddać wszystkich problemów, jakie stawały przede mną, i rozterek, przed którymi stawałam ja. Owo sprawozdanie jest w głównej mierze wizytówką początkującego nauczyciela, który ma świadomość, że przed nim jeszcze długa droga do doskonałości (jeśli ta w ogóle istnieje), ale jednocześnie wie, że pokonał już pewien etap tej drogi, etap trudny, ale bogaty w doświadczenia, niezbędne do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.