X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 880
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela nauczania zintegrowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Obecny rok szkolny 2006/2007 należy do okresu stażu, podczas którego ubiegam się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku z tym staram się śledzić na bieżąco publikacje dotyczące awansu zawodowego zarówno w prasie jak i w Internecie.

Na początku roku szkolnego przeanalizowałam plan rozwoju szkoły i zgodnie z jego założeniami opracowałam plan pracy wychowawczej dla klasy trzeciej, której jestem wychowawczynią. Zgodnie z regulaminem wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zawartym w statucie szkoły, opracowałam standardy osiągnięć szkolnych uczniów klasy trzeciej. Z uwagi na to, iż w mojej klasie są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i lekkim, dla nich również opracowałam wymagania edukacyjne odpowiednie dla ich poziomu.

Już w ubiegłych latach opracowałam i wdrożyłam, a obecnie w klasie III nadal realizuję program edukacyjny dla nauczania zintegrowanego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

Opiekuję się salą nauczania zintegrowanego, w której obecnie uczy się klasa III. Dbam wspólnie z uczniami o to, by zawsze było w niej schludnie i miło. Systematycznie prezentuję prace artystyczne uczniów, aktualizuję gazetki klasowe, wykonuję wiele pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego.

Jako wychowawczyni klasy III dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Dlatego też miałam z rodzicami częsty kontakt. Spotykaliśmy się nie tylko na zebraniach i wywiadówkach, ale także na uroczystościach szkolnych i klasowych.

Na pierwszym zebraniu rodzicielskim zapoznałam rodziców ze statutem szkoły, planem rozwoju szkoły, programem profilaktyki oraz standardami osiągnięć szkolnych uczniów klasy trzeciej. Przedstawiłam również plan wychowawczy dla klasy trzeciej, który wspólnie z rodzicami został przedyskutowany i wzbogacony o niektóre propozycje rodziców. Moje spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno – wychowawczych, poruszaliśmy wspólnie różne nurtujące rodziców tematy. W minionym semestrze na dwóch zebraniach przybliżyłam rodzicom problemy dotyczące dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pierwszy temat dotyczył sylwetki absolwenta – ucznia klasy III, a tematem drugiego była praca domowa ucznia jako ważny element w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Wzorem lat ubiegłych jako opiekun szkolnego kółka teatralnego, wspólnie z moimi podopiecznymi przygotowałam program artystyczny „Do szkoły czas!” z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2006/2007. Ponadto wraz z kółkiem teatralnym przygotowałam następujące uroczystości szkolne i środowiskowe:
- montaż słowno – muzyczny z okazji obchodów 100 –lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Trzciannie oraz nadania jej imienia Armii Krajowej;
- Inscenizację „Nauczycielom...” z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- Montaż słowno – muzyczny „Polska – moja Ojczyzna” z okazji wznowienia działalności Rady Gminy Nowy Kawęczyn, który w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym uczniowie zaprezentowali na gminnej sali konferencyjnej w dn. 6 grudnia 2006 r.
- Jasełka Bożonarodzeniowe pt. „Cała Ziemia wita swego Zbawiciela”, które wystawione były podczas wigilii szkolnej. Ponadto 14 stycznia 2007 roku zaprezentowane zostały w kościele parafialnym w Starej Rawie.

W związku z obchodami 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Trzciannie i nadania jej imienia Armii Krajowej przygotowałam z uczniami naszej szkoły część artystyczną. Wyszukałam informacje dotyczące powstania szkoły i pierwszych lat jej funkcjonowania. Wiązały się z tym wyjazdy do Archiwum Państwowego w Grodzisku Mazowieckim oraz w Warszawie. Na podstawie arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych ustaliłam i sporządziłam listę absolwentów naszej placówki, a także listę nauczycieli uczących w szkole na przestrzeni stu lat. Opracowałam historią Szkoły Podstawowej w Trzciannie na podstawie zgromadzonych materiałów i dokumentów. Zaprojektowałam zaproszenia dla gości i sponsorów oraz zredagowałam listy - zaproszenia do Marszałka Sejmu, ministra Edukacji narodowej oraz posłów powiatu skierniewickiego.

Włączyłam się aktywnie w pracę przy tworzeniu dokumentów szkolnych. Uczestniczyłam w pracach komisji powołanej do wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Trzciannie, które miały na celu aktualizację dokumentu zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej. Zmiany te wystąpiły również w związku z nadaniem naszej szkole imienia Armii Krajowej. Jestem współautorem „Programu Rozwoju Szkoły w roku szkolnym 2006/2007”. Opracowałam tygodniowy rozkład zajęć szkolnych.

W zakresie mierzenia jakości pracy szkoły przeprowadziłam w grudniu 2006 roku wśród rodziców uczniów kl. I – VI ankietę na temat na temat funkcjonowania i realizacji programu wychowawczego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie. Analizę wyników oraz podsumowanie ankiety złożyłam w dokumentacji dyrektora szkoły.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego. Na spotkaniach z nauczycielkami prezentowałam opracowane przez siebie plany i referaty. Uczestniczyłam również we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej. Prowadziłam lekcję pokazową dla nauczycieli nauczania zintegrowanego i praktykantów oraz cykl lekcji hospitowanych przez studentów odbywających praktyki pedagogiczne.

Starałam się rozwijać zainteresowanie moich uczniów matematyką poprzez prowadzenie – w ramach wolontariatu - kółka matematycznego.

W czasie ferii zimowych prowadziłam zajęcia świetlicowo-komputerowe dla uczniów klas I – III.

Współpracuję ze środowiskiem lokalnym, m.in. z proboszczem parafii Stara Rawa, Wójtem Gminy Nowy Kawęczyn. Utrzymuję stały kontakt z PPPP w Skierniewicach.

W celu poszerzenia mojej wiedzy i umiejętności uczestniczyłam w różnego rodzaju formach dokształcania, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. W minionym semestrze ukończyłam następujące formy doskonalenia:
 Warsztaty metodyczne „Kamera – pióro – warsztat twórcy filmowego” – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (wrzesień 2006 r.)
 Warsztaty metodyczne „Wypowiedzi pisemne uczniów w kształceniu zintegrowanym” - WODN Skierniewice (październik 2006 r.)
 Warsztaty metodyczne „Struktura dokumentacji na nauczyciela dyplomowanego” - WODN Skierniewice (październik 2006 r.)
 Warsztaty metodyczne „Wybrane zagadnienia i materiały pomocnicze do zajęć z komputerem w klasach I – III szkoły podstawowej” - WODN Skierniewice (październik 2006 r.)
 Konferencja metodyczna „Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?” - WODN Skierniewice (styczeń 2007 r.)
 Kurs kwalifikacyjny (270 godzin) z zakresu terapii pedagogicznej – WODN Skierniewice (wrzesień – grudzień 2006 r.)
 Od września 2006 r., wraz z innymi nauczycielami powiatu skierniewickiego, jestem uczestnikiem zespołu samokształceniowego „Komputer uczy, pomaga, bawi”, zorganizowanego przez Pracownię Edukacji Medialnej WODN w Skierniewicach (zakończenie zajęć przewidziano na maj 2007 r.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.