X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 642
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

Jestem nauczycielem matematyki z czteroletnim stażem pracy pedagogicznej. W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam studia wyższe – licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki. Odbywanie stażu zostało poprzedzone w miesiącu sierpniu 2000r przeprowadzoną przeze mnie analizą odpowiednich dokumentów prawnych.
• Znowelizowanej Karty Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 24 sierpnia 2000r)

Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałam
i złożyłam w dniu 31 sierpnia 2000r wniosek o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o odbycie stażu od 01.09.2000r do 31.05.2003r na stopień nauczyciela mianowanego, trwającego 2 lata i 9 miesięcy.
W miesiącu wrześniu oraz w październiku przygotowywałam plan rozwoju zawodowego:
• Przeprowadzając analizę własnych umiejętności, kompetencji oraz swoich mocnych i słabych stron
• Wyznaczając kierunki dalszego rozwoju.

Na podstawie autodiagnozy stwierdziłam, iż jestem nauczycielem rzetelnie realizującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym, stale doskonalę i wzbogacam swój warsztat pracy.
Za priorytet w doskonaleniu uznałam między innymi kontynuację studiów magisterskich i zdobycie nowych kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu.
Efektem tych przemyśleń było sformułowanie planu rozwoju, uwzględniającego zarówno działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela, jak i zadań służących podniesieniu jakości szkoły.
Przez cały okres stażu starannie prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju.
W miesiącu maju przygotowywałam opracowanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego, czego efektem jest to sprawozdanie.


Wymagania egzaminacyjne § 4 ust. 2 pkt 1


„ Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania korekt w tym działaniu”


Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego. Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na odwiedzaniu odpowiednich stron w Internecie, wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również odwiedzeniu biblioteki szkolnej.
Dla pełnego zrozumienia wymagań stawianych nauczycielom ubiegającym się o uzyskanie awansu zawodowego wzięłam udział w warsztatach metodycznych w zakresie ,,Rola nauczyciela w kontekście awansu zawodowego”, „Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela”.
W oparciu o rozporządzenie dokonałam autooceny i przystąpiłam do opracowania planu rozwoju zawodowego, który zgodnie z decyzją dyrektora szkoły, miałam zrealizować w ciągu 2 lat i 9 miesięcy.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu
p. Barbarą Sową, zawarłyśmy kontrakt określający jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady naszej współpracy. W trakcie odbywania stażu punkty kontraktu zostały zrealizowane. Na początku każdego roku trwania stażu wraz z opiekunem opracowywałam harmonogram hospitacji lekcji oraz arkusze samooceny, a także arkusze pohospitacyjne.
Szczegółowo zapoznałam się z dokumentami programowymi szkoły tj.:
• Statutem Szkoły
• Programem Wychowawczym
• Planem dydaktyczno – wychowawczym
W oparciu o wymienione akty, na początku każdego roku szkolnego określałam zadania do realizacji dla mnie jako nauczyciela matematyki oraz wychowawcy.
Pracę w danym roku szkolnym rozpoczynałam od sporządzenia planu pracy dydaktycznej dla poszczególnych klas z matematyki oraz rozkładu zajęć do dyspozycji wychowawcy.
Jako nauczyciel matematyki czułam się zobowiązana do dbałości o wyposażenie pracowni matematycznej. W tym celu wraz z uczniami przygotowywałam pomoce naukowe. Wzbogacając własny warsztat pracy wykonywałam wiele materiałów dydaktycznych i pomocy, które wykorzystałam na lekcjach matematyki. Między innymi przygotowałam ekspozycję ścienną na temat: klasyfikacja czworokątów, ułamki zwykłe, geometria, pola figur itp.
Zgromadziłam biblioteczkę tematyczną obejmującą różnego rodzaju podręczniki do matematyki, materiały dydaktyczne, czasopisma matematyczne m.in. czasopismo dla nauczycieli Matematyka oraz NiM – Nauczyciele i Matematyka,
z których wielokrotnie korzystałam podczas zajęć i redagowaniu gazetki szkolnej.

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, w pierwszym roku stażu hospitacje były prowadzone raz w miesiącu, natomiast w drugim i trzecim dwa razy w semestrze.
Opracowywałam pełne scenariusze, konsultowałam oraz omawiałam je z hospitującymi. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane.
Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę i analizowałam ankiety przeprowadzane wśród uczniów.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu Pani mgr Barbary Sowy zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
• wykorzystanie czasu na lekcji,
• rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami,
• zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
• indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych,
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna pozwoliła mi poznać nowe nieznane dotąd techniki prowadzenia lekcji jak technika inscenizacji na lekcji matematyki. Systematycznie prowadziłam i uzupełniałam arkusze pohospitacyjne lekcji obserwowanych u opiekuna stażu.

3. Uczestniczenie w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli praktyków:

Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego, którego zadaniem jest doskonalenie metod pracy z uczniami.
W ramach działań tego zespołu obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli matematyki, a następnie wspólnie analizowaliśmy przebieg tych lekcji.

Obserwowałam następujące zajęcia:
11.12.2000r - Lekcja koleżeńska przeprowadzona w klasie IV.
Temat lekcji :,,Rysowanie prostych i odcinków równoległych”.
Prowadzący- mgr Dorota Sułecka,
22.03.2002r - Lekcja otwarta przeprowadzona w klasie V (metodą inscenizacji),
Temat lekcji: ,,Powtórzenie własności czworokątów” ,
prowadzący mgr Barbara Sowa,
5.12.2002r – Lekcja otwarta przeprowadzona w klasie IV (metodą inscenizacji),
Temat lekcji: „Rodzaje kątów”,
prowadzący mgr Barbara Sowa,

Konsekwentnie i stale starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności celem, których będzie wydajna
i efektywna praca na rzecz dzieci i placówki
Przez okres stażu systematycznie realizowałam założone cele:
• kończąc zaoczne studia magisterskie,
• kończąc studia podyplomowe,
• uczestnicząc w różnych rodzajach kursów doskonalących,
• uczestnicząc w konferencjach metodycznych,
• biorąc udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego,
• uczestnicząc w radach szkoleniowych.


4. Ukończenie studiów.

• ukończyłam w lipcu 2001 r uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem dobrym,
• ukończyłam 11.10.2002r studia podyplomowe „Technika z informatyką” w wymiarze 300 godzin, organizowanych przez Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej,
Zdobyłam umiejętności:
o tworzenia scenariuszy zajęć z informatyki,
o wybór odpowiedniego programu nauczania techniki i
informatyki w szkole,
o pracy z różnym oprogramowaniem,
o posługiwania się w pracy nauczyciela technologią informacyjną.

5. Uczestniczenie w warsztatach i konferencjach organizowanych dla nauczycieli.

• 04.12.2000r –warsztaty metodyczne na temat „Rola nauczyciela w kontekście awansu zawodowego”- czas trwania 3 godziny, zorganizowanych przez ODN w Radomiu,
• 22.05.2001r – uczestniczyłam w warsztatach metodycznych na temat „Dokumentowania rozwoju zawodowego nauczycieli” – w wymiarze 10 godzin, zorganizowanych przez Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych,
• Poszerzyłam wiadomości na temat:
o prawa oświatowego
o zadań stażysty
o planowania rozwoju zawodowego
o monitoringu i ewaluacji dorobku
zawodowego nauczyciela
• ukończyłam 28.02.2001r kursu „Kierownik szkolnych wycieczek krajoznawczo – turystycznych” w wymiarze 8 godzin, zorganizowanego przez Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych EDUKACJA 2001 w Radomiu,
Poszerzyłam wiadomości na temat:
o celów i zadań turystyki i krajoznawstwa
o obowiązujących przepisów prawnych
o obowiązków kierownika imprezy turystycznej
o planowania i organizowania wycieczek
o zasad bezpieczeństwa w trakcie wycieczki
• 15.01.2002r – uczestniczyłam w warsztatach metodycznych na temat – „Konkursy matematyczne” – czas trwania 2 godziny, zorganizowanych przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
• 27.04.2002r – uczestniczyłam w pracach komisji konkursowej finału Radomskich Zawodów Matematycznych,
• ukończyłam 16.03.2002r kursu na temat „Pomiar osiągnięć szkolnych uczniów” w zakresie nauczania matematyki – w wymiarze 50 godzin, zorganizowanego przez Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych. Podczas trwania kursu opracowałam „Całoroczny test sprawdzający z matematyki dla kl. V SP”, który następnie opublikowałam w Internetowym Serwisie dla Nauczycieli na stronie www.edukator.w.pl oraz umieściłam w szkolnej bibliotece,
• 06.11.2002r – uczestniczyłam w warsztatach na temat „Analiza wyników sprawdzianów po szkole podstawowej” czas trwania 2 godziny, zorganizowanych przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
• 03.12.2002r – udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Jak rozpoznać czy nastolatek sięga po środki odurzające? Rodzaje środków odurzających i mechanizmy uzależnień” – w wymiarze 2 godzin, zorganizowanych przez Teatr Profilaktyczny w Krakowie,
• ukończyłam 26.01.2003r kursu „Zajęcia otwarte – opracowanie konspektu, prowadzenie, ewaluacja” – w wymiarze 22 godzin, zorganizowanego przez ODN w Radomiu.
• w roku szkolnym 2002/2003 zgłosiłam chęć udziału w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, jednak do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.

6. Uczestniczenie w szkoleniach Węwnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli.

Brałam udział we wszystkich radach szkoleniowych zorganizowanych na terenie szkoły:
• 15.11.2000r - Przyczyny i trudności w pisaniu i czytaniu w młodszym i starszym
wieku szkolnym,
• 01.03.2001r - Mierzenie jakości pracy szkoły,
• 03.04.2001 - Przyczyny i sposoby przejawiania się niedostosowania społecznego
u dzieci w szkole podstawowej, prowadzący
mgr Elżbieta Tkaczyk pracownik P.P.P nr 2 w Radomiu,
• 09.04.2002r- Czym jest dysleksja, dysgrafia i dysortografia, prowadzący
Dyrektor Poradni Wychowawczo– Zawodowej,
• 04.03.2003r - Utrzymanie dyscypliny w klasie. Praca w licznych
klasach” przygotowanego przez panią Iwonę Zamkowską
• 14.03.2003r -15.03.2003r – Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej, prowadzący wykładowca Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu.

7. Przynależność do Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Od 2002r jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
W dniach 3-6 lutego 2003r w Międzyzdrojach brałam udział w XII Krajowej Konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół poznawania aktywnych metod nauczania matematyki, wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych (w tym kalkulatorów graficznych, komputerów i oprogramowania). Szkolenie obejmowało wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, komputerowe o łącznym wymiarze 40 godzin.
Brałam udział w warsztatach:
• „Refleksja jako narzędzie tworzenia nowych jakości pracy” Doroty Korneckiej i Marka Pisarskiego.
• „Kształtowanie pojęć matematycznych w klasie IV” Maria Legutko
• „Wykorzystanie gier i zabaw matematycznych” prowadzonych przez Bogusławę Lngiewicz i Małgorzatę Kwil.
• „Jak nic nie mówiąc – nauczyć” Teresy Kiełek, Grażyny Kieleckiej.
• „Zacznij od dziś” Anny Dubieckiej
Na warsztatach zaprezentowano płytę CD z testami przygotowującymi uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej. Korzystając z programu prowadziłam dodatkowe zajęcia z uczniami w klas VI.
• „Zastosowanie origami w kształceniu wyobraźni przestrzennej” Krystyny Burczyk.
Składanie papieru rozwija sprawność manualną, znacząco wpływa na pamięć, koncentrację wzrokowo-ruchową, stymuluje rozwój wyobraźni przestrzennej, jest metodą angażującą wiele zmysłów i wspomagającą procesy poznawcze. Origami nie musi być obecne na wszystkich lekcjach geometrii. Czasem może być tylko wprowadzeniem dającym możliwość pobudzenia wyobraźni przestrzennej, przygotowaniem modeli do pracy na lekcji.

Wymagania egzaminacyjne § 4 ust. 2 pkt 2


,,Umiejętności uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”.


Moje działania podczas odbywania stażu skupiały się wokół:
• Współpracy z lokalnymi instytucjami.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Pedagogizacji rodziców
• Prowadzenia zajęć profilaktycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.


1. Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Realizując obowiązki wychowawcy klasy stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu integrację zespołu klasowego. Organizowałam imprezy klasowe, w które aktywnie włączałam rodziców. Aby wszyscy uczniowie mogli brać w nich udział wraz z klasową Radą Rodziców zorganizowałam fundusze dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
• Współpracując z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Radomiu w latach szkolnych zorganizowałam:
­ 11.01.2002r, oraz 14.02.2003r kulig klasowy połączony z ogniskiem w miejscowości Kolonka,
­ 20.04.2002r rajd rowerowy do lasu Sołtyków.
W wycieczkach tych oprócz uczniów wzięli udział również ich rodzice.
• 10.04.2002r. zorganizowałam spotkanie uczniów z przedstawicielem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu, na którym uczniowie obejrzeli jednostkę, jak również wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń wynikających z nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.
• Przy współpracy z dyrekcją Resursy Obywatelskiej dnia 17.12.2002r zorganizowałam spotkanie, na którym uczniowie zwiedzili ośrodek, jak również obejrzeli wystawę prac dzieci autystycznych

2. Poznanie sytuacji środowiskowej wychowanków.

W roku szkolnym 2001/2002 zostałam wychowawcą czwartej klasy, aby poznać lepiej uczniów i ich sytuację rodzinną przeprowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, często były to spotkania w domach uczniów
Podczas trwania stażu przeprowadziłam 15 wywiadów środowiskowych w domach uczniów w celu bliższego poznania sytuacji uczniów. Wraz z pedagogiem szkolnym udałam się na wywiad środowiskowy do jednego wychowanka w celu potwierdzenia trudnej sytuacji ucznia. Po tym wywiadzie skierowałam pismo do dyrektora szkoły o pomoc materialną dla rodziny ucznia, gdyż jego sytuacja przedstawiała się następująco: oboje rodziców było bezrobotnych bez prawa do zasiłku, z jedynym tylko źródłem dochodu z opieki społecznej w wysokości niewystarczającej na utrzymanie domu. Uczeń ten otrzymał pomoc w postaci jednorazowego stypendium ufundowanego przez szkołę. Dodatkowo wraz z pedagogiem zorganizowałam pomoc w formie najpotrzebniejszych produktów spożywczych i sanitarnych. Na bieżąco kontroluję sytuację w domu chłopca, by w razie potrzeby udzielić pomocy.
Jako wychowawca klasy w przypadkach, gdy uczeń miał ogromne problemy z nauką, bądź były podejrzenia o dysleksję, w porozumieniu z rodzicami ucznia, nauczycielem polonistą, pedagogiem szkolnym kierowałam na badania do poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

3. Współpraca z rodzicami uczniów.

Zintegrowanie rodziców ze społecznością szkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym starałam się włączać rodziców uczniów w przygotowania i realizację wielu imprez szkolnych:

• Dnia Europejskiego,
• Rajdów rowerowych,
• Kuligów,
• Dyskotek klasowych,

W roku szkolnym 2001/2002 zawarłam kontrakt z rodzicami uczniów regulujący nasze wzajemne obowiązki i powinności. Zarówno ja jak i rodzice staraliśmy się sumiennie wywiązywać ze wspólnych ustaleń. Wspólnie z rodzicami organizowałam spotkania, na których omawialiśmy problemy klasowe, trudności w nauce i oczywiście sukcesy uczniów. Spotkania te odbywały się 2 razy w semestrze, przy wspólnie przygotowanych poczęstunkach. W tym roku na podsumowanie naszej współpracy poprosiłam rodziców o wypowiedzenie się na temat mojej pracy wychowawcy jak i nauczyciela. Informacja, jaką otrzymałam od rodziców świadczy, że w większości rodzice są zadowoleni ze współpracy ze mną, większości podoba się sposób w jaki rozwiązuję problemy klasowe. Zawsze byłam do dyspozycji rodziców. Odbywałam wiele spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych.
Ponieważ zaistniała potrzeba pedagogizacji rodziców, na zebraniach klasowych wygłosiłam referaty na temat:
• „Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej”
• „Rola rodziców w kształtowaniu właściwych postaw u dzieci”,

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy.

Na lekcjach wychowawczych prowadziłam działania z zakresu:
• Profilaktyki uzależnień, m.in. przeprowadziłam lekcję na temat „Skutki palenia papierosów”,
• Zajęcia niwelujące poziom agresji,
• Kształtowałam umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
• Rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów,
• Radzenia sobie ze stresem.


Wymagania egzaminacyjne § 4 ust. 2 pkt 3


,,Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych, wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły”.


Jestem aktywnym członkiem zespołu samokształceniowego nauczycieli bloku matematyczno – przyrodniczego, oraz zespołu wychowawczego. Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach, poświęconych rozwiązywaniu różnych problemów i wymianie doświadczeń, protokołowałam obrady w dniach 15.12.2000r i 29.05.2002r.
Na początku każdego roku szkolnego modyfikowałam wybrany program nauczania w celu dostosowania go do możliwości uczniów i warunków nauczania, na jego podstawie opracowałam rozkłady materiału z matematyki dla klas IV-VI. Stosowałam w praktyce różne metody i techniki nauczania, co miało służyć zwiększeniu efektywności działań dydaktycznych. Na bieżąco dokonywałam koniecznej aktualizacji treści nauczania.

1. Praca z uczniem słabym.

W czasie trwania stażu prowadziłam społecznie zajęcia wyrównawcze z uczniami klas czwartych. Wynikało to z konieczności objęcia pracą w takim zespole, zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Jest w szkole grupa dzieci, które mimo wysiłku nie potrafią poradzić sobie nawet z łatwymi zadaniami. Nie rozumieją ich matematycznego sensu i nie dostrzegają zależności pomiędzy liczbami. Bywa, że z powodu swej niskiej odporności emocjonalnej nie potrafią wytrzymać napięć, które towarzyszą rozwiązywaniu zadań. Narysowanie grafu, tabelki a nawet czytelne zapisanie działań może być zbyt trudne, gdy dziecko ma obniżoną sprawność manualną. Dzieci, które doznają takich trudności, potrzebują pomocy ze strony dorosłych. Jeżeli jej nie otrzymują w porę, wówczas pojawiają się niepowodzenia i blokady w uczeniu się matematyki.
W związku z tym na prowadzonych przeze mnie zajęciach doskonaliłam te elementy matematyki, które sprawiały uczniom duże trudności.
Aby poznać od podstaw przyczyny powstawania trudności w nauce matematyki i sposoby udzielenia pomocy oraz metody prowadzenia zajęć z uczniami przestudiowałam książkę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”.

2. Organizowanie konkursów matematycznych.

W roku szkolnym 2001/2002 oraz 2002/2003 wraz z koleżankami Barbarą Sową oraz Dorotą Sułecką zorganizowałam szkolny konkurs matematyczny „1 z 10”.
• ułożyłam test eliminacyjny i przeprowadziłam eliminacje,
• przygotowałam dekoracje,
• przygotowałam pytania do Quizu,
• wykonałam techniką komputerową dyplomy uznania.
Nawiązałam współpracę z nauczycielami matematyki ze szkół PSP nr 19, PSP nr 20, uczniowie z wymienionych szkół dnia 28.04.2003r uczestniczyli w matematycznym konkursie „1 z10” zorganizowanym na terenie naszej szkoły.
Nagrody rzeczowe dla finalistów konkursu zostały zakupione z funduszy pozyskanych ze sprzedaży podręczników oraz gazetki matematycznej.
Przez cały okres stażu organizowałam konsultacje z matematyki, przeznaczone dla uczniów. W ramach tych konsultacji, jak również pracy na lekcji, przygotowałam uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, organizowanym w naszej szkole. W wyniku oceny prac 10 uczniów za bardzo dobre wyniki otrzymało nagrody rzeczowe oraz dyplomy uznania.

3. Szkolna gazetka matematyczna „Matematyczny Zawrót Głowy”.

Od września 2002r wraz z p. Barbarą Sową oraz p. Dorotą Sułecką raz w miesiącu redagowałam i wydawałam szkolną gazetkę matematyczną „Matematyczny Zawrót Głowy”. Zamieszczałam w niej konkursy zadaniowe, którego główną nagrodą był przenośny odtwarzacz kaset magnetofonowych.
Mobilizowałam uczniów do poszukiwania ciekawych informacji, wykraczających poza treści podręcznikowe. Chcąc pogłębić zainteresowania uczniów matematyką, każdy numer zawierał konkurs zadaniowy, zadania do samodzielnego rozwiązania, ciekawostki matematyczne, propozycje gier matematycznych, zadania ciekawe z rozwiązaniem, bajkę matematyczną, składanki bez kleju, itp.
Uczniowie chętnie czytali gazetkę i zgłaszali pomysły i rozwiązania zadań, w tym okresie sprzedano 520 egzemplarzy (średnio 65 w każdym miesiącu).
Z pozyskanych ze sprzedaży funduszy zostały zakupione nagrody rzeczowe dla finalistów konkursu matematycznego „1 z 10”.

4. Organizacja imprez szkolnych.

• Wraz z uczniami klasy, której byłam wychowawcą w dniu 07.12.2001r przygotowałam prezentację w Restauracji Europa, dekorację sali, ułożyłam scenariusz prezentacji i zorganizowałam charakterystyczne dla kuchni angielskiej posiłki. Ten dzień był szczególnym dniem w życiu szkoły, był to dzień spotkań ze środowiskiem lokalnym uczniów: rodziców, znajomych.
• W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła przystąpiła do akcji Szkoła z Klasą, w ramach tej akcji byłam członkiem zespołu odpowiedzialnego za organizację zadania Festiwal Nauki pt: „Kosmiczny Zawrót Głowy”, który odbył się dnia 12.04.2003r.
o Byłam odpowiedzialna za konkurs „Wszystko co wiemy o wszechświecie” oraz wyeksponowanie prac uczniów, przygotowanie dyplomów uznania,
o Zorganizowałam wraz z p. Dorotą Sułecką, p. Barbarą Sową kosmiczny konkurs klas V, do którego przygotowałam zestawy pytań, dyplomy uznania, dekorację,
o Wraz z p. Barbarą Sową oraz p. Dorotą Sułecką przeprowadziłam lekcję origami pt.: „Kosmiczne bryły”

5. Organizacja imprez i wycieczek klasowych.

Jako wychowawca klasy kładłam duży nacisk na integrację zespołu klasowego, bezpieczeństwo uczniów i starałam się ciekawie zagospodarować wolny czas od zajęć dydaktycznych. Podczas trwania stażu w latach 2000/2001byłam wychowawcą klasy VID, natomiast w latach 2001/2002 zostałam wychowawcą obecnej już klasy V.
Podczas zajęć do dyspozycji wychowawcy stosowałam różne formy i metody pracy, jak gry i zabawy integrujące, burza mózgów i obowiązkowe w kręgu, co ułatwia uczniom komunikowanie się.
Wykorzystując wiedzę na temat organizacji wycieczek krajoznawczych zorganizowałam wycieczki klasowe:
• 20.10.2001r – wycieczka po Radomiu pt: „Śladami Historii”;
• w dniach 14.05.02 – 15.05.02 – dwudniowa wycieczka trasą Radom – Ojców – Wieliczka – Kraków – Radom;
• 02.10.2002r– wycieczka do Czarnolasu,
• wyjazdy na basen do Kozienic;
• 19.05.2003r – 24.05.2003r – Zielona Szkoła, przygotowałam program.

Starałam się wychowywać uczniów do aktywnego i świadomego obcowania z kulturą poprzez organizowanie wyjazdów do kina i na przedstawienia teatralne:
• 02.10.2001r – wyjście do kina „HEL” na film pt: „Chłopiec na dworze Króla Artura”;
• 06.12.2002r – wyjście na przedstawienie „Legendy Orła Białego”;
• W latach 2001/2002 oraz 2002/2003 wraz z uczniami uczestniczyłam w akademii filmowej zorganizowanej przez kino HEL. Akademia obejmowała rocznie cykl 5 filmów.

Starałam się aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów,
w tym celu organizowałam wiele imprez klasowych okolicznościowych m.in.:
• Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka,
• Zabawa Andrzejkowa,
• Wigilia klasowa połączona ze wspólnym śpiewaniem kolęd.
• Zabawa karnawałowa;
• Zabawa z okazji Dnia dziecka;

Wraz z uczniami prowadziłam kronikę klasową, którą systematycznie uzupełniałam, notatkami i zdjęciami z wycieczek i imprez klasowych.
Wszyscy uczniowie są przeze mnie równie traktowani. Na początku czwartej klasy podpisałam z uczniami kontrakt klasowy regulujący wzajemne relacje, z którego zarówno ja jak i uczniowie rzetelnie się wywiązujemy. Wszelkie problemy, z jakimi zwracają się do mnie, staram się brać pod uwagę i wychodzić naprzeciw potrzebom ucznia. Uczniów mających problemy natury zdrowotnej lub innej otaczam szczególną opieką. Kontroluję na bieżąco ich sytuację i w razie potrzeby interweniuję. W trudnych przypadkach wychowawczych korzystałam z pomocy pedagoga lub psychologa.

Podczas trwania stażu brałam udział we wszystkich Radach Pedagogicznych, protokołowałam obrady w dniu 04.03.2003r Szkoleniowej Rady Pedagogicznej.
Przez cały okres stażu na bieżąco prowadziłam i uzupełniałam dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa)
W roku szkolnym 2002/2003 brałam aktywny udział w komisji egzaminacyjnej sprawdzającej próbne testy kompetencji, które odbyły się w roku szkolnym 2002/2003, sprawdzając test kompetencji.
Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Pracę tę lubię i sprawia mi ona ogromną satysfakcję. Przebywanie z dziećmi i kształtowanie charakterów stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją.

Wymagania egzaminacyjne § 4 ust. 2 pkt 4


,,Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej”.


Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją jak również możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji.
Przy pomocy komputera przygotowywałam:
• testy sprawdzające dla uczniów,
• zadania na prace klasowe,
• statystyki wyników nauczania,
• zestawienia z wynikami uczniów na zebrania z rodzicami,
• pisałam sprawozdania i protokoły,
• gazetki ścienne,
• pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki,

W roku szkolnym 2002/2003 aktywnie uczestniczyłam w redagowaniu planu lekcyjnego dla oddziałów klasowych
Dzięki umiejętności korzystania z programów komputerowych, Internetu tworzyłam gazetkę matematyczną „Matematyczny Zawrót Głowy”. Przez cały okres stażu prowadziłam kronikę klasową wykorzystując technikę komputerową.
W mojej pracy wykorzystuję Internet, posiadam stałe złącze internetowe, dzięki czemu mam szybki dostęp do wszelkich nowinek matematycznych i nie tylko.
• Korzystając z Internetu uzyskałam materiały: Karta Nauczyciela, przepisy
i rozporządzenia publikowane na stronach MEN związanych z awansem zawodowym nauczyciela,
• Dzięki sieci informatycznej miałam możliwość pobrania przykładowych testów egzaminacyjnych dla uczniów klas szóstych, które wykorzystałam na dodatkowych zajęciach prowadzonych w klasach VI,

Posiadam własne konto e–mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, oraz z placówkami naukowo – dydaktycznymi. Należę do klubu EUREKA, dzięki któremu mam darmowy dostęp do próbnych lekcji, książek pomocniczych, testów, internetowy serwis dla nauczycieli.

Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozwala na ciekawe przedstawienie nauczanych treści. Dzięki Internetowi jest możliwe zdobycie najświeższych informacji, nie dostępnych inną drogą.
Za swoje wielkie osiągnięcie uważam zdobycie przeze mnie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki posługuję się bardzo dobrze komputerem, umiem skorzystać z programów edukacyjnych, programów multimedialnych, Internetu.
Moim zamiarem jest kontynuacja wykorzystywania w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z najnowszych technologii informatycznych, co ogromnie wzbogaciło prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło ich przebieg, pozwoliło także na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.
W przyszłości zamierzam założyć własną stronę WWW., za pośrednictwem której będę mogła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.


Wymagania egzaminacyjne § 4 ust. 2 pkt 5


,,Wiedza z wybranych zagadnień psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez siebie”.

Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej. Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję omawianych na lekcjach treści.
Staram się być dobrze odbieraną przez uczniów. Aby stać się dobrym nauczycielem i wychowawcą staram się poznawać opinię uczniów na temat mojej osoby. W tym celu poddaję się ocenie uczniów, W bieżącym roku przeprowadziłam ankietę dotyczącą mojej osoby. Wyniki ankiety są dla mnie zadowalające. Informacje jakie uzyskałam od uczniów pozwalają mi poznanie moich mocnych i słabych stron. Z ankiety wynika że jestem osobą wesołą, spokojną, sympatyczną. Uczniowie traktują mnie jako osobę troskliwą, wzbudzającą zaufanie. Wypowiedzi uczniów napawają mnie optymizmem gdyż jestem dla nich nauczycielem dobrze tłumaczącym, sprawiedliwym, poświęcającym się.
Aktualizowanie wiedzy jest warunkiem koniecznym dla wzorowego konstruowania procesu dydaktyczno – wychowawczego, dlatego też uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, podnosząc własne kwalifikacje miałam wpływ na jakość pracy placówki.
Aktywnie pracowałam nad samokształceniem, w ramach samodoskonalenia przestudiowałam następujące pozycje:
• E. Kruszczyk - Kolczyńska – „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”,
W książce autorka przedstawiła przyczyny specyficznych trudności, problemy diagnozy dzieci oraz metodykę prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.
• A. Ostrowska, W. Poczesna, H. Węgierska – „Konspekty lekcji matematyki dla klasy IV SP”,
• R. Kalina, T. Szamański, F. Linke – „Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla SP”, cz. 1 i cz. 2,
• M. Bryński, H. Lewicka – „Nauka o liczbach. Poradnik metodyczny dla nauczycieli SP”,
• E. Jędrasik – „Zaprzyjaźnij się z matematyką!”,
• Sz. Jeleński – „Śladami Pitagorasa, rozrywki matematyczne”,
• Czasopismo dla nauczycieli „Matematyka”, WSiP,
• M. Składanowska, B. Bleja – Sosna, I. Opolska – „Poradnik dydaktyczny – Godziny wychowawcze IV-VI”. Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowawców,
• M. Jachimskiej – „Scenariusze lekcji wychowawczych”, wg programu Żyć Skuteczniej,
• N. Grochowska, E. Sadowska – „Lekcje wychowawcze”, opracowanie dla nauczycieli,

Wymagania egzaminacyjne § 4 ust. 2 pkt 6


,,Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami”.

Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam Szkolenie BHP. Jak każdy nauczyciel w swojej biblioteczce posiadam spis aktów prawnych w zakresie funkcjonowania placówki::

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 1991r. – System Oświaty, oraz DZ. U. z 1998r. nr 117, poz 759, art.; ustawa z dnia 25 lipca 1998r, zmiana ustawy o systemie oświaty,
• Dz. U. z 1999r. nr14, poz. 128; rozporządzenie z 15 lutego 1999r. –
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej,
• Dz. U. z 1993r. nr 74, poz.350; rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1993r. Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 1992 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych(Dz. U. Nr 65, poz. 331), (Zmiana: Dz. U. z 1996 r. Nr 119, poz. 562),
• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323), z późniejszymi zmianami,
• Tekst jednolity ogłoszony 25 stycznia 2002 r. w Dz. U. Nr 11 z 13 lutego 2002 r., poz. 109, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 24 sierpnia 2000r.). W szczególności w zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania.
Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Starałam się jak najbardziej zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym istotnie pomogły mi adresy stron internetowych, oraz ustawy zamieszczone w poradniku dla nauczycieli „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela” J. Pielachowskiego.


Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.