X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1237
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty

Za okres od 01.09.07 do 30.11.07

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§6 ust.2 pkt 1)

1. Zapoznałam się z dokumentami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z rozdziałem 3a dotyczącym „Awansu zawodowego nauczycieli”.

2. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole. Pełniłam wyznaczone dyżury na I piętrze (wtorek 7.45 – 8.00, środa 12.30 – 12.45, czwartek 12.30 – 12.45) 28 listopada pełniłam dodatkowy dyżur w szatni i na „małym” boisku szkolnym.
Ponadto brałam udział w Radach Pedagogicznych:
28.08.07 – Organizacja Roku Szkolnego
14.09.07 – Zapoznanie RP z planowanym nadzorem pedagogicznym
25.09.07 – Zatwierdzenie dokumentacji prawa wewnątrzszkolnego

3. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie.

4. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Następnie przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

5. We wrześniu i październiku zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowania, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Profilaktyki.

6. W miesiącu wrześniu brałam udział w pracach grupy dokonującej ewaluację Programu Rozwoju Szkoły.

7. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, dzienniki zajęć lekcyjnych.

8. Uczestniczyłam w szkoleniu bhp, które odbyło się 25 i 26 września 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance.

9. Systematycznie gromadzę dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego, tj. scenariusze lekcji, zaświadczenia.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§6 ust.2 pkt 2)

1. Opracowałam roczny plan własnej pracy dydaktycznej. Wybrałam program nauczania oraz podręczniki, według których zdecydowałam się prowadzić zajęcia. Przygotowałam również rozkłady materiału z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych oraz zestawienie wymogów na określone oceny.

2. Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych:
16.10.07 – Metoda Projektów – sposób na kształcenie umiejętności ucznia zdolnego.
20.11.07 – Rada Szkoleniowa z zakresu udzielania pierwszej pomocy, emisja głosu oraz
przepisy prawa oświatowego.
Regularnie czytam artykuły prasowe „Głos Nauczycielski”, „Gazeta Szkolna” oraz „Wiedza i Życie” w serwisie edukacyjnym Profesor.pl
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczęszczam na zajęcia na uzupełniających studiach magisterskich na Wydziale Filologii Angielskiej w WSHE w Łodzi (drugi rok nauki).

3. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetkę tematyczną w klasie nr 33, karty obrazkowe, sprawdzian. Ponadto w sierpniu pomogłam mgr Romualdzie Majewskiej przygotować wystrój klasy nr 30, a we wrześniu wspólnie przygotowałyśmy gazetkę szkolną na I piętrze. W październiku służyłam pomocą mgr Elizie Wołoszyn w przygotowaniu gazetki tematycznej przed klasą nr 42.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. Znam środowisko i problemy większości uczniów. Jestem w stałym kontakcie z wychowawcami klas. Regularnie prowadzę rozmowy z wychowawcami klas oraz rodzicami.

2. Pogłębiam swoja wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych., czytając artykuły prasowe „Głos Nauczycielski”, „Gazeta Szkolna” oraz „Wiedza i Życie” w serwisie edukacyjnym Profesor.pl

3. Wspomagam aktywność uczniów. Podjęłam się zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX” dla chętnych uczniów klas III. Ponadto biorę czynny udział w przygotowaniach do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4. Pełniłam opiekę nad uczniami w czasie i poza zajęciami:
15.09.07 – Sprzątanie Świata (klasa VI d, mgr Małgorzata Chromiec)
02.10 – Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca (klasy IV – VI, godz. 17 – 18)
Pełniłam wyznaczone dyżury na I piętrze (wtorek 7.45 – 8.00, środa 12.30 – 12.45, czwartek 12.30 – 12.45) 28 listopada pełniłam dodatkowy dyżur w szatni i na „małym” boisku szkolnym

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1. Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, tematykę zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.

2. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
27.09.07 – nauczanie zintegrowane, mgr Beata Wawrzon
klasa I c, temat: Pożegnanie lata w cyferkowie.
24.10.07 – nauczanie zintegrowane, mgr Beata Wawrzon
klasa I c, temat: Robimy desery z owoców.
28.11.07 – nauczanie zintegrowane, mgr Beata Wawrzon
klasa I c, temat: Wypływamy w rejs na niby.

Obserwowałam również zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli:
26.09.07 – język angielski, mgr Celina Kościuk
klasa VI c, temat: Czy lubisz tańczyć?
24.10.07 – język niemiecki, mgr Romualda Majewska
klasa , temat: Die Zahlen von 0 bis 20.
27.11.07 – nauczanie zintegrowane, mgr Jolanta Żmuda
klasa II b, temat: Teatr miejsce niezwykłe.

3. Moje zajęcia były na bieżąco obserwowane przez opiekuna stażu:
27.09.07 – Jak żyją kukułki.
25.10.07 – Sprawdzenie wiadomości – test.
08.11.07 – Mój pokój, moje zabawki.
Wnioski z hospitacji były dla mnie cennym zestawem wskazówek służącym doskonaleniu warsztatu dydaktycznego i wychowawczego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.