X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8774
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego
mgr Marty Wołosz - Kozłowskiej
nauczycielki Gimnazjum nr 4 w Gdyni
ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: Marta Wołosz - Kozłowska
Imię i nazwisko opiekuna: Ewa Pietrzak
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole

Lp.
Zadania szczegółowe
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi

1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy i rozporządzenia)
IX 2009 r.
Sporządzony plan rozwoju zawodowego
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

2. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
IX 2009 r.
Organizacja zajęć własnych, udział w lekcjach, lista obecności ze spotkań Rady Pedagogicznej

3. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole Analiza Statutu Szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO), programu wychowawczego szkoły, przedmiotowego systemu oceniania (PSO), dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, rozkłady zajęć, itp.
IX 2009 r.
WSO, PSO – posiadanie do użytku własnego.
Wpisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć pozalekcyjnych, księdze protokołów Rady Pedagogicznej itp.

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych
Przez cały rok szkolny
Lista obecności na radach
Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, zawarcie kontraktu
IX 2009 r. – V 2010 r.
Kontrakt dołączony do dokumentacji
2. Ustalenie z opiekunem terminów zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
Napisanie planu rozwoju zawodowego
IX 2009 r.
Plan rozwoju zawodowego

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników:
· wykorzystanie czasu lekcji
· środki dydaktyczne stosowane na lekcji
· sposób prowadzenia zebrań z rodzicami
· zasady stosowania WSO na lekcji
· indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce
· indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych· lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia Raz w miesiącu Sprawozdanie z hospitacji, wnioski z obserwowanych lekcji

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły

1. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna lub Dyrektora szkoły Opracowanie scenariusza lekcji na podstawie przewodnika metodycznego i własnych pomysłów, konsultacje z opiekunem, analiza lekcji, ewaluacja Raz w miesiącu Scenariusze, konspekty, notatki
2. Ocena własnych umiejętności,analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji, oraz stosowania metod aktywizujących uczniów
IX 2009 r.- V 2010 r.
Notatki własne
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o niskich możliwościach edukacyjnych oraz zajęć przygotowujących uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego Sporządzenie programu zajęć dodatkowych. Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji oraz stosowania metod aktywizujących uczniów
IX 2009 r. – V 2010 r.
Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych


Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

1. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w WDN oraz w szkoleniach:
· „Motywowanie uczniów”
· „Skuteczny wychowawca”
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki i matematyki oraz wychowawcy klasy
IX 2009 r. – V 2010 r.
Dokumentacja własna, zaświadczenia, protokoły, listy obecności

2. Literatura, Internet
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji zawartych w lekturach pedagogicznych:
· Danuta Narożna „Poradnik młodego wychowawcy, czyli.... 1001 pomysłów na klasę!”
· Ilona Iłowiecka – Tańska „Jak zorganizować ciekawą lekcję o nauce?”
· Małgorzata Tymińska „Metody aktywizujące na lekcjach matematyki”
IX 2009 r. – V 2010 r.
Własne notatki, streszczenia, opracowania
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza Przez cały rok szkolny
Kontakty interpersonalne m. in.
Z uczniami i gronem pedagogicznym


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły
Analiza Programu Wychowawczego
IX 2009 r.
Notatki własne

2. Program wychowawczy Stworzenie
Programu wychowawczego dla klasy objętej opieką
IX 2009 r.
Program wychowawczy dołączony do dokumentacji

3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
Kontakty indywidualne z rodzicami, z pedagogiem i psychologiem szkolnym, realizacja zadań Programu Wychowawczego. Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami Przez cały rok szkolny Potwierdzenie rodziców, nauczycieli, pedagoga i psychologa. Odpowiednie wpisy w dzienniku klasy objętej opieką

4. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
Rozmowa, wywiad, udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, organizowanie wycieczek klasowych
Przez cały rok szkolny
Wpis na listach obecności. Notatki własne

5. Poznanie sytuacji uczniów i ich środowiska. Nawiązanie współpracy z rodzicami
Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami, wywiadówkach, konsultacjach oraz spotkania indywidualne
Przez cały rok szkolny
Adnotacja w dzienniku klasy objętej opieką, podpisy rodziców na liście obecności, streszczenia spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym klasy

6. Dokumentacja prowadzona przez wychowawcę klasy oraz wypełnianie podstawowych zadań Prowadzenie dziennika lekcyjnego, obserwacja zeszytu uwag uczniów, założenie arkuszy ocen, opieka nad salą lekcyjną, zbiórka pieniędzy na szkolne składki m.in. ksero, ubezpieczenie, wycieczki klasowe
Przez cały rok szkolny
Wpisy w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen.
Pokwitowanie za zbiórkę pieniędzy z różnych składek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.