X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8782
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Cel główny: doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywnej postawy i kształtowanie postaw społecznych.

Cele szczegółowe: podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno - wychowawczych, podniesienie jakości pracy szkoły, tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów, uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe, uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§8, pkt 2, ust. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły(...)"

Podjęte zadania w ramach tego paragrafu dotyczyły :
• poznania procedur awansu zawodowego (analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela)
• doskonalenia warsztatu i metod pracy dydaktycznej oraz udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań, udział w kursach, szkoleniach, zespole samokształceniowym, opracowanie wlasnych planów dydaktycznych
• pełnienia dodatkowych funkcji w szkole i podejmowania dodatkowych zadań (opiekun Samorządu uczniowskiego)
• przygotowania uczniów i udział w różnorodnych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
• wzbogacania sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troski o wystrój klasy,
• przeprowadzania różnorodnych akcji charytatywnych (WOŚP, zbiórki żywności),
• pracy z uczniem zdolnym,
• realizacji edukacji ekologicznej - Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata oraz prozdrowotnej - opracowanie programu "Trzymaj formę".

§8, pkt 2, ust. 2
"wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

• wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej (opracowanie dokumentacji, pomoce dydaktyczne, wykorzystanie technologii komputerowej bezpośrednio w trakcie lekcji, wykorzystanie programów multimedialnych)
• wykorzystywanie internetu (opublikowanie planu rozwoju zawodowego, korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli, śledzenie zmian w prawie oświatowym)
• wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych (przygotowanie materiałów na stronę internetową szkoły)

§8, pkt 2, ust.3
"umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;"

• praca w zespole samokształceniowym,
• prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich,
• publikacje elektroniczne na stronach portali edukacyjnych i szkolnych.

§8, pkt 2, ust.4a
"opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,"

• zaprojektowanie i wdrożenie do realizacji programów autorskich ("Wolontariat - z potrzeby serca")
• opracowanie programu koła pozalekcyjnego biologiczno - ekologicznego,
• promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży (realizacja programu "Trzymaj formę").

§8, pkt 2, ust.4c
"poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,"

• współpraca z różnymi podmiotami i partnerami środowiska lokalnego (współpraca z nadleśnictwem, opieką społeczną, biblioteką publiczną),
• zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych,
• motywowanie i wdrazanie młodzieży szkolnej do angażowania się w działalność promocyjną szkoły (udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej)

§8, pkt 2, ust.4e
"wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,"

• współpraca z wydawnictwami (pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, udzial w szkoleniach orzganizowanych przez wydawnictwo)
• współpraca z komendą policji (pogadanki przeprowadzone na gddw przez policję)

§8, pkt 2, ust.5

"umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony."

• opracowanie 2 przypadków wychowawczych lub edukacyjnych - ich opis i analiza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.