X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8749
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zatwierdzam do realizacji od dnia .............................

........................................
pieczęć i podpis dyrektora

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Anna Dubaj
Nauczany przedmiot: Informatyka
Szkoła: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
Data rozpoczęcia stażu: 07.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 06.06.2010r.
Opiekun stażu: Dumowski Marek

Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (§6, ust. 2, pkt. 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego.
09.2009 r.
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego;
- znajomość wymienionych aktów prawnych.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. -bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu;
- ustna umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju.
09.2009 r.
- harmonogram spotkań z opiekunem stażu.
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych. - analiza następujących dokumentów:
• Statut Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
• Program Wychowawczy Szkoły
• Szkolny Program Profilaktyki
• Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów dydaktycznych;
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika.
09-10.2009 r.
- znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły;
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa codziennej praktyce szkolnej;
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania;
- posiadanie planu wynikowego i PSO;
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. - udział w szkoleniu BHP;
- zapoznanie i stosowanie się do instrukcji BHP obowiązujących w szkole.
Okres stażu
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
- współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas;
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- praca w zespole przedmiotowym.
Okres stażu - notatki z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji.
Okres stażu
- teczka stażysty.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - autorefleksja;
- autoanaliza;
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
06. 2010 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu.


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§6, ust. 2, pkt. 2)

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
(§6, ust. 2, pkt. 4)

1. Opracowanie harmonogramu zajęć prowadzonych przez stażystę i obserwowanych przez opiekuna stażu. - przygotowanie formularza zawierającego dane o terminach i tematyce zajęć. wrzesień Kserokopia formularza.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. - opracowanie scenariusza zajęć;
- konsultacja z osobą hospitującą; Okres stażu - konspekty z zajęć;
- arkusze obserwacji;
- wnioski uwagi do realizacji na przyszłość.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - obserwacja zajęć;
- omówienie spostrzeżeń. Okres stażu - arkusze obserwacji.
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. - gromadzenie dokumentacji;
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków. Okres stażu - scenariusze zajęć, programy, plany dydaktyczne, ankiety, testy.

UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
(§6, Ust. 2, Pkt. 3)

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu -portale internetowe.
2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej. - wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji. Okres stażu - scenariusze lekcji.
3. Opracowanie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Informatycznego. - przygotowanie planu działania SKI i jego realizacja. Okres stażu - program zajęć;
- dziennik zajęć.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach. Okres stażu - świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy -opieka nad pracownią komputerową;
- tworzenie zestawów testów, konspektów;
- gromadzenie materiałów dydaktycznych. Okres stażu - pomoce dydaktyczne.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJETNOŚĆ
WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW (§6, ust. 2, pkt. 3)

1. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
Rozmowy i konsultacje z:
– szkolnym pedagogiem,
– nauczycielami,
– wychowawcami klas.
Okres stażu - notatki własne.
2. Poznanie uczniów i ich zainteresowań.

- obserwacja zachowania uczniów w szkole,
- indywidualne rozmowy z uczniami.

Okres stażu - notatki własne

3. Obserwacja i pomoc w przygotowaniach do różnego rodzaju imprez prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - obserwacja przygotowań do różnego rodzaju imprez szkolnych;
- pomoc w przygotowywaniu różnych imprez szkolnych. Okres stażu - wnioski i notatki z przygotowań i przebiegu imprezy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.