X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8748
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
Iwona Klusek

Placówka oświatowa:
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach

Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy (01.09.2007 r. – 31.05.2010 r.)

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Jako nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie odbywania stażu:
- podejmę działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- będę uczestniczyła w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
- będę uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Wymagania kwalifikacyjne
Planowane działania
Terminy realizacji
Dowody realizacji

& 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli
- Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawy o Systemie Oświaty IX 2007r.
wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia
adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola.

- Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach
okres stażu
Zaświadczenia
Rozwijanie zainteresowań dzieci
Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych konkursach plastycznych, imprezach recytatorsko-muzycznych, przedstawieniach teatralnych
przedszkolnych i innych
okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania,

Współpraca z rodzicami - kontakty indywidualne, zebrania grupowe, pedagogizacja rodziców, pozyskanie sponsorów
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami

Udział w pracach związanych z mierzeniem jakości pracy przedszkola

Realizacja projektów edukacyjnych:
- spotkania teatralne
- spotkania z muzyką i ze sztuką

Dbanie o wystrój i estetykę placówki
- opracowywanie obszarów i standardów badań ,
- opracowywanie ankiet i ich ewaluacja

- organizowanie przedstawień teatralnych z udziałem dzieci,

zabawy inscenizowane do utworów literackich, gry dramowe itp.
- poznanie podstawowych technik plastycznych, środków wyrazu artystycznego, wykorzystanie nietypowych technik plastycznych, tworzenie różnorodnych prac plastycznych, zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi, rozwijanie aktywności muzycznej dzieci

Wykonywanie różnorodnych dekoracji

okres stażu sprawozdanie

& 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Stosowanie technologii komputerowej
Opracowywanie dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
Opracowywanie materiałów dla rodziców- podziękowania, dyplomy, zaproszenia okres stażu
Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową, scenariusze, ankiety.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej

Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego i innych materiałów dydaktycznych
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji- korzystanie ze stron internetowych instytucji oświatowych i innych mających związek z oświatą

Wykaz najczęściej wykorzystywanych stron internetowych

& 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z koleżankami

Udział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wycieczek, spartakiad, rajdów, konkursów, przygotowanie programów artystycznych - aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
-prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

- opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy zajęć.


& 8 ust. 2 pkt 4 a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
Opracowanie programu „Śpiewam, gram i tańczę –aktywność muzyczno-ruchowa dzieci ”.
Wdrożenie programu,
- Realizacja zadań wynikających z programu
- Ewaluacja
2009/2010
Opracowany program


& 8 ust. 2 pkt 4 C
„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Opracowanie programu zajęć wyrównawczych z dziećmi mającymi trudności w nauce

Uczestnictwo w akcji „Grosik dla potrzebujących”

Zorganizowanie i udział w akcji „Sprzątanie świata”

Przygotowanie i zaprezentowanie programu artystycznego dla młodszych kolegów

Przygotowanie i przeprowadzenie przedszkolnych konkursów - zestaw ćwiczeń i zabaw w zakresie analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie umiejętności czytania
- roczny rozkład materiału
- zbieranie pieniążków do puszki
- opracowanie scenariuszy

Współorganizowanie imprez okolicznościowych według kalendarza imprez : Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Pasowanie na przyjaciela Przyrody, Andrzejki, Jasełka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Opracowanie scenariusza imprezy
- Przygotowanie dzieci
- Pozyskanie rodziców do pomocy w organizacji każdego roku wg harmonogramu imprez kronika przedszkolna
Podejmowanie działań mających na celu promocję przedszkola
Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych dla społeczności lokalnej


& 8 ust. 2 pkt 4 d
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
Współpraca z Policją, Strażą Pożarną
Pogadanki z policjantami i strażakami
Współpraca z pielęgniarką i Przychodnią
Wizyta w przychodni
Współpraca biblioteką - Cykliczne spotkania w bibliotece,Plan współpracy z biblioteką
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr33
Współpraca z LOP,Organizowanie rajdów, wycieczek, udział w konkursach, okres stażu
Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom’
-Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom,


& 8 ust. 2 pkt 5

„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
Opis dwóch wybranych przypadków - Opis, krótka charakterystyka problemu i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.