X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8688
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego pedagoga specjalnego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego pedagoga specjalnego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Termin:VIII – IX 2007r.
Sposób dokumentowania:przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,opracowanie planu rozwoju zawodowego
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
Termin:IX 2007r.
Sposób dokumentowania:kontrakt,harmonogram współpracy
3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli,obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (według ustalonego harmonogramu) i innych nauczycieli,omówienie obserwowanych zajęć
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna (według ustalonego harmonogramu),omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:scenariusze lekcji,wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5.
Przeprowadzenie lekcji otwartych,przedstawienie scenariusza lekcji,przeprowadzenie lekcji w obecności nauczycieli i zaproszonych gości
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:scenariusze lekcji, potwierdzenie przez dyrekcję szkoły
6.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu,udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
uczestnictwo w pracach zespołu terapeutycznego
uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
potwierdzenie udziału w spotkaniach,listy obecności
7.
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań
Doskonalenie:kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
programów wychowawczych i innych.Ewaluacja metod pracy:stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,opracowanie pomocy dydaktycznych

Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:dokumentacja (plan wychowawczy klasy,indywidualne programy edukacyjne)scenariusze zajęć

8.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej systematycznie
Termin:w okresie całego stażu
Sposób dokumentowania:zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć,notatka
9.
Organizowanie szkolnych konkursów
opracowanie tekstów na konkursy, np.: konkursy ortograficzne, literackie, plastyczne, czy też dotyczące wiedzy przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:tekst przygotowany na konkurs
sprawozdanie z przebiegu konkursu
10.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis realizacji, autorefleksje)
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:wpisy w dokumentacji przebiegu stażu,potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji,sporządzenie sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego,diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków,obserwacja i analiza możliwości uczniów,zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:-opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej,współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery),indywidualne kontakty z dzieckiem i jego środowiskiem rodzinnym,aktywna współpraca z rodzicami przy okazji organizowania imprez szkolnych i klasowych
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:wzory ankiety,bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)
notatki

2.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi,współpraca z różnego typu organizacjami,udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
Termin:cały okres stażu (według potrzeb)
Sposób dokumentowania:notatki,adnotacje w dziennikach
potwierdzenia przez dyrekcję szkoły
3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy,opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie,zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata (realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi),współpraca z psychologiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)
spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ciekawymi ludźmi
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:program profilaktyczny szkoły
scenariusze lekcji,notatki własne,zapisy w dzienniku
4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych,organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, domu kultury, teatru, itp.)
udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach,przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:sprawozdania, potwierdzenia
wpisy w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
notatki,wzory ankiety,bieżąca dokumentacja

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej,nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera,korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
opracowanie dokumentacji szkolnej
dokumentowanie przebiegu stażu

Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:cały okres stażu,potwierdzenie opracowania dokumentów szkolnych przez dyrekcję szkoły
2.
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych,przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych

Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:strony internetowe (wydruki)
potwierdzenie opracowania dokumentów szkolnych przez dyrekcję szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2.
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy,Współpraca ze szkołą,analiza programu wychowawczego szkoły
opracowanie planu pracy wychowawczej (uwzględniającego szkolny program profilaktyki)
aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem,poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych),rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,Współpraca z rodzicami
kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych,konsultacja planu wychowawczego klasy
informowanie o postępach uczniów w nauce
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zdjęć, zapisów w dzienniku lekcyjnym,opracowany plan pracy wychowawczej,opis rozwiązywanych problemów (notatka)
scenariusze lekcji wychowawczych,wpisy w dzienniku lekcyjnym,scenariusze spotkań z rodzicami (według harmonogramu)
3.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki,sporządzanie notatek z przeczytanych książek,wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:notatki (ksero) z literatury
potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów
z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:statutu szkoły,programu rozwoju szkoły,programu wychowawczego szkoły,szkolnego programu profilaktyki i innych
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów,akty prawne
dokumentacja szkolna
2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego,udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespole terapeutycznym
udział w pracach różnorodnych komisji: konkursowych
Termin:cały okres stażu
Sposób dokumentowania:zapisy w protokołach
dokumentacja
Plan rozwoju zawodowego opracowała:
mgr Sylwia Mazurek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.