X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8686
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Dane osobowe

1. Imię i nazwisko: Marcin Ruciński
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Wykształcenie: Wyższe zawodowe (filologia angielska o specjalności
nauczanie języka angielskiego)

Staż

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2010r.
3. Opiekun stażu: mgr Ewa Korput-Rybska

Cele stażu

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt. 1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ
DOWODY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Notatki Wrzesień, Październik 2009r.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

Organizacja zajęć własnych. Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego. Wrzesień 2009r.
Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Omówienie zasad współpracy. Wrzesień 2009r.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Plan Rozwoju Zawodowego. Wrzesień 2009r.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Teczka stażysty Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji stażu Maj 2010r.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Wniosek, dokumentacja realizacji stażu Maj 2010r.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt. 2).

Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Notatki Wrzesień 2009r.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, konferencje metodyczne)
Dalsza nauka – studia magisterskie
Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura związana z nauczaniem języka angielskiego Zaświadczenia, potwierdzenie udziału

Zaświadczenie z uczelni Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wykorzystywanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych. Angażowanie uczniów w korzystanie z internetowych słowników i portali poświęconych nauce języka angielskiego oraz zadawanie prac domowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Założenie adresu poczty elektronicznej do korespondencji z uczniami i innymi nauczycielami. Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym
Konspekty oraz adres poczty elektronicznej Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Zorganizowanie klasowych i szkolnych konkursów związanymi z nauką języka angielskiego i z wiedzy o krajach anglojęzycznych. Przygotowanie uczniów do konkursów. Potwierdzenie udziału Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.) Potwierdzenie opiekuna stażu Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Notatki Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt. 3)

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem i wychowawcami klas. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Notatki Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt. 4)

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Ustalenie terminów z opiekunem stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu Wrzesień 2009r.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metodycznym, sposobu rozkładu lekcji i stosowanych rodzajów zadań. Notatki Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Tworzenie konspektów, konsultacje z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, analizy konspektów i przeprowadzonych na podstawie ich lekcji, ewaluacja osiągnięcia zamierzonych celów lekcji. Konspekty, formularze obserwacyjne z zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Auto-refleksyjna. Korzystanie z rad i uwag opiekuna ds. sposobu prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć, autorefleksja Wrzesień 2009r. – Maj 2010r.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena Teczka stażysty. Maj 2010r.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


Zatwierdzam do realizacji
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.