X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8594
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin dyżurów nauczycielskich w szkole

REGULAMIN DUŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

I. Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżury nauczycieli organizowane są w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas przerw lekcyjnych.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
4. Plan dyżurów międzylekcyjnych układa dyrekcja szkoły.
5. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są piętro -1, parter, I piętro i II piętro.
6. Dyżur nauczycieli trwa od godziny 7.40, a kończy o 15.00
7. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także jego dyżur po zakończonej lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza to dyrektorowi (wicedyrektorowi), który wyznacza innego członka Rady Pedagogicznej do pełnienia dyżuru.

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur
1. Nauczyciele pełniący dyżur są zobowiązani do wpływania na właściwą dyscyplinę uczniów w trakcie przerw, aby zapobiec niebezpiecznym zachowaniom, zakłóceniu porządku i dewastacji mienia.
2. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy, w tym czasie nauczyciel prowadzący lekcje w sąsiedniej sali jest odpowiedzialny za klasę oczekującą na nauczyciela schodzącego z dyżuru.
3. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora).
4. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je podjął.
5. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia udziela uczniowi pierwszej pomocy, a w razie konieczności wzywa pogotowie. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły i wychowawcę klasy. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia.
6. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły lub osobę pełniącą funkcję technika bhp w szkole.

III. Postanowienia końcowe
1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy ogłoszeń na parterze do wiadomości uczniów.
2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmiana rozkładu zajęć lekcyjnych.
3. Zasady planowania dyżurów bursie i podczas odbywania zajęć praktycznych regulują odrębne regulaminy, za które odpowiedzialni są wicedyrektor do spraw bursy i kierownik szkolenia praktycznego.
4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się go postrzegać.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31.XII2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz statut ZSiPO w Lidzbarku Warm.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.