X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16932
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin zabaw, dyskotek i imprez szkolnych

REGULAMIN ZABAW, DYSKOTEK I IMPREZ SZKOLNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŃCZYCACH

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 18, poz. 102)
• Statut Zespołu Szkół w Gończycach

I. Imprezy szkolne, także zabawy i dyskoteki są integralną formą działalności wychowawczo- opiekuńczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu szkoły oraz zasad bezpieczeństwa.
II. Założenia podstawowe
1. Zabawy i imprezy na terenie szkoły mogą być organizowane przez nauczycieli realizujących działania zgodnie z harmonogramem ujętym w rocznym planie pracy szkoły, przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski pod nadzorem opiekuna oraz wychowawców klas.
2. Imprezy ( zabawy, dyskoteki) nie ujęte w rocznym planie pracy szkoły, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, mogą być organizowane po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
3. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy lub zabawy uzgadniają z Dyrektorem szkoły scenariusz imprezy na tydzień przed planowanym terminem realizacji.
4. Po realizacji zadania w/w osoby przedstawiają Dyrektorowi sprawozdanie z przebiegu imprezy ze wskazaniem trudności w realizacji i wniosków na przyszłość.
5. Ceremoniał zabawy i imprezy ogólnoszkolnej musi pozostawać w zgodzie z przyjętym programem wychowawczym szkoły.
6. Po zabawie (imprezie szkolnej) osoby odpowiedzialne za jej realizację podejmują działania w celu przygotowania użytkowanego pomieszczenia (np. sali gimnastycznej) do pełnienia zadań zgodnych z przeznaczeniem.
III. Cele imprez i zabaw szkolnych:
1. Dbałość o tradycję i ceremoniał szkoły
2. Kształtowanie postawy dialogu przyczyniającej się do budowania wspólnoty nauczycieli i uczniów
3. Wspomaganie rodziców i szkoły w procesie wychowania
4. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad umiejętnego korzystania z czasu wolnego
5. Podnoszenie wrażliwości estetycznej i sprawności psychofizycznej młodzieży
6. Integracja uczniów
IV. Zasady bezpieczeństwa w czasie imprez i zabaw szkolnych
1. Organizator uroczystości ( zabawy lub dyskoteki) zobowiązany jest do sprawdzenia i zabezpieczenia drożności dróg ewakuacji uczestników w razie zagrożenia
2. Organizator- w razie konieczności- po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły- zobowiązany jest do wystąpienia do Policji o zapewnienie działań prewencyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
3. W imprezach wewnątrzszkolnych uczestniczą tylko uczniowie naszej szkoły
4. Czas trwania i przebieg imprezy muszą być dostosowane do okoliczności i możliwości uczestników
5. Przed rozpoczęciem imprezy należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się, a także o wymogach odnośnie stroju i konieczności respektowania zasad właściwego zachowania i kultury
6. Na zabawy i dyskoteki uczniowie będą wpuszczani przez pierwszą godzinę jej trwania
7. Podczas trwania zabawy uczniom nie wolno samodzielnie opuszczać budynku szkolnego
8. Uczniowie, którzy zdecydują się wyjść z budynku w czasie zabawy, nie będą ponownie wpuszczeni na imprezę
9. Jeśli uczeń samowolnie opuści wcześniej imprezę szkolną organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia.
10. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawcy bądź sprawców.
11. Organizatorzy dyskoteki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na terenie szkoły rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię, pieniądze itp.).
12. Uczestnik dyskoteki i imprezy szkolnej przyłapany na paleniu papierosów, piciu alkoholu, dewastacji mienia szkolnego, zachowaniu zagrażającym bezpieczeństwu uczestników zabawy, będzie miał zakaz uczestniczenia w kolejnych imprezach organizowanych przez szkołę oraz kary statutowe do obniżenia oceny z zachowania-zgodnie z WSO
13. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki (zaczepki, bójki, wymuszenia itp.).
14. Podczas trwania dyskoteki lub imprezy szkolnej nadzór nad młodzieżą musi być w sposób ciągły zapewniony w każdym miejscu przebywania uczniów. Dyżur pełniony jest przez nauczycieli, wychowawców i rodziców uczniów
15. Liczba opiekunów jest zależna od wieku dzieci, zbliżona do liczby opiekunów wymaganej na wycieczkach szkolnych, a także uwzględniająca wielkość i ilość pomieszczeń, w których odbywa się impreza
16. Dyskoteka powinna odbywać się w sali gimnastycznej, uczniom nie wolno w trakcie jej trwania poruszać się po całym budynku szkoły
17. Opiekunowie muszą znajdować się w każdym pomieszczeniu, w którym wolno przebywać uczniom (szatnie, korytarze itp.) Część osób powinna pełnić dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły, część w szatniach i na korytarzach szkoły, w pobliżu toalet, pozostali w Sali gimnastycznej, gdzie odbywa się zabawa lub na boisku, jeśli jest taka potrzeba
18. Obowiązuje zakaz wpuszczania na imprezy szkolne osób z zewnątrz
19. Należy zabezpieczyć możliwość wtargnięcia do szkoły osób niepowołanych
20. Należy dopilnować, aby uczniowie nie umożliwili wejścia do środka osobom niepowołanym np. poprzez otwieranie okien na dolnym korytarzu i w szatniach sali gimnastycznej
21. Wskazane jest, aby podczas trwania dyskoteki był w szkole pedagog potrafiący rozwiązywać sytuacje konfliktowe i umiejący rozpoznać narkotyki lub inne niedozwolone środki
22. Osoby pełniące dyżur w pobliżu toalet nie powinny pozwalać na przebywanie tam większej grupy uczniów . Winni oni korzystać z toalety pojedynczo, aby zapobiec ewentualnym sytuacjom przekazywania sobie nielegalnych substancji
23. Przynajmniej jedna osoba spośród personelu wyznaczonego do opieki nad uczniami powinna mieć uprawnienia do udzielania I pomocy
24. Szkoła powinna posiadać informacje o stanie zdrowia dzieci, wiedzieć o chorobach takich jak astma, padaczka, cukrzyca
25. Należy pamiętać o dobrze zaopatrzonej, łatwo dostępnej apteczce pierwszej pomocy
26. Rodzice powinni zadbać o bezpieczny powrót uczniów (dzieci) z dyskoteki. Przed zabawą wychowawcy lub inni organizatorzy powinni zebrać od rodziców uczniów deklarację ( oświadczenia) co do sposobu powrotu ich dzieci po imprezie szkolnej organizowanej po lekcjach, kończącej się wieczorem.
27. Deklaracje ( oświadczenia) co do sposobu powrotu ich dzieci po imprezie szkolnej organizowanej po lekcjach, kończącej się wieczorem.
wychowawcy zbierają dwa dni przed imprezą.
V. Policjant na dyskotece szkolnej
Funkcjonariusz policji wezwany do szkoły podczas dyskoteki może w obecności rodziców:
1. Wylegitymować ucznia ( np. identyfikacji osoby podejrzanej, ustalenia świadków zdarzenia)
2. Przewieźć ( na polecenie lekarza) nietrzeźwego ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych
3. Przeszukać odzież lub plecak ucznia
4. Zatrzymać ucznia gdy:
• istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił czyn karalny lub przestępstwo
• stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia ( np. po użyciu środków odurzających swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub znajdujące się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób)
• zatrzymać a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił on czyn karalny i zachodzi uzasadniona obawa, że będzie on próbował zatrzeć ślady albo przesłuchać ucznia na terenie szkoły


Uchwałą Nr................................... Rada Pedagogiczna
zatwierdziła regulamin do realizacji.


REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM ZATWIERDZENIA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej:

Ja........................................jako rodzic/prawny
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)
opiekun* mojego dziecka........................................
( imię i nazwisko ucznia)
ucz. kl. .......... wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dniu.................
w godz. .................... w dyskotece szkolnej , która odbędzie się w Zespole Szkół w Gończycach.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu / odbiorę dziecko osobiście* .

*niepotrzebne skreślić
........................................
(data i podpis rodzica)Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej:

Ja........................................jako rodzic/prawny
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)
opiekun* mojego dziecka........................................
( imię i nazwisko ucznia)
ucz. kl. .......... wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dniu.................
w godz. .................... w dyskotece szkolnej , która odbędzie się w Zespole Szkół w Gończycach.
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu / odbiorę dziecko osobiście* .

*niepotrzebne skreślić
........................................
(data i podpis rodzica

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.