X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8593
Przesłano:

Test z przedsiębiorczości - makrouwarunkowania przedsiębiorczości

TEST Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

System gospodarki rynkowej

Makrootoczenie przedsiębiorstwa

Rynek pracy

Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa
1. Wielkość popytu na dobro to:
a) liczba klientów zainteresowanych zakupem dobra,
b) ilość dobra, która znajduje nabywców po określonej cenie,
c) ilość dobra dostępna na rynku.

2. Jaką funkcję pełni rynek w gospodarce rynkowej?
a) dostarcza informacji o bogactwie obywateli,
b) umożliwia podział zasobów,
c) jest mechanizmem sterującym zachowaniami jej podmiotów, tj. podejmowaniem decyzji dotyczących wytwarzania, podziału lub konsumpcji dóbr i usług.

3. Jeżeli cena dobra rośnie to:
a) rośnie wielkość podaży innego dobra,
b) rośnie wielkość popytu na to dobro,
c) zmienia się wielkość popytu i podaży tego dobra.

4. Na rynku dóbr produkcyjnych następuje wymiana:
a) maszyn, surowców i innych materiałów wykorzystywanych do produkcji dóbr i usług,
b) produktów przemysłowych,
c) pracy ludzkiej, wykorzystywanej do produkcji.

5. Obieg okrężny dochodów polega na:
a) wymianie dochodów między uczestnikami gospodarki,
b) stałym przepływie: zasobów, dóbr i usług oraz środków pieniężnych między uczestnikami gospodarki,
c) stałym dopływie do budżetu państwa podatków obywateli, w zamian za dobra użyteczności publicznej, np. drogi.

6. Z jaką funkcją pieniądza wiąże się określenie: pieniądz jest powszechnie akceptowanym „towarem”, za który każdy sprzedawca gotów jest oddać swój towar?
a) środkiem wymiany,
b) miernikiem wartości,
c) środkiem płatniczym.

7. Maszyny do produkcji płytek ceramicznych można kupić na rynku:
a) dóbr i usług konsumpcyjnych,
b) czynników produkcji,
c) finansowym.

8. Dlaczego należy badać makrootoczenie?
a. ponieważ stanowi najważniejszą część przedsiębiorstwa,
b. ponieważ badają je wszyscy konkurenci,
c. ponieważ decyduje o warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa – firma nie może go zmienić i musi się do niego przystosować.

9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa obejmuje:
a. zjawiska zachodzące najdalej od przedsiębiorstwa, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu,
b. wszystkie podmioty oddziałujące na przedsiębiorstwo,
c. zjawiska wpływające na kondycję gospodarki.

10. Zmieniające się przepisy podatkowe są związane ze zjawiskami zachodzącymi w otoczeniu:
a. demograficznym,
b. międzynarodowym,
c. prawnym.

11. Informacja o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej najbardziej zainteresuje:
a. producentów szkła,
b. firmy transportowe,
c. rolników.

12. Jaką metodą można badać makrootoczenie?*
a. wieloczynnikową,
b. koryncką,
c. scenariuszy.

13. Jak przedsiębiorstwo powinno zareagować na niekorzystne dla niego zmiany w makrootoczeniu?
a. nic nie robić i czekać, aż sytuacja się poprawi,
b. próbować je tak zmieniać, by wróciły do poprzedniego stanu,
c. przystosowywać się do nich, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały działalność.

14. Które z podanych zjawisk makrootoczenia nie dotyczą firm taksówkarskich?
a. wzrost zamożności społeczeństwa,
b. wzrost cen samolotów,
c. spadek liczby mieszkańców miasta.

15. Pracownik najemny reprezentuje:
a) stronę popytową na rynku pracy (zgłasza popyt),
b) stronę podażową na rynku pracy (zgłasza swoje umiejętności i kwalifikacje).

16. Zależność miedzy popytem na pracę a wynagrodzeniem jest:
a) malejąca,
b) rosnąca.

17. Podaż pracy rośnie, jeśli rosną wynagrodzenia, co oznacza, że relacja między nimi jest:
a) malejąca,
b) rosnąca.

18. Ludność w wieku produkcyjnym to:
a) jedynie zatrudnieni,
b) jedynie ludność aktywna zawodowo,
c) suma ludności aktywnej zawodowo i biernej zawodowo.

19. Jak inaczej określa się bezrobocie naturalne?
a) jako bezrobocie koniunkturalne,
b) jako bezrobocie strukturalne,
c) jako bezrobocie frykcyjne lub płynne.

20. Struktura zatrudnienia gospodarki mówi o:
a) liczbie pracujących w poszczególnych działach gospodarki,
b) wielkości bezrobocia na danym terenie,
c) liczbie ludności aktywnej zawodowo.

21. Pasywnym narzędziem walki z bezrobociem nie jest:
a) finansowanie prac interwencyjnych,
b) zasiłki dla bezrobotnych,
c) wydłużanie okresu obowiązkowej nauki dla młodzieży.

22. Otoczenie konkurencyjne składa się z:
a) konkurentów, dostawców i nabywców,
b) rządu, organów samorządowych i banków,
c) instytucji rynku kapitałowego.

23. Sektor to:
a) przedsiębiorstwa z różnych branż działające na tym samym terenie,
b) grupa konsumentów o podobnych dochodach i potrzebach,
c) producenci tej samej grupy produktów, sprzedający je na tym samym terenie.

24. Substytutem kina jest:
a) telewizor i odtwarzacz wideo,
b) kamera filmowa,
c) książka.

25. Sektor atrakcyjny to taki, w którym:
a) jest więcej szans niż zagrożeń,
b) nie ma walki konkurencyjnej,
c) istnieją znaczne bariery wejścia do niego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.