X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8584
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w .......
W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

§ 6 ust.2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Moim pierwszym krokiem, jaki podjęłam w celu realizacji tego zadania było zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w .....We wrześniu 2009 roku przeanalizowałam Statut ZSS, Program Wychowawczy i Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zapoznałam się z planami pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2009/2010 oraz poznałam regulaminy obowiązujące w szkole. Dzięki poznaniu tej dokumentacji lepiej zrozumiałam przepisy rządzące wewnętrznym funkcjonowaniem szkoły. Poprzez udział w zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
Poznałam przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Dzięki temu uświadomiłam sobie istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w szkole.
Przepisów BHP przestrzegałam podczas codziennej pracy.
Na początku roku szkolnego zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej. Opracowałam dokumentację wychowawcy świetlicy szkolnej (Roczny Plan Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej Świetlicy Szkolnej, konspekty zajęć świetlicowych, scenariusze imprez świetlicowych i konkursów, karty obserwacji moich wychowanków).
We wrześniu 2009 roku przeanalizowałam podstawowe akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, w szczególności zapoznałam się z treścią następujących dokumentów:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260,
poz. 2593)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.11.2007 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.
Nr 260, poz. 2593)
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami); (Rozdział 3a (Awans zawodowy nauczycieli)
Dodatkowo korzystałam z informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS, jak również ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne, m.in. takie jak: eedux.pl, literka.pl, szkolnictwo.pl, awans.net, interklasa, 45minut.pl., publikacje edukacyjne, eduskrypt.
Dzięki temu poznałam procedurę awansu zawodowego nauczycieli, jak również zapoznałam się ze sposobem dokumentowania działań i porządkowania dokumentacji.
Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Opiekunem stażu została pani .... z którą zawarłam kontrakt. Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się
o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu,
z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych
oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.

§ 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe.
W trakcie roku szkolnego 2009/2010 uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział
w szkoleniowych radach pedagogicznych, na których zostały wygłoszone następujące referaty:
...
Podczas odbywania stażu studiowałam literaturę pedagogiczną, psychologiczną
i społeczną. Na początku swojej pracy pogłębiałam swoją wiedzę szczególnie pod kątem pedagogiki specjalnej, gdyż była mi ona niezwykle potrzebna w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Starałam się pogłębić moją wiedzę na temat dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, korzystając z fachowej literatury.
Szczególnie cenne były dla mnie następujące pozycje literatury przedmiotu:
 „Pedagogika upośledzonych umysłowo”, J. Wyczesany
 „Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa – poradnik dla rodziców i wychowawców”, E. Minczakiewicz
 „Dzieci z autyzmem”, z serii One są wśród nas, E. Pęczkowska, U.Gałka
Na bieżąco śledziłam publikacje ukazujące się w czasopismach pedagogicznych, m.in.
,, Szkoła Specjalna”, „Świetlica w Szkole” i ,,Rewalidacja”.
Jako wychowawca świetlicy studiowałam literaturę poszerzająca moją wiedzę na temat powstawania planów pracy świetlicy, zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji czasu wolnego. Starałam się na bieżąco śledzić nowości wydawnicze. Szczególnie dla mnie przydatne były następujące pozycje:
 „Świetlicowe zajęcia tom I i II. Zajęcia edukacyjne, inscenizacje, wiersze, zabawy, zagadki”, praca zbiorowa pod red. B. Bleja- Sosna
 „Alfabet świetlicowy – scenariusze zajęć świetlicowych”, Barbara Bartoszewska, Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska, Barbara Sadowska
 „Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej (program, plan zajęć, przykłady zajęć)”, Danuta Sieszczyńska
 „Miedzy nami. Scenariusze zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej”, Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra – Pyka
 „Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim”, H. Bruno - Nowakowa, I. Polkowska
Wymienione pozycje ułatwiły mi planowanie pracy w świetlicy i opracowywanie miesięcznych planów pracy. Książki te prezentowały ciekawe pomysły na organizację zajęć z zakresu integracji grupy, komunikacji interpersonalnej, profilaktyki zdrowia. Autorzy prezentowali propozycje różnych zabaw i imprez dla grupy, pomocnych w planowaniu ciekawych form aktywności. Ułatwiało mi to realizację zadań zawartych w opracowanym przeze mnie rocznym planie pracy oraz stanowiły inspirację dla własnych pomysłów. Niezwykle cenna była dla mnie lektura książki Mazlish Elaine, Faber Adele „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
W codziennej pracy korzystałam również z wielu propozycji zabaw dla dzieci, zebranych w pozycjach, takich autorów jak:
 R. Portmann, „Gry i zabawy przeciwko agresji”
 B. Fuchs, „Gry i zabawy na dobry klimat”
 J. Griesbeck, „Zabawy dla grup”
Książki te dostarczały mi pomysłów, dzięki którym każdą wolną chwilę można było zmienić w wesołą zabawę, a zarazem sposobność do nauki. Różne zabawy z dziećmi znakomicie wypełniały wolne chwile, zapobiegały nudzie, urozmaicały czas i pozwalały rozładować napięcie.
Zgłębianie teorii było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy, jednak najcenniejsze były dla mnie praktyczne umiejętności zdobywane na drodze codziennych doświadczeń. Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i motorycznego wychowanków. W świetlicy szkolnej organizowałam różnorodne formy zajęć: zajęcia tematyczne, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, o charakterze socjoterapeutycznym, o charakterze gier, zabaw ruchowych i konkursów.
Organizowałam gry, zabawy i konkursy dla grupy świetlicowej oraz dla innych chętnych dzieci. Dzieci były zaangażowane podczas takich zajęć i bardzo je lubiły. Z dumą prezentowały swoje osiągnięcia rodzicom, pokazywały dyplomy i nagrody niespodzianki. Świetlica stała się miejscem, gdzie każdy mógł zaistnieć i wykazać się.
Zorganizowałam i przeprowadziłam następujące konkursy i imprezy świetlicowe:
 Andrzejki
 Mikołajki
 Konkurs świetlicowy „Znam przepisy ruchu drogowego”
 Konkurs z wiedzy „zimowej”
 Konkurs świetlicowy „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”
 Konkurs świetlicowy „Wiosenne przebudzenie w przyrodzie”
Podczas odbywania stażu gromadziłam dyplomy, zdjęcia z przeprowadzonych imprez okolicznościowych.
Brałam udział w organizacji uroczystości związanych z życiem szkoły, takich jak: Szkolnej Impreza Andrzejkowa, Spotkanie wigilijne dla pracowników szkoły. Reprezentowałam naszą szkołę na reprezentowała szkołę na uroczystości obchodów 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Podczas pracy zauważyłam, że wiele dzieci ma duże braki szkolne. Wychodząc naprzeciw potrzebom moich wychowanków systematycznie pracowałam z dziećmi słabszymi w nauce oraz pomagałam dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Starałam się zachęcać ich do systematyczności w nauce i do samodzielnego uczenia się. Zauważyłam, że niektórzy uczniowie przyjęli to za stały element swojego dnia. Bardzo często wykorzystywałam podczas zajęć tematycznych opracowywanie przeze mnie karty pracy, które stanowiły ciekawą pomoc dydaktyczną. Służyły one nie tylko doskonaleniu technik szkolnych, ale również bardzo urozmaicały zajęcia. Dużo radości dawały uczniom gry i zabawy umysłowe, takie jak zagadki, rebusy, krzyżówki, wykreślanki, rozsypanki sylabowe, itp.
Podczas trwania stażu sprawowałam opiekę nad salą zajęć świetlicowych. Na bieżąco wykonywałam dekoracje w świetlicy współgrającą z aktualną porą roku oraz kalendarzem najważniejszych wydarzeń, które przyczyniały się do upiększania naszej sali. Starałam się utrzymywać estetyczny i atrakcyjny wygląd świetlicy. Dbałam wspólnie z uczniami o to, by w świetlicy było zawsze kolorowo, przytulnie i miło. Zaaranżowałam wolną przestrzeń na ekspozycję prac plastycznych dzieci, które były systematycznie prezentowane. Dzięki temu uczniowie chętniej brali udział w zajęciach plastycznych. Wykonywałam dekoracje okolicznościowe i gazetki ścienne. Ponadto systematycznie wykonywałam ozdoby z papieru oraz prowadziłam z dziećmi zajęcia plastyczno – techniczne pod hasłem „Baw się z nami w orgiami”.
Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy. Dzięki Internetowi miałam stały dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wykorzystywałam programy komputerowe, tj. Word i Point do przygotowywania konspektów zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych, dyplomów i opracowania całej mojej dokumentacji (teczki stażysty).
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w Internecie wybrane scenariusze zajęć, Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (na płycie CD). W tej chwili nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

§ 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania rozpoznania środowiska uczniów, ich problemów oraz nabycia umiejętności współpracy z ich środowiskiem.
Zdaję sobie sprawę jak ważna jest indywidualizacja w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Niezbędne jest zgromadzenie wiedzy o dziecku, o jego predyspozycjach, możliwościach jak i trudnościach. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z rodzicami i wychowawcami na temat dzieci, które miały uczęszczać na zajęcia świetlicowe. Ważne były dla mnie wnioski wynikające z obserwacji działań i zachowań podczas różnych form aktywności dziecka.
Starałam się także poznać środowisko rodzinne moich wychowanków poprzez stałe kontakty i rozmowy indywidualne z rodzicami. Każdego dnia, gdy rodzic odbierał dziecko ze świetlicy, starałam się chwilę porozmawiać z nim, informowałam nie tylko o samopoczuciu dziecka, ale również o jego aktywności i zachowaniu.
Dostarczałam rodzicom wiedzy na temat pracy z dziećmi na świetlicy. Służyłam pomocą i radą w sytuacjach problemowych. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury przedmiotu, zachęcałam rodziców do konsultacji z innymi osobami wspierającymi rozwój dzieci w naszej szkole i poza nią.
Poprzez ciągły kontakt z uczniami i ich rodzicami, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku moich wychowanków. Nawiązałam dobre kontakty z uczniami, poznałam potrzeby, troski i problemy oraz zainteresowania. Organizowałam szereg zajęć integracyjnych, dzięki którym miałam sposobność jeszcze lepiej poznać moich wychowanków. Rozwijałam w nich to, czym się interesują i w czym świetnie się czują. Ponadto zachęcałam dzieci do nowych zajęć, do podejmowania aktywności i wyjścia poza wyuczony repertuar zachowań, co w przypadku kilkorga dzieci przyniosło efekty.
Konsultowałam bieżące trudności z rodzicami, wychowawcą dziecka oraz w razie potrzeby psychologiem, instruktorem gimnastyki korekcyjnej i logopedą. Stale współpracowałam z pielęgniarką szkolną. Cennych wskazówek dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie dostarczali mi także inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami.

§6 ust.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Bardzo ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli ..... Zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli obserwowałam z wykorzystaniem opracowanych przeze mnie arkuszy obserwacji. Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, sposoby komunikowania się z dziećmi a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi. Poprzez obserwacje i rozmowy z opiekunem stażu wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć. Wdrożyłam również w swój warsztat pracy niektóre metody, które zaobserwowałam.
Opiekun stażu obserwował także moje zajęcia raz w miesiącu, zgodnie z terminarzem hospitacji. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Wszystkie zajęcia były omówione i przeanalizowane. Wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy zajęć uwzględniałam w planowaniu swojej pracy. Dzięki temu podniosłam jej jakość.

Podsumowanie.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy
i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek, biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem pracy. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego wychowawcy. Starałam się, aby wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do rozwoju dzieci i zadowolenia ich rodziców, a także sprostały wymaganiom i potrzebom szkoły. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich, wywołać uśmiech na ich twarzach. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie rodziców i akceptację mojej osoby przez dzieci. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować.
Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Planuję ukończyć szkolenie w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym, co jest zgodne z potrzebami szkoły. Osobiście mam małe doświadczenie w tym zakresie, natomiast w naszej szkole uczą się dzieci autystyczne, wymagające specyficznego postępowania, zastosowania odpowiednich metod pracy. Zamierzam również ukończyć kurs w zakresie socjoterapii. Myślę również o większej aktywności w życiu szkoły, w którą mogłabym się zaangażować.
Dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę zawodową, a także konsekwencja w działaniu. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Do każdego wychowanka należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać każdego z moich wychowanków, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, a także wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i przejawy agresji.
Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym. Jestem im bardzo wdzięczna. Uważam, że ogromną rolę odgrywa współpraca z innymi osobami. Czasem tylko wspólne działania i wysiłki mogą przynieść oczekiwane efekty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.