X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8511
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego za I semestr

Staż nauczycielski rozpoczęłam objęciem w dniu 1 września 2009 roku stanowiska nauczyciela języka angielskiego i języka polskiego w ....
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na początku roku szkolnego 2009/2010 opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).
W czasie trwania pierwszego etapu stażu zrealizowałam następujące cele, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż ( § 6 ust. 2 pkt 1)

W celu lepszego zorganizowania pracy zostały określone zasady współpracy z opiekunem stażu. Wspólnie z panią mgr ...... uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i zasady działania. Ustalony został termin hospitowanych oraz przeprowadzanych przeze mnie lekcji, jak również zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć.
We wrześniu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego opartej na Rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 01.12.2004 r. oraz Karcie Nauczyciela wraz ze zmianami z dnia 1 września 2009 r. Przeanalizowałam także dodatkowe publikacje zamieszczone w Internecie, omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Następnie zapoznałam się z dokumentacją pracy w szkole, dotyczącą zasad jej funkcjonowania i organizacji zadań oraz podstawami programowymi z języka polskiego oraz języka angielskiego. Poznałam również zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć dodatkowych, arkuszy ocen. Systematycznie dokumentowałam własną pracę dydaktyczną poprzez wpisy do dzienników.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi ewentualne źródła zagrożeń oraz sposoby postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 2)

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swoich kwalifikacji i umiejętności w pracy z dziećmi. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna oraz nauczyciela języka angielskiego.
Swoje lekcje starałam się uatrakcyjnić wykorzystując pomoce wizualne, materiały przygotowane przez siebie oraz gry i zabawy dydaktyczne. Stosowałam różne metody aktywizujące.
Przygotowałam lekcje dotyczące kultury i historii krajów anglojęzycznych. Moim celem było motywowanie uczniów do nauki języków obcych oraz zwracanie uwagi na ich indywidualne potrzeby i możliwości. Stworzyłam własny warsztat pracy. Skompletowałam zestaw pomocy naukowych (mapy, plansze, plakaty, flashcards) i metodycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych. Pogłębiałam swoją wiedzę, studiując literaturę specjalistyczną, wykorzystując materiały z zakresu metodyki języka angielskiego i języka polskiego. Systematycznie śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji na edukacyjnych stronach internetowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
W swojej pracy wykorzystywałam również technologię informacyjną poprzez opracowanie konspektów zajęć, testów, sprawdzianów, dokumentacji oraz pomocy dydaktycznych. Zgromadziłam także znaczny zasób ćwiczeń, gier multimedialnych i programów komputerowych, które w miarę możliwości zamierzam wykorzystywać na zajęciach w przyszłym semestrze.
Poszerzyłam również swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz metody i techniki wspomagające rozwój dziecka. Udział w kursie umożliwił mi także poznanie funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej poprzez wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr .....
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w jej posiedzeniach. Uczestniczyłam w szkoleniowej RP na temat wymagań stawianych przed nauczycielami, wynikające z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Doskonaliłam swoje umiejętności interpersonalne poprzez udział
w warsztatach oraz konferencjach metodycznych. Uczestniczyłam w kilku spotkaniach z autorami podręczników, którzy zademonstrowali interesujące metody dydaktyczne jak i sposoby ich praktycznego zastosowania na lekcjach. Byłam uczestnikiem warsztatów metodycznych dotyczących metod aktywizujących w nauczaniu języków obcych. Wśród nich:

- konferencja metodyczna: Smoothly does it. On making learning more pleasurable – dla nauczycieli szkół podstawowych; Gimnazjum exam... the aftermath – dla nauczycieli gimnazjum; Language aware. The value of conscious perception – dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – MACMILLAN, 27 sierpnia 2009;
- Dni języka angielskiego, Pearson Longman, 1 września 2009;
- warsztat metodyczny: Fairyland – 7 ways to become a Star Teacher - EGIS; 10 września 2009
- szkolenie: Edukacja filmowa w szkole - NOWA ERA, 17 września 2009;
- warsztat metodyczny: Powtórki z pomysłem: zadania egzaminacyjne jako gry komunikacyjne dla gimnazjalistów – OXFORD, 26 września 2009;
- szkolenie: Jak prowadzić lekcje i nie zwariować- GWO, 29 września 2009;
- Angielski dla przedszkolaków, Macmillan i ŚCDN, 15 października 2009.

Wszystkie wymienione formy doskonalenia były cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkół. Udział w nich pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się bardziej atrakcyjne.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój dziecka, jego potrzeby i potencjał rozwojowy. Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły i dokumentacją uczniów. Poprzez rozmowy z dziećmi i konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie, poznałam problemy i potrzeby poszczególnych uczniów oraz ich sytuację rodzinną.
Ponadto obserwowałam i analizowałam na zajęciach możliwości edukacyjne uczniów. Planowałam i realizowałam zajęcia w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną, dostosowałam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Wskazówki opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole pomagały mi w organizacji własnej pracy na lekcjach. W celu podejmowania właściwych działań sięgałam również do literatury specjalistycznej.
Starałam się propagować zasady dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych osób poprzez zorganizowanie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury i historii krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
Zdobywam również cenne doświadczenie zawodowe i poznaję uczniów, jednocześnie pracując jako nauczyciel języka angielskiego w dwóch przedszkolach oraz w działającym przy ....

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Każde zajęcia poprzedzone były przygotowaniem scenariusza. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami scenariusze lekcji były analizowane i omawiane. Po każdym zaś działaniu omawiałam ich przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy w celu doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
Systematycznie dokonuję analizy i samooceny własnych lekcji tworząc notatki z rozmów pohospitacyjnych z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami.

PODSUMOWANIE

I semestr stażu pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Rozwinęłam swoje umiejętności i poszerzyłam wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia pracy w szkole specjalnej.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, by stać się dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w tym okresie przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. W przyszłym semestrze zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i działania stawały się coraz bardziej atrakcyjne dla uczniów. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Dlatego, w miarę możliwości, będę starała się wykorzystywać w pracy technologię komputerową i pomoce audiowizualne.

mgr Monika Niewadził
......, dnia.......

......., 03.02. 2010

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.