X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8355
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Dnia 1 września 2009 roku w Zespole Szkół ........... rozpoczęłam 9-cio miesięczny staż na nauczyciela kontraktowego. Jednocześnie też nawiązałam współpracę z wyznaczoną przez Panią Dyrektor opiekunką stażu panią mgr ............... Z panią ...........zawarłyśmy ustny kontrakt określający zadania, metody i normy obowiązujące nas w okresie naszej 9-cio miesięcznej współpracy, oraz ustaliłyśmy harmonogram naszych spotkań i obserwacji lekcji.
Przystępując do realizacji zamierzeń, w pierwszej kolejności, szczegółowo zapoznałam się z Kartą Nauczyciela i procedurą awansu zawodowego, oraz przanalizowałam dokumenty prawa oświatowego oraz dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego, który wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu rozwoju zawdowego przedłożyłam Pani Dyrektor.
W czasie trwania mojego stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego, a są to:

1 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły ( § 6 ust. 2 pkt 1)

w pierwszych dniach stażu zapoznałam się z głównymi dokumentami szkoły,a mianowicie: programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Przeanalizowałam statut szkoły, wewnątrzszkolny systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły ( § 6 ust. 2 pkt 2)

W roku szkolnym 2009/2010 w klasach I szkoły podstawowej i gimnazjum zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa, w związku z tym bardzo szczegółowo przeanalizowałam samodzielnie jak również wspólnie z opiekunką stażu obie obowiązujące podstawy programowe oraz wzięłam udział w szkoleniu dotyczącym NPP.W ramach tego zadania również zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, utworzyłam w sali w której prowadzę zajęcia kącik gdzie prezentowane są najciekawsze prace projektowe moich uczniów, tworzę także gazetki tematyczne i wspólnie z uczniami dekoruję systematycznie salę zajęć.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
• 25.09.2009 „planowanie pracy nauczyciela związane z wprowadzeniem nowej podstawy programowej”
• 30.04.2010 „Jak wzmacniać współpracę między wychowawcą a rodzicami”
Oraz w zewnątrszkolnych formach doskonalenia:
26.10.2009 „ Nowe Dopalacze – zagrożenia społeczne i zdrowotne „ warsztaty szkoleniowe organizowane przez Fundację Pedagogium
10.12.2009 „ dictionaries as a teaching aid and a source of classroom interaction” „ Christmas fun in the ELT classroom” konferencja metodyczna organizowana przez Oxford University Press
11.03.2010 “ Trening egzaminacyjny a motywacja gimnazjalistów “ wykład metodyczny organizowany przez Oxford University Press
Udział w w/w formach doskonalenia nauczycieli uważam za bardzo cenny pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla uczniów jak i dla mnie. Oprócz uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i konferencjach na bieżąco korzystam z literatury fachowej, np.
- „Metodyka nauczania języków obcych” H. Komorowska
- różnego rodzaju słowników języka angielskiego;
- repetytoriów, podręczników oraz innych publikacji gramatycznych bądż leksykalnych;
Staram się także nieustannie poszerzać zakres znajomości języka angielskiego poprzez słuchanie nagrań, oglądanie programów oraz czytanie książek oraz pism anglojęzycznych. Utrzymuję też stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw podręczników do języka angielskiego.
W swojej dotychczasowej pracy bardzo często korzystałam z pomocy komputera oraz internetu, zarówno do przygotowania gazetek klasowych i uroczystości szkolnych , jak również do pomocy w przygotowywaniu sprawdzianów, kartkówek, dokumentów, konspektów zajęć oraz ćwiczeń gramatycznych i słuchowych. Sledziłam propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz nowości wydawniczych na anglojęzycznych stronach internetowych. Przesłałam także to sprawozdanie do publikacji na str. portalu Edux.pl oraz jeden własny, bazujący na piosence Ms Dynamite „ A little deeper” scenariusz zajęć na anglojęzyczny portal dla nauczycieli, niestety nie został on opublikowany.
W styczniu wraz z pozostałymi nauczycielami języków obcych przygotowywałam apel językowy pt. „ Czerwone kapturki po europejsku” który był zakończony quizem ze znajomości kultury i obyczajów krajów Unii Europejskiej. W kwietniu zorganizowałyśmy z moją panią opiekun stażu konkurs polegający na ułożeniu w języku angielskim piosenki lub wiersza z okazji Dni Matki w którym to trzy pierwsze miejsca zajęły uczennice uczonej przeze mnie klasy I B. Ponadto byłam członkiem szkolnej Komisji Egzaminacyjnej na części matematyczno – przyrodniczej Egzaminu Gimnazjalnego, wraz z koleżankami uczącymi w klasach IV szkoły podstawowej i I gimnazjum przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy Sprawdziany Dyrektorskie oraz analizę wyników tych sprawdzianów.

3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

Począwszy od pierwszych tygodni mojej pracy często rozmawiałam z wychowawcami klas w celu poznania środowiska, problemów oraz sytuacji moich uczniów, szczególnie w przypadku uczniów mających problemy w nauce oraz sprawiających problemy. Niejednokrotnie rozmawiałam także na ten temat z panią pedagog szkolną, zasięgałam jej porad oraz prosiłam o pomoc w szczególnie trudnych przypadkach. Wciąż pogłębiam moją wiedzę z zakresu pedagogiki oraz psychologi czytając książki oraz inne publikacje na ten temat. Bardzo chętnie rozmawiam z rodzicami moich uczniów, wysłuchuję ich opinii, udzielam informacji na temat osiągnięć językowych ich dzieci oraz staram się radzić w jaki sposób zachęcić dzieci oraz ulatwić im naukę języka obcego.
Pragnąc poznać moich uczniów nie tylko z perspektywy ławki szkolnej uczestniczyłam, jako opiekun, w organizowanym przez nauczycieli języka polskiego wyjeżdzie na sztukę pt. „ W pustyni i w sieci” oraz jako opiekun dyskoteki szkolnej organizowanej przez klasę II C gimnazjum i zabawy chionkowej.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Przez okres mojego stażu obserwowałam niejednokrotnie zajęcia prowadzone przez panią Agnieszkę Kalinowską – opiekuna stażu zwracałam szczególną uwagę na efektywne wykorzystanie czasu na lekcji oraz różnorodność metod pracy. Prowadziłam również zajęcia w których obserwatorem była moja opiekun stażu. Każde takie zajęcia dokładnie omawiałyśmy bezpośrednio po ich zakończeniu. W ciągu roku szkolnego przeprowadziłam dwie lekcje, jedną w szkole podstawowej, drugą w gimnazjum, hospitowane przez Panią Wicedyrektor. Zajęcia te poprzedziłam przygotowaniem konspektów omówieniem ich z opiekunką stażu oraz panią Wicedyrektor. Po obu lekcjach spotykałam się z panią Mirończuk w celu omówienia zajęć, przygotowywałam także charakterystykę grupy pod kątem znajomości języka angielskiego oraz samoocenę lekcji i nauczyciela.
Rok szkolny 2009 / 2010 jest drugim rokiem mojej pracy w szkole. w poprzednim roku także starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły: byłam opiekunem wycieczki do Białowieży, pomagałam w organizacji uroczystości szkolnych i apeli.
Z innych osiągnięć mających wpływ na moją tegoroczną pracę pragnę wymienić dwa wg mnie najważniejsze, a są to członek komisji na ustnej części egzaminu maturalnego z języka angielskiego w liceum dla dorosłych w Dziadkowicach w maju 2009, oraz zdanie w 2000 roku miedzynarodowego egzaminu First Certificat in English.
Po zakonczeniu stażu i powtórnej analizie planu rozwoju zawodowego mogę stwierdzić, że udało mi się zrealizować wszystkie swoje założenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.