X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8335
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES 01.09.2007 – 31.05.2010

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593)

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§7 ust. 1 pkt 1)

- Na początku roku szkolnego 2007 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, panią
........................................ która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu
stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.

- Napisałam plan rozwoju zawodowego oraz sformułowałam wniosek o rozpoczęcie
stażu z dniem 01.09.2007r. Decyzją Pani Dyrektor rozpoczęłam staż na nauczyciela
mianowanego.

- Uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej.

- Brałam udział w zebraniach zespołu nauczania zintegrowanego pełniąc obowiązki przewodniczącej.
- Zapoznałam się z systemem oceniania, który był dla mnie podstawą w ocenianiu osiągnięć uczniów z mojego przedmiotu, tj. nauczania zintegrowanego.
- Zapoznałam się również z planem działań dydaktycznych w nauczanej przeze mnie klasie, by systematycznie realizować założenia tego planu w trakcie zajęć.
- Zapoznałam się i dokonałam analizy podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
- Zapoznałam się z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Dokonałam analizy dokumentów:

— statut szkoły
— regulaminy szkolne
— program rozwoju szkoły
— program wychowawczy szkoły
— wewnatrzszkolny system oceniania
- Współpracowałam z rodzicami uczniów.
- Realizowałam zadania opiekuńczo– wychowawcze.
- Organizowałam :
· wyjścia pozaszkolne t.j. wycieczki , wyjścia do kin, teatrów, muzeum, Domów Kultury, Zamku Królewskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Zielone Szkoły itp.
· uroczystości wewnątrz szkolne:
- przedstawienia teatralne: „Witaminy”, „Mucha przed sądem”, „Wiersze
Danuty Wawiłow” itp.
- apele: „Pasowanie na ucznia”, „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”,
„Święto Niepodległości”, „Dzień Warszawy”, „Konstytucja 3 Maja”,
„Zakończenie roku szkolnego”itp.
- współorganizowałam festyny szkolne: loteria fantowa, odlewy
gipsowe, ozdoby świąteczne itp
- Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres od 01.09.2007 do 31.05.2010.

II. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§ 7 ust. 1 pkt 2)

1. Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią ........................................ i dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z uczniami, jak również określenia potrzeb w tym zakresie.
· Następnie dokonałam zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, zawartymi w rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 r. oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela.
· Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, a także po konsultacjach z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. Przy tworzeniu planu korzystałam też często ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.
· W celu zgłębienia niuansów związanych z awansem zawodowym ukończyłam, także warsztaty szkoleniowe pt. „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” zorganizowany przez MSCDN w Warszawie ( 22.02.2010-23.02.2010).

2. W trakcie stażu doskonaliłam swoje umiejętności właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez:
· Aktywną realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych zawartych w rocznych planach pracy nauczyciela, które samodzielnie konstruowałam.
· Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć
w jego obecności lub Dyrekcji Szkoły, a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć.
· Poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli , jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami pracującymi w placówce.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także poprzez podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
· Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Filologii polskie j-Dydaktyka języka polskiego jako obcego.
· Rozpoczęłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie w zakresie Techniki
· Brałam udział w różnych szkoleniach wewnątrz- i zewnątrzszkolnych, warsztatach i konferencjach metodycznych:
- seminarium pt. „Bezpieczeństwo ucznia w szkole- zadania i odpowiedzialność nauczycieli”(07.02.2008),
- seminarium pt. „Praca metoda projektu edukacyjnego w szkole”(12.04.2008)
- seminarium pt. „Kompetencje interpersonalne nauczycieli”(16.10.2007)
- seminarium pt. „Ocenianie kształtujące szansa na aktywne i skuteczne uczenie się”(16.03.2009)
- seminarium pt. „Konstruowanie programów poprawy kształcenia i wychowania”(23.02.2009)
- kurs pt. „Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”(02.02.2008)
- szkolenie pt. „Klimat dla dzieci”(październik 2009)
- szkolenie pt. „Nowości wydawnicze WSiP”( kwiecień 2008)
- szkolenie „BHP w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (08.10.2008)
- szkolenie ART......................

4. Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych wewnątrzszkolnych działań, było organizowanie lub współorganizowanie różnych imprez szkolnych (akademii, konkursów, przedstawień, itp.):
· współorganizowałam szkolne jasełka bożonarodzeniowe do których zaangażowani zostali uczniowie mojej klasy w latach 2007 i 2008
· wraz z opiekunem stażu w latach 2008- 2010 organizowałam apele szkolne : , „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”, „Święto Niepodległości”, „Dzień Warszawy”(kwiecień 2008), „Konstytucja 3 Maja”,
· organizowałam konkursy matematyczne dla kl.1-3 (luty 2008), (kwiecień 2009), (kwiecień 2010)
· organizowałam konkursy plastyczno-techniczne „Pomniki mojego miasta”(marzec 2008) oraz „Majowe kwiaty”(maj 2009)
· z wychowawcami klas 1-3 współorganizowałam uroczystość z okazji Dnia Matki (maj 2009)
· z wychowawcami klas 1-3 oraz wychowawcami świetlicy szkolnej współorganizowałam uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka (styczeń 2010)
· organizowałam z uczniami mojej klasy przedstawienie teatralne na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009
· organizowałam z uczniami mojej klasy przedstawienie teatralne na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
· zapraszałam i organizowałam z uczniami mojej klasy przedstawienia teatralne dla pobliskich przedszkoli w ramach promocji i współpracy( luty 2008) i (marzec 2009)

5. Organizacja własnego warsztatu pracy to, także dbałość o salę jej estetyczny wygląd. Dlatego też starłam się na miarę moich możliwości, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd, aby uczniowie tam uczęszczający czuli się swobodnie. Duże wyzwanie stanowiła dekoracja pomieszczenia w okresach świątecznych, aktualizacja gazetek ściennych zgodnych z tematyką okolicznościową lub wynikająca z planu zajęć wychowawczo-dydaktycznych .
6. Swój warsztat pracy doskonaliłam również poprzez zbieranie doświadczeń w innej działalności na rzecz szkoły m.in.:
· W latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 współpracowałam z Towarzystwem Nasz Dom i brałam udział w akcji pt. „Góra Grosza”.
· W latach 2007/2008 podjęłam się współpracy z firmą Milknet i uczestniczyłam z dziećmi w akcji „Szklanka mleka”.
· W latach 2008/2009 oraz 2009/2010 kontynuowałam akcję „Szklanka mleka” w firmie Agmar.
· Pełniłam opiekę nad uczniami podczas szkolnych dyskotek i wycieczek.
· Współpraca oraz realizacja programu „Ekologicznego miasta stołecznego Warszawy” dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.(lata 2004-2010)
· Realizacja programu edukacji teatralnej w teatrze „Guliwer”- coroczny cykl ośmiu spotkań teatralnych w latach 2007/2008 i 2008/2009
· Współpraca z Powiślańską Fundacją Społeczną która ma za zadanie opiekować się rodzinami ubogimi, mającymi problemy nie tylko finansowe.
· Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Świętokrzyskiej18a
· Współpraca z MDK „Muranów”
· Współpraca z MDK „Łazienkowska”
· Współpracowałam z Policja i Strażą Miejska (pogadanki na temat bezpieczeństwa)
cały okres stażu lata 2007-2010

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, opinii, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Dokonywałam stopniowego opisu realizacji planu rozwoju zawodowego oraz działań opiekuńczo-wychowawczych podejmowanych w ramach planu.

III. Poznać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku n-li,
o których mowa w art.1 ust.1pkt2 i ust.1a Karty Nauczyciela-przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
(§ 7 ust.1 pkt 3)

Rozpoczęcie stażu do awansu na nauczyciela mianowanego łączyło ze sobą podjęcie czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karty Nauczyciela, Ustawy
o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego: złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę
z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Służyłam swoją wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu koleżankom nauczycielkom, odbywającym pierwszy stopień awansu lub rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego.
Rozpoczynając staż, a zarazem podejmując nowe obowiązki zawodowe, byłam zobligowana do zapoznania się z podstawowymi dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, umożliwiającego poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań nowej placówki,
w której zostałam zatrudniona (Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, kompetencji Rady Pedagogicznej, wreszcie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli-wychowawców) co pozwoliło mi poprawne wykonywanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy. Uzyskaną w związku z tym wiedzę, miałam szanse wykorzystać w praktyce prowadząc dokumentację szkolną , brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej oraz w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych. Uczestniczyłam, również w pracach różnych komisji konkursowych (wewnątrzszkolnych konkursów ).

IV. Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonania zmian w tych działaniach; w przypadku n-li, o których mowa w art.1 ust1a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków
(§ 7 ust. 2 pkt 1)

Przygotowywałam na bieżąco scenariusze lekcji podczas całego roku szkolnego. Stanowiły one podstawę prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi.
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego (np: koleżankami nauczania zintegrowanego). Moja samoocena przyjmowała także formę rozmów kierowanych do uczniów i rodziców. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli prowadzących zajęcia z nauczanego przeze mnie przedmiotu. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu i innymi nauczycielami .
Cyklicznie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz Pani Dyrektor. Podczas rozmów po hospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć.
Wraz z innym nauczycielami nauczania zintegrowanego przeprowadzałam z uczniami swojej klasy, testy diagnostyczne (test Wałbrzyski, test kompetencji dla kl.3 – Operon) w celu sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów Napisane raport zawierały wnioski do dalszej pracy. Dzięki takim testom mogłam ocenić stopień przygotowania moich uczniów do nauki w kolejnym roku szkolnym oraz porównać wyniki moich uczniów z wynikami innych klas oraz zaplanować jeszcze efektywniejsze formy pracy na cały rok szkolny.

V. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust.2 pkt 2)

W swojej pracy starałam się umiejętnie dobierać materiały do obowiązujących treści nauczania, szukając ich również poza podręcznikiem zalecanym do nauki na danym poziomie. Oprócz nauczania starałam się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. Ważne też było dla mnie stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. Starałam się zatem w swojej pracy podejmować działania służące:
- pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe swoich uczniów,
- rozwijaniu aktywności twórczej, inicjatywy i przedsiębiorczości,
- poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie, pobudzając aktywność intelektualną,
- organizowaniu warunków i pomocy w nauce własnej uczniów,
- pobudzaniu zamiłowań czytelniczych,
- kształtowaniu moralnej postawy uczniów,
- upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości,
- przysposabianiu do umiejętności współżycia w zespole,
- pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości, zdobywaniu poczucia uznania i przydatności,
- organizowaniu zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
- kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

Powyższe zadanie stażowe realizowałam przez:
· Przemyślane planowanie zajęć opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych ,
· Pamiętając, iż podjęcie nauki w szkole jest w życiu dziecka momentem przełomowym starałam się tworzyć przyjazną atmosferę dla pierwszoklasistów otaczając ich szczególną opieką, .
· Starałam się wzbogacić posiadane wiadomości wychowanków o otaczającym świecie oraz kształtować umiejętności intelektualne, dobierając atrakcyjne metody i formy prowadzenia zajęć,
· Dbałam o ładny wygląd klasy, poprzez tworzenie dekoracji okolicznościowych, gazetek ściennych tematycznych, aby uwrażliwić dzieci na estetykę pomieszczeń, w których przebywają.
· Przy każdej okazji, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i prowadząc zajęcia tematyczne szerzyłam zasady kulturalnego zachowania, kultury zdrowotnej, nawyków higieny, czystości i bezpieczeństwa.
· Rozwijając zainteresowania uczniów szczególny nacisk kładłam na zajęcia plastyczne, odgrywają one bowiem ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, rozwijają wyobraźnię, ekspresję twórczą, kształtują umiejętności manualne, pozwalają na wyrażanie swoich emocji, dają poczucie satysfakcji i wiary we własne możliwości.
· W swojej pracy zachęcałam dzieci nie tylko do działań plastycznych, ale również rozwoju innych talentów (recytatorskich, muzycznych, matematycznych, scenicznych) przygotowując uczniów do konkursów , przedstawień i akademii szkolnych.

VI. Umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
(§ 7 ust.2 pkt 3)

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
· dyplomy
· podziękowania
· karty pracy dla dzieci
· pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz słabszym
· plany pracy
· opinie
· ankiety
· scenariusze zajęć uroczystości, imprez
· karty obserwacji
· prace konkursowe
· ankiety ewaluacyjne i sprawozdania.
Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint
Większość materiałów potrzebnych w pracy z dziećmi wykonywałam przy wykorzystaniu technologii komputerowej.
Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez :
· korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji , grafiki
· wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych
· śledząc zmiany w prawie oświatowym
· korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy, a także prezentowałam swoje propozycje i artykuły dotyczące pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
· korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl www.kuratorium.kat.pl www.1iterka.pl www.interklasa.pl www.eduforum.pl www.kochamydzieci.pl www.profesor.pl itp.
· kontaktowanie się z niektórymi rodzicami moich uczniów poprzez pocztę elektroniczną : wymiana poglądów i spostrzeżeń odnośnie dzieci , przesyłanie zdjęć z uroczystości i wydarzeń w szkole, przesyłanie aktualnych informacji dotyczących wyjść, konkursów, sprawdzianów itp.
· komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli : WWW.edusek.pl – forum nauczycieli , WWW.eduinfo.pl – forum nauczycieli, www.profesor.pl forum nauczycieli
· prezentowanie własnego dorobku zawodowego koleżankom po fachu.

W listopadzie 2009 uczestniczyłam wraz z uczniami kl.1-3 w programie pt. „Dziecko w Sieci”. Program ten organizowanym był przez Fundację Dzieci Niczyje, Komisję Europejską Sater Internet oraz Fundację Orange. Miał on celu przeprowadzenie w szkole, zajęć edukacyjnych pt. „Sieciaki”, mówiących o bezpiecznym korzystaniu z Internetu przez dzieci.

W roku szkolnym 2009/2010 byłam opiekunem koła informatycznego klas 0 i 2 , które miało na celu:
- rozwijanie zainteresowań informatycznych,
- przygotowanie do posługiwania się komputerem,
- nauczenie podstawowych zasad posługiwania się urządzeniami komputera,
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez zaspokajanie ciekawości i potrzeby zdobywania wiedzy,
- wspomaganie procesu nabywania umiejętności czytania, pisania, liczenia,
- rozwijanie wyobraźni geometrycznej, aktywności twórczej i matematycznych zainteresowań dzieci,
- rozwijanie aktywności i ciekawości, samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji.
Efekty:
Umiejętność posługiwania się komputerem :
· ułatwiła mi moją pracę
· wzbogaciła warsztat pracy
· pogłębiła moje zainteresowania związane ze światem techniki
· pomogła mi zainteresować nim dzieci
pozwoliła mi promować moją szkołę w szerszym środowisku.

VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresu realizowanych przez n-la zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4)

Podczas pracy z dziećmi mogłam przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była zwyczajna obserwacja uczniów w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowania na prośby i polecenia wychowawcy, zachowania wobec kolegów, przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmówi indywidualnych lub zajęć grupowych .
W codziennej praktyce stawałam, więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością, starałam się radzić najlepiej jak umiałam.
Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, pedagoga szkolnego czy dyrekcji. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem uczniów sprawiających trudności. Organizowałam spotkania z rodzicami w ramach szkolnych „wywiadówek” oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowania uczniów.
Chcąc lepiej zrozumieć postępowanie moich uczniów brałam udział w szkoleniu organizowanym przez POEN na temat „Zachowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, na którym dowiedziałam się jak postępować w sytuacjach różnych zachowań, a w szczególności jak postępować wobec dzieci z nadpobudliwością.
Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.
W życiu zawodowym pełniąc rolę pedagoga, wychowawcy a od strony zaś prywatnej będąc matką dwóch rezolutnych córek 7-latki i 17-latki, lubię słuchać i podpatrywać skuteczne rozwiązania trudności wychowawczych, innych fachowców, czy rodziców.

VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

Statut szkoły Podstawowej nr 34 w Warszawie stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko
o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także o obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych (jak np: prawo ucznia do poprawiania oceny czy możliwość odwołania od wystawionego stopnia).
W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, dzienników kół pozalekcyjnych, zeszytu wyjść pozaszkolnych, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.