X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7935
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Grażyny Pietrzak, wychowawcy świetlicy,nauczyciela bibliotekarza, nauczyciela plastyki w Gimnazjum w Miedźnie

Mój, trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, staż dobiegł końca, przedstawiam zatem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Postaram się wykazać w nim, że w okresie stażu wypełniałam należne powinności, a zdobyte doświadczenie oraz nabyte umiejętności sprawiają, że spełniam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Powinność § 7 ust.1 pkt 1:
„uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego”.

1.We wrześniu 2002 r. zapoznałam się z procedurą awansu na nauczyciela mianowanego, przewidzianą w przepisach prawa oświatowego „Rozporządzenie MEN z dn. 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli” oraz złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Napisałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrekcję.

Załącznik nr 4: Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

2.We wrześniu nawiązałam również współpracę z opiekunem stażu, z którym zawarłam kontrakt i ustaliłam jasne zasady współpracy. Przez cały okres stażu uczestniczyłam w spotkaniach instruktażowo – konsultacyjnych, które odbywały się w trybie uzależnionym od potrzeb. Wiele korzyści dało mi hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz wskazówki, dawane mi przez niego po obserwacji moich zajęć. Z doradztwa opiekuna korzystałam również podczas pisania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.

Załącznik nr 7: Kontrakt zawarty z opiekunem stażu

3.W pierwszych miesiącach stażu stopniowo zapoznawałam się z zasadami funkcjonowania oraz dokumentacją szkoły. Przeanalizowałam Statut Gimnazjum, Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Szkoły i Przepisy BHP. Dokumenty te pomogły mi w poznaniu celów i zadań szkoły, jej organizacji, praw i obowiązków ucznia.

4.W trakcie stażu nie tylko studiowałam istniejące dokumenty wewnątrzszkolne, ale pracowałam nad ich tworzeniem lub nowelizacją. Byłam członkiem zespołu opracowującego Szkolny Program Profilaktyki, a także Plan Rozwoju Szkoły. Bardzo pomocne w tym okazało się szkolenie „Budowanie programu rozwoju szkoły”, które zostało przeprowadzone w naszym gimnazjum przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis”.
Pracowałam również w zespole odpowiedzialnym za ułożenie narzędzi badawczych do sprawdzenia stanu opieki i wychowania w ramach mierzenia jakości pracy szkoły. Tutaj przydatne okazały się informacje, które uzyskałam na przeprowadzonym przez panią Wizytator szkoleniu „Mierzenie jakości pracy szkoły”, które odbyło się podczas rady szkoleniowej w gimnazjum 23.10.2002 r.

Załącznik nr 34: Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu „Budowanie programu rozwoju szkoły”

5.W okresie stażu uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, biorąc w nich aktywny udział. Składałam m.in. sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej, z nauczania indywidualnego, z pracy wychowawczej z klasą. Protokołowałam posiedzenie rady klasyfikacyjnej w czerwcu 2003 r.

Załącznik nr 8: Potwierdzenie Dyrektora Gimnazjum

6.Jako wychowawca klasy i wychowawca świetlicy szkolnej brałam udział w spotkaniach zespołu wychowawczego. Wynikiem tych spotkań było opracowanie, a następnie modyfikacja zasad porządkowych dla uczniów. Zespół pracował także nad uściśleniem i ujednoliceniem kryteriów ocen z zachowania.

7.Podczas stażu wypełniałam wszystkie dodatkowe, powierzane mi przez Dyrektora zadania.
W latach 2003/2004 i 2004/2005 prowadziłam lekcje plastyki w klasach I.
Przez cały okres stażu byłam odpowiedzialna za kronikę szkoły, jej oprawę graficzną. Zadanie to wypełniałam sumiennie i z przyjemnością.
W sierpniu 2003 r. wykonałam logo Gimnazjum na parkiecie nowo wybudowanej sali gimnastycznej.
Napisałam „Rys historyczny Miedźna”, który został opublikowany w monografii „Powiat lelowski”.
Kilkakrotnie byłam powoływana przez Dyrekcję do pracy w komisjach nadzorujących konkursów przedmiotowych: z biologii, geografii, chemii a także w komisjach nadzorujących egzaminy próbne klas II i III oraz egzaminy gimnazjalne klas III.
Byłam również członkiem komisji sprawdzającej egzamin próbny klas III w 2004 r. Wspólnie z innymi członkami komisji napisałam raport, który następnie opracowałam komputerowo i wydrukowałam.
Myślę, że powoływanie mnie do komisji świadczy o zaufaniu i docenieniu moich kompetencji, podobnie jak przyznana mi w 2003 r. Nagroda Dyrektora Gimnazjum.

Załącznik nr 9: Potwierdzenie Dyrektora Gimnazjum o prowadzeniu kroniki szkolnej
Załącznik nr 10: Podziękowanie Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic Historycznych Lelowa
Załącznik nr 11 – 13: Powołanie na członka Szkolnej Komisji Konkursowej, zdjęcia z konkursu
Załącznik nr 14: Potwierdzenie o pracy w Komisji Konkursu Przedmiotowego
Załącznik nr 15 – 18 : Potwierdzenie Dyrektora Szkoły o pracy w komisji nadzorującej egzaminu, zdjęcia z egzaminu
Załącznik nr 19: Raport z części humanistycznej próbnego egzaminu gimnazjalnego
Załącznik nr 20: Nagroda Dyrektora Gimnazjum

8.Przez cały okres stażu współpracowałam z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum, pomagając w organizowaniu różnego rodzaju imprez i akademii. Wykonałam m.in. dekorację na akademię z okazji Święta Edukacji, zakończenia roku szkolnego 2003/2004, na konkurs przedmiotowy z biologii, dekoracje do przedstawień „Poskromienie złośnicy” z okazji otwarcia nowej części gimnazjum i do spektaklu walentynkowego „Romek i Julka”, a także na imprezy o charakterze środowiskowym: Forum Europejskie (gdzie byłam również członkiem komisji oceniającej plakaty) i wykład „Polska w Układzie Pojałtańskim”.
Przygotowałam i przeprowadziłam trzykrotnie Quiz wiadomości ze sztuki w ramach organizowanego przez Samorząd Quizu Wiosennego o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Byłam również członkiem jury w konkursie na najpiękniejszą Marzannę oraz komisji wyborczej Dnia Ziemi, a także w kilku konkursach recytatorskich, m.in. „Jesień życia w poezji i prozie”, „Boże Narodzenie w poezji i prozie”, „Eliminacje szkolne XVI konkursu recytatorskiego w Kłobucku”.
Opiekowałam się młodzieżą podczas wszystkich, organizowanych przez Samorząd Uczniowski dyskotek.
Byłam również opiekunem podczas wyjazdu uczniów do Częstochowy na Targi Edukacyjne.
Razem z uczniami z mojej klasy brałam udział w akcji „Sprzątanie świata” w 2004 i 2005 r.

Załącznik nr 21 - 23: Potwierdzenie o wykonaniu dekoracji, zdjęcia
Załącznik nr 24: Zaświadczenie o współpracy przy organizacji Forum Europejskiego, zdjęcia dekoracji
Załącznik nr 25: Potwierdzenie o pracy w komisji wyborczej „Dnia Ziemi”
Załącznik nr 26 – 28: Potwierdzenie o pracy w jury konkursu recytatorskiego
Załącznik 29: Potwierdzenie o przygotowaniu Quizu wiadomości ze sztuki
Załącznik 30: Quiz wiadomości ze sztuki
Załącznik nr 31: Potwierdzenia Dyrektora Szkoły o sprawowaniu opieki na dyskotekach
Załącznik nr 32: Potwierdzenie o sprawowaniu opieki podczas wyjazdu na Targi Edukacyjne

9.Pomyślnie przebiegała moja współpraca z Radą Rodziców. W czerwcu 2003 r. wzięłam udział w przygotowaniach festynu, z którego dochód przeznaczony został na zakup sprzętu sportowego – wykonałam wystawę prac plastycznych uzdolnionych uczniów gimnazjum. Pomagałam również w organizacji corocznych Mikołajków szkolnych oraz poczęstunków na dyskotekach andrzejkowych i karnawałowych. Co roku na pierwszym zebraniu z rodzicami uczniów mojej klasy, wybieraliśmy trójkę klasową, która wchodziła w skład Rady Rodziców.

Załącznik nr 33: Plan zebrania z rodzicami uczniów kl. I b

10.W styczniu 2005 r. przeanalizowałam „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”.
20 maja 2005 r. wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego” w częstochowskim WOM-ie . Szkolenie to pozwoliło mi lepiej zrozumieć procedury uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego, dowiedziałam się, jak poprawnie napisać oraz jak udokumentować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Efektem tego jest niniejsze sprawozdanie.

Załącznik nr 35: Zaświadczenie o odbyciu szkolenia


Powinność § 7 ust. 1 pkt 2:
„pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego”.

1.W okresie stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego. W tym punkcie ograniczę się do wymienienia ich, ponieważ korzyści jakie mi one dały i nabyte w ich trakcie umiejętności ujęte są w dalszej części sprawozdania.
W czerwcu 2004 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
W styczniu b.r. rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Przewidywany termin zakończenia kursu – grudzień 2005 r.

Załącznik nr 1b: Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa
Załącznik nr 36: Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym z zakresu oligofrenopedagogiki

2.Brałam udział w organizowanych przez WOM kursach doskonalących:
„Techniki przyspieszonego uczenia się w samokształceniu ucznia i nauczyciela”,
„Stres – jak go wykorzystać”,
„Kurs kierowników wycieczek szkolnych”
oraz w okresowym kursie z zakresu bezpieczeństwa higieny i ochrony pracy, zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Katowicach.

Załącznik nr 37 - 40: Zaświadczenia o ukończeniu kursów

3.Uczestniczyłam w szkoleniach:
„Budowanie programu rozwoju szkoły”,
„Mierzenie jakości pracy szkoły”,
„Planowanie pracy nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej”,
„Umiejętności kluczowe na zajęciach ze sztuki”,
„Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego”.

Załącznik nr 34, 35, 41, 42: Zaświadczenia o odbyciu szkoleń

4.Ukończyłam Kurs dla Nauczycieli „Intel. Nauczanie ku Przyszłości” zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli OSI – Edukacja w Warszawie.

Załącznik nr 43: Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Załącznik nr 44: Dyplom ukończenia kursu

5.Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę poprzez lekturę wybranych pozycji dotyczących pracy wychowawcy świetlicy, pracy wychowawcy klasy, pracy biblioteki szkolnej oraz pracy nauczyciela plastyki. Gromadziłam własną biblioteczkę literatury pedagogicznej.


Powinność § 7 ust. 1 pkt 3:
„poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż”.

1.Na początku stażu zapoznałam się z treścią przepisów prawa oświatowego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN z dn. 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznego trzyletniego gimnazjum, Rozporządzenie MEN z dn. 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów.
Przeanalizowałam również Ustawę Karta Nauczyciela.

2.Na bieżąco zapoznawałam się z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:
z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół,
z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia,
z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Wymaganie § 7 ust.2 pkt 1:
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

1.Przez cały okres stażu pracowałam jako wychowawca świetlicy szkolnej. Corocznie pisałam plan pracy świetlicy, starając się uwzględniać w nim potrzeby młodzieży i własne możliwości . W celu lepszego planowania pracy wzięłam udział w szkoleniu zorganizowanym przez częstochowski WOM – „Planowanie pracy nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej”. Dzięki temu, a także własnym spostrzeżeniom kolejne plany pracy świetlicy stawały się coraz bardziej adekwatne do potrzeb.
Świetlica naszego gimnazjum obejmuje opieką uczniów dojeżdżających, przebywają w niej jednocześnie uczniowie z różnych klas, o różnych zainteresowaniach i temperamentach, dlatego zorganizowanie dla nich zajęć nie jest wcale proste. Starałam się jak najbardziej urozmaić ofertę zajęć świetlicowych, aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. Za ważne zadanie świetlicy uznałam rozwijanie zainteresowań uczniów, dlatego często organizowałam różnego rodzaju konkursy i turnieje. Przeprowadziłam m.in. konkurs wiedzy o piłce nożnej, o życiu papieża Jana Pawła II, konkurs „Znani mężczyźni”, „Słynne kobiety”, konkurs wiedzy o Polsce. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się również konkursy – zabawy: „Milionerzy” i „Życiowa Szansa”.
W świetlicy prowadziłam również zajęcia innego rodzaju: integrujące grupę, profilaktyczne, plastyczne, rekreacyjno - sportowe. Każde przeprowadzone zajęcia starałam się analizować pod kątem ich atrakcyjności dla młodzieży, realizacji zamierzonych celów. W rezultacie posiadam spory zbiór konspektów i scenariuszy zajęć, które mogłabym polecić innym wychowawcom świetlicy, jako sprawdzone i przydatne w pracy z młodzieżą.

Załącznik nr 41: Zaświadczenie o odbyciu szkolenia
Załącznik nr 45: Plan pracy świetlicy szkolnej
Załącznik nr 46 –50: Scenariusze zajęć świetlicowych

2.W roku szkolnym 2002/2003 prowadziłam lekcje sztuki we wszystkich klasach gimnazjum, a w latach 2003/2004 i 2004/2005 lekcje plastyki w klasach pierwszych. Było to dla mnie spore wyzwanie, ponieważ musiałam odświeżyć posiadane wiadomości, dobrać metody i formy pracy, zgromadzić środki dydaktyczne. Przede wszystkim zapoznałam się z podstawą programową oraz programem nauczania sztuki dla gimnazjum. W oparciu o nie napisałam plany wynikowe ze sztuki dla klasy I, II i III gimnazjum, które następnie starałam się realizować. Przygotowałam też Przedmiotowy System Oceniania ze Sztuki i kryteria ocen. Dość szybko okazało się, że plany, które opracowałam były zbyt ambitne i pewnych treści, mimo starań, nie udawało się zrealizować, zmuszona więc byłam wprowadzić w nich zmiany. Nauczona doświadczeniem, w kolejnych planach wynikowych z plastyki, umieściłam to, co realnie da się zrealizować z uczniami. Plan wynikowy z plastyki uważam za duże osiągnięcie, udało mi się bowiem w ciągu okresu stażu wypracować taki plan, który sprawdza się w praktyce, jest w pełni realny, zgodny z podstawą programową i programem nauczania.
Aby udoskonalić swój warsztat pracy nauczyciela sztuki wzięłam udział w szkoleniu „Kluczowe umiejętności na lekcjach ze sztuki”, które uświadomiło mi, nad rozwijaniem jakich umiejętności uczniów powinnam się koncentrować, pomogło mi również lepiej oceniać prace uczniów i prowadzić zajęcia.
Lekcje sztuki, a później plastyki starałam się prowadzić tak, aby były dla uczniów atrakcyjne, wiedzę zdobytą przez nich na lekcji teoretycznej utrwalałam następnie poprzez wykonywanie związanej z omawianą teorią pracy plastycznej. Podstawowym założeniem stało się to, aby twórczość plastyczna dawała dziecku radość, pozwalała mu się zrealizować, wykazać inwencją i kreatywnością. Stałym elementem pracy uczyniłam wystawki wszystkich prac uczniów. Zauważyłam, że zwłaszcza słabszym uczniom, wystawienie ich pracy daje dużo radości i satysfakcji, podnosi ich wiarę we własne możliwości, motywuje do dalszej pracy.
Lekcje teoretyczne prowadziłam początkowo głównie metodą podawczą, nie przynosiło to jednak pożądanych rezultatów. Szukałam więc innych sposobów realizacji programu, najskuteczniejsza okazała się metoda problemowa, gdzie uczniowie, oglądając reprodukcje dzieł, sami odkrywają cechy charakterystyczne dla danego kierunku w sztuce. W konstruowaniu scenariuszy lekcji bardzo przydatna okazała się lektura pozycji Jolanty Gostomskiej „Plastyka – konspekty zajęć dla klas I – III gimnazjum”.
Aby jak najlepiej zaznajomić uczniów z omawianą problematyką, systematycznie wzbogacałam zestaw pomocy dydaktycznych, kompletując serię „Wielcy Malarze”, gromadząc widokówki z charakterystycznymi budowlami, opracowania dotyczące sztuki, płyty VCD z monografiami poszczególnych artystów. Dużo czasu poświęcałam samokształceniu w dziedzinie znajomości malarstwa, rzeźby, architektury. Obecnie mogę powiedzieć, że przeprowadzenie dowolnej lekcji z plastyki w gimnazjum, nie stanowi dla mnie problemu.
Dla sprawdzenia wiedzy uczniów, a co za tym idzie, skuteczności własnego nauczania, wypracowałam kilkanaście wzorów testów, a także krzyżówki – ulubioną przez młodzież formę sprawdzianu.

Załącznik nr 51: Plan wynikowy z plastyki dla klasy I gimnazjum
Załącznik nr 52: Przedmiotowy system oceniania z plastyki
Załącznik nr 53: Kryteria oceny z plastyki
Załącznik nr 42: Zaświadczenie o odbyciu szkolenia
Załącznik nr 54, 56, 58: Konspekty lekcji ze sztuki i plastyki
Załącznik nr 55, 57, 59: Przykładowe prace uczniów
Załącznik nr 60 – 61: Przykładowe testy sprawdzające stopień opanowania wiedzy przez uczniów

3.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią kl. I b. Praca wychowawcy, możliwość kształtowania osobowości i charakterów powierzonych mi uczniów to coś, co przyniosło mi wiele satysfakcji.
Pragnąc dobrze wypełniać obowiązki wychowawcy przygotowałam plan pracy wychowawczej oraz tematy godzin wychowawczych zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły. W celu doskonalenia swej pracy czytałam opracowania dotyczące pracy wychowawcy klasy, poznawania uczniów, organizacji godzin wychowawczych i spotkań z rodzicami. Za szczególnie cenne pozycje uważam: „Poradnik dla wychowawcy klasy” M. B. Księżyk, „Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych” M. Gruszki, I. Janiak i J. Prarat, „Scenariusze lekcji wychowawczej” M. Jachimskiej, „Dziecko i jego prawa” pod red. E. Czyż.
Przeprowadziłam wiele lekcji wychowawczych, które uważam za udane, zaliczyć tu mogę np. „Kontrakt między uczniami a wychowawcą klasy”, „Uczymy się myśleć pozytywnie”, „Sąd koleżeński”, „Seks – temat tabu?”. Nie zabrakło też lekcji mniej udanych, z których starałam się wyciągnąć wnioski na przyszłość. Systematycznie prowadziłam ewaluację, prosząc uczniów o ocenianie przebytych zajęć, pytając o ich oczekiwania. Wspólnie zastanawialiśmy się, co zrobić, aby godziny wychowawcze były jednocześnie wartościowe i atrakcyjne dla młodzieży.

Załącznik 62: Plan pracy wychowawczej z kl. II b
Załącznik nr 63: Tematy lekcji wychowawczych w kl. I b
Załącznik nr 64 – 65: Scenariusze lekcji wychowawczych

4.W czerwcu 2004 r. zdobyłam kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza i od nowego roku szkolnego rozpoczęłam pracę w bibliotece szkolnej w wymiarze 15 godzin tygodniowo. Również tę pracę rozpoczęłam od opracowania planu pracy biblioteki. Oprócz typowych zadań, jak wypożyczanie książek, Udzielanie informacji bibliotecznych, konserwacja zbiorów, prowadzenie statystyki, znalazła się tam praca nad stworzeniem od podstaw katalogu bibliotecznego. Zadanie to uważam za szczególnie ważne, ponieważ rozwijająca się ciągle biblioteka bez katalogu nie może prawidłowo funkcjonować, nie może także przygotowywać uczniów do korzystania z innych bibliotek, gdzie podstawą wypożyczenia książki jest wcześniejsze jej odszukanie w katalogu. Prace nad tworzeniem katalogu przebiegały dość wolno, ponieważ książki były na bieżąco wypożyczane uczniom, mimo to udało mi się utworzyć karty katalogowe dla 600 książek. Prace nad tworzeniem katalogu zamierzam kontynuować w roku przyszłym, zamierzam też wprowadzić w naszej bibliotece obowiązujący układ według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i prowadzić lekcje biblioteczne dla uczniów.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w częstochowskim WOM-ie pozwolił mi szybko przyzwyczaić się do nowej roli, a wiedza i umiejętności na nim zdobyte okazały się bardzo pożyteczne w pracy. W celu uzupełnienia i poszerzenia wiedzy dotyczącej pracy w bibliotece szkolnej czytałam „Vademecum bibliotekarza” D. Saniewskiej, „Poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotek szkolnych” H. Klimza, „Edukację czytelniczą i medialną” T. Sawickiej oraz czasopismo „Biblioteka w szkole”.

Załącznik nr 1b: Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
Załącznik nr 66: Plan pracy biblioteki szkolnej
Załącznik nr 67 – 68: Sprawozdanie z wykonanego zadania w bibliotece szkolnej

5.W styczniu 2005 r. rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w częstochowskim WOM-ie. Zajęcia prowadzone na nim uważam za bardzo przydatne w mojej pracy. Poznałam wiele ciekawych sposobów pracy z uczniem upośledzonym umysłowo, które świetnie sprawdzają się także w pracy z uczniem o obniżonych przez PPPP wymaganiach. Poznałam też sposoby badania lateralizacji, wczesnego diagnozowania dysleksji i dysgrafii oraz metody pracy korekcyjnej z takimi dziećmi. Wszystko to starałam się wykorzystywać podczas zajęć wyrównawczych w świetlicy.
Ciekawe okazały się dla mnie również zajęcia z psychologii, pozwoliły mi lepiej zrozumieć mechanizmy postępowania uczniów sprawiających trudności wychowawcze i mających kłopoty z nauką. Dzięki temu w większym stopniu jestem w stanie im pomóc.

Załącznik nr 36: Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie

6.Pragnąc udoskonalić swój warsztat pracy wzięłam też udział w zorganizowanym przez WOM w Częstochowie kursie „Techniki przyspieszonego uczenia się w samokształceniu uczniów i nauczycieli”. Prowadzący ten kurs dużą wagę przywiązywali do stosowania aktywnych metod nauczania, dzięki temu przypomniałam sobie wiele takich metod, znanych mi ze studiów, oraz poznałam nowe, wykorzystywane obecnie w mojej pracy, np. meta plan, mapy mentalne, linie czasu. Dowiedziałam się, jak szybko i skutecznie uczyć się. Wiedzę tę starałam się przekazywać uczniom w czasie godzin wychowawczych i zajęć świetlicowych, poświęconych metodom skutecznego uczenia się.

Załącznik nr 37: Zaświadczenie o ukończeniu kursu

7.W czerwcu 2002 r. uczestniczyłam w kursie „Kierowników wycieczek szkolnych”. Okazało się to bardzo przydatne w mojej pracy wychowawcy świetlicy, a potem klasy, mogłam bowiem pełnić funkcję kierownika wycieczki podczas organizowanych przeze mnie wyjazdów młodzieży do kina w Częstochowie i Kłobucku oraz świadomiej wypełniać obowiązki opiekuna w czasie wyjazdu na ognisko integracyjne, wyjazdów wakacyjnych i wycieczek organizowanych przez księdza katechetę. Cenne okazały się zwłaszcza wskazówki dotyczące sposobów udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach trudnych.

Załącznik nr 39: Zaświadczenie o ukończeniu kursu

8.W pracy każdego nauczyciela, a zwłaszcza wychowawcy świetlicy szkolnej, niezbędna jest dobra znajomość przepisów BHP. W lutym 2004 r. wzięłam udział w szkoleniu BHP, które pozwoliło mi lepiej dostrzegać zagrożenia w otoczeniu szkolnym, a co za tym idzie, zapewnić uczniom lepszą opiekę. Wiedzę z zakresu BHP mogłam wykorzystać, będąc członkiem komisji sprawdzającej stan budynku i otoczenia szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego 2003/2004.

Załącznik nr 40: Zaświadczenie o ukończeniu kursu


Wymaganie § 7 ust. 2 pkt 2:
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

1.Jako nauczyciel plastyki postawiłam sobie za cel promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie, umożliwienie im wykazania się w różnorodnych formach rywalizacji na szczeblu szkolnym, powiatowym, ogólnopolskim.
Zorganizowałam wiele konkursów plastycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Z okazji Święta Edukacji zorganizowałam konkurs na najlepszą karykaturę nauczyciela, z okazji Świąt Bożego Narodzenia na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, a z okazji Wielkanocy – na kartkę wielkanocną. Najlepsze kartki zostały następnie zeskanowane i rozesłane z życzeniami do lokalnych instytucji.
Mikołajki i Walentynki zaakcentowałam konkursem na kartkę do św. Mikołaja i na kartkę walentynkową.
Przeprowadziłam również konkurs na projekt okładki książkowej oraz na stroik wielkanocny, a także na gazetkę klasową o tematyce patriotycznej.
Zachęcałam uczniów uzdolnionych plastycznie do udziału w konkursach powiatowych, służąc im radą i pomocą przy wykonywaniu prac. W powiatowych konkursach moi uczniowie zawsze zajmowali czołowe lokaty. Jako przykłady mogę wymienić:
I i II miejsce w konkursie PCK „Uzależnieniom nie!”,
I miejsce w konkursie PCK „Krew – darem życia. Kto jest honorowym krwiodawcą?”,
I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie „Plakat muzyczny” organizowanym przez MOK w Kłobucku,
I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie „Plakat filmowy lub teatralny”,
wyróżnienie w konkursie „Swojskie klimaty”,
wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”,
wyróżnienie w konkursie „85 lat PCK”.
Moi uczniowie dwukrotnie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, otrzymując w 2004 r. cztery, a w 2005 r. sześć wyróżnień.
Dbając o rozwijanie talentu uzdolnionych uczniów umożliwiłam uczennicy kl. II b udział w Warsztatach Plastycznych dla Dzieci Szczególnie Uzdolnionych – Murzasichle 2003. Efektem tych warsztatów była wystawa prac w MOK w Lublińcu, na której znalazły się m.in. prace mojej uczennicy.
Pisałam również opinie dotyczące uzdolnień plastycznych uczniów do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Załącznik nr 69: Sprawozdanie z konkursu na najlepszą karykaturę nauczyciela, zdjęcie prac konkursowych
Załącznik nr 70 – 71: Sprawozdanie z konkursu na kartkę bożonarodzeniową, zdjęcie prac konkursowych, przykładowe prace uczniów
Załącznik nr 72 – 73: Sprawozdanie z konkursu na kartkę walentynkową w 2003 r., zdjęcie prac konkursowych, przykładowe prace uczniów
Załącznik nr 74 – 75: Sprawozdanie z konkursu na kartkę wielkanocną, zdjęcie prac konkursowych, przykładowe prace uczniów
Załącznik nr 76 – 77: Sprawozdanie z konkursu na kartkę do św. Mikołaja, zdjęcie prac konkursowych, przykładowe prace uczniów
Załącznik nr 78 – 79: Sprawozdanie z konkursu na kartkę walentynkową w 2004 r., zdjęcie prac konkursowych, przykładowe prace uczniów
Załącznik nr 80 – 81: Wyniki konkursów na stroik wielkanocny, zdjęcia prac konkursowych
Załącznik nr 82: Sprawozdanie z konkursu „Moja ulubiona książka – projekt okładki”, zdjęcie prac konkursowych
Załącznik nr 83: Potwierdzenie przeprowadzenia konkursu na gazetkę o tematyce patriotycznej, zdjęcia gazetek
Załącznik nr 84: Potwierdzenie udziału uczniów w konkursie „Uzależnieniom nie!” i zajęcia czołowych miejsc, wycinek prasowy dotyczący konkursu
Załącznik nr 85: Potwierdzenie udziału w konkursie „Krew darem życia”
Załącznik nr 86: Potwierdzenie udziału w konkursie „Plakat muzyczny”, zdjęcie prac konkursowych
Załącznik nr 87: Potwierdzenie udziału w konkursie „Swojskie klimaty”, zdjęcie prac konkursowych, wycinek prasowy
Załącznik nr 88– 89: Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu plastycznego
Załącznik nr 90: Dyplomy za zaangażowanie i wkład pracy w konkursie Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”

2.Ważnym zadaniem świetlicy szkolnej jest profilaktyka uzależnień. W związku z tym prowadziłam dla uczniów pogadanki oraz zajęcia z tej tematyki. Skutkiem tych działań był dwukrotny udział naszych uczniów w Powiatowym Konkursie Antynałogowym „Nałogom się nie damy” w Krzepicach. Konkurs przebiegał w trzech etapach. Oceniano plakat antynałogowy – aby wybrać pracę na ten konkurs ogłaszałam wcześniej szkolny konkurs na plakat antynałogowy – scenkę antynałogową, do której tekst, scenografię, choreografię, muzykę przygotowywałam razem z drugą wychowawczynią świetlicy. Ostatnim etapem konkursu był test znajomości problematyki uzależnień. Nasi uczniowie zaprezentowali się dobrze, zajmując dwukrotnie czwarte miejsce. Za istotne uważam angażowanie do udziału w tym konkursie także uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, zagrożonych demoralizacją. Uczestnictwo w tym konkursie pozytywnie wpływało na ich zachowanie, możliwość wykazania się i uzyskania akceptacji, pozwalało im skierować aktywność na pożądane społecznie formy.
Przy organizacji szkolnych konkursów antynałogowych współpracowałam z Gminną Komisją ds./ Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udało mi się pozyskać z tej Komisji środki na zakup nagród.
Moja współpraca z Gminną Komisją ds./ Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przejawiała się także w zgłaszaniu uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, wnioskowaniu o bezpłatne obiady dla kilku uczniów z mojej klasy (3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie).

Załącznik nr 91 - 92: Podziękowanie za przygotowanie uczniów do Powiatowego Konkursu Antynałogowego w 2004 r., zdjęcia z konkursu, scenariusz inscenizacji
Załącznik nr 93 – 94: Podziękowanie za przygotowanie uczniów do Powiatowego Konkursu Antynałogowego w 2005 r., zdjęcia z konkursu, scenariusz inscenizacji

3.W ramach świetlicy szkolnej pragnęłam stworzyć możliwości wykazania się także uczniom o zdolnościach muzyczno – wokalnych. Zorganizowałam dla nich konkursy inspirowane telewizyjnym programem „Szansa na Sukces”. W ciągu mojego stażu udało mi się przeprowadzić Szansę na Sukces o tematyce:
kolędy polskie (dwukrotnie),
znane polskie przeboje,
piosenki o mężczyznach
i wiele innych na mniejszą skalę. Konkursy zyskały duże uznanie młodzieży, świetnie bawili się na nich zarówno wykonawcy, jak publiczność.

Załącznik nr 95: „Szansa na Sukces – kolędy polskie” – wyniki, zdjęcia
Załącznik 96: „Szansa na Sukces – znane polskie przeboje” – wyniki, zdjęcia
Załącznik nr 97 – 98: „Szansa na Sukces – piosenki o mężczyznach” – scenariusz zajęć, wyniki, zdjęcia
Załącznik nr 99: „Szansa na Sukces – kolędy” – wyniki, zdjęcia

4.Uczniowie uzdolnieni wokalnie mieli okazję zaprezentować się w organizowanym co roku przez świetlicę szkolną z okazji Dnia Kobiet „Festiwalu Piosenki o Kobiecie”. Festiwal ten cieszył się niesłabnącym powodzeniem wśród młodzieży, z roku na rok zwiększała się liczba osób chętnych do udziału w nim.
Razem z jego drugą organizatorką starałyśmy się, aby występy młodzieży były coraz lepsze, piosenki jak najlepiej dobrane, tekst wiążący atrakcyjny i ciekawy, a dekoracja dostosowana do myśli przewodniej danego festiwalu. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w prace nad przygotowaniem festiwalu, wykazywali dużą inwencję twórczą.

Załącznik nr 100 – 101: Scenariusz II Festiwalu Piosenki o Kobiecie, zdjęcia z festiwalu
Załącznik nr 102 – 103: Scenariusz III Festiwalu Piosenki o Kobiecie, zdjęcia z festiwalu
Załącznik nr 104 – 105: Scenariusz IV Festiwalu Piosenki o kobiecie, zdjęcia z festiwalu

5.W bieżącym roku byłam organizatorką akademii z okazji Świąt Wielkanocnych. Wspólnie z uczniami z mojej klasy przejrzeliśmy dostępne nam scenariusze i zdecydowaliśmy się na „Misterium wielkanocne”. Zaangażowałam uczniów w prace przygotowawcze, pozwalając im na wykazanie własnej inwencji w przygotowaniu strojów, scenografii, sugerując i podpowiadając tylko niektóre rozwiązania. Wspólna organizacja akademii i poczucie odpowiedzialności za końcowy efekt pozwoliło uczniom bardziej się zintegrować, dlatego akademię tę uważam za jeden z moich sukcesów wychowawczych.

Załącznik nr 106: Scenariusz Misterium Wielkanocnego
Załącznik nr 107: Zdjęcia z akademii

6.Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży byłam współorganizatorką I Powiatowego Turnieju Szachowego dla Uczniów Gimnazjum. W Turnieju wzięło udział dziesięciu zawodników ze szkół w Ostrowach, Kamyku, Lipiu, Opatowie i Miedźnie. W roli eksperta wystąpił pracownik GOK-u w Miedźnie. Prace nad przygotowaniem tego konkursu pozwoliły mi się sprawdzić w roli organizatora imprezy na szerszą skalę. Najtrudniejsze okazało się pozyskanie funduszy na zakup nagród. Udało nam się rozwiązać ten problem, prosząc o wsparcie finansowe miejscowych przedsiębiorców. Impreza, na której obecna była również prasa, przebiegła pomyślnie.
W roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005 zorganizowałam w ramach świetlicy Szkolny Turniej Szachowy, którego zwycięzcy reprezentowali nasze gimnazjum na Szachowych Mistrzostwach Powiatu w Krzepicach i Przystajni.
Byłam także organizatorką, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem Szkolnych Turniejów Bilardowych. Z mojej m.in. inicjatywy został zakupiony stół bilardowy do świetlicy i z perspektywy czasu można stwierdzić, że była to bardzo udana inwestycja.

Załącznik nr 108: Zaproszenie do udziału w Turnieju
Załącznik 109: Informacja o Turnieju, wycinek prasowy, zdjęcie dekoracji, zdjęcia z Turnieju
Załącznik nr 110: Potwierdzenie Dyrektora Szkoły o organizacji Szkolnego Turnieju Szachowego

7.Starając się zapewnić młodzieży okazję do kulturalnej zabawy, byłam pomysłodawczynią i organizatorką Wyborów Supermana Szkoły, które stały się tradycją naszego gimnazjum i zawsze dostarczają wielu emocji i przeżyć.

Załącznik nr 111: Zdjęcia z ogłoszenia wyników wyborów Supermana Szkoły’2002, przykładowe uzasadnienia głosów
Załącznik nr 112: Zdjęcia z ogłoszenia wyników wyborów Supermana Szkoły’2003, przykładowe uzasadnienia głosów
Załącznik nr 113: Zdjęcia z ogłoszenia wyników wyborów Supermana Szkoły’2004, przykładowe uzasadnienia głosów

8.Pracując w bibliotece szkolnej, starałam się nie tylko rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów, ale zachęcać ich do prób własnej twórczości. Zorganizowałam konkurs na najciekawsze opowiadanie z życia współczesnej młodzieży. Prace konkursowe zostały następnie przepisane przeze mnie na komputerze, zszyte w pozycję książkową i wzbogaciły zbiory szkolnej biblioteki, stając się bardzo poczytną pozycją.
Aby zachęcić uczniów do dokładniejszego czytania lektur zorganizowałam Turniej wiedzy z „Quo vadis”. W przyszłości zamierzam przygotować podobne konkursy także z innych lektur.

Załącznik nr 114 – 115: Sprawozdanie z wykonanego zadania w bibliotece szkolnej
Załącznik nr 116: Podziękowanie za udział uczniów w konkursie

9.Jako wychowawczyni klasy, uwzględniając potrzebę zabawy u młodzieży i pragnąc bardziej zintegrować zespół klasowy, zorganizowałam wspólnie z moimi uczniami wiele imprez, które dostarczyły im wiele radości, pozwoliły lepiej się poznać i polubić. Były to m.in. obchody Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Mikołajki, Wigilie klasowe. Jako jedyni spośród klas II moi uczniowie urządzili dyskotekę klasową z okazji półmetka gimnazjum.
Zorganizowałam również wspólnie z wychowawczynią klasy I a ognisko integracyjne we Władysławowie, pozwalające zaprzyjaźnić się uczniom dwóch klas. W czerwcu tego roku planujemy również wspólny dwudniowy biwak w Kuźnicy Brzeźnickiej.

Załącznik nr 117: Zdjęcia z imprez klasowych
Załącznik nr 118: Karta wycieczki

10.Aby umożliwić naszej młodzieży dostęp do kulturalnych rozrywek, zorganizowałam kilka wyjazdów do kina w Częstochowie i Kłobucku m.in. na film; „Troja”, „Aleksander”, „Zemsta”, a także, idąc naprzeciw upodobaniom młodzieży „Matrix – Reaktywacja”. Wyjazdy te pozwoliły mi się sprawdzić w roli organizatora i kierownika wycieczki.

Załącznik nr 119 – 122: Karty wycieczek

11.Działań pedagogicznych nie ograniczałam wyłącznie do terenu szkoły. Bardzo dobrze układała się moja współpraca z księdzem katechetą. Wspólnie zorganizowaliśmy kilka imprez o charakterze środowiskowym, takich jak Jasełka czy Misterium Wielkopostne, przy których odpowiedzialna byłam za dekoracje. Przedstawienia te zostały wystawione w kościele św. Katarzyny w Miedźnie i zgromadziły dużą publiczność.
Pomagałam także przy organizacji karnawałowego balu przebierańców dla dzieci ze szkoły podstawowej, który odbył się w Domu Parafialnym. W czasie balu sprawowałam opiekę, byłam jurorem konkursu na najlepsze przebranie.
Pełniłam funkcję opiekuna młodzieży podczas organizowanych przez księdza wycieczek do Krakowa i Łagiewnik oraz do Oświęcimia, a także podczas wyjazdów wakacyjnych do Żegiestowa w sierpniu 2003 r. i do Poronina w lipcu 2004 r. Wyjazdy te uważam za bardzo cenne doświadczenie, pozwoliły mi lepiej poznać młodzież, nauczyć się przewidywać różne sytuacje, radzić sobie w sytuacjach trudnych, wymagających natychmiastowego podejmowania decyzji.

Załącznik nr 123: Zaświadczenie o pomocy przy organizacji Jasełek
Załącznik nr 124: Zaświadczenie o współorganizacji Misterium Wielkopostnego „Oczami Judasza”
Załącznik nr 125: Zdjęcia z Misterium
Załącznik nr 126: Zaświadczenie o pomocy przy organizacji balu karnawałowego dla dzieci ze szkoły podstawowej
Załącznik nr 127: Zaświadczenie o sprawowaniu opieki podczas wycieczek i wyjazdów wakacyjnych
Załącznik nr 128: Zdjęcia z wyjazdów wakacyjnych do Żegiestowa i Poronina

12.W trakcie stażu angażowałam się w prace Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku. Rozprowadzałam znaczki wartościowe, z których część dochodu trafiała do TKOPD, a część pozostawała na potrzeby szkoły, byłam również członkiem Komisji Rewizyjnej.
Prace w tym Komitecie pozwoliły mi lepiej poznać sposoby udzielania pomocy dziecku i rodzinie, mogłam zatem skuteczniej doradzać uczniom i rodzicom, informując ich np. o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, konsultacji psychologicznej, pomocy materialnej, miejsca w hoteliku dla ofiar przemocy w rodzinie, itp.

Załącznik nr 129: Zaświadczenie Przewodniczącego Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
13.W ramach pracy świetlicy i biblioteki prowadziłam zajęcia wyrównawcze, pomagałam uczniom w opanowaniu niezrozumiałych dla nich partii materiału z różnych przedmiotów, w odrabianiu pracy domowej. Z pomocy tej chętnie korzystało wielu uczniów. Starałam się nigdy nie pozostawiać dziecka, proszącego o pomoc w nauce, samemu sobie. Organizowałam samopomoc koleżeńską, w miarę możliwości prowadziłam zajęcia indywidualne z poszczególnymi uczniami. Zajęcia te dawały zazwyczaj dobre rezultaty, pozwalały uczniom słabszym odzyskać wiarę we własne możliwości, budziły motywację do nauki.


Wymaganie § 7 ust. 2 pkt 3:
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.

1.W celu pogłębienia znajomości technologii komputerowej ukończyłam Kurs dla Nauczycieli „Intel. Nauczanie ku Przyszłości”, zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli OSI – Edukacja w Warszawie.
Szkolenie, które odbyło się w dniach 2.10. – 27.11.2003 r., okazało się bardzo pożyteczne. Nauczyłam się obsługi programu Power Point i przekonałam się o jego przydatności w zawodzie nauczyciela. Nabrałam też wprawy w sporządzaniu różnego rodzaju tabelek i wykresów. Miałam okazję wykorzystać nabyte umiejętności, opracowując komputerowo Raport z części humanistycznej egzaminu próbnego klas III w roku 2004.

Załącznik nr 43: Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Załącznik nr 44: Dyplom ukończenia kursu
Załącznik nr 19 : Raport z części humanistycznej próbnego egzaminu gimnazjalnego

2.W mojej pracy nauczyciela plastyki na bieżąco korzystałam z Internetu i Encyklopedii Multimedialnej w celu wzbogacenia swoich wiadomości. Przeglądałam także strony dla nauczycieli, wyszukując przydatne mi publikacje metodyczne. Samodzielnie opracowywałam różnego rodzaju testy, sprawdzające stopień opanowania materiału przez uczniów.
Aby uatrakcyjnić przekazywaną uczniom teorię, przeprowadziłam kilka lekcji w szkolnej pracowni komputerowej, gdzie uczniowie, korzystając z płyt VCD, mieli okazję w ciekawy sposób zapoznać się z życiem i twórczością Vincenta van Gogha i Pabla Picasso.
Internet służył mi także do wyszukiwania informacji o konkursach plastycznych w województwie.

Załącznik nr 60 – 61: Przykładowe testy

3.Z Internetu korzystałam również, opracowując tematykę spotkań na godzinach wychowawczych, zajęciach świetlicowych, spotkaniach z rodzicami. Wyszukiwałam materiały do różnych konkursów, dotyczące profilaktyki uzależnień, teksty piosenek na akademię, przeglądałam przykładowe scenariusze imprez szkolnych.
Uzyskałam tą drogą także wiele cennych informacji dotyczących awansu zawodowego. Często przeglądałam też stronę WOM-u w Częstochowie, wyszukując w jego ofercie adekwatne do moich potrzeb szkolenia.

4.Umiejętność obsługi programów graficznych wykorzystywałam, przygotowując projekty dyplomów m.in. na wybory Supermana, „Szansę na Sukces”, w konkursie na najpiękniejszy stroik wielkanocny oraz zaproszeń – zaproszenie na mecz finałowy rozgrywek siatkówki nauczycieli.

Załącznik nr 130: Przykładowe projekty dyplomów


Wymaganie § 7 ust. 2 pkt 4:
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”.

1.W pracy wychowawcy świetlicy, a następnie wychowawcy klasy, często stawałam w obliczu problemu, którego rozwiązanie wymagało gruntownej znajomości psychologii, dużego taktu pedagogicznego i intuicji. Za najskuteczniejszą metodę postępowania w sytuacjach trudnych uznałam rozmowę indywidualną, w której uczeń ma możliwość otworzenia się, a przez umiejętne pokierowanie rozmową, zrozumienia motywów swego postępowania, dostrzeżenia błędów i samodzielnego dojścia do pozytywnego rozwiązania. Wydaje mi się, że potrafiłam zdobyć zaufanie młodzieży, zwłaszcza z mojej klasy, uczniowie przychodzą do mnie bowiem na każdej przerwie, dzielą się swoimi radościami i troskami, także bardzo osobistymi, dotyczącymi spraw rodzinnych, przyjaźni, miłości, itp. Starałam się okazywać im jak najwięcej zainteresowania i uwagi, być przy nich w sytuacjach trudnych, ale jednocześnie uczyć odpowiedzialności za własne postępowanie i ponoszenia konsekwencji zachowań. Zdarzało się, że uczniowie z mojej klasy, mając poważny problem, przychodzili do mnie do domu, aby porozmawiać, poradzić się. Uważam to za dowód uznania dla mojej pracy wychowawczej.

2.W roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004 prowadziłam nauczanie indywidualne z uczniem niedostosowanym społecznie w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Zajęcia te wymagały umiejętności zastosowania wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki jednocześnie. Przebiegały one na kilku płaszczyznach. Miały na celu realizację przez ucznia bieżącego materiału programowego w zakresie określonym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, uzupełnianie zaległości z lat ubiegłych, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Nie mniej ważna była praca wychowawcza, mająca na celu budzenie motywacji do nauki, eliminowanie zachowań niepożądanych, profilaktykę uzależnień, budowanie poczucia własnej wartości. Zajęcia indywidualne wymagały ode mnie ogromnej elastyczności i ciągłego modyfikowania planu pracy w celu dostosowania tematyki zajęć do potrzeb, możliwości i aktualnych predyspozycji ucznia. Myślę, że udało mi się zdobyć zaufanie ucznia, chętnie przychodził na zajęcia, dużo ze mną rozmawiał, także na tematy osobiste, dzielił się swymi przemyśleniami, problemami, marzeniami, wątpliwościami. Zdaniem nauczycieli uczących i pedagoga szkolnego zajęcia ze mną miały pozytywny wpływ na ucznia, który uwierzył w swoje możliwości, znacznie się uspokoił, jego zachowanie przyjęło akceptowane społecznie formy.

Załącznik nr 131: Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Załącznik nr 132: Plan pracy indywidualnej
Załącznik nr 133: Konspekt zajęć indywidualnych

3.Pragnąc pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów współpracowałam z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, dyrekcją, nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Wnioskowałam do Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku o przebadanie dwójki uczniów z mojej klasy. Współpracowałam także z V Wydziałem Sądu Rodzinnego w Częstochowie, pisząc opinię dotyczącą kontaktów rodziców ucznia ze szkołą, rozmawiając z kuratorem sądowym na temat sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.

4.Na spotkaniach z rodzicami indywidualnych i grupowych starałam się radzić im, jak postępować w sytuacjach trudnych, wskazywać możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy. Wspólnie zastanawialiśmy się nad przyczynami problemów z nauką, niewłaściwego zachowania, zagrożeniach patologiami społecznymi. W bieżącym roku zaczęłam też informować rodziców o możliwościach dalszego kształcenia dzieci po gimnazjum, wyjaśniałam zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Załącznik nr 134: Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów kl. II b

5.Problem papierosów, alkoholu, narkotyków, starałam się eliminować organizując zajęcia profilaktyczne, konkursy antynałogowe, prowadząc rozmowy indywidualne i grupowe. Działalność tę opisałam dokładniej przy wymaganiu trzecim.

6.Pragnąc poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologii, wzięłam udział w kursie doskonalącym „Stres – jak go wykorzystać?” w częstochowskim WOM-ie. Poznałam na nim dużo ciekawych sposobów radzenia sobie ze stresem, ukierunkowywania go na działania pozytywne. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w pracy świetlicy oraz na godzinach wychowawczych, gdzie zajęcia dotyczące myślenia pozytywnego, metod walki ze stresem i sposobów rozwiązywania problemów, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów.
Przeczytałam również kilka książek o tematyce psychologiczno – pedagogicznej, np. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” A. Faber i E. Mazlish, „Wychowanie bez porażek” T. Gordona, „20 tysięcy godzin w budzie” A. Samsona. Pozycje te pozwoliły mi lepiej zrozumieć uczniów i wskazały nowe metody pracy wychowawczej.
Wiedzę przydatną w pracy z uczniem trudnym zdobywam również dzięki uczestnictwu w kursie oligofrenopedagogiki. Wiele propozycji pracy z uczniem upośledzonym umysłowo świetnie sprawdza się również wobec dzieci w normie, mających problemy z nauką, dyslektyków, niedostosowanych społecznie.

Załącznik nr 38: Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Załącznik nr 36: Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie oligofrenopedagogiki

Wymaganie § 7 ust. 2 pkt 5:
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.

1.Znajomość przepisów prawa oświatowego, a zwłaszcza Ustawy Karta Nauczyciela, pozwoliła mi lepiej poznać prawa i obowiązki nauczycieli, dowiedzieć się, na jakiej podstawie może być nawiązany lub rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem, jakie przysługują mu świadczenia, wynagrodzenie, dodatki, urlopy, jak może być nagrodzony za osiągnięcia w pracy, a jak ukarany za uchybienia dyscyplinarne. Pozwoliło mi to poczuć się pewniej na zajmowanym stanowisku. Dowiedziałam się także o możliwości dofinansowania dokształcania, dzięki czemu będę mogła złożyć odpowiedni wniosek.

2.Znajomość procedury awansu zawodowego nauczycieli sprawiła, że we właściwym czasie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, napisałam i przedstawiłam Dyrekcji plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony. Zgodnie z procedurą awansu zawarłam też kontrakt z opiekunem stażu. W okresie stażu wypełniałam przewidziane w Rozporządzeniu MENiS powinności, gromadząc dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego., a po zakończeniu stażu napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Załącznik nr 1a: Ksero dyplomu ukończenia studiów pedagogicznych
Załącznik nr 1b: Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
Załącznik nr 2: Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Załącznik nr 3: Zaświadczenie o zatrudnieniu
Załącznik nr 4: Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
Załącznik nr 5: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Załącznik nr 6: Ocena dorobku zawodowego za okres stażu
Załącznik nr 7: Kontrakt z opiekunem stażu

3.Za bardzo istotną uważam znajomość „Rozporządzenia MEN i S z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych” oraz „Rozporządzenia MEN i S z dnia 10 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów”, która pozwala mi w sposób świadomy decydować w sprawach promocji i klasyfikacji, a także uczestniczyć w egzaminach gimnazjalnych.

4.Zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, przedstawiłam wnioski o refundowanie obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów z mojej klasy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz poinformowałam rodziców, jakich formalności muszą dopełnić w celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

5.Działalność profilaktyczną opierałam na „Rozporządzeniu MEN i S z dnia 31 stycznia 2002 r.” dotyczącym szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych. W myśl tej ustawy w świetlicy i na godzinach wychowawczych prowadziłam zajęcia o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zgubnym wpływie narkotyków na organizm. Zachęcałam uczniów do udziału w konkursach antynałogowych, współpracowałam ze Szkolnym Kołem PCK w promocji zdrowego stylu życia.

6.Zgodnie z „Zarządzeniem MEN z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej”, skierowałam do PPPP w Kłobucku wnioski o przebadanie dwóch uczniów z mojej klasy, mających trudności z nauką. Na godzinach wychowawczych zapoznawałam uczniów z Konwencją Praw Dziecka.

7.Przed rozpoczęciem nauczania indywidualnego zapoznałam się z „Zarządzeniem MEN z dnia 27 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki”. Pozwoliło mi to lepiej zaplanować pracę z moim podopiecznym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.