X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8322
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Karcz
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Liszkach
Dyrektor: mgr Krystyna Madej
Opiekun stażu: mgr Barbara Bednarczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2010r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na drodze postępowania kwalifikacyjnego

(Tabela - dop. red.)

Sfera rozwoju zawodowego
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji

I Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2009
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
IX 2009
3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola
• Analiza dokumentów: -Statut Przedszkola
- ustawa o systemie oświaty
- Karta nauczyciela
- regulaminy, rozporządzenia
- programu wychowawczego,
- programu rozwoju placówki
- programów autorskich dopuszczonych do użytku
- dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej Zapis w dokumentacji przebiegu stażu IX 2009
4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola.
• Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP
Zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela Zaświadczenie o odbyciu szkolenia
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Potwierdzenie odbycia instruktażu
• Potwierdzenie odbycia szkolenia
5. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Opracowywanie planów miesięcznych, wpisy do dziennika zajęć, opracowywanie konspektów, projektowanie narzędzi badawczych, protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami, prowadzenie zeszytów obserwacji
• Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania IX 2009
5. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
• Listy obecności
• Zaświadczenia Okres stażu
6. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć
• Teczka stażysty Okres stażu
7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
• Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
• Wniosek
• Dokumentacja stażu
II Dydaktyczna
- prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż 1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii Raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja Raz w miesiącu
Poznawanie zasad konstruowania planu pracy i scenariuszy zajęć Opracowywanie planów miesięcznych oraz scenariuszy zajęć wraz z opiekunem stażu Gromadzenie scenariuszy Systematycznie
3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN
• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN Cały okres stażu
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
• Spis literatury metodyczno - pedagogicznej Cały okres stażu
5. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie Cały okres stażu
6. Wymiana doświadczeń
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
• Notatki
• Zajęcia otwarte dla rodziców W ciągu stażu
III Wychowawcza
- znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Poznawanie środowiska wychowawczego dziecka Poznawanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dziecka, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych Zapis Okres stażu
2. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza Gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka, ewentualnych problemach
• Karty obserwacji dziecka Okres stażu
3. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
• Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne Okres stażu
4. Współpraca z rodzicami
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
• Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna Okres stażu
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej • Notatki własne
• Rejestr pozycji okres stażu
6. poznanie placówek wspomagających funkcję wychowawczą przedszkola
IV Osobista
1. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania i nauczania Czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów specjalistycznych stron internetowych. Recenzje przeczytanych książek i artykułów systematycznie

2. Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolych formach doskonalenia Hospitowanie zajęć prowadzonych przez koleżanki Zeszyt hospitacyjny Zeszyt hospitacyjny
V Inicjatywa własna nauczyciela stażysty
1. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie - Uczestnictwo w szkoleniu „Nowa podstawa programowa w przedszkolu- organizacja pracy, metody obserwacji, konstruowanie arkuszy obserwacji”
- uczestnictwo w szkoleniu „Praktyczne ćwiczenia emisji głosu dla nauczyciela” Notatki własne 17.10.2009
Sobota
9.15-14.00

07.11.2009
Sobota
9.30- 14.15

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.