X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8357
Przesłano:

Plan rozwojuz awodowego nauczyciela stażysty

Stażysta: mgr Anna Pietruszka
Stanowisko: wychowawca świetlicy
Opiekun stażu:
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4.Doskonalenie warsztatu pracy przez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.


•§6 ust. 1 pkt 1: Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Działania i zadania nauczyciela umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego:

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
•Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
•Napisanie planu rozwoju zawodowego.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

•Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
•Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.

3.Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole

•Wpisy do dziennika zajęć.
•Udział w kursach doskonalących.
•Opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.

4.Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

•Udział w szkoleniu.
•Poznanie obowiązujących aktów prawnych

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

•Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego. (zaświadczenie, sprawozdania, scenariusze zajęć, konspekty, notatki, itp.)
•Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

6.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego

•Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
•Skierowanie wniosku do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


•§6 ust. 1 pkt 2: Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

•Wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, konspekty, arkusze hospitacji obserwowanych zajęć.

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora

•Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, arkuszy hospitacji.
•Konsultacja z opiekunem stażu.
•Ocena i analiza przeprowadzonych zajęć.

3.Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej

•Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
•Wykorzystanie formy elektronicznej w pracy pedagogicznej przez: zapisy planów w formie elektronicznej, przygotowanie pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi.
•Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

4.Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych

•Opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej na rok szkolny 2009/2010.


•§6 ust. 1 pkt 3: Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

•Analiza akt osobowych ucznia.
•Spotkania i współpraca z rodzicami.
•Współpraca z pedagogiem.

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów

•Stała obserwacja dziecka.
•Współpraca z rodziną i nauczycielami.

3.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy

•Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy.
•Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków.

•§ 6 ust. 1 pkt 4:Doskonalenie zawodowe.

1.Poszukiwanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli

•Udział w wykładach, warsztatach i zajęciach otwartych organizowanych przez doradcę metodycznego.
•Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.

2.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

•Studiowanie czasopism i literatury pedagogiczno-psychologicznej
•Dokumentacja efektów własnej pracy.

3.Wymiana doświadczeń

•Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami.
•Aktywny udział w imprezach okolicznościowych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.