X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8230
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY..........: NAUCZYCIELA- WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE ..........

OPIEKUN STAŻU:.......

1. Data rozpoczęcia stażu:.......
2. Okres stażu:.......
3. Posiadane kwalifikacje:.......

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

(Tabela - dop. red.)

WYMAGANIA USTAWOWE
PLANOWANE DZIAŁANIA
PRZEWIDYWANE EFEKTY
DOKUMENTACJA
TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie procedur awansu zawodowego
-zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, w tym
z rozporządzeniami i ustawami dotyczącymi awansu zawodowego

Znajomość prawa oświatowego
Wykaz obowiązujących przepisów.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2009

Czerwiec 2010

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
-omówienie form współpracy,
-korzystanie z doświadczenia opiekuna stażu, określenie zasad współpracy,

-opracowanie, z pomocą opiekuna stażu, planu rozwoju zawodowego

Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Plan rozwoju zawodowego, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem stażu
Wrzesień 2009

3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji planu rozwoju zawodowego

-gromadzenie i opis dokumentów, działań, scenariuszy i konspektów zajęć,
Realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
Teczka nauczyciela stażysty
Na bieżąco
-przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
Opis realizacji niniejszego planu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2010

-przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Wniosek do dyrektora szkoły Czerwiec 2010

4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły: (§6 ust.1 pkt.1)

-analiza dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły

Znajomość i zastosowanie podczas pracy opiekuńczo- wychowawczej przepisów regulujących funkcjonowanie szkoły

Wspomniane dokumenty
Na bieżąco

4a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły
(§6 ust1 pkt.1a)
-zapoznanie się ze statutem SP 20, programem wychowawczym, wewnętrznym systemem oceniania, zasadami i normami obowiązującymi uczniów SP 20, zasadami współpracy szkoły z rodzicami, priorytetami szkoły oraz regulaminem świetlicy

Wspomniane dokumenty
Wrzesień 2009

4b) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt.2)

-realizacja statutowych zadań szkoły poprzez wdrażanie ich do codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczej
Konstruowanie i realizacja zajęć ze szczególnym uwzględnieniem:
-edukacji ekologicznej oraz promocji zdrowia
-wychowania w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania godności człowieka
-aktywizacji dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozumnego jej wykorzystania
-troski o wszechstronny rozwój dziecka
- indywidualnych potrzeb uczniów
- współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci
Konspekty zajęć, wpisy w dzienniku zajęć
Na bieżąco
-wprowadzaniem innowacji i eksperymentów pedagogicznych

-zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w świetlicy, dyżurami oraz zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
-prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych zgodnie z ramowym rozkładem zajęć

Plan zajęć, zapisy w dzienniku zajęć
Na bieżąco
-sprawna komunikacja i współpraca z dyrektorem oraz innymi pracownikami szkoły

4c) poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole (§6 ust.1 pkt1b)

-analiza rocznego planu pracy, -analiza i współtworzenie, miesięcznych planów pracy
-umiejętność samodzielnego tworzenia planów pracy
Miesięczne plany pracy
Na bieżąco

-prowadzenie dziennika zajęć w świetlicy, -samodzielne wpisy w dziennikach zajęć Zapisy w dzienniku zajęć Na bieżąco
-konstruowanie scenariuszy i konspektów zajęć -umiejętność konstruowania scenariuszy i konspektów prowadzonych zajęć Scenariusze i konspekty Na bieżąco

4d) znajomość przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy (§6 ust.1 pkt.1c)
-zapoznanie się z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia, udział w szkoleniu BHP, zapoznanie się z rozporządzeniem MENiS
z dnia 31. XII 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
-zapoznanie dzieci z postępowaniem w sytuacji zagrożenia
-prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych zgodnie z przepisami BHP

Zapisy w dzienniku zajęć

Wspomniane dokumenty, oświadczenie o znajomości przepisów, zaświadczenie z kursu, notatki własne ze szkolenia BHP Wrzesień 2009
Na bieżąco

5. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich z osobą prowadzącą (§6 ust.1 pkt.2)

-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela,

-omówienie i zapisanie wyników obserwacji

Umiejętność wypełniania arkusza obserwacji oraz mawiania zajęć hospitowanych.
Umiejętność formułowania wniosków i wskazówek do dalszej pracy
Arkusz obserwacji, rozmowa
z opiekunem stażu, notatki własne (refleksje i wnioski)
Co najmniej raz w miesiącu

6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone (§6 ust.1 pkt.3)

-opracowanie scenariuszy i konspektów zajęć, samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły

-ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
-umiejętność samodzielnego tworzenia scenariuszyi konspektów zajęć oraz ich prawidłowa realizacja,

-umiejętność omawiania prowadzonych przez siebie zajęć,

-umiejętność prowadzenia dokumentacji efektów własnej pracy wraz z autorefleksją

Konspekty, scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku.
Analiza hospitowanych zajęć, konsultacja z opiekunem stażu (wnioski i uwagi do realizacji, autoanaliza)
Co najmniej raz w miesiącu

7. Organizowanie własnego warsztatu pracy
-realizowanie programu na dany tydzień, opracowanie i wykorzystanie pomocy dydaktycznych

Utworzenie i udoskonalenie własnego warsztatu pracy
Plan pracy, pomoce dydaktyczne, notatki własne
Na bieżąco
-studiowanie literatury o tematyce opiekuńczo- wychowawczej

Notatki własne Na bieżąco

8. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§6 ust.1 pkt.4)

-uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
-obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
-podniesienie własnych kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych, doskonalenie w zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy szkolnej
Obecność na radach pedagogicznych, notatki własne, arkusze obserwacji
Na bieżąco

9. Aktywny udział w dostępnych formach dokształcania

-uczestnictwo, w miarę możliwości, w kursach metodycznych, szkoleniach, seminariach

Zaświadczenie o ukończeniu kursu/ szkolenia, notatki własne
Na bieżąco - zgodnie z terminami kursów i szkoleń

10. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt.3)
-zbieranie informacji o środowisku uczniów, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych

-pozyskiwanie informacji o potrzebach i rozwoju dzieci poprzez obserwację, kontakt osobisty z rodzicami, wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym
-ustalenie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka i dostosowanie do nich programu opiekuńczo- wychowawczego
Notatki własne, rozmowy indywidualne i zapisy w dzienniku zajęć, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
Na bieżąco

-zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci: studiowanie literatury

-troska o dobry kontakt z rodzicami

-podniesienie jakości własnej pracy w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Notatki własne
Na bieżąco

Adnotacje o rozmowach z rodzicami w dzienniku zajęć
Na bieżąco

11. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
-wspomaganie aktywności twórczej dzieci (zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzielnictwo)

-pomoc w nauce
(wspólne odrabianie lekcji, gry edukacyjne)

-wzbogacanie metod pracy, rozwój umiejętności plastycznych i muzycznych dzieci

-wyrównywanie braków szkolnych
Prace dzieci, potwierdzenie udziału uczniów w konkursach

Zapisy w dziennikach zajęć
Na bieżąco
Na bieżąco
-obserwacja i analiza możliwości wychowanków
-dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
Zapisy w dziennikach zajęć, konspekty Na bieżąco
-propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych członków społeczności -zachowanie się dzieci zgodnie z obowiązującymi normami kulturowymi i społecznymi

12. Rozwój sfery osobistej
-samoocena, analiza własnej pracy, ocena możliwości i kierunków samorozwoju

-współpraca z innymi nauczycielami
-wdrażanie wniosków
z autorefleksji do planu rozwoju zawodowego oraz planu pracy własnej
Autorefleksja I

Wrzesień 2009
Niniejszy plan rozwoju zawodowego
Autorefleksja II Maj 2010


-wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej, korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji
-udostępnianie, zwłaszcza innym nauczycielom stażystom, własnych dokonań i osiągnięć w Internecie,

-opracowanie pomocy dydaktycznych oraz miesięcznych planów pracy i konspektów zajęć

Spis wykorzystywanych witryn internetowych, przykłady pomocy dydaktycznych, miesięczne plany pracy, konspekty zajęć
Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.