X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8206
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadanie:
1) Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Formy realizacji:
- Analiza i śledzenie przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej)
- Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku
- Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)
Zadanie:
2) Współpraca z opiekunem stażu
Formy realizacji:
- Ustalenie zasad współpracy
- Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
- Opracowanie projektu sprawozdania
- Obserwacja lekcji prowadzonych przez Opiekuna
- Prowadzenie lekcji w obecności Opiekuna- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i lekcji
- mocne i słabe strony własnej pracy
Zadanie:
3) Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
Formy realizacji:
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
- Opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja planów wynikowych materiału do nauki przyrody
- Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji
- Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności
- Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora Szkoły
- Wdrażanie, monitoring i ewaluacja PSO
Zadanie:
4) Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych(§ 7.1.2)
Formy realizacji:
- Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
b)Udział w szkoleniu BHP
- Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Kursy (np. doskonalenie zawodowe w zakresie przedmiotowo – metodycznym, wspomaganie działalności dydaktyczno – wychowawczej itp.), szkolenia, warsztaty, konferencje
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
c) Korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu
d) Korzystanie z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych dla nauczycieli
Zadanie:
5) Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące
Formy realizacji:
- Poznanie metod aktywnych przez studiowanie stosownej literatury oraz publikacji internetowych
- Wdrażanie, monitoring, ewaluacja efektów zastosowanych rozwiązań (wybranych metod)
Zadanie:
6) Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
Formy realizacji:
- Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni)
- Poznanie i wdrożenie adekwatnych rozwiązań; ewaluacja efektów
- Przygotowywanie własnych pomocy naukowych
- Opracowanie zasad pracy z uczniem zdolnym
- Opracowanie zasad pracy z uczniem słabym
- Prowadzenie konsultacji dla uczniów słabych
- Prowadzenie koła przyrodniczego
Zadanie:
7) Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
- Organizowanie konkursów („Super szkoła”)i projektów
- Opieka nad salą świetlicową (gazetki, postery, dekoracje)
- Organizacja imprez szkolnych np. Dzień Nauki, Dzień Ziemi
- Opieka nad ścienną gazetką
- Prowadzenie kroniki szkolnej
Zadanie:
8) Uwzględnianie w nauczaniu przyrody treści ścieżek edukacyjnych
Formy realizacji:
- Zapoznanie się ze ścieżkami edukacyjnymi do wykorzystania na lekcjach przyrody w poszczególnych klasach
- Prowadzenie wybranych lekcji w oparciu o tematy ścieżek edukacyjnych
Zadanie:
9) Publikacja własnych prac
Formy realizacji:
- Publikacja własnych pomocy naukowych, konspektów lekcji
- Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy lekcji na edukacyjnych stronach WWW
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadanie:
1) Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku uczniów
Formy realizacji:
- szkolenie dotyczące profilaktyki i rozpoznawania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole- Placówka Doskonalenia Nauczycieli Szkoleniowiec Poznań
- warsztaty: „Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne w szkole?” Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP i GSK Poznań
- obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad
- udział w szkoleniach i szkoleniowych RP poświęconych problemom uczniów
- przygotowywanie lekcji przyrody związanych z potrzebami uczniów
(lekcje w terenie)
- przygotowanie lekcji przyrody poświęconych profilaktyce zagrożeń w oparciu o metody aktywizujące (np. bezpieczeństwo, higiena, kultura osobista, relacje z koleżeństwem i osobami starszymi, szacunek dla przyrody i odpowiedzialność itp.)
Modyfikacje szkolnego programu profilaktyki
Zadanie:
2) Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym takiej
Formy realizacji:
- obserwacja, rozmowy z uczniami i rodzicami
- pomoc w dostępie do tańszych podręczników
Zadanie:
3) Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy (§7.1.1)
Formy realizacji:
- obserwacja, rozmowa n/t zaobserwowanego problemu, zgłoszenie problemu dyrekcji i gronu pedagogicznemu
Zadanie:
4) Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, z trudnościami w nauce
Formy realizacji:
- opracowanie właściwych form i metod pracy z tymi uczniami (np. przygotowywanie uczniów do konkursów., konsultacje dla uczniów słabych, plan pracy z uczniem słabym)
Zadanie:
5) Poszerzenie warsztatu pracy o metody aktywizujące
Formy realizacji:
- diagnoza potrzeby, studiowanie stosownej literatury i portali oświatowych, prowadzenie lekcji w oparciu o metody aktywizujące
Zadanie:
6) Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów
Formy realizacji:
- spotkania z rodzicami podczas dyżurów w czasie zebrań oraz w zależności od potrzeb (Udział w pracach Zespołu Wychowawczego)
Zadanie:
7) Pełnienie roli opiekuna dzieci i młodzieży
Formy realizacji:
- pełnienie obowiązków opiekuna świetlicy
- opieka nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych
- opieka nad uczniami podczas wycieczek, dyskotek, rajdów
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadanie:
1) Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela
Formy realizacji:
- ukończenie kursu: Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, moduł I, II i III, Combidata Poznań
- udział w konferencji: Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole przyszłości, ODN, Poznań
- tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów
- wykorzystywanie na lekcjach i kółku scenariuszy i materiałów do nauki dostępnych w Internecie (portale edukacyjne), animacji, interakcji, zadań
- zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną
- wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem
- propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce i zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób
- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
- przygotowanie dyplomów i wyróżnień
Zadanie:
2) Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
Formy realizacji:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron WWW Awansu, ODN, itp. lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)
Zadanie:
3) Publikowanie swych własnych prac w Internecie
Formy realizacji:
- publikacja planu rozwoju, sprawozdania, konspektów w portalach edukacyjnych
§ 7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadanie:
1) Zdobywanie i zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów §7.1.2
Formy realizacji:
A)Zdobyta wiedza:
- warsztaty: „Spójrz inaczej” Ośrodek szkolenia Nauczycieli, Stowarzyszenie psychoprofilaktyki, Starachowice
- kurs: Mediacja w szkole
- udział w konferencji i warsztatach: „Skąd w niektórych dzieciach tyle agresji?” Komitet ochrony Praw Dziecka
- kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ODN Poznań
B) rozwiązywanie problemów edukacyjnych
- praca z wychowankami podczas lekcji, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych, modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej (czyli rozwiązanie problemu dydaktycznego) np.: a) wdrażanie metod aktywizujących b) prowadzenie konsultacji
C) rozwiązywanie problemów wychowawczych
- podczas pracy na zajęciach świetlicowych i spotkań z rodzicami, rozmów z wychowawcami i dyrekcją
- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych podczas Rad Pedagogicznych i Spotkań Zespołu Wychowawczego
-realizowanie Programu Trening ART. Wraz z panią pedagog
w świetlicy
§ 7.2.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadanie:
1) Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:
-Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
-Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
§ 7.1.3
Formy realizacji:
- Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Przedmiotowego Systemu Oceniania, kompetencji Rady Pedagogicznej
- Udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych

- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp.
- Udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej (na płycie CD-ROM i dyskietkach) poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie
Zadanie:
2) Pomoc rodzicom i innym nauczycielom w sprawach związanych z przepisami prawa
Formy realizacji:
- pomoc w kierowaniu uczniów do PPP
- organizowanie i pomoc przy organizowaniu wycieczek szkolnych
Zadanie:
3) Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
§ 7.1.3
Formy realizacji:
- Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom
- Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej
- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu PSO
- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej
- Pisanie protokołów Rad Pedagogicznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.