X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8168
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Mirosława Rudawska nauczyciel katechezy w Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śląskim
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r. Przewidywana data zakończenia stażu 31.05.2010r.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami
( z dnia 15 lipca 2004)
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Możliwość awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu wiedzy.
2.Doskonalenie własnych umiejętności.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5.Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych.
6.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Powinności niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Termin realizacji. Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji).

1. § 8.ust.1. pkt.1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
A, Działania podjęte dla realizacji wymagań.
Zapoznam się z dokumentacją prawa oświatowego i dokonam jej analizy. Będę systematycznie studiować literaturę pedagogiczną z uwzględnieniem:
- poszukiwania nowości wydawniczych dotyczących nauczania katechezy w szkole,
- aktywizujących metod pracy,
- stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu,
- oceniania,
- pracy z uczniem trudnym,
- pracy z uczniem zdolnym itp.
Zorganizuję kącik czytelniczy prasy katolickiej w bibliotece szkolnej oraz prac uczniów.

B. Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji): plan awansu zawodowego, analiza kompetencji własnych, zestawienie bibliografii, notatki, recenzje, strony WWW, uwagi, wykaz prasy katolickiej, lista osób systematycznie wypożyczających czasopisma, potwierdzenie z biblioteki.

2. § 8. ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
A, Działania podjęte dla realizacji wymagań.
Włączę się w pracę zespołu przedmiotowego,
- w zorganizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych,
- w przygotowywanie i przeprowadzanie wybranych konkursów przedmiotowych,
Zastosuję aktywizujące metody nauczania. Będę aktywnie współpracować z innymi nauczycielami - wymieniać się doświadczeniami, materiałami dydaktycznymi itp.
Będę uczestniczyć w:
- warsztatach metodycznych,
- szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły,
- szkoleniowych radach pedagogicznych,
- formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN,
- konferencjach metodycznych, rekolekcjach i rejonowych dniach skupienia organizowanych przez Referat Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej.
B. Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji): scenariusze. regulamin i zadania konkursowe, protokoły, zaświadczenia pisemne.

§ 8. ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
A. Działania podjęte dla realizacji wymagań.
Przygotuję materiały i pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- skonstruuję narzędzia pomiaru (testy, klasówki, sprawdziany),
- skorzystam z Internetu przy gromadzeniu materiałów wykorzystywanych do lekcji,
- zlecę uczniom zadania dodatkowe wykonywanych na komputerze i z wykorzystaniem Internetu.
Systematycznie będę tworzyć gazetki w gablotach na korytarzu szkolnym.
B. Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji): pomoce, wzory kart materiały, zdjęcia, strony WWW,

§ 8. ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
A, Działania podjęte dla realizacji wymagań.
- przeprowadzę zajęcia otwarte dla wszystkich nauczycieli w ramach WDN-u.
- przygotuję z młodzieżą przedstawienia Bożonarodzeniowe “Jasełka”, które pokazane będą w szkole i w parafiach we Lwówku Śl.
- opracuję scenariusz “Jasełek”, który udostępnię w bibliotece szkolnej.
- udostępnię przygotowane przeze mnie wzory kart pracy i testów innym katechetom.
- zamieszczę swój plan rozwoju zawodowego w Internecie.
- przeprowadzę katechezę otwartą dla katechetów.
Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji) scenariusze imprez, zdjęcia, potwierdzenia, dyskietka, adres strony internetowej, konspekt, potwierdzenie osób uczestniczących,

§ 8. ust.2 pkt.4.a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
A, Działania podjęte dla realizacji wymagań.
- opracuję program Koła Biblijnego lub Koła Caritas - wdrożę program we własnej szkole,
B. Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji):
- opracowany program

§ 8. ust.2 pkt.4.c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
Wychowawczych lub opiekuńczych
A, Działania podjęte dla realizacji wymagań.
- zorganizuję i przeprowadzę zbiórkę publiczną na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Dniu Papieskim.
- opracuję program uroczystości Bierzmowania,
- przygotuję młodzież do uroczystości – oprawa liturgii (śpiew, czytania),
- będę uczestniczyć wraz z uczniami w nabożeństwach wynikających z kalendarium Roku Liturgicznego,
- włączę się czynnie w organizację rekolekcji wielkopostnych: przygotowanie liturgii, - zorganizuję i poprowadzę Koło Biblijne lub Koło Caritas,
- będę współpracować z metodykami religii i wychowawcami klas,
- zorganizuję pielgrzymki: Do Częstochowy na Jasną Górę, Do Lichenia.
B. Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji): program uroczystości, potwierdzenia pisemne, zdjęcia, regulamin, zaświadczenia, karta wycieczki, zdjęcia,

§ 8. ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
A, Działania podjęte dla realizacji wymagań.
- dokonam opisu i analizy dwóch przypadków rozwiązania problemów Edukacyjnych (wychowawczych),
B. Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji): opis i analiza, potwierdzenie pisemne,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.