X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8207
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Katarzyna Sikorska

1.Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009
2.Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010

Opiekun stażu:

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

§6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONAWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

A. Działania nauczyciela związane z procedurą awansu zawodowego

I. Cel, zadania: 1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego 4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
II. Formy realizacji: Ad. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela,
- ustawa o systemie oświaty,
Najnowsze rozporządzenie MEN
Ad. 2. Ustalenie:
- zakresu obowiązków stażysty
- obowiązków opiekuna stażu
- określenie zasad komunikowania się i współpracy
Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
Ad. 3. Gromadzenie dokumentów
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Ad. 4. Przedstawienie dokumentacji stażu
III. Termin:
Ad. 1. Wrzesień 2009, na bieżąco
Ad. 2. Wrzesień 2009
Ad. 3. Okres stażu, maj 2010
Ad. 4. Czerwiec 2010
IV. Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
Ad. 1.Znajomość przepisów prawnych oraz notatki własne
Ad. 2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Ad. 3. Scenariusze zaświadczenia, treść sprawozdania
Ad. 4. Wniosek wraz z dokumentacją formalną

B. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki
I. Cel, zadania: 1. Poznanie podstawowych przepisów i dokumentów dotyczących funkcjonowania i organizacji placówki 2. Zapoznanie się z przepisami mówiącymi o warunkach bezpiecznej i higienicznej nauki i pracy 3. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji 4. Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną na poziomie grupy.
II. Formy realizacji: Ad. 1. Analiza dokumentacji:
- statut placówki, - program wychowania i edukacji przedszkolnej
Ad. 2. Udział w szkoleniu podstawowym BHP
Ad. 3. Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
Udział w Radach Pedagogicznych.
Ad. 4. Dokonywanie poprawnych wpisów do dziennika
III. Termin:
Ad. 1. Okres stażu
Ad. 2. Wrzesień 2009
Ad. 3. Na bieżąco
Ad. 4. Okres stażu
IV. Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
Ad. 1.Własne notatki z analizy dokumentów
Ad. 2. Zaświadczenie inspektora BHP
Ad. 3. Zaświadczenia o uczestnictwie w formach doskonalenia
lista obecności z Rad Pedagogicznych Ad. 4. Zgromadzona dokumentacja

§6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH DZIAŁAŃ PLACÓWKI
A. Prowadzenie zajęć
I. Cel, zadania: 1. Prowadzenie zajęć wychowawczo - dydaktycznych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora PSP .......... II. Formy realizacji: Ad. 1. Przygotowanie scenariuszy zajęć Omawianie prowadzonych zajęć Wyciąganie wniosków do dalszej pracy – ewaluacja III. Termin: Ad. 1. Raz w miesiącu IV. Dowody realizacji, uwagi, wskazówki Ad. 1.Konspekty zajęć, notatki
B. Doskonalenie własnego warsztatu
I. Cel, zadania: 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez: a) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, ) b) wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań c) studiowanie literatury i czasopism psychologiczno-pedagogicznych
2. Wzbogacanie warsztatu pracy 3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy II. Formy realizacji: Ad. 1. a) kursy, szkolenia: - „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty” „Formy i metody pracy z dzieckiem związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego” b) współpraca z nauczycielami c) zapoznanie się z literaturą przedmiotową oraz artykułami w czasopismach psychologiczno-pedagogicznych Ad. 2. Przygotowanie materiałów, nowych pomocy, gromadzenie i wykorzystywanie ich na zajęciach Ad. 3. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej III. Termin: Ad. 1. Na bieżąco Ad. 2. Według potrzeb Ad. 3. Wrzesień 2009, maj 2010 IV. Dowody realizacji, uwagi, wskazówki Ad. 1. a) zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, b) notatki ze spotkań, c) notatki z przeczytanej literatury Ad. 2. Zdjęcia Ad. 3. Strona internetowa, płyta CD z zapisem elektronicznym
§6 ust. 2 pkt 4
OMAWIANIE PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
I. Cel, zadania: 1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli II. Formy realizacji: Ad. 1. Udział w zajęciach według wcześniej określonych zasad (zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy), omawianie zajęć i ewaluacja III. Termin: Ad. 1. Raz w miesiącu IV. Dowody realizacji, uwagi, wskazówki Ad. 1. Notatki, wnioski
§6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
I. Cel, zadania: 1. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci 2. Wspieranie rodzin wychowanków 3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych 4. Współorganizowanie i udział w uroczystościach, imprezach odbywających się w PSP................
II. Formy realizacji: Ad. 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami
Ad. 2. Spotkania i współpraca z rodzicami:
- zebrania z rodzicami
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- kontakty indywidualne według potrzeb
Ad. 3. Stała obserwacja wychowanków, rozmowy indywidualne z dzieckiem, współpraca z rodzicami i nauczycielami
Ad. 4. Włączanie się do organizacji imprez:
- Andrzejki,
- spotkanie ze św. Mikołajem, Wigilia, Jasełka,
- bal karnawałowy,
- dzień Babci i Dziadka,
- dzień Mamy i Taty
III. Termin:
Ad. 1. Na bieżąco
Ad. 2. Styczeń 2010, maj 2010
Ad. 3. Na bieżąco
Ad. 4. Listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, maj 2010
IV. Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
Ad. 1. Notatki, wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankiem
Ad. 2. Notatki
Ad. 3. Notatki w arkuszach obserwacji
Ad. 4. Zdjęcia, notatki z uroczystości, włączanie rodziców w przygotowania

Zatwierdzono do realizacji:

(Plan oddany i zatwierdzony do realizacji wydrukowany był w formie tabeli)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.