X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8182
Przesłano:

Program pracy wychowawczej

Program pracy wychowawczej dla klasy I liceum

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Obszar
Zadania
Sposób realizacji
Efekty. Uczeń ...

I. Udział w życiu społecznym szkoły.
1. Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły.

2. Wy bór samorządu klasowego.

3. Dbałość o porządek i czystość w szkole.

4. Organizacja imprez klasowych, pozaklasowych Odczytanie na lekcji i analiza Statutu szkoły, WSO, regulaminu egzaminu dojrzałości
Demokratyczny wybór przez głosowanie tzw. trójki klasowej

Rozmowa na godzinach wychowawczych.

Powierzanie uczniom zadań do wykonania, aktywizowanie uczniów do udziału w życiu klasowym,
aktywny udział w apelach szkolnych, w akcji „Sprzątanie świata" • potrafi określić swoje obowiązki i prawa wynikające
ze Statutu i umie się do nich zastosować,
• Zna zasady wystawiania ocen zachowania,
• Zna zasady przeprowadzania egzaminu dojrzałości,
• Przestrzega zasad obowiązujących w szkole
• Potrafi dokonać samodzielnego wyboru,
• Umie współdziałać w grupie,
• Ma satysfakcję z pracy na rzecz klasy i szkoły.
• Umie szanować czystość i porządek w miejscu, którym przebywa,
• Dba o mienie społeczne,

• Chętnie wypełnia powierzone mu zadania,
• Efektywnie współpracuje z innymi.
II. Rozwój intelektualny ucznia.
1. Poznanie swoich predyspozycji

2.Rozwój zainteresowań

3.Rozwijanie umiejętności uczenia się.

4.Kształcenie umiejętności komunikowania się.

5.Korzystanie z różnych źródeł informacji.

6. Przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę i rozwój.
Zabawy i rozmowy na temat własnych predyspozycji, analizowanie własnych zainteresowań,
Zapoznanie uczniów z czynnikami trafnego wyboru
zawodu,
Zaktywizowanie do poszukiwania właściwego
zawodu i dalszej drogi kształcenia

Rozmowy na tematy interesujące uczniów,
wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
wyjścia klasowe do kina,
koncerty filharmonii,
prezentacja programów kół zainteresowań i klubów
działających na terenie szkoły.

Organizowanie zespołów samopomocy, analizowanie wyników nauczania,
szukanie przyczyn niepowodzeń.

Zespołowe rozwiązywanie problemów,
organizowanie dyskusji,
przedstawianie propozycji działań na forum klasy.

Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej, rozmowa na temat dostępności różnego rodzaju informacji.

Analizowanie wyników nauczania i szukanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
analiza frekwencji,
dokonywanie samooceny. • Potrafi określić swoje umiejętności,
• Wyznacza sobie zadania, które jest w stanie zrealizować,
• Zna swoje słabe i mocne strony,
• Umiejętnie wykorzystuje swoje zdolności do rozwoju intelektualnego.
• Ma swoje hobby,
• Potrafi zorganizować czas wolny w sposób ciekawy i wartościowy,
• Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań,
• Rozwija ciekawość badawczą,
• Bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

• Zna zasady i techniki pracy umysłowej,
• Docenia wartość pracy w zespole,
• Efektywnie wykorzystuje swój czas.

• Potrafi rozmawiać na interesujące go tematy, umie słuchać innych i zadawać pytania,
• Zabiera glos na forum publicznym,
• Nawiązuje i podtrzymuje kontakty z innymi

• Potrafi korzystać ze zbiorów biblioteki,
• Umie sprawnie wyszukiwać informacji w Internecie.

• Planuje zadania dla siebie i konsekwentnie je realizuje,
• Wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,
• Dokonuje samooceny,
• Konfrontuje swoje dokonania z dokonaniami innych
III. Kształtowanie osobowości ucznia.
1. Rozwój osobowości

2. Umiejętność oceny własnych zachowań i odwaga cywilna.

3. Kształcenie postaw
Grupowe wykonywanie zadań,
udział w akcji „sprzątanie świata",
pomoc koleżeńska, tolerancja

Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat zachowania uczniów

Udział w przedsięwzięciach szkolnych typu prawybory, w akcjach, których celem jest udzielanie pomocy innym, zapoznanie z historią regionu i tradycjami i obyczajami np. świątecznymi.
• Współpracuje z innymi w zespole klasowym,
• Jest odpowiedzialny za wspólne dobro,
• Szanuje przyrodę, chroni środowisko naturalne człowieka,
• Wykazuje się tolerancją dla ludzi o innych poglądach,
• Umie dokonać samooceny swoich zachowań,
• Zna i stosuje się do zasad dobrego wychowania.
• Potrafi przyznać się do błędu

• Jest odpowiedzialny,
• Współdecyduje i ponosi współodpowiedzialność,
• Jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka,
• Szanuje tradycje i obyczaje,
• Umie uszanować Miejsca Pamięci Narodowej
IV. Rozwój duchowy
l. Poznanie dorobku kultury
Zapoznanie uczniów z kulturą narodową, regionalną
i twórczością ludową naszej okolicy - wizyta w
muzeum w Przysusze.
Ukazywanie związków między tradycją rodzinną,
narodową i europejską przy organizowaniu świąt
Bożego Narodzenia, Wielkanocy,
Udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści
religijnej,
• Zna i traktuje z szacunkiem kulturę i sztukę narodową i regionalną.
• Kultywuje tradycje narodowe i regionalne,
• Docenia rolę historii, tradycji i religii
V. Działania opiekuńczo -wychowawcze.
l. Otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce.

2. Otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną,
organizowanie samopomocy uczniowskiej,
poznawanie środowiska domowego ucznia, ich
sytuacji materialnej

Wsparcie stypendialne, zwolnienia z opłat.
• Ma świadomość, że może oczekiwać pomocy,
• Chętnie udziela pomocy innym.

• Ma poczucie bezpieczeństwa.
VI. Zdrowie i sprawność fizyczna
1. Rozwój sprawności fizycznej.

2. Zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa
Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, organizacja rajdów,
udział w zajęciach SKS – u

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP w szkole,
lekcja propagujące zdrowy tryb życia,
spotkanie z pielęgniarką,
zapoznanie z pracą PCK.
• Kulturalnie zachowuje się na imprezach sportowych i wycieczkach,
• Dba o swój rozwój fizyczny,
• Aktywnie spędza czas wolny.

• Dba o swoje bezpieczeństwo w szkole i poza szkolą,
• zachowuje odpowiedzialną postawę w sytuacjach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa,
• Przestrzega zasad higieny osobistej,
• Preferuje zdrowy tryb życia,
• Jest świadomy z zagrożeń AIDS i innych chorób
VII. Profilaktyka uzależnień
1. Szkodliwość nałogów i ich profilaktyka.

2.Kształtowanie zachowań asertywnych.

3.Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych (problem uzależnień od telewizji i komputera).

4. Zapobieganie przyczynom i skutkom zaburzeń łaknienia typu bulimia i anoreksja.
Pogadanki na lekcjach,
wypełnianie ankiet i analiza wyników,
udział w akcjach podejmowanych przeciwko uzależnieniom.

Zabawy grupowe - jak być asertywnym.

Rozpoznanie sytuacji - ile godzin dziennie uczniowie spędzają na oglądaniu telewizji lub przy komputerze.

Dyskusje na lekcjach wychowawczych,
prezentacje filmów dotyczące przyczyn i skutków zaburzeń łaknienia • Wie, jakie substancje uzależniają,
• Zna szkodliwy wpływ nikotyny, alkoholu, narkotyków na zdrowie i życie człowieka.

• Wie na czym polega asertywność i wykorzystuje ją w swoim życiu.

• Umie racjonalnie i efektywnie wykorzystywać swój czas wolny,
• Preferuje aktywny tryb życia.

• Zna zasady zdrowego trybu życia,
• Reaguje na niepokojące sygnały związane z zaburzeniami łaknienia.
VIII. Ukierunkowanie uczuć i emocji
1. Zapobieganie przestępczości, przemocy i agresji wśród młodzieży.

2. Umiejętność rozwiązywania konfliktów

3. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz postaw altruistycznych

4. Umocnienie więzi rodzinnych.
Poznanie własnej sfery uczuciowej Przeprowadzanie ćwiczeń na asertywność bez
agresji,
omawianie problematyki związanej z
przestępstwami,
dyskusje na temat przyczyn agresji w środowisku
młodzieży i możliwości jej eliminowania.

Przeprowadzenie ćwiczeń - pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów typu: rozmowy, negocjacje, mediacje, arbitraż.

Pomoc koleżeńska, uwrażliwienie na los innych ludzi.

Omawianie na lekcjach zagadnień związanych z rodziną i jej problemami.
Analiza problemów dorastania, sfery intymnej i uczuciowej człowieka • Umie być asertywnym,
• Reaguje na przemoc i agresje,
• Przestrzega zasad życia społecznego
• Potrafi w pokojowy sposób rozwiązywać konflikty,
• Rozumie, że nie należy stosować przemocy.
• Bezinteresownie pomaga kolegom,
• Służy pomocą innym ludziom.
• Potrafi docenić rolę rodziny w swoim życiu,
• Ma świadomość, że może oczekiwać pomocy.
IX. Współpraca z rodzicami
l. Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami) ucznia
Wybór Rady Klasowej rodziców, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, WSO, Regulaminem, programem wychowawczym szkoły i programem profilaktycznym.
Spotkania z rodzicami - wywiadówki, spotkania indywidualne, kontakty telefoniczne,
systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu ich dzieci i postępach w nauce,
systematyczne kontakty z rodzicami uczniów mających trudności w nauce,
współudział rodziców w organizacji wycieczek oraz imprez szkolnych • Ma świadomość, że rodzice i szkoła współpracują ze sobą, aby jak najlepiej wpływać na jego wychowanie i wykształcenie.

X. Kultura europejska
l. „Europa na co dzień” Zapoznanie z dziejami Europy, uświadomienie wielowiekowych związków Polski z Europą, określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie,
rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem",
poznanie instytucji demokratycznych i organizacji integracji europejskiej,
poznanie systemu bezpieczeństwa europejskiego • Zna dzieje Europy,
• Potrafi określić rolę Polski i polaków w Unii Europejskiej,
• Czuje się obywatelem Unii Europejskiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.