X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8097
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
mgr Wioletta Wlazłowska
nauczyciel pedagog wspomagający
w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi
data rozpoczęcia stażu: 1.09.2007r.
data zakończenia stażu: 31.05.1010r.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewidencji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadanie 1 Poznanie procedury awansu zawodowego

Formy realizacji
•analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia wewnątrzszkolne)

•uzyskanie informacji na temat awansu zawodowego z innych źródeł (Internet, publikacje w prasie oświatowej itp.)

Termin wrzesień 2007 r.; czerwiec 2010 r.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego;
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, poprawnie sformułowany wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;

Zadanie 2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy realizacji

•rozmowa, zawarcie kontraktu, ustalenie terminów spotkań
•organizacja zajęć otwartych dla innych nauczycieli (np. stażystów), rodziców
•obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli

Termin wrzesień 2007 r.; według potrzeb i możliwości

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Ustalenie zasad współpracy;
Konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji;


Zadanie 3 Planowanie pracy dydaktycznej

Formy realizacji

•opracowanie wspólnie z nauczycielami przedmiotowymi indywidualnych programów nauczania dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym
•opracowanie indywidualnych programów zajęć rewalidacyjnych

Termin wrzesień 2007r.;wrzesień 2008r.;wrzesień 2009r.

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Indywidualne programy nauczania;
Indywidualne programy zajęć rewalidacyjnych

Zadanie 4 Doskonalenie i rozwój zawodowy

Formy realizacji

•aktywny udział w WDN zgodnie z planem szkolenia na lata 2007-2010
•uczestnictwo w różnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy pedagogicznej, podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych
•samodoskonalenie

Termin zgodnie z harmonogramem; na bieżąco

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Potwierdzenie udziału, zaświadczenia


Zadanie 5 Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza, porównanie i ocena skuteczności podejmowanych działań

Formy realizacji

•wstępna diagnoza poznawcza ucznia (analiza dokumentacji medycznej, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozmowy
•z rodzicami lub opiekunami dziecka)
•diagnoza pedagogiczna wstępna i końcoworoczna

•bieżąca diagnoza postępów uczniów

•zestawienie wyników diagnozy, porównanie, ocena i wnioski do dalszej pracy

•prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjnych – zapis bieżących obserwacji i analiza postępów

Termin wrzesień 2008r.; wrzesień i czerwiec 2007-2010r.;czerwiec 2008-2010 r.; na bieżąco

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Arkusze diagnozy poznawczej;
Arkusze, testy i materiały do diagnozy pedagogicznej;
Arkusz ewaluacyjny;
Dziennik zajęć rewalidacji indywidualnej


Zadanie 6 Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Formy realizacji
•opracowanie kart pracy na zajęcia lekcyjne i rewalidacyjne
•opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
•opracowanie arkuszy i testów diagnostycznych
•gromadzenie materiałów zaczerpniętych z literatury oświatowej

Termin na bieżąco

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Karty pracy;
Pomoce dydaktyczne i opracowane materiały;
Arkusze i testy diagnostyczne;
Wykaz zgromadzonych materiałów zaczerpniętych z literatury;


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie 1 Diagnoza potrzeb uczniów niepełnosprawnych
oraz ich sytuacji rodzinnej

Formy realizacji

•Przeprowadzenie ankiet dla rodziców i wywiadów środowiskowych
•Bieżąca obserwacja uczniów i spotkania z rodzicami

Termin wrzesień 2008 - 2009 r. ; na bieżąco

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Ankiety, wywiady środowiskowe;
Adnotacje w dzienniku;


Zadanie 2 Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów niepełnosprawnych wynikających ze specyficznych trudności, warunków i sytuacji środowiskowych

Formy realizacji

•Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów, zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
•Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, rehabilitantem, terapeutami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Termin sierpień/wrzesień 2007-2009r.;według potrzeb

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Programy zajęć rewalidacji indywidualnej, współpraca
z wychowawcą w tworzeniu programu wychowawczego
Rozmowy indywidualne, wspólne opracowanie planu zajęć dodatkowych (rehabilitacja, logopedia, zajęcia korek. – komp. i inne);


Zadanie 3 Wykorzystanie zasobów lokalnych dla potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych uczniów niepełnosprawnych

Formy realizacji

•Aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat lokalnych instytucji i osób pomagających osobom niepełnosprawnym
•Uwzględnienie w programie rewalidacji zajęć pozwalających lepiej poznać uczniom ich środowisko lokalne oraz odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego regionu
•Współorganizacja wycieczek po najbliższej okolicy: wyjście do kina, do urzędu miasta i inne
•Współpraca z MOPS

Termin na bieżąco; według planu zajęć i wycieczek

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Wykaz instytucji i osób pomagających osobom i rodzinom osób niepełnosprawnych;
Scenariusze zajęć, wytwory prac uczniów;

Karty wycieczek, wpis do ewidencji wycieczek;

Zadanie 4 Współorganizacja apeli, uroczystości i imprez

Formy realizacji

•Współorganizacja apeli i uroczystości okolicznościowych zgodnie z harmonogramem szkoły
•Współorganizacja imprez mających na celu propagowanie tolerancji i poszanowania osób niepełnosprawnych

Termin według harmonogramu

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Wykaz współorganizowanych uroczystości i potwierdzenia dyrektora;
Scenariusze imprez i potwierdzenia ich współorganizacji;


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie 1 Wykorzystanie bądź zastosowanie technik komputerowych

Formy realizacji

•Opracowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy i innych materiałów wzbogacających własny warsztat pracy
•Przygotowanie narzędzi pracy własnej
•Wykorzystanie odpowiednich komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach rewalidacji indywidualnej
•Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej

Termin na bieżąco, według potrzeb i możliwości

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Pomoce dydaktyczne, karty pracy;
Scenariusze zajęć, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne i ewaluacyjne, ankiety, sprawozdania;
Wykaz programów i opis możliwości ich wykorzystania w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce;


Zadanie 2 Praktyczne doskonalenie własnych umiejętności posługiwania się komputerem oraz poszukiwania informacji w sieci internetowej

Formy realizacji

•Udział w odpowiednich kursach i szkoleniach

•Poszerzenie i aktualizowanie wiedzy na temat zasobów sieci internetowej możliwych do wykorzystania w pracy pedagogicznej

Termin w miarę możliwości i według potrzeb

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Zaświadczenia i potwierdzenia udziału;

Wykaz adresów internetowych i opis sposobów wykorzystania zasobów internetowych w pracy własnej;

Zadanie 3 Publikacja własnych materiałów

Formy realizacji

•Publikacja własnych materiałów w Internecie, czasopismach
•Udostępnienie własnych materiałów i opracowań w szkolnej bibliotece

Termin według potrzeb i możliwości

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Wykaz materiałów oraz nazw czasopism i adresów stron internetowych, w których zostały opublikowane;


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadanie 1 Aktualizacja wiedzy i rozwijanie własnych kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Formy realizacji

•Aktywne samokształcenie poprzez korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi
z w/w dziedzin

•Uczestniczenie w wybranych formach rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwiających podnoszenie i rozwijanie kompetencji pedagogicznych

Termin na bieżąco; według potrzeb i możliwości

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Zestaw informacji bibliograficznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych;
Potwierdzenie udziału, zaświadczenia;


Zadanie 2 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów o specyficznych trudnościach w nauce i zachowaniu

Formy realizacji

•Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu oligofrenopedagogiki, psychologii do diagnozowania poziomu opanowania podstawowych umiejętności szkolnych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i obniżonym poziomie intelektualnym oraz do opracowania metod, form i programów pracy z tymi uczniami

•Bieżące rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów o specyficznych trudnościach w nauce i zachowaniu

Termin na bieżąco; według potrzeb

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Indywidualne programy nauczania i indywidualne programy rewalidacji uczniów o obniżonym poziomie intelektualnym;
Opis i analiza wybranych przypadków rozpoznania i pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce i zachowaniu;


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadanie1 Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Formy realizacji

•Analiza ustaw, rozporządzeń, Karty Nauczyciela w zakresie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli
•Analiza podstawowych aktów prawnych w kontekście funkcjonowania szkoły oraz zadań jakie ma w niej do spełnienia nauczyciel
•Szczegółowa analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących: kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
•Dogłębna analiza podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego

Termin wrzesień 2007 r.; na bieżąco

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego;
Wykaz przeanalizowanych aktów prawnych;
Stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole;
Zadanie 2 Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Formy realizacji

•Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne

•Dostosowanie programów nauczania opracowanych dla dzieci o obniżonej normie intelektualnej do obowiązujących przepisów oświatowych
•Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielenia pomocy i wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
•Prawidłowe organizowanie wycieczek i podejmowanie innych działań

Termin zgodnie z harmonogramem; na bieżąco; według potrzeb; zgodnie z planem wycieczek,na bieżąco

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

Zapisy w protokołach;
Indywidualne programy nauczania;
Potwierdzenie współpracy przez pedagoga;
Dokumentacja wycieczek, opis podejmowanych działań;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.