X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8103
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania w przysposobieniu obronnym

W ramach doskonalenia zasad funkcjonowania i organizacji szkoły nauczyciel opracowuje Przedmiotowy System Oceniania. W artykule chciałbym zaprezentować przykładowy PSO z przysposobienia obronnego. Z jego treścią szczegółowo zapoznajemy uczniów na zajęciach oraz rodziców na zebraniu klasowym.

Przedmiotowy System Oceniania z przysposobienia obronnego

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, które wynikają z realizowanego programu nauczania, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriach ocen.
2. Uczeń oceniany jest z przysposobienia obronnego systematycznie za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.
3. Oceny bieżące uczeń otrzymuje za:
- wypowiedzi ustne
- sprawdziany (są obowiązkowe, w przypadku nieobecności uczeń ustala z nauczycielem termin napisania pracy, w ciągu semestru obowiązuje przynajmniej jeden sprawdzian)
- sposób wykonania ćwiczeń praktycznych
a. posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony,
b. posługiwanie się sprzętem do wykrywania skażeń,
c. udzielanie pomocy poszkodowanym,
d. orientowanie się w terenie
- staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego
- aktywny udział w zajęciach, również w zajęciach pozalekcyjnych (zawody sportowo-obronne)
4. Oceny są jawne.
5. Ocenę semestralną i roczną wystawia się na podstawie 2-3 ocen cząstkowych.

Kryteria oceny ucznia z przysposobienia obronnego:

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje w przypadku, gdy nie spełni wymogów poziomu koniecznego.

1. Poziom osiągnięć koniecznych.

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
- częściowo rozumieć polecenia i instrukcje
- zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i za pomocą nauczyciela je odtworzyć
- poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia i.t.p.
- wykonywać samodzielnie lub za pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia
- współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych
- ze sprawdzianów testowych otrzymać 40-49% punktów możliwych do uzyskania
- prowadzić zeszyt przedmiotowy

2. Poziom osiągnięć podstawowych.

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
- rozumieć polecenia i instrukcje
- zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować
- rozumieć omawiane zagadnienia
- dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk
- znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zastosować
- samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne
- samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
- aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych
- ze sprawdzianów testowych otrzymać 50-65% punktów możliwych do uzyskania
- systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy

3. Poziom osiągnięć rozszerzających.

Na ocenę dobrą uczeń powinien:
- rozumieć polecenia i instrukcje
- znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować
- rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym
- uogólniać i formułować wnioski
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
- poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania
- samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
- wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką
- ze sprawdzianów testowych otrzymać 66-80% punktów możliwych do uzyskania
- systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy

4. Poziom osiągnięć dopełniających.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełnić wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
- mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających
- umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować
- właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy - kierować pracą zespołu rówieśników
- ze sprawdzianów testowych otrzymać 81-90% punktów możliwych do uzyskania
- uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym

5. Poziom osiągnięć ponadprogramowych.

Na ocenę celującą uczeń powinien spełniać wymagania takie, jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
- wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową
- ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 90% punktów możliwych do uzyskania
- uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę
- podejmować się zadań dodatkowych znacznie wykraczających poza zakres obowiązujący programem nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.