X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7335
Przesłano:

Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III

Przyjmujemy następujące rodzaje oceniania:

1. Ocenianie bieżące – posługując się skalą punktową wyrażoną cyframi :
2p.
3p.
4p.
5p.
6p.

Zapis w dzienniku przyjmuje się w postaci punktów

Podczas codziennych zajęć stosujemy również ocenianie wspomagające wyrażone poprzez:
- ocenę spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem informacji przez nauczyciela
- rozmowę z uczniem – ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty np. brawo, bardzo ładnie, wspaniale, ładnie, postaraj się, popracuj jeszcze, popraw się
- ocenę pisemną – w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego – określającą jakość, mocne i słabe strony pracy ucznia.
- W klasie I dopuszcza się również stosowanie stempelków.

2. Ocena klasyfikacyjna semestralna na tym etapie edukacyjnym jest oceną opisową i polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć i postepów ucznia
Ocenianie śródroczne i końcoworoczne ma charakter oceny opisowej i pełniej informuje o aktywności ucznia, jego postępach w nabywaniu umiejętności ponadprzedmiotowych i kluczowych, o specjalnych uzdolnieniach, o specyficznych trudnościach oraz osobistych osiągnięciach ucznia.

3. W II półroczu kl. III oprócz oceny opisowej można wprowadzić oceny formalne ze sprawdzianów , dyktand i zadań domowych. Wprowadzenie oceny formalnej ma przyzwyczajać uczniów do takiego oceniania w kolejnym etapie edukacji

Ustalono ramowe kryteria odpowiadające skali punktowej wyrażonej cyframi:

6pkt.
• uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności i zainteresowania,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
• proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania;

5pkt.
• uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4pkt.
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania z niewielkimi brakami,
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

3pkt.
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności w nie pełnym zakresie. Umiejętności wymagają ćwiczeń a wiadomości uzupełnień,
• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

2pkt.
• uczeń ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej
• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

Ocenę opisową wystawia nauczyciel na koniec każdego semestru (I półrocze, koniec roku szkolnego) na podstawie bieżących ocen punktowych z zakresu osiągnięć uczniów w:

2) czytaniu - sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, rozumienie tekstu, inne walory);
3) mówieniu i słuchaniu (forma i sposób wypowiedzi, np, wyrazami, zdaniami, logika wypowiedzi, trafność, samodzielność wyrażania myśli, uzasadnianie, uogólnianie);
4) wygłaszaniu tekstów z pamięci ( poprawność, długość i trudność językowa tekstów, recytacja, własna interpretacja i prezentacja utworu)
5) pisaniu (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, rozmieszczenie tekstu na stronicy, swoich wypowiedzi, redagowanie i pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, życzenia, opis);
6) liczeniu (pojęcie liczby, znajomość cyfr, technika rachunkowa w zakresie działań arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; rozwiązywanie zadań tekstowych, logiczne myślenie, wiadomości i umiejętności praktyczne w poszczególnych latach nauki, np. odczytywanie godzin na zegarze, odczytywanie wskazań termometru, odczytywanie rozkładu jazdy autobusów, mierzenie, ważenie);
T) wiadomościach i umiejętnościach środowiskowo - przyrodniczych (orientacja w środowisku społeczno - przyrodniczym, umiejętność dokonywania obserwacji, aktywność badawcza, umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce);
8) umiejętnościach muzycznych i artystyczno - technicznych (aktywność twórcza i odtwórcza, estetyka wykonywania prac, kończenie prac, udział w konkursach);
9) sprawności ruchowej (przygotowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach, poprawne wykonywanie zadań, indywidualne i zespołowe osiągnięcia).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.