X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8483
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Cele edukacyjne z matematyki

• Rozwijanie rozumienia przez uczniów podstawowych pojęć arytmetyki i geometrii.
• Rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
• Rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym.

Zadania szkoły

• Kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi.
• Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia prostych tekstów sformułowanych w języku matematyki.
• Rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji.
• Ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych. umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie ma na celu:

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie
• udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce
dostarczenia rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Ocenianie obejmuje:

• formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
• ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według tej samej skali ocen od 1 do 6
• sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
• ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
• ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnych opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów:

Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Oceny bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z matematyki
w kl. IV-VI ustala się w stopniach wg skali:
- stopień celujący – 6
- stopień bardzo dobry – 5
- stopień dobry – 4
- stopień dostateczny – 3
- stopień dopuszczający – 2
- stopień niedostateczny – 1
• Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.
• Oceny są jawne.
• Do dziennika wpisuje się każdą ocenę.
• Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie

w formie pisemnej :
- prace klasowe
- sprawdziany (testy)
- kartkówki
- prace domowe
- zeszyt przedmiotowy
- rozwiązywane w domu przykładowe testy kompetencji
-rozwiązywanie trudnych, nietypowych zadań i tzw. „zadań dla chętnych”, czyli zadań dodatkowych
-przygotowanie pomocy(materiałów) typu: modele, plansze itd.
- udział w konkursach

W formie ustnej:

- odpowiedzi uczniów
- aktywność uczniów na lekcji:
• przygotowanie do lekcji, udział w lekcji – ocenianie w skali 1 do 6 lub plusami:
5 plusów – bdb
4 plusy – db
3 plusy – dst (na życzenie ucznia)
• praca w grupach
• zaangażowanie w pogłębianie wiedzy matematycznej
• brak przygotowania do lekcji tj. brak zeszytu, ćwiczeń, książki, przyborów itd.
• udział i znaczne sukcesy w konkursach matematycznych szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem ocen 4, 5 i 6
• aktywny udział w pracach koła matematycznego

Zasady oceniania prac pisemnych:

Praca klasowa podsumowująca dział programowy - jest formą sprawdzenia wiedzy z wyznaczonej partii materiału, trwa 1 godzinę lekcyjną(45 minut), i jest obowiązkowa dla ucznia
• o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym
wyprzedzeniem, dokonując wpisu do dziennika a uczniowie zapisują tę informację w zeszytach
• pracę klasową poprzedza lekcja utrwalająca
• uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania.
• przy konstruowaniu pytań do prac klasowych i sprawdzianów uwzględniam różne poziomy wymagań: opanowanie treści koniecznych, podstawowych, rozszerzających i dopełniających.
• Prace klasowe są poprawiane i wszystkie błędy omawiane z uczniami.
• punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według skali:
powyżej 100% - celujący
100 % – 91 % - bardo dobry
90 % - 75 % - dobry
74 % - 51 % - dostateczny
50% – 31 % - dopuszczający
30 % - 0 % - niedostateczny
• oceny z prac klasowych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym
• uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania z pracy klasowej na ocenę bdb i bezbłędnie rozwiąże dodatkowe zadanie może otrzymać ocenę celującą, pod warunkiem, że rozwiązania zadań obowiązkowych zostały ocenione na bdb
Sprawdzian- jest formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z kilku lekcji
wprowadzających nowy materiał i jest zapowiadany przez nauczyciela z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. Uwzględnia dwie formy zadań: wielokrotnego wyboru i krótkiej odpowiedzi.
• sprawdzian trwa do 1 godziny lekcyjnej
• uczeń, który rozwiąże bezbłędnie wszystkie zadania, a niektóre z nich rozwiąże w sposób niekonwencjonalny- otrzyma ocenę celującą.

Kartkówka- obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z 1-3 ostatnich lekcji
trwa 10 – 15 minut
• kartkówka nie musi być zapowiadana (ocena z kartkówki może być poprawiana)
• nie przewiduje się z kartkówek ocen celujących

Prace domowe – na bieżąco zadawane, sprawdzane i oceniane.
Ocena za pracę wykonaną samodzielnie w domu zależy od:
• sposobu rozwiązania (poznanego na lekcji lub nie)
• jakości rozwiązania
• estetyki rozwiązania
W celu zapewnienia sprawnej kontroli ilościowej prac domowych i zapewnienia systematycznego ich odrabiania nauczyciel może wystawić ocenę:
- niedostateczną za brak pracy domowej o ile uczeń nie zgłosi o jej braku lub ściąganie pracy domowej

Zeszyt ucznia- ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych.
• Braki i błędy w notatkach z lekcji, nie poprawione błędy w rozwiązaniach zadań przedstawionych na tablicy nie uzupełnione w całości w ciągu tygodnia równoznaczne są z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
• Braki pracy domowej, których nie stwierdzono wcześniej są równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.
• Zeszyt ucznia podlega ocenie dwa razy w roku: po pierwszy semestrze i na koniec roku szkolnego.
Prace długoterminowe – 1 na semestr

Sposoby poprawiania prac pisemnych:

• uczeń ma możliwość poprawienia ocen z prac pisemnych (niższą od bdb) w ciągu 2 tygodni po oddaniu pracy w wyznaczonym wolnym czasie ucznia i nauczyciela
• uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie z powodu uzasadnionej nieobecności zobowiązany jest do napisania zaległych prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem
• uczeń poprawia tylko raz daną pracę pisemną a pod uwagę brana jest ocen
korzystniejsza dla ucznia
• zatrzymanie przez ucznia pracy pisemnej(nie oddanie) jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej
• uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy pisemnej tj. pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki z całą klasą- traci prawo do poprawy
• ściąganie na pracy pisemnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność równoznaczne jest z otrzymaniem 0 punktów bez możliwości zaliczenia pracy w dodatkowym terminie
• pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
• jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” na pracy pisemnej, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na pracy pisemnej(na następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu)
• sprawdzane i oceniane prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczące oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca semestru

Wystawianie oceny semestralnej i końcowej.
• Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
• Przedmiotem oceny ucznia jest suma posiadanej wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem nauczania
• Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia:
- stopień opanowania materiału,
- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków,
- postępy uczniów i ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości (efekty pracy ucznia),
- aktywność na lekcji,
- systematyczność i pilność,
- samodzielność pracy,
- prezentacje przez uczniów własnej pracy,
- udział ucznia w zaplanowanym ocenianiu (prace klasowe, testy)
• informacja o przewidywanej semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej jest przekazywana w formie pisemnej rodzicom nie później niż na 1 miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Powiadomienia dokonuje wychowawca klasy pisemnie na podstawie notatki w dzienniku szkolnym oraz po uzyskaniu takiej informacji od nauczyciela prowadzącego dany przedmiot,
• ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel matematyki najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem kwalifikacyjnej Rady Pedagogicznej i przekazuje informację o ocenie uczniowi,
• uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny,
• wystawiona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego.

Kontakt z uczniami

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione obszary aktywności.
3. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
4. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
5. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.
6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
7. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena korzystniejsza dla ucznia.
8. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez trzy dni (nie dotyczy prac klasowych).
9. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
10. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
11. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
12. Uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane nadobowiązkowe.
13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
14. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

Kontakt z rodzicami:

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego nie później niż do końca
września informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych:
sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.

2. Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji matematyki nauczyciel przekazuje rodzicom poprzez:
• zapisy w:
- zeszycie uwag
- zeszycie przedmiotowym
- w dzienniku lekcyjnym
• konsultacje indywidualne z rodzicami:
- na bieżąco(rodzic zostaje wezwany do szkoły)
- w dniu otwartym
- na zebraniach klasowych
• wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach,
o postępach oraz uzdolnieniach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.