X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8077
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego: mgr Aneta Różańska
Okres trwania stażu: 01. IX. 2007 – 31. V. 2010
Szkoła, w której odbywany jest staż: Szkoła Podstawowa w Mycielinie

Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Karta Nauczyciela z dnia 26. 01. 1982 r. (tekst ujednolicony 04. 04. 200 r.)

Czynności organizacyjne

1.Poznanie procedur awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Forma realizacji:
a)Zapoznanie się z elementami ustawy Karta Nauczyciela dotyczącymi awansu zawodowego, przeanalizowanie rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, śledzenie bieżących publikacji i przepisów dotyczących ww. zagadnienia.
Sposób dokumentowania efektów: Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Termin realizacji: sierpień, wrzesień 2007
b)Zapoznanie się z dokumentacją Szkoły Podstawowej w Mycielinie (Statut, Program Wychowawczy, Szkolny System Oceniania) i poddanie jej wnikliwej analizie w celu stworzenia właściwego, zgodnego z przyjętymi przez szkołę i obowiązującymi dokumentami planu własnych działań przewidzianych na okres stażu. Sposób dokumentowania efektów: Stworzenie, zgodnego z obowiązującymi w szkole dokumentami, planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: sierpień, wrzesień 2007
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji:
a)Systematyczne dokumentowanie realizowanych zadań zawartych w planie rozwoju.
Sposób dokumentowania efektów: Konspekty, scenariusze, zaświadczenia, dyplomy.
Termin realizacji: na bieżąco
3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji:
a)Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Sposób dokumentowania efektów: Sprawozdanie.
Termin realizacji: V-VI 2010
b)Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Sposób dokumentowania efektów:Ocena dorobku zawodowego.
Termin realizacji: V-VI 2010


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8, ust.2 pkt 1)

1.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań
Formy realizacji:
a)Prowadzenie działań przydzielonych przez Dyrektora szkoły bądź podejmowanych z własnej inicjatywy. Sposób dokumentowania efektów:Wypracowane dokumenty.
Opis i analiza podejmowanych działań.
Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem
2.Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania matematyki i informatyki
Formy realizacji:
a)Współorganizowanie konkursów dydaktycznych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.
Sposób dokumentowania efektów: Regulaminy, materiały.
Termin realizacji: na bieżąco
b)Przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych, olimpiad, konkursów ogólnopolskich.
Sposób dokumentowania efektów: Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy uczniów.
Termin realizacji: według potrzeb
c)Stosowanie w praktyce różnych nowatorskich metod nauczania matematyki i informatyki.
Sposób dokumentowania efektów: Przykładowe scenariusze zajęć.
Termin realizacji: według potrzeb
d)Prowadzanie kół zainteresowań.
Sposób dokumentowania efektów: Program, ewaluacja.
Termin realizacji: według potrzeb
3.Udoskonalanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy
Formy realizacji:
a)Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym.
Sposób dokumentowania efektów: Opieka nad pracownią informatyczną.
Termin realizacji: na bieżąco
b)Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych (scenariusze imprez, środki dydaktyczne).
Sposób dokumentowania efektów: Opracowane materiały.
Termin realizacji: na bieżąco
c)Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacyjnych.
Dokonanie analizy i ustalenie wniosków do dalszej pracy.
Sposób dokumentowania efektów: Opracowane testy, analiza i wnioski.
Termin realizacji: według potrzeb
4.Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu po klasie szóstej
Formy realizacji:
a)Opracowanie wyników sprawdzianu i przedstawienie ich innym nauczycielom. Określenie mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Sposób dokumentowania efektów: Opracowany dokument.
Termin realizacji: IX.2007 rok
5.Doskonalenie umiejętności dydaktycznych w procesie aktywnego udziału w zewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Formy realizacji:
a)Uczestniczenie w warsztatach szkoleniowych i konferencjach metodycznych.
Sposób dokumentowania efektów: Certyfikaty uczestnictwa, zaświadczenia.
Termin realizacji: według potrzeb
b)Wykorzystanie w praktyce umiejętności nabyte podczas udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Sposób dokumentowania efektów: Scenariusze, zaświadczenia.
Termin realizacji: według potrzeb
c)Udział w zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej
Sposób dokumentowania efektów: Terminarz i tematyka zebrań szkoleniowych Rady Pedagogicznej.
Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem
d)Samodzielne poszukiwanie i studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej oraz fachowych czasopism.
Sposób dokumentowania efektów: Bibliografia.
Termin realizacji: na bieżąco
6.Aktywna realizacja zadań wychowawczych
Formy realizacji:
a)Realizacja zadań wypływających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Sposób dokumentowania efektów: Konspekty, zapisy w dzienniku.
Termin realizacji: na bieżąco
b)Zachęcanie wychowanków do aktywnego udziału w uroczystościach oraz imprezach szkolnym i lokalnych.
Sposób dokumentowania efektów: Scenariusze imprez.
Termin realizacji:zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych
c)Pedagogizacja rodziców na zebraniach rodzicielskich.
Sposób dokumentowania efektów: Scenariusze spotkań z rodzicami.
Termin realizacji: zgodnie z potrzebami i planem


Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8, ust. 2,pkt 2)

1.Zastosowanie technologii komputerowej do działań edukacyjnych i poszerzania warsztatu pracy własnego i ucznia
Formy realizacji:
a)Wykorzystanie na lekcjach komputera, urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych.
Sposób dokumentowania efektów: Konspekty lekcji.
Termin realizacji: na bieżąco
b)Wykorzystanie przygotowanych prezentacji do prowadzenia lekcji.
Sposób dokumentowania efektów: Konspekty lekcji.
Termin realizacji: na bieżąco
c)Wykonywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Sposób dokumentowania efektów: Pomoce dydaktyczne.
Termin realizacji: na bieżąco
d)Przygotowanie elektronicznej prezentacji wyników sprawdzianu po klasie szóstej i ich analizy.
Sposób dokumentowania efektów: Prezentacja, zaświadczenie.
Termin realizacji: według potrzeb
e)Opieka i administrowanie szkolną pracownią komputerową.
Sposób dokumentowania efektów: Zaświadczenie.
Termin realizacji: na bieżąco


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8, ust. 2,pkt 3)

1.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Formy realizacji:
a)Publikowanie własnych artykułów na stronach internetowych portali edukacyjnych.
Sposób dokumentowania efektów: Adresy stron internetowych, publikacje.
b)Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
Sposób dokumentowania efektów: Adres strony internetowej.
2.Podejmowanie działań w ramach WDN
Formy realizacji:
a)Prowadzenie szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej, udostępnianie referatów – przekazywanie informacji pozyskanych w czasie kursów lub przez samodzielne studiowanie literatury czy innych źródeł.
Sposób dokumentowania efektów: Scenariusze spotkań, referaty, potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem
b)Konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi Macintoshów.
Sposób dokumentowania efektów: Zaświadczenie.
Termin realizacji: według potrzeb


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt 4 a).

1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Formy realizacji:
a)Opracowanie i wdrożenie programu pracy koła informatycznego.
Sposób dokumentowania efektów: Program koła informatycznego, ankieta ewaluacyjna.


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
(§ 8 ust.2 pkt 4 b).

1.Pełnienie funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Formy realizacji:
a)Zdobycie uprawnień do pracy w charakterze egzaminatora OKE.
Sposób dokumentowania efektów: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Termin realizacji: 2007 rok
b)Praca w charakterze egzaminatora OKE.


Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust.2 pkt 4 c).

1.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Formy realizacji:
a)Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.
Termin realizacji: według potrzeb
2.Rozwijanie zainteresowań uczniów szkoły – organizowanie wolnego czasu.
Formy realizacji:
a)Prowadzenie gazetki szkolnej „Szkoletki”.
Sposób dokumentowania efektów: Przykładowe egzemplarze gazetki, zaświadczenie.
Termin realizacji: na bieżąco
b)Uczestnictwo w różnych formach kultury - współorganizowanie wyjazdów do kina, teatru.
Sposób dokumentowania efektów: Rejestr uczestnictwa w różnych formach kultury; Potwierdzenie Dyrektora Szkoły o współorganizowaniu wyjazdów.
Termin realizacji: według potrzeb
c)Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Sposób dokumentowania efektów: Zaświadczenie.
Termin realizacji: na bieżąco
d)Przygotowywanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole.
Sposób dokumentowania efektów: Scenariusze imprez.
Termin realizacji:zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych
3.Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. Formy realizacji: Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnie zajęć dla uczniów klasy szóstej w celu przygotowania ich do sprawdzianu po klasie szóstej. Pomoc uczniom mających trudności w nauce matematyki.
Termin realizacji: według potrzeb

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust.2 pkt 5).

1.Studium problemu – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych
Formy realizacji:
a)Analiza przypadku - diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych, znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
Sposób dokumentowania efektów: Opis i analiza
Termin realizacji: zgodnie z sytuacją i potrzebami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.