X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7757
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli
Ul. Szkolna 8
05-506 Lesznowola

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty

Nauczyciel stażysta: mgr Zofia Serwińska
Opiekun stażu: mgr Renata Liwińska

Lesznowola, 20 styczeń 2010r.

Pracę w Zespole Szkół Publicznych, rozpoczęłam 1 września 2009 roku na stanowisku wychowawca przedszkola (6-latków), a tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN
z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

1. Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie podpisanym kontrakcie. Wspólnie z opiekunem stażu, mgr Renatą Liwińską uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.

2. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu, oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MEN. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

3. Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym przedszkola, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania przedszkola. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowania i edukacji przedszkolnej „Wesołe przedszkole i przyjaciele” oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa przedszkole i jakie mechanizmy regulują jego funkcjonowanie. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze obserwacyjne wychowanków, skala gotowości szkolnej. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów.

4. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w przedszkolu i poza nim oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 2)

1. W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania, przeanalizowałam podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne. Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki
z pracami dzieci dla rodziców, tablice na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak
i poza murami szkoły:
- wewnątrzszkolne formy doskonalenia:
· 03.10.2009 – kurs dla kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych,
· 05.11.2009 – szkolenie okresowe bhp i ppoż. na stanowisku – nauczyciel,
· 27.11.2009 – seminarium z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz obsługi apteczki.
- zewnątrzszkolne formy doskonalenia:
· 03.11.2009 - spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie dla nauczycieli pracujących z dziećmi 5-6 letnimi w kontekście reformy systemu oświaty i zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
· 14.01.2009 – szkolenie „Dziecko poznaje świat – łatwe odpowiedzi na trudne pytania”.
Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.

3. Na bieżąco korzystałam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej:
· Baley S. Psychologia wychowawcza w zarysie.
· Cackowska M. Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych.
· Arciszewska E. Czytające przedszkolaki. Mit czy norma?
· Styczek I. Logopedia.
· Brzezińska A. O gotowości do nauki czytania i pisania.
· Wójcik Z. Zabawa w teatr.
· Brzozowska L. Uczymy się bawiąc.
· Silberg J. Nauka czytania przez zabawę.

4. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji
w Internecie (www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć oraz niniejszego sprawozdania, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
· www.eduseek.ids.pl
· www.pwn.com.pl
· www.interklasa.pl,
· www.wsip.com.pl
· www.publikacje.edux.pl
· www.scholaris.pl
· www.szkolnictwo.pl
· www.profesor.pl
· www.literka.pl
· www.awans.net
· www.men.waw.pl

5. Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do arkuszy obserwacyjnych wychowanków, przygotowywania konspektów, dyplomów, pomocy na zajęcia dydaktyczne.

6. Przygotowałam dzieci pod kątem recytacji swoich ról oraz pomogłam w wykonaniu dekoracji sali do „Jasełek”, które odbyły się 12.01.2010r. Również pomogłam
w przygotowaniu masek i strojów dla dzieci z okazji „Choinki”

7. Zorganizowałam dla 6-latków następujące konkursy plastyczne:
· „Jesienna kompozycja”
· „Zima wokół nas”
Samodzielnie wykonałam dyplomy dla dzieci.
Byłam również członkiem komisji w konkursie „Wybierz dla mnie imię”, organizowanego przez wychowawcę świetlicy – mgr Małgorzatę Pietrzak.

8. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy
i umiejętności w pracy z dziećmi .

3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania.
W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielką przedszkola na temat dojrzałości szkolnej dzieci, które miałam uczyć w zerówce. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów i wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty
z uczniami oraz współpracę z rodzicami.

2. Przeprowadziłam cztery zebrania z rodzicami:
· 08.09.2009 – Organizacja pracy w grupie 6-latków.
· 08.10.2009 – Funkcjonowanie w nowym budynku przedszkola.
· 26.11.2009 – Procedura wyborów patrona szkoły.
· 26.01.2010 – Zapoznanie z osiągnięciami dzieci.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, prowadziłam z nimi rozmowy indywidualne oraz dostarczałam jak największej ilości informacji.

3. Nawiązałam kontakt z psychologiem szkolnym, pedagogiem, logopedą oraz koedukatorem. Ich wskazówki co do pracy z uczniami okazały się bardzo pomocne. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami przedszkola. Korzystałam również
z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w przedszkolu.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2
pkt 4)

1. Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia dydaktyczne prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z dziećmi oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Również raz w miesiącu prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu oraz jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor.

2. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie
w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Dotychczas starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Uważam, że poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki
i dydaktyki zajęć, również nauczyłam się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Czas ten był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Dotychczasowy okres stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem.

...............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.