X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5328
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego

Pani ...................... od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. odbywała staż w Szkole Podstawowej im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym jako nauczycielka języka angielskiego.
Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, rzetelnie wykonywała zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1. grudnia 2004 r. ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zawarła je w opracowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.
W trakcie dziewięciu miesięcy stażystka:
1. Poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
• procedury awansu zawodowego,
• prawo wewnątrzszkolne,
• prawo oświatowe,
• zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej,
• przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Wykazała umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą
realizację statutowych zadań szkoły poprzez:
• stworzenie bogatego warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego,
• opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i kryteriów ocen dla poszczególnych klas (z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami),
• tworzenie własnych scenariuszy lekcji (z wykorzystaniem metod aktywizujących),
• przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych (np. plansze aktywności),
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (6) i innych nauczycieli (5),
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (7) i dyrektora szkoły (2),
• doskonalenie multimedialnych technik pracy.
3. Dowiodła znajomości środowiska uczniów, ich problemów oraz wykazała
umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów poprzez:
• poznanie programu wychowawczego placówki,
• analizę WSO - w kontekście oceniania zachowania uczniów,
• nawiązanie stałej współpracy z pedagogiem, z wychowawcami klas i innymi nauczycielami pracującymi w szkole,
• indywidualne kontakty z rodzicami,
• znajomość kompetencji samorządu szkolnego,
• stosowanie różnorodnych metod i form pracy,
• indywidualizację procesu nauczania,
• propagowanie zasad dobrego wychowania,
• aktywny udział w życiu szkoły.
4. Wykazała umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
poprzez:
• formułowanie refleksji nt obserwowanych i przeprowadzanych zajęć,
• samokształcenie z zakresu psychologii pedagogiki,
• określenie swoich mocnych i słabych stron,
• doskonalenie zawodowe w ramach WDN,
• ukończenie kursów doskonalących organizowanych przez MSCDN,
• ukończenie studiów wyższych,
• wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań.
Po przeanalizowaniu przebiegu stażu mogę stwierdzić, iż pani ........................ bardzo dobrze wykonała swoje zamierzenia.
W ciągu naszej dziewięciomiesięcznej współpracy wykazała się zainteresowaniem zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania.
Swoją życzliwością, komunikatywnością i cierpliwością – cechami tak bardzo przydatnymi w pracy nauczyciela – zyskuje sobie sympatię wielu uczniów.
Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.