X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7747
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

Magdalena Majewska Nietulisko Duże, dn.15.02.2010r
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica
w Nietulisku Dużym


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Podejmując działania o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, 1 września 2006r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy jako nauczycielka języka angielskiego Publicznej szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym. W związku z tym opracowałam plan własnego rozwoju zawodowego, w którym określiłam główne priorytety w mojej pracy zawodowej jak również zadania odnośnie mojej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Plan rozwoju, który przygotowałam, zgodny był z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przedstawione przeze mnie w planie główne kierunki mojej pracy zawodowej wynikały z zadań ujętych w statucie szkoły i obejmowały one pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą wychodzącą naprzeciw uczniom, potrzebom szkoły i lokalnemu środowisku. Priorytety w pracy zawodowej dotyczyły również pogłębiania wiedzy i doskonalenia posiadanych umiejętności przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Wytyczne § 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem
i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

Zrealizowałam:
1. Poznałam procedury awansu zawodowego
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego opracowałyśmy z opiekunem stażu plan rozwoju zawodowego, który pomógł mi w skutecznym i efektywnym odbyciu stażu. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, pana Włodzimierza Szczałubę, do realizacji. W okresie stażu śledziłam prawo oświatowe regulujące systemy awansu czytając Ustawy i Rozporządzenia MENiS. Cennym źródłem informacji w tym zakresie były dla mnie zasoby internetowe. Aby zgłębić tajniki wiedzy o awansie zawodowym korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi, które były mi bardzo pomocne przy tworzeniu ogólnego zarysu sprawozdania czy też możliwości prezentacji dorobku.

2. Ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu.
We wrześniu 2006 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią Ksenią Osojcą. Wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy jak również omówiłyśmy harmonogram, tematykę i formę hospitacji. Opracowałyśmy projekt Planu Rozwoju Zawodowego. Opiekunka stażu pomagała mi w prawidłowej realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Zostały ustalone:
- zasady współpracy,
- projekt planu rozwoju zawodowego,
- harmonogram hospitacji moich lekcji oraz harmonogram obserwowanych lekcji, prowadzonych przez opiekunkę stażu,
- zasady omawiania obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności i ewaluacji swojej pracy.

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, dyrekcji oraz wizytatora.
Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekunkę stażu, a ich obserwacja i analiza dały mi możliwość poznania różnych form i metod pracy, które stosuje doświadczony nauczyciel poprzez wykorzystanie różnorodnych ciekawych rozwiązań. Niektóre z nich z sukcesem wprowadziłam na moich lekcjach.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekunki stażu wykorzystując różne metody pracy. Analizowałam hospitowane zajęcia pod kątem oceny skuteczności działania. Prowadziłam również zajęcia w obecności Dyrektora Szkoły oraz wizytatora, pana Roberta Filipczaka. Po przeprowadzonych zajęciach chętnie wysłuchałam opinii na ich temat a w późniejszym okresie swojej pracy skorzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć czy też osiągania założonych celów.
Z opiekunką stażu odbywałyśmy spotkania konsultacyjno - instruktażowe, w czasie których rozwiązywałyśmy wszelkie problemy związane z awansem czy realizacją zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, jak również rozwiązywałyśmy problemy i udzielałyśmy sobie wzajemnych rad dotyczących codziennej pracy. Efekty współpracy z opiekunką wpłynęły na podniesienie jakości mojej prac oraz udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.

W okresie stażu opiekunka obserwowała następujące prowadzone przeze mnie lekcje:
Lp.
Temat zajęć
Data
Sposób realizacji, metody
Uczeń umie i potrafi
1.
Where did you spend your summer holiday?
Klasa 1
11.09.2006r.
- konwersacje
- praca w parach
- ćwiczenia na powtórzenie form czasu Past Simple
zna niektóre wyrazy i zwroty związane z wakacjami.
opowiada o swoich wakacjach budując zdania w czasie Past Simple
układa proste pytania i przeczenia w czasie Past Simple
2.
Do you believe in horoscopes?
Klasa 1
14.11.2006r.
- słuchanie ze zrozumieniem
- czytanie tekstu i roziązywnie ćwiczeń do tego tekstu
- konwersacje w parach
odpowiedzieć na pytania na podstawie wysłuchanego nagrania
opisać charakter i osobowość
wymienić znaki zodiaku

3.
It’s round and shiny.
Klasa 1
29.01.2007r.
- prezentacja nowego słownictwa
- przypomnienie struktur z funkcji językowych: Can I help you?, Can sou describe it?, That`s it!, It`s made of ..., It`s used to ..., I don`t remember what it is called in English., It is + przymiotnik
- słuchanie ze zrozumieniem
- ćwiczenia na utrwalenie konstrucji I nowego słownictwa
opisać przedmioty, ich kształt, kolor oraz z czego są wykonane i do czego służą
buduje zdania w czasie Prezent Simple
układa proste pytania i przeczenia w czasie Prezent Simple
4.
What are you doing?
Klasa 1
05.03.2007r.
- prezentacja nowego czasu Present Continuous: zastosowanie forma zdania twierdzącego, pytającego I przeczącego
- ćwiczenia gramatyczne: uczniowei pracują całą grupą i zapisują zdania na tablicy
- praca z zeszytem ćwiczeń
wie kiedy używać czasu Prezent Continuous
układa proste pytania i przeczenia w czasie Prezent Continuous
opisać czynności, które wykonuje w danej chwili

5.
English customs and traditions - Halloween
Klasa 2
29.10.2007r.
- pogadanka
- praca z tekstem: geneza Halloween
- porównanie świąt Wszystkich Świętych z anglosaskim Halloween
zna genezę Halloween
umie opowiedzieć ją w czsie Past Simple
potrafi wyrazić własną opinię na temat świąt
kształtowanie postawy ciekawości świata
6.
Do you believe in ghosts?
Klasa 2
03.12.2007r.
- czytanie / słuchanie – odpowiadanie na pytania
- mówienie – opowiadanie historii
- słuchanie – wybór odpowiedzi
- wymowa: /{/, /A/
- pisanie opowiadania
opowiada krótką historię w czasie przeszłym, stosuje niektóre wyrażenia typu: one day, suddenly, then,
pisze krótką opowieść o duchach.
zna zasady użycia zaimków: one, ones, another, another one.

7.
The Matrix – the best film I have ever watched.
Klasa 2
25.02.2008r.
- praca z tekstem
- słuchanie ze zrozumieniem
- konwersacje
krótko wypowiada się na temat przedstawionego filmu, stosuje przymiotniki zakończone na –ing: The film was boring / interesting.
układa proste zdania twierdzące, pytania i przeczenia w czasie Present Perfect
8.
Everyday English.
Klasa 2
28.04.2008r.
- prezentacja wyrażeń z życia codziennego
- słuchanie ze zrozumieniem –wybór odpowiedzi oraz dopasowywanie wypowiedzi w dialogach
mówienie – wymiana informacji: uczeń umie zapytać o drogę, złożyć życzenia urodzinowe, poprosić o coś, podziękować, zagaić rozmowę, życzyć zdrowia, gdy ktoś kichnie itp.

9.
The French don’t mind eating frogs’ legs.
Klasa 2
29.09.2008r.
- prezentacja konstrukcji dotyczących zaproszenia do restauracji, przyjęcia lub odmowy oraz zamawiania dań
- słuchanie ze zrozumieniem –wybór odpowiedzi oraz dopasowywanie wypowiedzi w dialogach
mówienie – wymiana informacji: uczeń umie zaprosić towarzysza do restauracji, zna zwroty, dzięki którym może wyrazić swoją aprobatę lub dezaprobatę oraz wie, w jaki sposób zareagować w restauracji

10.
Be careful! Don’t otuch it!
Klasa 2
17.11.2008r.
- prezentacja tworzenia zdań w trybie rozkazującym
- czytania tekstu – odpowiadanie na pytania oraz zdania typu prawda/fałsz
pisze krótką adnotację do kolegi z prośbą o posprzątanie pokoju, zrobienie zakupów
poprosić o wykonanie danej czynności związanej z czynnościami domowymi

11.
New Year’s resolutions.
Klasa 2
05.01.2009r.
- pogadanka
- praca z tekstem: czytania tekstu – odpowiadanie na pytania oraz zdania typu prawda/fałsz źródłowym

pisze krótką opowieść o duchach.
czytanie – dopasowywanie paragrafów do tytułów; odpowiadanie na pytania; wybór odpowiedzi
mówienie – wymiana informacji

12.
It’s a good bargain.
Klasa 2
27.04.2009r.
- powtórzenie much/many
- praca w grupach
- słuchanie ze zrozumieniem –uzupełnianie brakujących fragmentów oraz dopasowywanie wypowiedzi w dialogach
potrafi wypowiedzieć się w sklepie: zapytać o cenę, rozmiar, materiał użyty w produkcji, zapłacić
wie, które rzeczowniki określa many a które much
13.
An apple a day keeps a doctor away.
Klasa 2
18.05.2009r.
- prezentacja wyrażeń potrzebnych do udzielania porad
- powtórzenie should/shouldn`t
- przypomnienie czasu Present Perfect dla wyrażania czynności, których skutki odnoszą się do teraźniejszości, oraz tych, które trwają do chwili obecnej (for, since)

wymienia części ciała,
podaje wyrażenia związane z wyrażaniem bólu
zna nazwy dolegliwości zdrowotnych
potrafi opisać stan swojego zdrowia

W okresie stażu obserwowałam następujące zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:

(Tabela - dop.red.)

Lp.
Temat zajęć
Data
Sposób realizacji, metod
Uczeń umie i potrafi

1.
„Antygona” tragedią antyczną.
Klasa 3
Październik
2006
- przypomnienie treści lektury
- podanie cech gatunkowych tragedii antycznej
- wskazywanie cech tragedii w „Antygonie”
- pisanie rozprawki
- zna cechy tragedii antycznej; potrafi je omówić na przykładzie utworu Sofoklesa
- umie napisać rozprawkę do tematu
2.
Zwierciadło, w którym odbiła się pewna epoka – M.Rej „Żywot człowieka poczciwego”
Klasa 3
Grudzień 2006
- czytanie tekstu „Żywota człowieka poczciwego”
- przekład języka staropolskiego na współczesny
- wskazywanie rad, jakich udziela Rej szlachcicowi-ziemianinowi
- hierarchizowanie wartości
- stworzenie własnej piramidy wartości
- rozumie czytany tekst
- zna wartości człowieka renesansowego
- porównuje je z systemem wartości współcześnie żyjących ludzi
3.
„Co słychać w lesie?”
klasa I
1.02.2007
-Rozmowa na temat życia z wierząt zima na podstawie filmu, ilustracji i tekstu pt. „Zimowa stołówka”. Odgrywanie scenek przedstwiajacych życie zwierząt.
-Ćwiczenia w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami.
-dziecko zdobywa swiadomość jak ważne jet dokarmianie zwierząt w zimie
-zna zasady pisowni liter: „ć”, „ź”, „ń”, „ś”, „dź” na końcu wyrazu i przed spółgłoskami
4.
Liryka, epika, dramat – utrwalenie wiadomości przed egzaminem.
Klasa 3
Kwiecień 2007
- prezentacja informacji o rodzajach i gatunkach literackich
- uzupełnianie kart pracy, map mentalnych
- quiz dotyczący rodzajów i gatunków literacki8ch
- rozpoznaje cechy rodzajów i gatunków literackich
- podaje przykłady
5.
Jak połączyć współczesny poradnik biznesmena z przypowieścią „O talentach”?
Klasa 3
Listopad 2007
- czytanie tekstu przypowieści
- analiza i interpretacja utworu
- wyjaśnienie znaczeń symbolicznych
- próba dostosowania przypowieści do panujących obecnie realiów
- rozumie sens przenośny przypowieści
- określa elementy świata przedstawionego
6.
Wizerunek Boga wykreowany w „Psalmach” J. Kochanowskiego.
Klasa 3
12.11.2007r.
- odsłuchiwanie psalmów z płyty CD
- korzystanie z przypisów w celu wyjaśnienia wyrazów niezrozumiałych
- wyjaśnienie metafor
- określenie podmiotu lirycznego, adresata, sytuacji lirycznej
- charakterystyka Boga
- wyjaśnia metafory
- charakteryzuje Boga i ludzi
- porównuje różne kreacje Boga w literaturze
7.
Andrzej Radek i Marcin Borowicz – charakterystyka porównawcza „Syzyfowych Prac” S. Żeromskiego.
Klasa 2
18.01.2008r.
- praca z tekstem
- uzupełnianie kart pracy
- dokonuje charakterystyki bohaterów
- wypowiada się na temat postaci
8.
Miniatury dramatyczne K.I Gałczyńskiego.
Klasa 2
28.03.2008r.
- inscenizacja tekstów K.I. Gałczyńskiego z „Teatrzyku Zielona Gęś”
- analiza i interpretacja tekstów
- wskazuje elementy świata przedstawionego
- omawia problematykę
- dostrzega aluzje literackie
- charakteryzuje gatunek
9.
„Poeta pamięta...”- Cz. Miłosz „Który skrzywdziłeś”.
Klasa 2
21.05.2008r.
- czytanie tekstu wiersza
- wskazanie kontekstu historycznego
- omówienie budowy utworu
- charakterystyka podmiotu lirycznego i adresata
- rozumie problematykę utworu
- wskazuje różne postawy ludzi oraz rolę artysty w systemie rządów totalitarnych
10.
Odmiana rzeczowników.
Klasa 1
20.10.2008r.
- przypomnienie terminów związanych z odmianą rzeczowników
- wykonywanie ćwiczeń
- poprawnie odmienia rzeczowniki
- wskazuje temat, końcówki, oboczności
11.
„Tyle scen dramatycznych i tyle powieści...”
Klasa 1
01.12.2008r.
- opowiadanie historii zamku Horeszków
- wskazanie elementów świata przedstawionego
- pisanie streszczenia
- omawia elementy świata przedstawionego
- zna historię zamku
- pisze streszczenia
12.
Spójniki współrzędności i podrzędności.
Klasa 1
12.02.2009r.
- elementy wykładu
- wykonywanie ćwiczeń (pisanie historii do przedstawionego obrazka)
- zna spójniki podrzędności i współrzędności
- potrafi zastosować zastosować zasady interpunkcji w praktyce
13.
Metafora ludzkiego losu w utworze E.Hemingwaya „Stary człowiek i morze”.
Klasa 1
15.04.2009r.
- opowiadanie treści utworu
- uzupełnianie kart pracy z wykorzystaniem motywów symbolicznych
- odczytuje metaforykę opowiadania
- rozumie zastosowane sentencje, wypowiada się na ich temat

3. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły.
W czasie trwania stażu opracowywałam, realizowałam, prowadziłam monitoring i ewaluację rozkładów materiału do nauki języka angielskiego. Ponadto doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów lekcji do lekcji hospitowanych przez opiekuna stażu i Dyrekcji. Interesowałam się też studiowaniem i wdrażaniem różnych metod nauczania oraz przeprowadzałam ewaluację ich skuteczności. Lekcje, które prowadziłam w obecności Dyrektora szkoły były również omawiane, wnioski były wyciągane pod kątem oceny dokonań. Wdrażałam oraz prowadziłam monitoring i ewaluację PSO.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych (§ 7.1.2.)
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
Lp.
Temat szkolenia
Data

Treści przydatne w mojej pracy
1.
„Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”
17. VI. 2008

-podsumowanie i omówienie programu pilotażowego organizowanego przez CEO w Warszawie
2.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
7.04.2009
-przedstawienie zmian jakie miły nastąpić w podstawie programowej w klasach pierwszych od roku szkolnego 2009/10 oraz w nauczaniu przedszkolnym

Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a) Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych:

Lp.
Kursy, szkolenia, warsztaty
Korzyści: dla mnie,
dla uczniów
1.
Dzień Języka Anielskiego - Pearson Longman - Agnieszka Wódz, 04.09.2006r., Ostrowiec Św.

- zapoznałam się z nowymi metodami nauczania języka obcego w proponowanych przez wydawnictwo ćwiczeniach co ma wpływ na jakość procesu nauczania
- poznałam ofertę wydawnictwa
2.
Podjęcie uzupełniających studiów magisterskich – filologia angielska na WSH Łódź, 01.X.2006r., Łódź
-podjęłam kolejne studia w celu doskonalenia swojej wiedzy i warsztatu pracy
3.
Dysleksja w nauczaniu języka angielskiego – S. Sobocki 06.10.2006r., w Ostrowiec Św.
-poznałam metody i formy pracy z dzieckiem dyslektycznym
- różnorodne techniki oceniania pracy takiego ucznia

4.
Konferencja metodyczna MM Publications – 10.09.2008r., Kielce
-poznałam sposoby pomocy uczniom w celu osiągania lepszych wyników podczas egzaminów szkolnych z języka obcego
-poznałam sposoby skutecznego zwrócenia uwagi uczniów na pułapki egzaminacyjne
-poznałam ofertę wydawnictwa

5
Konferencja pt. „Świętokrzyska debata o edukacji”, 29.05.2008r., Kielce
- poznałam plany zmian w systemie edukacji na lata 2009-2015, które zaprezentowała Pani K. Hall Minister Edukacji Narodowej
6
Ukończenie studiów magisterskich z filologii angielskiej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 18. VII. 2008r., Łódź

- uzyskałam dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.
7
Dni języka angielskiego wydawnictwa Pearson Longman – 29.08.2008r., w Ostrowiec Św.
- zapoznałam się z nowymi metodami nauczania języka obcego w proponowanych przez wydawnictwo ćwiczeniach, co ma wpływ na jakość procesu nauczania
- poznałam ofertę wydawnictwa
8
Metodyczny kurs nauczania mówionego języka angielskiego i gramatyki; (64 godziny) 02.08.2009 – 15.08.2009, Uniwersytet Kent, Anglia
-poznałam zmiany zachodzące w lingwistyce w języku angielskim
-poznałam główne cechy mówionej gramatyki angielskiej
-poznałam praktyczną metodykę wraz z leksyką
-nauczyłam się używać źródeł internetowych różnicując sposoby w zależności od tematyki lekcji
-poznałam mówiony język brytyjskich nastolatków i zmiany jakie w nim zaszły
-nauczyłam się w jaki sposób bardziej efektywnie używać autentyczne materiały oraz dostępne podręczniki podczas lekcji
-poznałam sposoby dynamizowania zajęć tak aby były one motywujące , interesujące i pełne nowych wiadomości dla ucznia
9
Dni języka angielskiego wydawnictwa Pearson Longman – 29.05.2009r., w Ostrowiec Św.
- zapoznałam się z nowymi metodami nauczania języka obcego w proponowanych przez wydawnictwo ćwiczeniach, co ma wpływ na jakość procesu nauczania
- poznałam ofertę wydawnictwa
10
Metodyczne szkolenie nauczycieli języka angielskiego – sesja językowa; Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, (18 godzin) 08-10. I. 2010r., Warszawa
-poznałam najpopularniejsze hobby Brytyjczyków i związane z tym słownictwo
-prowadziłam dyskusję na temat miejsca reklamy w naszym codziennym życiu
-rozszerzyłam wiedzę na temat angielskich przysłów, ich wykorzystania, zanikania i odradzania się w nowej formie
-brałam udział w dyskusji na temat zmian trybu życia w krajach Wielkiej Brytanii i różnic pomiędzy poszczególnymi nacjami
-poznałam nowe słownictwo używane w barach, restauracjach i hotelach, które różni się od oficjalnego języka podręcznikowego
-tłumaczyłam teksty filmów z polskiego na angielski i odwrotnie

b)W październiku 2008r., wzięłam udział w w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez nauczycielkę języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie, panią Ewę Połowniak. Dzięki temu nawiązałam współpracę z brytyjską organizacją Pilgrims, która zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju form szkoleń na Uniwersytecie Kent w Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka angielskiego z całej Europy. Nawiązałam również współpracę z programem europejskim Comenius, którego przedstawiciele po rozpatrzeniu mojego wniosku przyznali mi grant umozliwiający sfinansowanie dwutygodniowego szkolenia z języka angielskiego w Anglii.
Regularnie pracowałam nad samodzielnym rozwijaniem umiejętności zawodowych poprzez:
a) studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz pogłębianie wiedzy związanej z językiem angielskim na magisterskich studiach filologii angielskiej:
Abbs, B., Freebairn, I. Sapiejewska, D. (2005). Sky 1. Student’s Book. London: Longman.
Annonymus, “About Helen Doron Early English – The Method” http://www.helendoron.com/index.php?lang=en&main+a01 (16 February 2006).
Asher, J. (1972). Children’s first language as a model for second language learning. Modern Language Journal 56,3, 133 – 139.
Brown, H.D. (1987). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Brown, H.D. (2000).Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. White Plains, New York: Pearson Education.
Cameron, L. (2001). Teaching Language to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.
Chastain, K. (1998). Developing Second Language. Teaching and Practice. New York: Harcout Brace.
Gardner, R., Macintyre, C., Peter, D. (1993). A student’s contributions to second language learning: Part II. Language teaching.
Gardner, R., and Lambert, W. (Eds.) (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House.
Gray, E., Evans, V. (1999). Welcome 1. Workbook. Swansea: Express Publishing.
Harris, M., Mower, D., Musiol, M. (2002). World Club 1. Student’s Book. London: Longman.
Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman.
Holt, R. (1994). Blue Skies 2. Student’s Book. London: Longman.
Kordyś, I. Kurtyka, A. Piątek, B. (2005). Język Angielski, Matura. Companion. Egzamin Ustny.
Krashen, S. (1997). Foreign Language Education: The Easy Way. Culver City, CA: Language Education Associates.
Littlemore, J. (2004). Visual and Verbal Learning Styles. Modern English Professional, 13 (1), 38 – 40.
Miller, D. (2005). Reading With Meaning: Teaching Comprehension in the Primary Grades. New York: Stenhouse Publishers.
Oxenden, C., Lathan-Koening, C. (2003). English File. Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University Press.
Oxenden, C., Seligson, P. (1996). English File 1. Student’s Book. Oxford: Oxford University Press.
Oxenden, C., Lathan-Koening, C. (2005). New English File. Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University Press.
Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Education.
Schmitt, R., McCarthy, M. (1997). Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.
Sikorzyńska, A. Jojdziałło-Odrobińska, M. (1994). Teach Grammar 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Skinner, C., Bogucka, M. (2003). Friends 1. Student’s Book. London: Longman.
Tanner, R., Green, C. (1998). Tasks for Teacher Education. Coursebook. Harlow: Longman.
Tizard, B., Hughes, M. (19984). Young Children Learning. London: Fontana
Tudor, J. (2004). Towards a Methodology of Motivation. The Teacher, 20 (6/7), 22 – 25.
Tollefson, J. (1995). Power and Inequality in Language Education. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (1999). A Course in Language Teaching. Practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Vygotsky, L. (1962). Thought and Language. New York: Wiley.
Vygotsky, L. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wright, A. (1989). Pictures of Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
Wright, A. (2002). Pictures of Language Learning. Cambridge: Cambridge.

b) korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
http://www.e-prawnik.pl/.../zmiany.../zmiany-w oswiacie-i-nie-tylko-.html
http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/akty_projekty.php
http://www.literka.pl/contentid-47.html
http://ksiazkiedukacyjne.pl
http://edu.info.pl/3533
http://edukacja.strefa.pl
http://wsipnet.pl/oswiata/arts.php?dz=9&nid=445
http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6435
c)korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu
http://rozek.republika.pl/Awans%20zawodowy.html
http://www.awans.net
http://www.awans-zawodowy.org./Nauczyciel-kontraktowy/
http://83.15.153.174/lopata/Awans_kontr_mian_procedur.htm
http://serwis-oswiatowy.pl/awans

d)korzystanie z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego
http://www.longman.pl
http://www.longman.pl/pl/dla_ nauczycieli/wydarzenia
http://www.macmillan.pl
http://www.macmillaneducation.com
http://www.expresspublishing.co.uk
http://www.egis.com.pl
http://www.oup.co.uk
http://www.oxfordjournal.org

e)prenumerata czasopism dla nauczycieli języka angielskiego ( The Teacher, Newsletter Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Macmillan English Update)
5. Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące.
Rozpoczynając staż zdiagnozowałam tę potrzebę edukacyjną i dlatego zapoznałam się z metodami aktywnymi przez studiowanie stosownej literatury oraz publikacji internetowych. Następnie wdrażałam, monitorowałam, oraz przeprowadzałam ewaluację efektów zastosowanych rozwiązań (wybranych metod).
6. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia.
Rozpoczynając staż przeprowadziłam diagnozę potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni) i dostosowywałam odpowiednio wymagania i zasady pracy z uczniem zdolnym i z uczniem słabym. Zapoznałam się i wdrożyłam adekwatne dla nich rozwiązania oraz przeprowadziłam ewaluację efektów.
Jeżeli chodzi o analizę przypadku to w roku szkolnym 2006/2007 kontynuowałam naukę ucznia klasy II z mutyzmem wybiórczym. Zachowanie chłopca odbiegało od przyjętych norm i przez długi okres czasu nie rozmawiał on i nie nawiązywał kontaktów z uczącymi go nauczycielami. Uczeń generalnie nie rozmawia z obcymi a kontakt werbalny ma tylko z rodziną i niektórymi rówieśnikami. W ciągu ostatnich trzech lat uczeń stopniowo nabierał pewności siebie i pod nadzorem nauczycieli rozwijał poczucie własnej wartości, a przede wszystkim nawiązywał bliski kontakt z rówieśnikami. Jest pod stałą opieką lekarza jak również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Mój kontakt z uczniem mogę ocenić jako bardzo dobry. Na lekcjach często się uśmiecha, chętnie pracuje a na pytania odpowiada skinieniem głowy. Jest to bardzo duży postęp, gdyż w klasach młodszych uczeń często nie reagował na prośby nauczyciela w ogóle, mimo wielokrotnych prób i różnorakich sposobów nawiązania z nim kontaktu. W dniu dzisiejszym jest on uczniem czwórkowym z języka angielskiego. Jest głównie oceniany z prac pisemnych i z aktywności na lekcji. To, co uważam za bardzo duże osiągnięcie to fakt, że uczeń podczas śpiewania piosenek anglojęzycznych podczas zajęć śpiewa szeptem wraz z całą klasą. Kiedy na głos powtarzane jest słownictwo lub rymowanki językowe również chętnie mówi szeptem wraz z całą grupą rówieśniczą. Jest to bardzo ważne dla mnie jako dla nauczyciela, gdyż świadczy to o tym, że na moich lekcjach czuje się dobrze i bezpiecznie.
Przez cały okres mojej pracy prowadzę społecznie w miarę potrzeb indywidualne lekcje dla uczniów słabych lub mających problemy z przedmiotem. Żaden z uczniów w szkole nie przedstawił dokumentu potwierdzającego dysleksję w związku z tym nie było potrzeby opracowywania zasad pracy z uczniem dyslektycznym tak jak to zostało założone w planie rozwoju zawodowego.
Uczniowie przejawiający zainteresowanie językiem angielskim mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych lekcjach języka angielskiego, podczas których dowiadują się więcej o kulturze krajów anglojęzycznych, ich historii. Efektem tychże zajęć są różnego rodzaju projekty opracowywane przez uczniów, które są prezentowane społeczności szkolnej w formie gazetek ściennych lub stałych ekspozycji w klasie językowej.
W trakcie spotkań Klubu Europejczyka głównie skupiamy się na krajach anglojęzycznych niekoniecznie tylko na tych z obszaru Europy. Podczas tego typu zajęć uczniowie poznają teksty swoich ulubionych piosenek, mają możliwość tłumaczenia ich, oglądają filmy w oryginale jak również czytają literaturę brytyjską w oryginale, którą wypożyczam z mojej własnej domowej biblioteczki. Uczniowie często pracują tu metodą projektów – wyszukują informacje w internecie, bibliotece lub innych źródłach a następnie zdobyta wiedza jest prezentowana i weryfikowana na forum podczas zajęć.

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
Podczas całego stażu organizowałam i przeprowadzałam językowe konkursy wewnątrzszkolne a w roku 2008/09 finaliści jednego z nich brali udział w Gminnym Konkursie Języków Obcych, w którym jedna z moich uczennic zajęła II miejsce.
Przygotowuję również uczniów do tegorocznego konkursu wewnątrzszkolnego, który ma odbyć się w maju 2010 i dzięki współpracy z fundacją AGH uczniowie w tym roku mają szansę otrzymać cenne nagrody rzeczowe i możliwość wyjazdu na obóz językowy.
W okresie stażu podejmowałam decyzję co do właściwego doboru podręczników w poszczególnych klasach jak również utrzymywałam współpracę z wydawnictwami, które służyły mi doradztwem i pomocą oraz pomagały w doposażeniu klasy językowej w naszej szkole. Dzięki tej współpracy oprócz licznych plakatów i tablic ze słownictwem jako nauczyciel języka angielskiego otrzymywałam pomoce i ćwiczenia dodatkowe dla uczniów, które rozwijały ich zainteresowanie tymże przedmiotem. Ponadto co roku uczniowie przygotowują pod moja opieką i nadzorem szereg prac i projektów anglojęzycznych o zróżnicowanej tematyce. Są one prezentowane na tablicach szkolnych oraz na tablicach w klasie lekcyjnej, którą się opiekuję. Przekształciłam ją na klasę językową wyposażając ją dzięki pomocy i uprzejmości dyrekcji, w mapę Wielkiej Brytanii i Irlandii, jak również we flagę brytyjską, która przywiozłam z Anglii i flagę Stanów Zjednoczonych otrzymaną od Fundacji AGH. W sali tej uczniowie mogą również znaleźć informacje na temat innych flag i symboli narodowych Walii, Szkocji, Irlandii i Anglii jak również ciekawostki o zabytkowych miejscach, które są uwiecznione na prezentowanych tam zrobionych przeze mnie zdjęciach. W ramach współpracy z Fundacją AGH w Krakowie moi uczniowie otrzymali również na wyposażenie tejże sali słowniki polsko-angielskie i angielsko-polskie oraz tablice tematyczne, które prezentują w prosty sposób bogaty zasób słownictwa z życia codziennego. Klasy młodsze, również mają własne pomoce naukowe w postaci słowników i tablic tematycznych przystosowanych do ich wieku, które zostały zakupione przez dyrekcję szkoły a w części otrzymane od wyżej już wspomnianej Fundacji. W roku szkolnym 2009/10 uczniowie zaprezentowali na jasełkach szkolnych najpopularniejsze kolędy anglojęzyczne.

8. Uwzględnianie w nauczaniu języka angielskiego treści ścieżek edukacyjnych
W okresie stażu dużo czasu poświęciłam na pogłębienie wiedzy na temat ścieżek edukacyjnych wykorzystywanych na lekcjach języka angielskiego w poszczególnych klasach. Następnie prowadziłam wybrane lekcje w oparciu o tematy ścieżek edukacyjnych. W klasach I – III starałam się zawsze tak dobierać podręczniki i pomoce naukowe aby pokrywały się one kręgami tematycznymi przewidzianymi w programie poszczególnych klas. W klasie pierwszej zrealizowałam i starałam się wkomponować w następujące kręgi tematyczne „Zwierzęta wokół nas”, „Z życia owadów”, „Ja, moja rodzina, nasz dom”. W klasie drugiej przerabiałam zmiany pogody zgodnie z kręgiem „Czy listopad musi być smutny?”, obchody świąt „Zbliża się Boże Narodzenie”. Klasa trzecia to tematyka związana m.in. z różnicami życia w mieście i na wsi, środki transportu i ogólnie dostępne wynalazki techniczne ułatwiające nasze codzienne życie. W klasach IV- VI w tematykę lekcji wkomponowane były wątki ekologiczne, historyczne i kulturowe.
9. Publikacja własnych prac
W maju 2010 na jednej ze stron anglojęzycznych wydawnictwa Oxford ukaże się konspekt lekcji, który opracowywałam podczas szkolenia na Uniwersytecie Kent w Anglii w sierpniu 2009. Spodobał się on organizatorom szkolenia jak i prowadzącym i został uznany z innowacyjny i warty publikacji.

Realizując § 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych

Prowadziłam obserwację własną, rozmowy z uczniami, wyciągałam wnioski z obrad Rad Pedagogicznych poświęconych zagrożeniom wieku dorastania i problemom wychowawczym w naszej szkole. Podczas Rad Pedagogicznych brałam czynny udział w rozwiązywaniu problemów związanych z zachowaniem uczniów na terenie szkoły i poza nią. Omawiałam propozycje sposobu uświadomienia uczniów co do zagrożeń ze strony Internetu, gier komputerowych czy też uzależnienia od używek.
2. Wprowadzanie do programu nauki języka angielskiego treści dot. wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań uczniów
Przygotowałam lekcje języka angielskiego w oparciu o treści wyżej wymienione (np. lekcje poruszające temat szkodliwości palenia, narkotyków, bezrobocia, przemocy w rodzinie i w grupach rówieśniczych itp.)
3. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym wsparcia
Na początku stażu zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów czerpiąc informację od wychowawców poszczególnych klas oraz w niewielu przypadkach rozmawiając z rodzicami niektórych uczniów. Na bieżąco rozmawiałam i miałam kontakt z innymi nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Starałam się o dostęp do darmowych podręczników do nauki języka angielskiego, które czasami pozyskałam od wydawnictwa jednak ze względu na ogólnie małą ilość uczniów w szkole było to trudne. Niemniej jednak wielu uczniów mogło skorzystać z zakupu podręczników za moim pośrednictwem wprost z wydawnictwa co powodowało, że cena książek była znacznie niższa. Ponadto przekazałam z własnych zbiorów kilka podręczników i zeszytów ćwiczeń uczniom najbardziej potrzebującym.

4. Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy
Przez cały okres stażu obserwowałam zachowanie uczniów. Miałam do czynienia z rożnymi problemami wychowawczymi: agresja, przemoc, brak umiejętności rozwiązywania problemów rówieśniczych. Na bieżąco zaobserwowane problemy zgłaszałam wychowawcy lub dyrekcji i brałam czynny udział w ich rozwiązaniu uczestnicząc w rozmowach z uczniami i rodzicami. Podczas wywiadówek szkolnych zwracałam się do rodziców sygnalizując niepokojące zachowania dzieci. Rodzice często byli wdzięczni takim uwagom ponieważ sami nie dostrzegali problemów w domu. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami i samymi uczniami była zawsze efektywna i skuteczna a problemy z poszczególnymi uczniami po krótkim czasie były rozwiązywane i zanikały zwłaszcza, że jest to niewielka społeczność szkolna, którą można na bieżąco skutecznie monitorować.

5. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, dyslektycznych
Ze względu na zróżnicowane możliwości i zdolności językowe uczniów, których nauczam, staram się być na tyle elastyczna w wymaganiach aby każdy czuł, że zrobił wszystko co w jego mocy i został sprawiedliwie oceniony. Niemniej jednak zdarzają się uczniowie, którzy ze względu na dużą absencję lub z innych przyczyn nie są w stanie opanować materiału. Wówczas za zgodą rodzica prowadzę indywidualną pomoc uczniowi tłumacząc mu niezaliczone partie materiału. Niestety, nie wszyscy chcą korzystać z tej formy pomocy. Społecznie prowadzę kółko językowe, gdzie uczniowie zainteresowani rozszerzeniem swoich możliwości językowych realizuję założenia pozaprogramowe ustalane w każdym semestrze z uczniami.

6. Poszerzenie warsztatu pracy o metody aktywizujące (§7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań)
Staram się co roku diagnozować problemy uczniów w każdej klasie w której uczę. Zaobserwowane problemy analizuję i omawiam z wychowawcą, dyrekcją lub rodzicami. Studiowałam stosowną literaturę, aby prowadzić lekcje w oparciu o metody aktywizujące.

7. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów
Przez wszystkie lata pracy współpracowałam z rodzicami rozmawiając podczas wywiadówek lub indywidualnych spotkań. Nie miałam nigdy wychowawstwa klasy niemniej jednak jestem obecna na każdej wywiadówce będąc zawsze do dyspozycji wychowawców i rodziców. Rodzice chętnie dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami jak również problemami jaki mają ze swoimi dziećmi czy też ich nauką. Zawsze staram się służyć radą i utrzymywać z nimi ścisły kontakt tak aby ich dzieci nie sprawiały problemów wychowawczych a ich edukacja była jak najskuteczniejsza.

8.Pełnienie roli wychowawcy i opiekuna młodzieży
W okresie stażu nie pełniłam roli wychowawcy klasy jednak co roku we wrześniu starałam się na pierwszych lekcjach organizacyjnych ustalić wspólnie z uczniami i określić konkretne zasady tak aby w trakcie roku szkolnego w razie wątpliwości mieli do czego się odnieść. Dlatego też w każdej klasie spisujemy co roku kontrakt, który negocjujemy i wspólnie ustalamy. Określa on obowiązki ale i prawa uczniów jak również prawa i zobowiązania nauczyciela. Dzięki temu, uczniowie wiedzą jakich zachowań powinni się wystrzegać a za jakie czeka ich uznanie i pochwała.
Ponadto, mimo że nie pracuję na pełnym etacie, co roku pełnię raz w tygodniu dyżur podczas przerw śródlekcyjnych. Obserwuję wówczas zachowania uczniów a oni wiedza, że mogą zwrócić się do mnie z każdym swoim problemem. Dzięki temu nawiązałam pomiędzy moją osobą a swoimi uczniami życzliwy i dobry kontakt, co zapewnia im poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Podczas wyjazdu do Krakowa we wrześniu tego roku sprawowałam opiekę nad uczniami naszej szkoły wspólnie z innymi nauczycielami.

Realizując § 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
- udział w szkoleniu w Canterbury, Anglia odnośnie wykorzystania zasobów Internetu w lekcjach o różnorodnej tematyce i w zróżnicowanych grupach wiekowych
-wykorzystanie zasobów internetowych do ćwiczeń, testów, słuchania różnych akcentów, czytania ze zrozumieniem
02 – 15.VIII.2009r.

Certyfikat ukończenia kursu metodycznego

2.
Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela
- tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów
- wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki jęz. ang. dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)
- zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną
- wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem
- propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego i zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób
- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki

Okres stażu
Dokumenty utworzone w programie Word, prace uczniów, scenariusze zajęć, strony www.nauka.pl

3.
Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet (§7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.)
- gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej (CD-ROM, dyskietki)
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron www Awansu, WODN, itp. lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)
Okres stażu

Analiza Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Przedmiotowego Systemu Oceniania, kompetencji Rady Pedagogicznej
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp.
- Udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu

- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej
- Udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych
- Udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły
Płyty, dzienniki, protokoły, strony www.kuratorium.kielce.pl
www.reformaprogramowa.men.gov.pl
www.men.gov.pl

4
Publikowanie swych własnych prac w internecie

-Publikacja wszystkich dokumentów związanych z awansem na n-la mianowanego w edukacyjnym portalu internetowym po zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju

5.
Korzystanie z biuletynów online dla nauczycieli

Okres stażu
www.onestopenglish.com
www.englishteaching.home.pl
Newsletter Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
6
Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych
www.eduinfo.pl
www.eduseek.interklasa.pl
www.edukacja.edux.pl
www.scholaris.pl

Realizując §7 ust.2 pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin
Na bieżąco w okresie całego stażu sięgałam do źródeł z zakresu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej aby zaspokoić różnego rodzaju potrzeby edukacyjne wśród uczniów w szkole. Szukałam materiałów w internecie na temat możliwości pracy z uczniem słabym lub mało zdolnym. Korzystałam z rad i wskazówek udzielanych w opiniach uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat rodzaju ćwiczeń zalecanych uczniom czy też pomocy w opanowaniu materiału, ewentualnie przystosowania wymagań do możliwości uczniów. Wykorzystywałam metody aktywizujące, które pozwalały uczniom rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinach, które znajdowały się w obszarze ich szczególnego zainteresowania. Analizowałam zmiany programowe w celu optymalnego wykorzystania możliwości uczniów i dobrania do nich odpowiednich podręczników i materiałów dodatkowych. Ponadto, analizowałam możliwości rozwoju i współpracy z uczniem z mutyzmem wybiórczym jak również przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z matką chłopca i monitorowałam jego postępy w nauce z mojego przedmiotu.
W trakcie szkoleń, w których brałam udział, podejmowałam z innymi nauczycielami dyskusje na temat agresji w szkole i innych problemów związanych z dorastaniem w środowiskach patologicznych. Brałam udział w spotkaniu z panem psychologiem i panią pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat agresji wśród uczniów, tego czym ona jest wywołana i przyczyn niepowodzeń szkolnych. Spotkanie to odbyło się w Publicznym Gimnazjum w Szewnie i było poprzedzone i zakończone pokazem multimedialnym, który dawał bardzo jasny obraz tego, czego możemy spodziewać się przy współpracy z uczniami i jakie konkretne kroki należy podjąć aby temu zapobiec. Ponadto, obrazowało ono zagubienie dzisiejszych dzieci w świecie komputerów i internetu, jeśli korzystanie z tych pomocy technologicznych nie jest kontrolowane w odpowiedni sposób oraz właściwy wzorzec postawy dorosłych, którzy obcują z ofiarami uzależnienia od tych środków przekazu.

2.Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

Na bieżąco podczas całego stażu omawiałam problemy edukacyjne poszczególnych uczniów z wychowawcami i rodzicami danych uczniów. Często brałam aktywny udział podczas rad pedagogicznych w opracowywaniu działań i środków naprawczych jaki powinny być podjęte poszczególnych przypadkach.
Brałam udział w diagnozowaniu i wykorzystaniu odpowiednich form pracy z uczniem, który cierpi na mutyzm wybiórczy. W efekcie tego uczeń jest oceniany na podstawie prac pisemnych, nagrań wymowy na kasetach oraz aktywności na lekcji. W rezultacie, uczeń w szkole czuje się dobrze, prawidłowo rozwija się emocjonalnie i jest zmotywowany do nauki. Nawiązał również dobry kontakt z rówieśnikami. Podczas całego stażu bardzo ściśle współpracowałam z matką ucznia, która na bieżąco informuje mnie o zmianie leków jakie syn przyjmuje i możliwych skutkach ubocznych, które mogą być obserwowane w jego zachowaniu.
W roku szkolnym 2006/2007 prowadziłam zajęcia dodatkowe dla ucznia zdolnego, który bardzo interesował się językiem angielskim. Opracowałam wówczas zakres materiału dodatkowego do opanowania przez niego. Dzięki współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności udało mi się zakwalifikować go na darmowy obóz językowy dla uczniów w wieku gimnazjalnym mimo, że był to uczeń klasy VI. Jednak przy weryfikacji jego umiejętności językowych na początku kursu został on zakwalifikowany do najbardziej zaawansowanej grupy językowej (było pięć poziomów językowych).
Jeżeli chodzi o formy prac z uczniem słabym wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi nauczycielami w szkole indywidualnie ustalamy najbardziej właściwe możliwości rozwoju uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. W latach 2007/08 i 2008/09 były opracowywałam wraz z panią K. T. Osojca metody pracy z uczniem, który był jej wychowankiem. Postępy chłopca były widoczne chociaż bardzo wolne i wymagały od nauczyciela niezwykłego poświęcenia, cierpliwości i czasu, gdyż pomimo zaleceń Poradni w domu z chłopcem nikt nie pracował i nie ćwiczył. Uczeń niechętnie zostawał po lekcjach na dodatkowe zajęcia, gdyż chciał wracać do domu wraz z rówieśnikami. W związku z tym lekcje dla niego odbywały się przy zaangażowaniu nauczyciela do tego całej klasy. W roku szkolnym 2009/10 rodzice przenieśli go do szkoły w innej miejscowości skąd został przeniesiony do szkoły specjalnej.
Podczas Rad Pedagogicznych wszystkie poruszane problemy wychowawczo-opiekuńcze były rozpatrywane i wspólnie z całym gronem pedagogicznym był opracowywany program naprawczy, który był wdrazany przez wychowawcę lub wszystkich nauczycieli..
W momencie ukończenia stażu dokonałam opisu realizacji planu rozwoju zawodowego oraz autorefleksje dotyczące swojej ścieżki rozwoju zawodowego.
Korzyści dla mnie:
rozwinęłam swoje umiejętności,
podwyższyłam swoje kwalifikacje,
wypróbowałam szereg zróżnicowanych metod,
zdobyłam wiele nowych doświadczeń,
skorzystałam ze środków unijnych programów wspierających rozwój nauczycieli,
nawiązałam współpracę z organizacjami pozarządowymi,
nawiązałam współpracę, wymieniłam doświadczenia i utrzymuję stały kontakt z nauczycielami krajów europejskich podczas szkolenia w Anglii.
Korzyści dla ucznia:
dzieliłam się umiejętnościami,
przekazywałam wiedzę,
uczyniłam lekcje bardziej interesującymi dla uczniów,
- wzbudziłam zainteresowanie krajami anglojęzycznymi wśród uczniów,
- pokazałam uczniom możliwości i korzyści płynące ze znajomości języka angielskiego,
- zgromadziłam i wykorzystałam wiele autentycznych materiałów, które zbliżyły uczniów do kraju pochodzenia nauczanego języka.
Korzyści dla szkoły:
podwyższyłam kwalifikacje, co wpłynęło na jakość pracy szkoły,
- wzbogaciłam autentycznymi materiałami z Anglii wewnątrzszkolny wizerunek szkoły,
- wzbudziłam zainteresowanie krajami anglojęzycznymi wśród nauczycieli,
- wzbudziłam zainteresowanie innych nauczycieli możliwością wykorzystania pomocy ze środków unijnych i pozarządowych w procesie samorealizacji i poszerzania kwalifikacji'
- nawiązałam współpracę z fundacjami wspierającymi szkołę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.