X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7505
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu - nauczyciel kontraktowy

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU

1 IX 2003 r. – 31 V 2006 r.

MALGORZATA BOGUSŁAWSKA
nauczyciel kontraktowy
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Im. W. Jagiełły
w Urzędowie

Założone cele opracowanego planu rozwoju:

1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach organów szkoły.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej problematyki wychowawczej.
3. Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego szkolnictwa ogólnokształcącego.

Małgorzata Bogusławska Urzędów, 1 czerwca 2006 r.
Nauczyciel kontraktowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Im. Władysława Jagiełły w Urzędowie


SPRAWOZDANIE
z realizacji planu rozwoju zawodowego
za okres stażu na nauczyciela mianowanego
na podstawie & 9ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego 2 lata 9 miesięcy tj. od 1 września 2003 roku do 31 maja 2006 roku. W mojej pracy zawodowej jest to drugi plan tego typu. Założyłam więc, że powinien być równocześnie następnym etapem mojej pracy zawodowej. Dlatego też przed jego opracowaniem dokonałam ewaluacji efektów mojego dotychczasowego dorobku zawodowego w oparciu o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego. W wyniku określenia mocnych i słabych stron mojej pracy zawodowej konstrukcję planu oparłam na powinnościach i wymaganiach zawartych
w  9 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przyjmując następujące założenia:

1. Powinności przypisane na okres stażu posłużyły mi do określenia celów, które powinnam osiągnąć.
2. Wymagania egzaminacyjne w połączeniu z potrzebami szkoły, w której odbywałam staż oraz potrzebami zajmowanego przeze mnie stanowiska, stały się źródłem określenia zadań przyjętych do realizacji.

Treści zawarte w opracowanym planie konsultowałam z opiekunem stażu, co pozwoliło mi wzbogacić go o elementy wynikające z długofalowych założeń pracy szkoły oraz wyniki wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
Założone w planie rozwoju cele ukierunkowywały moje działania w okresie stażu. Na podstawie etapowych ewaluacji oraz sporządzanego obecnie sprawozdania mogę stwierdzić, że założone cele osiągnęłam. Moja wiedza o obszarach pracy szkoły pozwoliła na dopracowanie płaszczyzn działań, w obrębie których mogę wykorzystać własne umiejętności i zainteresowania.
W mojej dalszej pracy w szkole będę mogła włączyć się w prowadzoną działalność opiekuńczo – wychowawczą, a szczególnie w system zajęć pozalekcyjnych. Pomocnymi będą mi umiejętności i dodatkowa wiedza zdobyta w ramach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego i samokształcenia.
Na podstawie & 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) poniżej przedstawiam inna dokumentację świadczącą o moich osiągnięciach zawodowych.

Uwagi o realizacji planu:

Plan rozwoju zawodowego, który opracowałam we wrześniu 2003 roku nie wymagał modyfikacji w zakresie zadań. Natomiast w miarę poznawania zakresu działań organów szkoły, możliwości doskonalenia i diagnozowania warsztatu pracy modyfikowałam formy
i sposoby realizacji obranych zadań. Korzystałam z nabywanych w czasie pracy doświadczeń i obserwacji oraz uwag Dyrektora szkoły i opiekuna stażu.
Zadania przewidziane w planie rozwoju zrealizowałam w pełnym zakresie.
Za szczególne osiągnięcie z okresu stażu uważam nawiązanie kontaktu
z doświadczonymi członkami Rady Pedagogicznej. Zapewniło mi to możliwość korzystania ze stosowanych przez nich rozwiązań i ułatwiło rozwiązanie wielu problemów w codziennej pracy zawodowej. Wytworzyło również atmosferę, w której mogłam dzielić się własnymi spostrzeżeniami i umiejętnościami na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w czasie prac Zespołu przedmiotowego i Wychowawczego.

Wnioski do dalszej pracy:
1. Doskonalić własne umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej z zespołem uczniów.
2. Poszerzać zakres wiedzy i doskonalić umiejętności podejmowania działań naprawczych i korygujących w obszarze działalności wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania planów i programów.
3. Zaktywizować własny udział w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawców, aby móc zdobywać dalsze doświadczenie i prezentować próby własnych rozwiązań.
4. Systematycznie aktualizować wiedzę z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy w zakresie dotyczącym wykonywanych obowiązków.
5. Poszerzać wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych i psychologicznych, aby móc efektywnie wykonywać pracę zawodową.

Sprawozdanie sporządziła:

Opis spełnienia wymagań

WPROWADZENIE
Jestem nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Urzędowie. W szkole pracuję od września 2002 r. W ciągu pierwszego roku pracy poznałam zasady organizacji i funkcjonowania szkoły. Zapoznałam się z dokumentacją szkolną. Stopniowo - z pomocą opiekuna stażu i innych nauczycieli, wdrażałam się do pracy dydaktyczno – wychowawczej, zdobywałam wiedze i umiejętności niezbędne do dalszej pracy. Następne lata poświęciłam pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu nabytych umiejętności.
W lipcu 2003 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego i we wrześniu tego samego roku, po złożeniu do dyrektora szkoły mgr Zbigniewa Gawdzika i pozytywnym przyjęciu wniosku, rozpoczęłam staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Moim opiekunem została mgr Małgorzata Marzycka – dzisiaj nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego.
Rozpoczynając nowy etap w życiu zawodowym miałam na celu dalsze doskonalenie
w pracy dydaktyczno – wychowawczej, nabywanie nowych doświadczeń. Miałam także poczucie obowiązku samodoskonalenia się, by sprostać wymaganiom stawianym nauczycielowi przez szkolną rzeczywistość – wymogom systemu oświaty oraz potrzebom
i życzeniom uczniów i ich rodziców.
Po konsultacjach z opiekunem stażu opracowałam i przedstawiłam dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego za okres stażu. Dyrektor zatwierdził mój plan rozwoju 10 września 2003 r. Okres stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela mianowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy. Przez cały ten czas starałam się , by realizacja mojego planu rozwoju przebiegała zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założonymi wcześniej terminami oraz z pożytkiem dla uczniów i szkoły, w której odbywałam staż.
Realizując zadania planu rozwoju zawodowego korzystałam z przepisów prawa oświatowego m.in. Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia
w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Rozporządzenia w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, (...) i (...) podręczników, Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i ogólnego(...), Rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
W trakcie blisko 3 lat stażu uczyłam języka polskiego w szkole podstawowej. Od września 2004 r. jestem wychowawcą klasy 5a.
Realizację planu rozwoju zawodowego ukończyłam 31 maja 2006 r.

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


W drugiej połowie sierpnia przeanalizowałam obowiązujące przepisy prawa oświatowego, akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznałam się
z procedurą awansu i zgodnie z nią rozpoczęłam staż. Dokonałam także podsumowania swojej sytuacji zawodowej. Podjęłam próbę nakreślenia swojej pozycji
w perspektywie dalszych 3 lat odbywania stażu. Pomocny w tym względzie okazał się kurs „Analiza formalna i merytoryczna dokumentacji składanej przez nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego” (Załącznik 1). Korzystałam także z literatury dotyczącej procedury awansu „Wspinaczka po stopniach awansu cz. II – nauczyciel kontraktowy” i publikacji internetowych: „Awans – najczęściej zadawane pytania” – http: //pb91.katowice.sdi.tpnet.pl/ąo/fag.htm.
We wrześniu złożyłam do dyrektora ZSO w Urzędowie poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek został pozytywnie przyjęty. 1 września 2003 r. dyrektor szkoły przydzielił mi opiekuna stażu - panią Małgorzatę Marzycką. W dniu 6 września po wstępnych ustaleniach podpisałam ze swoim opiekunem kontrakt dotyczący wzajemnej współpracy i pomocy w okresie odbywania stażu (Załącznik 2). Pani M. Marzycka służyła mi radami w zakresie wytyczania właściwego kierunku rozwoju, doboru szkoleń, kursów i literatury oraz zachowania zgodności konstruowanego planu z potrzebami szkoły i planem rozwoju szkoły. Wspólnie ustaliłyśmy harmonogram spotkań i ich tematykę (Załącznik 3 )
Opierając się na założeniach dokumentacji regulującej awans zawodowy nauczycieli, pracy szkoły oraz na potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców oraz innych nauczycieli, przystąpiłam do pracy nad tworzeniem Planu rozwoju zawodowego. Po konsultacjach
z opiekunem stażu oddałam do dyrektora szkoły plan rozwoju, który został zatwierdzony 10 września 2004 r.
W zakresie doskonalenia własnego warsztatu i metod pracy skorzystałam z oferty szkoleniowej zaproponowanej przez dyrekcję szkoły, w której pracuję ( Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz kurs Pomoc przedlekarska (Załączniki 5 – 6)), ofert wydawnictw edukacyjnych ( warsztaty - Jak skutecznie i atrakcyjnie rozwijać umiejętność pisania?, Skuteczne rozwiązania ułatwiające przygotowanie ucznia do sprawdzianu po klasie VI, Sztuka słuchania, Dyslektyk czy leń? Pomoc i diagnoza (Załączniki 6- 9)) oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli funkcjonujących w regionie (kursy – Wybrane zagadnienia oceniania przedmiotowego, Współpraca nauczycieli
i rodziców, Doskonalenie umiejętności diagnozowania osiągnięć uczniów - OKE Kraków (Załączniki 10 – 12).
Odbyte szkolenia umożliwiły mi zdobycie nowych wiadomości
i umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi. Szkolenia poszerzyły moją wiedzę
w zakresie nauczanego przedmiotu, rozwinęły umiejętności dydaktyczne i wpłynęły na ulepszenie metodyki pracy. Zapoznałam się z wybranymi sytuacjami trudnymi
ze względów wychowawczych i dydaktycznych. Poznałam metody postępowania w takich sytuacjach. Właściwie organizowałam warsztat swojej pracy. Oceniałam skuteczność podjętych działań dydaktycznych. Wykorzystałam zdobytą wiedzę w czasie zajęć lekcyjnych.
Wyniesiona ze szkoleń wiedza pozwoliła mi świadomie i w pełni pracować z uczniami
w ramach przygotowań do sprawdzianu w klasie VI czy pomocy uczniom dysfunkcyjnym.
Zapoznając się z ofertą wydawnictw i ośrodków doskonalenia nauczycieli szukałam dla siebie szkoleń, które wzbogaciłyby mój warsztat w nowe metody nauczania i nowe formy pracy z uczniem (Załącznik 13 ). Zadeklarowałam chęć uczestnictwa w szkoleniach
i kursach, które mogłyby się okazać pomocne w mojej pracy wychowawczej, wskazując mi drogi postępowania z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam jednak od WODN odpowiedzi w tej sprawie.
Aby poszerzyć zasób wiedzy, zdobyć nowe kwalifikacje, podjęłam we wrześniu 2005 roku Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. (Załącznik 14 ). Moim zdaniem ukończenie studiów na tym kierunku pomoże mi w sposób pełniejszy i dokładniejszy przygotować się do właściwego rozpoznania (diagnoza)
i postępowania (profilaktyka i terapia) z osobami ze specyficznymi trudnościami
w opanowaniu komunikacji pisemnej w różnym wieku (od dzieciństwa po dorosłość). Uważam, że moi uczniowie zyskają również na tym, że zdobędę dodatkowe kwalifikacje. Mogą mieć świadomość, że ich nauczyciel posiada szerszy zasób wiedzy i umiejętności, którymi może się z nimi podzielić. W swojej pracy wykorzystuję na bieżąco wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie zajęć. Opracowałam scenariusze zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (Załączniki 15 - 16) i materiały dla nauczycieli i rodziców do pracy
z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Załącznik 17 ). Materiały te zamierzam wykorzystać w czasie spotkań z rodzicami i spotkaniach Zespołu Przedmiotowego.
Z pomocą literatury fachowej opracowywałam samodzielnie lub we współpracy
z paniami M. Wośkowską i M. Marzycką plany wynikowe nauczania języka polskiego, uwzględniając przy tym Podstawę programową oraz wytyczne programów nauczania przedmiotu na poszczególnych poziomach nauczania (Załączniki 18 - 20 ).
Na podstawie Wewnętrznego Systemu Oceniania opracowałam wraz z opiekunem stażu i p. M.. Wośkowską Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV – VI dla klas, w których to prowadziłyśmy razem zajęcia. (Załącznik 21 )
Sporządziłam samodzielnie 3 –letni plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klasy, w której pełnię funkcję wychowawcy (Załącznik 22 ). Opracowałam także plan pracy Zespołu nauczycieli uczących moich wychowanków (Załącznik 23 ). Były to niewątpliwie efekty wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkoleń.
Efektem pracy Zespołu wychowawców, do którego należę było wypracowanie planu pracy oraz harmonogramu i tematyki spotkań (Załącznik 24)
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w tworzeniu szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników. Uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w pracach Zespołu Wychowawczego oraz ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Spotkania zespołu były miejscem wymiany doświadczeń zawodowych, wspólnego rozstrzygania wątpliwości i poszukiwania rozwiązań.
Wespół z panią Katarzyną Bieniek poprowadziłam lekcję łączącą treści polonistyczne i przyrodnicze (Załącznik 25) .
Jako członek Zespołu Przedmiotowego pracowałam nad przygotowaniem planu pracy zespołu (Załącznik 26), realizacją obranych zagadnień dydaktycznych, harmonogramem spotkań i protokołów z ich przebiegu.
Praca w powyższych zespołach, omawianie kwestii dydaktyczno – wychowawczych pozwoliła mi na krytyczne spojrzenie na obowiązujące w szkole podręczniki i programy nauczania, na wyrażenie swojej opinii o nich a tym samym określenie, co jest istotne i przydatne dla ucznia. Dlatego m.in. po uprzednim zapoznaniu się z rożnymi programami nauczania w szkole podstawowej, konsultacjach z opiekunem stażu i innymi nauczycielami zdecydowałam się w 2004 r. na zmianę programu nauczania z Oglądam świat (ARKA) na MIEDZY NAMI (GWO), widząc w tej zmianie dobro ucznia (program i podręcznik skonstruowane są pod katem standardów egzaminacyjnych, kształcą typowe umiejętności). Zmiany programu dokonano z uwzględnieniem wytycznych Inwentarza programowego.
Dokonałam próby ewaluacji planu dydaktycznego z języka polskiego dla klasy V. Zmieniłam w nim własną koncepcję pracy z uczniem – skupiłam się na przekazywaniu treści istotnych, kształceniu typowych umiejętności, niezbędnych uczniowi w dalszej edukacji (Załącznik 27 ).
W roku szkolnym 2004 / 2005 zostałam powołana przez dyrekcję szkoły do pracy
w Zespole do spraw wewnętrznego mierzenia jakości. Wspólnie projektowaliśmy wewnętrzne wskaźniki pracy w wybranych obszarach. Zespół, któremu przewodniczyłam, miał za zadanie opracowanie szeregu działań mających na celu zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. (Załącznik 28 ). W trosce o dobro dzieci prowadziłam działania mające na celu pozyskanie zaufania ich rodziców. Samodzielnie opracowałam Plan pracy Rady Klasowej Rodziców (Załącznik 29 ).
Zostałam kilkakrotnie powoływana do pracy w szkolnych komisjach konkursowych (Załącznik 30).
Wraz z koleżanką – M. Woskowską dokonałyśmy diagnozy poprawności ortograficznej uczniów klas IV – VI. Samodzielnie opracowałyśmy projekt edukacyjny Orografia trudna, ale nie nudna i wdrażały go do realizacji (Załącznik 31 - 34) i sprawozdanie z jego realizacji. Każdego roku organizowałyśmy wspólnie Szkolny Konkurs Ortograficzny.
Nawiązałyśmy także współpracę z biblioteką szkolną. (Załącznik 35 ), czego efektem była wspólna organizacja wielu imprez czytelniczych, poprawa jakości pracy czytelni i biblioteki szkolnej. Po zdiagnozowaniu zainteresowań czytelniczych , potrzeb i osiągnięć uczniów w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, opracowałyśmy szereg działań
w ramach ścieżki czytelniczo – medialnej. Razem z panią M. Wośkowską opracowałyśmy wytyczne jej wdrażania i sprawozdanie z ich realizacji w naszej szkole. (Załączniki 36 )
Efektem naszej współpracy było przeprowadzenie szeregu działań mających na celu popularyzację czytelnictwa. Mam tu na myśli organizację godzin głośnego czytania, funkcjonowanie Klubu Czytelnika (Załącznik 37 ), organizację cyklu turniejów i imprez
( Załącznik 38 ), tj. Magiczny świat Jana Brzechwy (Załącznik 39 ), W świecie fantazji Juliana Tuwima (Załącznik 40 ),. ),Razem z Pinokiem wędrujemy po baśniowej krainie (Załącznik 41 ), Baśniowy świat Pana Kleksa (Załącznik42 ) , Lubimy czytać baśnie! (Załącznik 43 ), Świat Baśni (Załącznik 44 ). Scenariusze powyższych imprez szkolnych skonstruowałam samodzielnie. Efektem przeprowadzonych przedsięwzięć była integracja grupy rówieśniczej i poprawa jakości pracy szkoły.
Szkolenie komputerowe „Intel. Nauczanie ku przyszłości” pozwoliło mi usunąć ograniczenia mojego warsztatu pracy. Nabyłam podstawowe umiejętności w posługiwaniu się komputerem, w doborze oprogramowania odpowiedniego do realizacji różnego typu zadań. Dzięki zajęciom pozbyłam się obaw i oporów wewnętrznych związanych z komputerem. Wykorzystywałam komputer w procesie nauczania. Tworzyłam dokumentację szkolną ( Załącznik 45), scenariusze i konspekty zajęć (Załączniki 46 - 48 ), pomoce dydaktyczne (Załącznik 49 ), plansze, prezentacje. Starałam się stale zapewniać uczniom dostęp do pomocy dydaktycznych.
We własnym zakresie starałam się pogłębiać swoje umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, stosować nowoczesne metody i formy pracy
w oparciu o lekturę czasopism polonistycznych, literatury fachowej, poprzez korzystanie ze stron internetowych. Na bieżąco śledziłam m.in. strony: www.nowaera.pl, www.gwo.pl, www.profesor.pl, www.lierka.pl , gdzie zamieszczane są interesujące materiały dotyczące mojej pracy. Wykorzystywałam znalezione tam ciekawe scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych.
Powstające gazetki i pomoce dydaktyczne były na bieżąco aktualizowane. Przy tej pracy uczuliłam uczniów na porządek i poszanowanie czyjejś pracy, co sprawiało, ze nie niszczyli tego, z czym się spotykali i z pomocą czego pracowali na lekcjach.
W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłam prace uczniów, organizując ich wystawy. Zbierałam również fotografie sporządzanych przez mnie gazetek tematycznych (Załączniki 50)
Aby zdobyć większe doświadczenie w pracy z uczniem w czasie lekcji, uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz nauczycieli z większym stażem zawodowym - mianowanych i dyplomowanych. (Załącznik 51 - lekcje literackie, załącznik 52 - lekcje językowe). Celem tych obserwacji była analiza procesu lekcyjnego i porównanie własnej pracy z pracą innych. Zwróciłam uwagę na dobór form i metod pracy, dobór treści nauczania, aktywność uczniów na lekcji, kwestię utrzymania dyscypliny w czasie zajęć. Po obserwacji lekcji wymieniałam z nauczycielami prowadzącymi nasuwające się uwagi i wyciągałam wnioski do dalszej własnej pracy dydaktycznej. Niektóre wnioski stały się czynnikiem wzmacniającym, z wykorzystania innych zrezygnowałam, uznając je za nieprzydatne dla uczniów.
Mój opiekun stażu obserwował także prowadzone przeze mnie zajęcia (Załączniki 53 - 55 ). Dało mi to możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy i umiejętności, a po zajęciach – okazję do usłyszenia obiektywnych uwag opiekuna, rad i wskazówek do dalszej pracy, do których to się zastosowałam.
W trakcie stażu prowadziłam też lekcje otwarte. Zapraszałam na nie rodziców i innych nauczycieli (Załącznik 56 ).
Po zapoznaniu się ze szczegółowymi wymaganiami zdecydowałam się na złożenie wniosku dla kandydatów na egzaminatora do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Zadeklarowałam chęć uczestnictwa w szkoleniach w zakresie sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej (Załączniki 57 -58 ). Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam jednak od OKE odpowiedzi w tej sprawie.
Będąc nauczycielem zdobywającym ciągle nowe doświadczenia zawodowe, starałam się zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać w swojej pracy w taki sposób, by przyczynić się do edukacyjnych sukcesów uczniów i doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Wprowadzałam modyfikacje i korekty w swoje działania, podejmowałam próby rozwiązania problemów. oceniałam skuteczność podjętych działań. Na podstawie efektów uzyskanych z diagnozy i ich analizy po każdym semestrze stażu wypełniałam arkusz samooceny własnej pracy (Załączniki 59 - 60). Urządziłam pracownię przedmiotową na miarę oczekiwań uczniów i ich rodziców.
Wszystkie swoje działania w ramach stażu odpowiednio dokumentowałam.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznałam aktualny poziom rozwoju swoich uczniów i uwzględniałam w swojej pracy właściwości ich okresu rozwojowego. Starałam się organizować zajęcia zgodnie z ich możliwościami i potrzebami, starałam się być blisko spraw swoich uczniów. Zależało mi na nawiązaniu jak najlepszych kontaktów z nimi. Służyły temu początkowo wspólne rozmowy na różnorodne tematy w czasie lekcji wychowawczych. Później rozpoznawanie potrzeb uczniów, ich zainteresowań, relacji rodzinnych i koleżeńskich itp. przeprowadzałam
w formie badań ankietowych oraz ćwiczeń kształtujących asertywność, kreatywność i relacje interpersonalne. Z pomocą literatury fachowej opracowałam kilka ankiet (Załączniki 1 -2), które pomogły mi w zdiagnozowaniu sytuacji panującej w badanej klasie i rodzinnych relacji uczniów. Ankiety pomogły mi w wykryciu negatywnych stosunków panujących w klasie w odniesieniu do niektórych uczniów oraz problemów rodzinnych i indywidualnych. Dzięki temu mogłam (i starałam się w miarę możliwości to robić) w odpowiednim momencie zareagować i niekiedy wręcz zmienić zaistniałą sytuację. Jako wychowawca poznałam potrzeby i trudności uczniów. Prowadziłam liczne działania integrujące klasę.
Dokonałam diagnozy postaw uczniów z wykorzystaniem testów socjometrycznych. Przeprowadziłam analizę uzyskanych wyników. Prowadząc badania diagnozujące sytuację
w danym zespole klasowym, używam różnych narzędzi – kwestionariusze, ankiety, wywiady. Celem podjętych przeze mnie działań było stworzenie obrazu klasy, jej problemów i spraw istotnych.
Podjęłam działania zmierzające do integrowania rodziców ze społecznością szkolną.
Po każdym semestrze analizowałam i oceniałam efekty pracy wychowawczej, ustalałam listę sukcesów i porażek. Starałam się uwzględniać specyficzne warunki środowiska uczniów. W tym celu prowadziłam rozmowy telefoniczne i spotkania z rodzicami. Duże znaczenie w poznawaniu potrzeb i problemów uczniów miały dla mnie spotkania i rozmowy z rodzicami, zarówno ogólne jak i indywidualne. Systematycznie w okresie stażu współpracowałam i nadal współpracuję z rodzicami . W toku tych kontaktów wymieniłam
z rodzicami doświadczenia na temat pracy z uczniami, analizowałam sytuacje domową i problemy swoich wychowanków. Wspólnie wypracowywaliśmy nowe sposoby na radzenie sobie z pojawiającymi się problemami. Jednocześnie miałam szansę poznać postawy rodziców wobec własnych dzieci, ich wzajemne relacje, a przez to z czasem nauczyłam się umiejętnie kierować rozmową z rodzicami tak, by w przypadku sytuacji problemowej zadziałać na korzyść ucznia, nie wzbudzać w rodzicach negatywnych emocji.
W trakcie trwania stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Jeżeli zachodziła taka potrzeba, wspólnie z panią pedagog odwiedzałam dzieci w ich domach, gdy jakiegoś problemu nie dało się rozwiązać na terenie szkoły.
Pozyskana wiedza pozwoliła mi na otoczenie szczególna opieką uczniów mających problemy z nauką oraz udzielenie im właściwej pomocy zalecanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Corocznie, systematycznie analizowałam wpływające do szkoły opinie poradni dotyczące uczniów z którymi pracowałam na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Informacje zawarte w tych opiniach starałam się przenieść na grunt swojej pracy. Głównie były to stwierdzenia określonych dysfunkcji uczniów i zalecenia do pracy
z nimi, między innymi dostosowanie wymagań edukacyjnych czy skierowanie ucznia na zajęcia wyrównawcze, co też czyniłam. W zależności od potrzeb, dostosowanie wymagań było zróżnicowane: praca na innym materiale, zwiększona indywidualizacja pracy na lekcji, zwielokrotnione powtarzanie poleceń, przeniesienia ucznia w pobliżu tablicy i nauczyciela itp. zastosowanie się do tych zaleceń – jak zauważyłam – dawało uczniom poczucie bezpieczeństwa i szansę na pełniejsze uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, a przez to zdobycie większego zasobu wiedzy i usprawnienie posiadanych umiejętności.
Ważnym elementem w mojej pracy było zapewnienie wszystkim uczniom możliwości dostępu do wiedzy, jej wzbogacania, zdobywania nowych umiejętności. W czasie trwania stażu prowadziłam społecznie szereg zajęć pozalekcyjnych. Proces ten nie był jednakowy w odniesieniu do wszystkich. Ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne i typy inteligencji różnicowałam działania i zadania realizowane z uczniami. Dążyłam jednak do tego, by każdy uczeń miał poczucie swojej wartości i przydatności dla innych.
Organizowałam czas wolny uczniów poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych tj. godziny głośnego czytania (Załącznik 3), koło młodych dziennikarzy (Załącznik 4 ), koło humanistyczne, zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla klasy VIb (Załącznik 5 ). Zajęcia były prowadzone społecznie. Uczniowie w znacznej części chętnie w nich uczestniczyli. Dzięki tym zajęciom mogli sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności, wzbogacić zasób wiedzy, zapoznać się z formułą i wymaganiami sprawdzianu po klasie VI. Wykładnikiem efektywności i celowości tych zajęć była obecność licznej rzeszy zainteresowanych.
Uczniów z dysfunkcjami motywowałam do dalszej i bardziej samodzielnej pracy, wskazywałam ich mocne strony i sposoby poprawy stron słabych; dla uczniów zdolnych organizowałam dodatkowe zajęcia poświęcone rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień, powierzałam im zadania bardziej twórcze i wymagające zwiększonego nakładu pracy.
Odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska lokalnego corocznie organizowałam ze swoimi wychowankami imprezy klasowe: andrzejki, mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, poczęstunek wigilijny, śniadanie wielkanocne, zabawę choinkową, walentynki, Święto Kobiet, Pierwszy dzień wiosny (Załącznik 6).
W roku szkolnym 2004 / 2005 wspólnie z panią A. Kostkowską i A. Baj – Flisek przeprowadziłyśmy szereg działań związanych z kolejna edycją Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. W czasie trwania alertu dało się zauważyć duże zainteresowanie młodzieży sprawami ochrony środowiska i własnego zdrowia.
Celami podjętych działań było uświadomienie wartości zdrowia i życia człowieka, prowadzenia działań w celu jego ochrony i przełożenie zdobytych doświadczeń na aktywne promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie lokalnym; rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na piękno przyrody i konieczność jej ochrony oraz ukazanie współzależności między stanem środowiska, czystością i higieną otoczenia a zdrowiem człowieka; podwyższanie poziomu wiedzy i świadomości wśród społeczności lokalnej, a zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie zagrożeń cywilizacyjnych w sferach ekologicznej, zdrowotnej i społecznej, zacieśnianie współpracy z Urzędem Gminy i środowiskiem lokalnym (Załączniki 7 – 9)
Efektem podjętych przez nas działań była dbałość o stan środowiska lokalnego, a także o wygląd i estetykę szkolnych klas i korytarzy, dostrzeganie i rozumienie przez uczniów współczesnych problemów ekologicznych, społecznych, cywilizacyjnych (10 – 13).
W ramach alertu przeprowadziłyśmy następujące zadania: Konkurs na najbardziej zadbaną klasę (Załącznik 14), Konkurs na najciekawsze gazetki o tematyce ekologicznej (Załącznik 15 ), segregacja i zbiórka odpadów (Kronika Alertu), Sprzątanie lasu – współpraca z nadleśnictwem Wolski Bór (Załącznik 16), inscenizacje ekologiczne Kłótnia drzew i Przygoda w lesie (Załączniki 17 ), współorganizacja festynów rodzinnych pod hasłem Trzeźwymi bądźcie i Akcji Święty Mikołaj dzieciom (Załącznik 18 ), udział w ogólnopolskich akcjach Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Samodzielnie opracowałyśmy i wdrożyły do realizacji anonimową ankietę dotycząca stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej (Załącznik 19)
Mając świadomość, jak ważny jest wszechstronny rozwój dziecka współpracowałam z organizacjami działającymi na terenie Urzędowa m. in. Akcją Katolicką i redakcją parafialnego czasopisma „Bractwo” (Załącznik 20 ).
W pracy z uczniami, w procesie poznawania ich potrzeb i zainteresowań, wielką rolę miało także organizowanie lub współorganizowanie szkolnych uroczystości - montaży słowno – muzycznych, inscenizacji, kabaretów (Załączniki 20 -25 ) Samodzielnie lub we współpracy z innymi opracowałam ich scenariusze. Uczniowie aktywnie włączali się w te zadania i prace przygotowawcze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu odbywały się corocznie apele z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Samorządności, adaptacje sceniczne lektur szkolnych – Dziady A. Mickiewicza , Z legend dawnego Egiptu B. Prusa.
W czasie trwania stażu wspólnie z panią M. Wośkowską prowadziłam zajęcia teatralne. Efektem naszej współpracy było opracowanie szeregu działań wzbogacających życie szkoły i przygotowanie powyższych przedsięwzięć. Opracowałam samodzielnie plan pracy koła teatralnego w klasach IV – VI (Załącznik 26 ). Razem z panią M. Wośkowską opracowałyśmy autorski program zajęć teatralnych „Bez kurtyny” (Załącznik 27).
Corocznie przygotowywałam dzieci do konkursów tj. Jesienny Konkurs Recytatorski , Mały Konkurs Recytatorski organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie, Interdyscyplinarny Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych (Załączniki 28 –31). Największy sukcesy osiągnęły uczennice klasy IV b Joanna Biguszewska, która zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, Inez Cisłak – etapu powiatowego i Ilona Kowalik (uczennica klasy VI b – etap powiatowy). Zajęcia te dały uczniom szanse na sprawdzenie własnych umiejętności głosowych, okazje do pracy na różnorodnymi tekstami literackimi, możliwość sprawdzenia samego siebie w sytuacji rywalizacji z innymi uczniami. Były to dla mnie okazje do wyłonienia spośród uczniów dobrych recytatorów, których glos i umiejętności stały się pomocne przy organizacji uroczystości szkolnych
We współpracy z panią M. Wośkowską przeprowadziłam turnieje czytelnicze klas V – tych „Na wyprawę do Afryki” i „Z mitologią na ty!”. Efektem imprez była diagnoza ogólnych wiadomości uczniów z zakresu języka polskiego, przyrody i historii, wykształcenie umiejętności szybkiego i sprawnego udzielania odpowiedzi, integracja klas, wykształcenie umiejętności gry zespołowej.
We współpracy z panią Grażyną Sadowską zainicjowałam cykl Poetyckich spotkań ze świętym Franciszkiem połączonych z konkursem plastycznym Potop biblijny i współczesny, których to celami było propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego (Załącznik 32) Pani Grażyna Sadowska – nauczycielka religii pomogła mi również w organizacji Spotkań z Biblią pod nazwą „Od Adama i Ewy zaczynać! Połączonych z konkursem wiedzy polonistyczno – biblijnej, konkursem plastycznym i konkursem pięknego czytania fragmentów Pisma św. (Załącznik 33).
Moi wychowankowie wspólnie z równoległa klasą odbyli jednodniowe wycieczki w Góry Świętokrzyskie i Woli Okrzejskiej (Załączniki 34 - 35 ). Wędrowaliśmy także po naszej miejscowości, poznając jej historię, kulturę, obyczaje (Załącznik 36).
Jako wychowawca współpracuję również z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, dzięki czemu dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez odpowiednio przygotowany personel świadczący pomoc w rozpoznawaniu ich potrzeb i trudności także zdrowotnych .
W trakcie trwania stażu pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Sporządzałam sprawozdania z jego działalności, uczestniczyłam w jego zebraniach wykonywałam gazetki tematyczne i okolicznościowe. Brałam aktywny udział w większości przedsięwzięć organizowanych w ramach działalności samorządu (Załączniki
37 ). Dzięki temu miałam możliwość nawiązania bliższego kontaktu z młodzieżą, poznania jej spraw i problemów. Wspólnie podejmowane działania pozwoliły mi zna zaktywizowanie uczniów, zainteresowanie ich sprawami innych ludzi. Myślę, że zdobyte w okresie pracy z Samorządem Uczniowskim doświadczenia będę kontynuować i doskonalić w nowym roku szkolnym. Zamierzam ukończyć szkolenie na temat samorządności szkolnej.
Włączyłam się także w przygotowania do obchodów stulecia istnienia naszej szkoły – Jagiellonki. Wykonałam gazetki tematyczne i okolicznościowe dotyczące dnia Patrona Szkoły, Stulecia istnienia Progimnazjum w Urzędowie. Weszłam w skład grupy nauczycieli redagujących gazetkę szkolną z tejże okazji (Załącznik 38). Efektem naszej współpracy jest niewątpliwie podniesienie jakości pracy szkoły i ustawiczne kształtowanie jej korzystnego wizerunku w środowisku lokalnym.
Współpracując z dziećmi uwzględniałam specyficzne elementy środowiska lokalnego (patologie, bezrobocie, tradycje).

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
Zarówno w szkole , w której pracuję, jak i w domu mam dostęp do komputera i wykorzystuję go w procesie kształcenia.
W okresie stażu na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej. Korzystałam z Internetu, encyklopedii, słowników i programów multimedialnych. Wykorzystywałam komputer w celu odnalezienia w Internecie różnorodnych, przydatnych w pracy dydaktycznej informacji (kopie dokumentów, noty biograficzne, portrety, zdjęcia miejsc, zabytków), tworzenia materiałów dydaktycznych dla uczniów lub rodziców, przygotowywania konspektów i scenariuszy zajęć (Załączniki 1-3 ), scenariuszy uroczystości szkolnych (Załączniki 4 -6), testów i sprawdzianów (Załączniki 7-8 ), wykorzystania komputerowych gier edukacyjnych na lekcjach języka polskiego, sporządzania dyplomów (Załączniki 9-10 ), KART PRACY UCZNIA (Załącznik 11), sprawozdań na Radę Pedagogiczną (Załącznik12), ulotek (Załącznik 13 ), kart ewaluacyjnych (Załączniki 14 - 15).
Systematycznie odwiedzam strony: www. kuratorium.lublin.pl, www.wom.lublin.pl .Żródłem informacji prawnych jest dla mnie strona Ministerstwa Edukacji, gdzie zamieszczane są jednolite teksty aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego. Ciekawe informacje czerpie też ze stron różnych wydawnictw. Na dowód wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej załączam do dokumentacji samodzielne sporządzone prace.
Korzystając z doświadczeń innych nauczycieli zauważyłam, że pewnymi osiągnięciami mogę się podzielić z innymi. Posiadając umiejętność obsługi programu Word i umiejętność poruszania się po Internecie, po przychylnych opiniach grona pedagogicznego i braku zastrzeżeń ze strony opiekuna, zdecydowałam się wraz z koleżanką na publikacje własnych materiałów w Internecie . Publikację można znaleźć na stronie www. zso.urzedow.pl
Ukończyłam kurs komputerowy „Intel. Nauczanie ku przyszłości” (Załącznik 16) Dzięki niemu mogę już swobodnie pracować z komputerem, sprawnie wykorzystywać go w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Doskonalenie w tej dziedzinie doprowadziło do lepszego opracowania narzędzi badawczych i dokumentów szkolnych.
Efektem stosowania technologii komputerowej w mojej pracy jest także napisana przez mnie cała dokumentacja związana z awansem zawodowym. Wszystkie moje działania w tej dziedzinie doprowadziły do lepszej i sprawniejszej organizacji mojej pracy. To wzbogaciło mój warsztat pracy i podniosło jednocześnie poziom pracy szkoły.

Znajomość zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Mimo, iż studia wyższe przygotowały mnie do pracy pedagogicznej, staram się ustawicznie pogłębiać zdobytą wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Corocznie w swojej pracy stykam się z innymi uczniami, innymi osobowościami, innymi problemami, do których nie można było podchodzić ciągle w taki sam sposób. Konieczną rzeczą jest wypracowanie nowych metod i sposobów pracy z uczniami. Pomocą w tych działaniach stały się szkolenia, w których uczestniczyłam orz studiowanie literatury fachowej.
Zdobyte umiejętności starałam się właściwie wykorzystać na gruncie pracy dydaktyczno- wychowawczej. W trakcie szkoleń uzupełniłam swoją wiedzę, doskonaliłam umiejętność pracy metodami aktywnymi. Staram się przekonać uczniów co do ich atrakcyjności i celowości.
Uczestniczyłam w szeregu spotkań i konsultacji z nauczycielami, czego efektem była wymiana wiadomości i doświadczeń zarówno metodycznych, jak i merytorycznych. Prowadziłam lekcje koleżeńskie.
Dbałam o aktualizacje wiedzy z wymienionych dziedzin na kursach, studiach podyplomowych i innych zinstytucjonalizowanych formach kształcenia.
Moja praca w szkole opiera się nie tylko na wiedzy i umiejętnościach wyniesionych z form doskonalenia zawodowego. Opiera się na ciągłej i systematycznej obserwacji środowiska uczniowskiego, codzienności szkolnej, doświadczeniach zdobytych w trakcie kontaktów z rodzicami, nauczycielami, autoanalizie.
W swojej pracy wykorzystywałam wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów podyplomowych. Zgłębiałam tajniki psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii, psychologii rozwojowej, metodyki nauczania, teorii dysleksji (Załącznik 1 ).
W trakcie realizowanych zajęć obserwowałam zależności między stosowanymi metodami a osiągnięciami uczniów. Wspólnie z nauczycielami pracującymi na jednym poziomie analizowałam wyniki prac uczniów. Najdokładniej analizowane były wyniki próbnych sprawdzianów w klasie VI, jak i samych sprawdzianów (Załącznik 2 ).
Jako nauczyciel miałam obowiązek aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Zadania te wypełniałam jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca, członek Rady Pedagogicznej, członek Zespołu Przedmiotowego, członek Zespołu wychowawców, członek zespołu nauczycieli uczących na jednym poziomie edukacyjnym.
Zapoznałam się z Regulaminem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego ORTOGRAFFITTI, zorganizowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Poznałam przebieg i założenia programu, prawa i obowiązki jego uczestników. Zamierzam wdrożyć ten program do realizacji w nowym roku szkolnym. Podjęłam się w tym szeregu działań przygotowawczych tj. dokonanie diagnozy potrzeb uczniów, ocena możliwości szkoły, nawiązanie współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami (Załącznik 3 )
W czasie prowadzonych w trzech klasach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych pracowałam z pozycjami książkowymi zalecanymi przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Samodzielnie opracowałam plan zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i konsekwentnie wdrażałam go do realizacji (Załącznik 4 ). Samodzielnie sporządziłam program naprawczy w odniesieniu do ucznia powtarzającego naukę w tej samej klasie (Załącznik 5)
Studiowałam współczesną literaturę psychologiczno – dydaktyczną . Aktywnie dbałam o samokształcenie. Skonstruowałam wykaz i krótkie recenzje wybranych pozycji z wymienionych dziedzin (Załączniki 6 -7)
Gromadzę materiały na temat Organizacja czasu wolnego uczniów. Studiuję w tym celu literaturę fachową. W niedalekiej przyszłości chciałabym sporządzić referat o tejże tematyce, wygłosić go na szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i spotkaniu
z rodzicami.
Szczególnie ważnym osiągnięciem było dla mnie ukończenie Treningu Zastępowania Agresji (Załącznik 8 ). Szkolenie nauczyło mnie w sposób praktyczny radzić sobie, a przede wszystkim pomagać. innym w sytuacjach trudnych.
Podjęłam współpracę z pedagogiem szkolnym (Załącznik 9 ).
Prowadzę szkolną dokumentację, właściwie wykonuję powierzone mi funkcje i obowiązki, analizuje i formułuję opinie o uczniach dla potrzeb różnych instytucji m.in. organów samorządu lokalnego czy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (Załącznik 10).
W trosce o szerzenie zasad dobrego wychowania dzieci i kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach sporządziłam konspekt zajęć dydaktyczno – wychowawczych (Załącznik 11).
Analizowałam osiągnięcia edukacyjne uczniów. Brałam udział w badaniach kompetencji uczniów klas 4 i 5 szkoły podstawowej, badaniach diagnozujących umiejętność czytania ze zrozumieniem, poprawność ortograficzną, kompetencje czytelnicze. Opracowane wyniki porównywałam z wynikami wcześniej przez uczniów osiągniętymi, a następnie zestawiałam z wynikami sprawdzianu w klasie 6 (Załącznik 12).
Opracowałam materiały do pracy (Załącznik 13) i scenariusze zajęć z uczniem zdolnym. Celami stosowanych przez mnie form pracy z uczniami zdolnymi były: indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości uczniów, poznanie przez uczniów swoich możliwości, wzbogacanie procesu dydaktycznego na lekcjach, tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych, poznawanie technik i metod uczenia się określonych dziedzin wiedzy, zwiększenie efektywności pracy szkoły.
W trakcie trwania stażu sprawowałam opiekę nad studentką filologii polskiej odbywającą praktykę metodyczną. Prowadziłam zajęcia, których obserwatorami byli inni studenci.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu światy, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W okresie stażu na bieżąco starałam się śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego. Uwzględniałam je w swojej pracy i drodze do awansu zawodowego. Zmiany w Rozporządzeniach MEN i S dotyczących uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu stały się dla mnie powodem do analizy własnego planu rozwoju zawodowego. Dokonana ewaluacja uwzględniła zmiany w wymaganiach stawianych nauczycielom ubiegającym się
o awans i przez to dała możliwość wykazania się swoją wiedzą i zdobytymi umiejętnościami.
Z pomocą opiekuna poznałam zasady i organizację funkcjonowania szkoły. Poznałam obowiązującą w szkole dokumentację. Prowadziłam dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole. Uzyskałam podstawowe informacje na temat procedur awansu zawodowego oraz praw i obowiązków nauczyciela
W ciągu stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi system oświaty: Ustawą o systemie oświaty i Ustawą Karta Nauczyciela. Przeanalizowałam dokumenty wewnątrzszkolne tj. Statut Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny zestaw programów nauczania, Program Wychowawczy. (Załącznik 1)
Ze względu na mnogość, dość trudnym zadaniem było poznanie ministerialnych rozporządzeń regulujących pracę szkoły. Sporządziłam spis takich przepisów . Znalazły się tam rozporządzenia w sprawie oceniania, podstawy programowej kształcenia ogólnego, ramowych planów nauczania, standardów wymagań, warunków dopuszczania programów nauczania, zasad wprowadzania innowacji, organizacji konkursów i olimpiad, statutu szkoły publicznej, nadzoru pedagogicznego i inne (Załącznik 2 - 3 )
Zapoznałam się też z następującymi procedurami prawnymi: procedurą postępowania w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu poprawkowego, z procedurą postępowania w sprawie nie realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego, procedurą postępowania w sprawie odwołania się ucznia od oceny nagannej z zachowania (Załącznik 4 ).
Problemem w mojej pracy stała się zmiana rozporządzeń regulujących proces uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Koniecznością było więc stałe śledzenie tych zmian publikowanych na stronie www.men.waw.pl i zapoznanie się z kolejnymi wersjami aktów prawnych.. Dzięki temu jednak, że na bieżąco korzystałam z informacji zamieszczonych na stronach internetowych, swobodnie radziłam sobie z formułowaniem pism, wniosków i dokumentów związanych z procedurą awansu zawodowego oraz opinii i wniosków kierowanych do PPP i innych instytucji. Znajomość aktów prawnych i śledzenie zmian w nich się pojawiających pozwoliło mi także na zgodne z przepisami dokonywanie klasyfikacji i oceny uczniów, wypełnianie świadectw szkolnych czy prowadzenie dokumentacji szkolnej, dokumentacji awansu zawodowego.
Uczestniczyłam w szkoleniowej konferencji dla Młodych Nauczycieli zorganizowanej przez Zarząd Oddziału ZNP w Kraśniku (Załącznik 5).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.