X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7686
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:mgr Daniel Zoń
Szkoła: Gimnazjum Łapsze Niżne
Okres Stażu:lata 9 miesięcy (01 września 2007r. – 31 maja 2010r.)
Imię i Nazwisko opiekuna stażu: mgr Elżbieta Łukuś
Dyrektor Szkoły: mgr Elżbieta Horoba

(Plano sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 r.

Formy realizacji
1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

- poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
- analiza dokumentów: - statut szkoły
- regulaminy szkolne
- program rozwoju szkoły
- program wychowawczy szkoły
- wewnątrzszkolny system oceniania

Termin
wrzesień 2007

Dowody realizacji
Zaświadczenie od Dyrektora Szkoły

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 r.

Formy realizacji

1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 2. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

3. Udział w zespole nauczycieli języków obcych

4. Współpraca z dyrektorem szkoły w uzupełnianiu informacji o szkole i uczniach potrzebnych do wydruku świadectw oraz arkuszy ocen
5. . .Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem
6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
7. współorganizacja dyskotek
8. pomoc w organizowaniu akademii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych.
9. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, apeli
• Dzień Otwarty
• Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp... .
10. Przygotowywanie rozkładów materiału i kryteriów oceniania z przedmiotu j. niemiecki, zgodnych z obowiązującym programem i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
11. Zaplanowanie pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy szczegółowych uczeniu się
12. Ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania poszczególnych działań ucznia (zadania, testy) zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
13. Współpraca z rodzicami.
Konsultacje indywidualne z rodzicami :
(rozmow telefonicznych, spotkan, dni otwartych) wrzesień 2007

Termin
zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
cały okres stażu

Dowody realizacji

Zaświadczenie od Dyrektora Szkoły

potwierdzenie od przewodniczącego zespołu
potwierdzenie od Dyrektora Szkoły
potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady
potwierdzenie od Opiekuna Samorządu

zdjęcia, materiały, potwierdzenia od Opiekuna Samorządu
Rozkłady, zaświadczenie od Dyrektora

Notatki, tematy zajęć

Testy

Notatki o rozmowach w dzienniku

2. § 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach i szkoleniach
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
a) Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
a) Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, czasopism, pomocy multimedialnych itp.
b) Tworzenie bazy linków do stron www z materiałami dydaktycznymi

Termin
cały okres stażu

cały okres stażu

w okresie trwania stażu potwierdzenia, zaświadczenia, dyplomy

Dowody realizacji

potwierdzenie, zaświadczenia

spis zebranych pozycji
testy, krzyżówki, czasopisma, linki do stron


3. § 7.1.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Analiza dokumentacji, między innymi:
a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
b) Ustawą o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991r.
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
d) Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, internet).

Termin
w okresie trwania stażu podręczna biblioteka z dokumentami,

Dowody realizacji
baza linków www


Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 r.
Formy realizacji Termin Dowody realizacji

4. § 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1. Współpraca z opiekunem stażu.
a) Zawarcie kontraktu.
b) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
d) Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
e) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.
f) Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a) Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, ocena ich skuteczności
3. Opracowanie pomocy dydaktycznych – materiały dotyczące świąt, struktur gramatycznych itp.
4. Dobieranie różnorodnych metod w procesie sprawdzania i oceniania.
wrzesień 2007

Termin
raz na miesiąc
raz na dwa miesiące

koniec roku szkolnego 2007/2008

wrzesień 2007
wiosna 2008

w trakcie trwania stażu
w trakcie trwania stażu

Dowody realizacji

kontrakt
zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

arkusze hospitacji
scenariusze lekcji, arkusze hospitacji

notatki

kryteria oceniania – plany wynikowe
zdjęcia, materiały

arkusze ocen w programie Excel


5. § 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Prowadzenie koła gry na gitarze i śpiewu
2. Współpraca z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów

Termin
rok szkolny 2007/2008
w czasie trwania stażu

Dowody realizacji

Zdjęcia, zaświadczenia
potwierdzenie obecności na Radach Pedagogicznych


6. § 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji

1. Opracowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem środków multimedialnych (rzutnik, )
2. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w internecie
• Publikacja scenariuszy lekcji.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowywania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
• Korzystanie z witryn z ćwiczeniami w j. niemieckim
Termin

w ciągu całego stażu

Dowody realizacji

Arkusze lekcji

Adres strony www

Linki www do stron


Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004 r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

7. § 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań 1. Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych
2. Sporządzanie opinii wychowawcy klasy o uczniach kierowanych do Poradni Psychologicznej
3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).

Termin
w czasie trwania stażu notatki

Dowody realizacji
sprawozdania z posiedzeń rady pedagogicznej
notatki


8. § 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

1. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, systematyczne przypominanie
2. Praca w komisjach egzaminacyjnych, podczas pisemnych egzaminów maturalnych
3. Praca wychowawcy klasy: sporządzanie opinii o uczniach w celu badania w Poradni Psychologicznej, prowadzenie dziennika lekcyjnego

Termin
maj 2007 i 2008

Dowody realizacji
przez cały okres stażu Notatki
Zaświadczenie o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego z j. niemieckiego

Zaświadczenie od dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.