X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7698
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Grzegorz Matuszek
NAUCZYCIEL MIANOWANY
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZOWEJ

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2007 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010 r.
Działania i zadania ujęte w palnie rozwoju zawodowego zostały ukierunkowane na spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, a także doskonalenia własnego warsztatu i metod pracy oraz podnoszenia jakości pracy całej placówki.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (&8 ust 2 pkt. 1)

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Dokumentacja
Termin

I.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• Analiza przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza dotyczących awansu.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego

VIII 2007
IX 2007
V-VI 2010

II. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
• Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc
w przygotowaniu do nich.
• Organizacja imprez świetlicowych, szkolnych: konkursy, teatrzyki.
• Dekoracja sali świetlicowej i korytarza szkolnego. Podziękowania za przygotowanie dzieci.

zdjęcia
zdjęcia

okres stażu
okres stażu

III. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie metodyki pracy w świetlicy adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły. zaświadczenia
cały staż

IV. Wzbogacanie metod i form pracy opiekuńczo - wychowawczej o nowe metody.
• Opracowanie i realizacja programu własnego Mali miłośnicy origami.
• Aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
• Działania na rzecz integracji uczniów.
• Spotkania tematyczne o przyjaźni, rodzinie, asertywności.
• Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Wystawka prac dzieci, zdjęcia
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć

2009/2010
cały staż

V. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
• Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych zakresu: metodyki pracy w świetlicy, pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.
Scenariusze zajęć, ciekawe artykuły

cały staż

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (&8 ust. 2 pkt. 2)

VI. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy.

Wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowywania konkursów świetlicowych i szkolnych.
• Korzystanie z Encyklopedii Multimedialnych i programów edukacyjnych. Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy. Wymiana poglądów i informacji.
• Przygotowanie i opracowanie rebusów, krzyżówek. Opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomu za udział w konkursach. Scenariusze zajęć, napisany plan rozwoju zawodowego.

Przykładowe rebusy, krzyżówki, dyplomy. W okresie stażu.

W okresie stażu.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (&8 ust. 2.pkt.3)

VII. Podejmowanie działań w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów na zebraniach Rad Pedagogicznych.
Protokoły z Rad Pedagogicznych w miarę potrzeb
VIII. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.
• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystani i wglądu cyklu scenariuszy zajęć, inscenizacji.
Listy z podpisami nauczycieli.
Teczka ze scenariuszami.

cały staż

IX. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
• Opublikowanie na stronie internetowej szkoły/świetlicy lub na stronach portali edukacyjnych artykułów, scenariuszy zajęć, inscenizacji.

w okresie stażu

cały staż

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (& 8 ust. 2 pkt. 4a)

X. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. • Opracowanie programu edukacji komunikacyjno-drogowej: Jestem bezpieczny na drodze.
• Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego świetlicy szkolnej zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.
Program komunikacji drogowej.
Program wychowawczy świetlicy.

2007/2010

XI. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
• Organizowanie wycieczek, oglądanie wystaw.
• Opracowanie programu współpracy z biblioteką szkolną. Sprawozdania z wycieczek

okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (& 8 ust. 2 pkt. 4c)

XII. Wychodzenie naprzeciw potrzebom szkoły.
• Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy szkoły”.
Zakup gier stolikowych i artykułów papierniczych dla świetlicy szkolnej. Drobne naprawy sprzętu i gier.
• Koordynowanie akcji „Szkoła bez przemocy”. Rachunki

Certyfikat udziału w akcji. 2007/2010

2007/2010

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (&8 ust. 2 pkt. 4e)

XIII. Współpraca z instytucjami samorządowymi
• Nawiązanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą: Gminną Biblioteką Publiczną w Ujeździe, Posterunkiem Policji w Ujeździe, Opieką Społeczną.

Sprawozdania ze spotkań, zdjęcia (festyn rodzinny)

okres stażu

XIV. Podejmowanie działań na rzecz pomocy społecznej
• Organizowanie pomocy dla uczniów z rodzin najuboższych w formie dofinansowania obiadów w stołówce szkolnej przy PSP w Olszowej.

Listy uczniów korzystających z dofinansowania obiadów w stołówce szkolnej.

okres stażu

XV. Doskonalenie kompetencji wychowawczych, reagowanie na sytuacje problemowe.
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)

XVI. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych
• Uczestnictwo w kursie na temat opisu i analizy przypadku problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Obserwacja badanego problemu i gromadzenie informacji.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

W okresie stażu.

opracował: Grzegorz Matuszek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.