X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7671
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Powinności nauczyciela kontraktowego
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin Dowody realizacji

§ 7 ust. 2 p. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu:
-udział w pracach rady pedagogicznej.
-udział w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe.
2. Kursy, szkolenia, warsztaty:
- Nowa podstawa programowa
- Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego
-Teatr małego przedszkolaka
- Opowieści pisane muzyką i tańcem
- Emisja głosu
- Opiekun wycieczek
-Nowe techniki plastyczne
- Zabawy relaksacyjne

Według harmonogramu szkoleń w trakcie całego stażu
Zaświadczenia
o ukończeniu kursów.
Powinności nauczyciela kontraktowego Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin Dowody realizacji

- Praca z komputerem, skanerem i aparatem cyfrowym.

3. Udział w warsztatach i konferencjach metodycznych

Cały okres trwania stażu

Zaświadczenia.

2. Współpraca z doradcą metodycznym

3. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.

• Warsztaty metodyczne
• Konsultacje

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
• zawarcie kontraktu
• przygotowanie zmian do planu rozwoju zawodowego
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• opracowanie scenariusza i analiza zajęcia.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Na bieżąco
Wrzesień
2009
Raz w roku.
Raz w roku.
Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, notatki ze spotkań.
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego.
Scenariusze przeprowadzonych zajęć, fotografie, notatki własne.

Powinności nauczyciela kontraktowego Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin Dowody realizacji
4. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej z wykorzystaniem metod twórczych i aktywizujących, pobudzających wszystkie sfery rozwojowe dzieci. Miesięczne plany pracy uwzględniające specyfikę zadań przedszkola oraz potrzeby
i możliwości wychowanków, opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem określonych metod i technik:
• Metoda I. Majchrzak,
• Gimnastyka twórcza R. Labana,
W. Sherborne,
• Techniki C. Freineta

W okresie odbywania stażu Plany miesięczne oddawane do dyspozycji nauczycieli i pani dyrektor.
Scenariusze zajęć

5. Gromadzenie i stała aktualizacja własnego warsztatu metodycznego.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez przygotowanie trwałych środków dydaktycznych. • Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego (karta obserwacji dziecka, arkusz pracy indywidualnej z dzieckiem)
• Opracowanie i wdrożenie do realizacji po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i dopuszczeniu przez Dyrektora programu. własnego „Bajki i baśnie ”
• Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom z zachowaniem praw autorskich „Pakietu zabaw plastycznych inspirowanych muzyką klasyczna"
• Analiza nowych programów wychowania przedszkolnego IX 2010 – VI 2011

2010/2011
2011/2012
2009/2010
Karty pracy, karty obserwacji dziecka, arkusz pracy indywidualnej z dzieckiem.
Program własny,

Pakiet zabaw.

Powinności nauczyciela kontraktowego
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin
Dowody realizacji

• Analiza nowej podstawy programowej 2009/2010

§ 7 ust. 2 p. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej.

• Współpraca z pedagogiem, instytucjami wspierającymi pracę przedszkola
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, konsultacje

Na bieżąco.
Zapiski w dzienniku.
Ankieta rozmowy z rodzicami po zebraniu

2.Włączanie rodziców do organizacji i udziału w imprezach grupowych, przedszkolnych, środowiskowych, zebrania grupowe

• Przygotowanie sali do uroczystości oraz scenariusza imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Przygotowywanie dekoracji scenariusza i
strojów do jasełek
• Współpraca przy organizowaniu Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Święta Rodziny.

Wrzesień 2009
W czasie odbywania stażu

Scenariusze spotkań grupowych, listy obecności, zapisy w dzienniku, fotografie z imprez.

3. Promowanie przedszkola w środowisku poprzez udział w konkursach. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa
w konkursach i imprezach środowiskowych
• Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski
" Zwierzęta w wierszu"
• Konkurs między grupowy
" W krainie bajek" Na bieżąco.

2009/2010
2010/2011
Scenariusz konkursu, fotografie, podziękowania, zaproszenia, dyplomy

4. Włączenie się we współpracę z instytucjami działającymi na terenie miasta:
• Młodzieżowy Dom Kultury
• Dom Chemika
• Biblioteka Miejska
• Nadleśnictwo
• Policja
• Sąd
• Urząd Miasta Puławy Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów: policjantem, pracownikiem biblioteki, leśnikiem, reporterem lokalnych mediów, sędzią sądu w Puławach.
Uczestnictwo w wystawach i konkursach, słuchowiskach muzycznych organizowanych przez MDK Dom Chemika i urząd Miasta Puławy. W okresie odbywania stażu Fotografie, zaproszenia, podziękowania, dyplomy.
Powinności nauczyciela kontraktowego Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin Dowody realizacji
5. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego przedszkola. Wyrabianie aktywnej postawy wychowanków wobec współczesnych problemów cywilizacyjnych. Dostarczenie wychowankom pozytywnych wzorców poprzez:
• Organizowanie imprez grupowych
• Organizowanie wycieczek do:
- Teatru muzycznego
- Lasu, parku, sadu,
- Biblioteki
- Innych przedszkoli
- Do siłowni
- Na halę sportową
- Na nowy stadion

W okresie odbywania stażu

Fotografie
z imprez, podziękowania, scenariusze wycieczek

§ 7 ust. 2 p. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

• Samodoskonalenie - studiowanie podręczników do programów MS Word, Power Point i innych.
• Udział w kursach komputerowych Na bieżąco.

Kursy - według oferty PCDZN.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów.

2. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej. 1. Publikowanie własnych prac:

• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach www
• Opublikowanie scenariusza uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć na stronach internetowych

2. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, zaproszeń, podziękowań, kart pracy, prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Wrzesień 2009
Cały okres stażu Publikacje w Internecie

Konspekty, scenariusze zajęć, zaproszenia, podziękowania, karty pracy.

3. Przygotowanie materiałów repertuarowych i dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu i sprzętu komputerowego.
• Wykonywanie i opracowanie środków dydaktycznych za pomocą komputera. W okresie odbywania stażu Przygotowane materiały.

4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Komputerowe opracowanie grafiki dokumentacji stażu.
Prezentacja multimedialna.
Na bieżąco
Prezentacja multimedialna.

5. Komunikacja elektroniczna na forach internetowych oraz poprzez pocztę elektroniczną • Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, metodykiem wychowania przedszkolnego
W okresie odbywania stażu. Wpisy na stronach internetowych, adresy stron.

§ 7 ust. 2 p. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin • Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki.
• Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami Kursy - według oferty PCDZN.
Na bieżąco
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów.

2. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Nawiązanie współpracy z oddziałami przedszkolnymi we Lwowie, zbiórka książek i pomocy szkolnych.
• Kontynuacja akcji organizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM „Góra Grosza”, polegający na zbiórce funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym.
• Kiermasz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiórka pieniędzy
• Cała Polska czyta dzieciom włączenie się do ogólnopolskiej akcji i obchodów światowego tygodnia książki.
• Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
Sierpień 2009
2010/2011
2009/2010
Okres trwania stażu.
Zdjęcia.

Dyplom za czynny udział w organizacji akcji, protokół zbiórki pieniędzy.

3. Aktywne samokształcenie.
• Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki

• Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury dotyczącej trudności wychowawczych.
W okresie odbywania stażu.
2011/2012
Wykaz przeczytanej literatury.

4. Opis ciekawych rozwiązań dydaktyczno - wychowawczych.
• Własne artykuły na stronach internetowych
W okresie odbywania stażu Zamieszczone artykuły, adresy stron internetowych.
5. Pedagogizacja rodziców.
• Wykorzystanie literatury przedmiotu podczas indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami

• Opracowanie ankiety dla rodziców. Według harmonogramu spotkań.

IX 2009/2010
Wykaz wykorzystanej podczas spotkań z rodzicami literatury.
Ankieta

§ 7 ust. 2 p. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Dogłębna analiza dokumentacji przedszkola Statutu Przedszkola i regulaminów. • Uwzględnianie zadań określonych przez wymienione dokumenty w planowaniu pracy przedszkola. Okres stażu
Notatka.

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN Na bieżąco Wykaz stron internetowych dotyczących prawa oświatowego.
3. Aktualizacja wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego.
1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczy¬cieli:
- Karta Nauczyciela 1982 roku.
- Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku.
Wraz z późniejszymi aktualizacjami.
-rozporządzenie o nowej podstawie programowej z 2008 roku.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stop¬nie awansu zawodowego publikacje w prasie oświatowej, Internet.

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.

4. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.

5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. Studiowanie przepisów prawa oświatowego. Na bieżąco

Wykaz stron internetowych

Zaświadczenia

Imię i nazwisko: mgr Anna Matraszek
Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009 – 31.05.2012 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Różycka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.