X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7532
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Dobra, dnia 14.09.2009r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Anna Dubaj
Nauczany przedmiot: Informatyka
Szkoła: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
Data rozpoczęcia stażu: 07.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 06.06.2010r.
Opiekun stażu: Dumowski Marek

Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

Lp.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego. 09.2009 r. - poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego;
- znajomość wymienionych aktów prawnych.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. -bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu;
- ustna umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju. 09.2009 r. - harmonogram spotkań z opiekunem stażu.
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych. - analiza następujących dokumentów:
• Statut Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
• Program Wychowawczy Szkoły
• Szkolny Program Profilaktyki
• Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów dydaktycznych;
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika. 09-10. 2009 r. - znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły;
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa codziennej praktyce szkolnej;
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania;
- posiadanie planu wynikowego i PSO;
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy - udział w szkoleniu BHP;
- zapoznanie i stosowanie się do instrukcji BHP obowiązujących w szkole. Okres stażu - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. - współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas;
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- praca w zespole przedmiotowym. Okres stażu - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji. Okres stażu - teczka stażysty.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - autorefleksja;
- autoanaliza;
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego; 06. 2010 r. - sprawozdanie z realizacji stażu.

UCZESTNICTWO JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUBNA STAŻU LUB INNYCH NAUCZYCIELI (w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu) ORAZ OMAWIANIE Z PROWADZĄCYM OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - obserwacja zajęć;
- omówienie spostrzeżeń. Okres stażu - wnioski, notatki z obserwacji.
2. Dokumentacja działań pedagogicznych. - gromadzenie dokumentacji z obserwowanych lekcji;
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków wynikających z analizy. Okres stażu - scenariusze zajęć, ankiety, testy.
3. Obserwacja i pomoc w przygotowaniach do różnego rodzaju imprez prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - obserwacja przygotowań do różnego rodzaju imprez szkolnych;
- pomoc w przygotowywaniu różnych imprez szkolnych. Okres stażu - wnioski i notatki z przygotowań i przebiegu imprezy.

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA SZKOŁY (w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu) ORAZ OMÓWIENIE ICH Z OSOBĄ W OBECNOŚĆI KTÓREJ ZOSTAŁY

1. Opracowanie harmonogramu zajęć prowadzonych przez stażystę i obserwowanych przez opiekuna stażu. - przygotowanie formularza zawierającego dane o terminach i tematyce zajęć. wrzesień Kserokopia formularza.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. - opracowanie scenariusza zajęć;
- konsultacja z osobą hospitującą; Okres stażu - konspekty z zajęć;
- wnioski uwagi do realizacji na przyszłość.
3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. - gromadzenie dokumentacji;
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków. Okres stażu - scenariusze zajęć, programy, plany dydaktyczne, ankiety, testy.

UCZESTNICTWO W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

1. Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej;
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski. 09.2009 r. - wdrażanie wniosków do planu rozwojowego.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu -portale internetowe.
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej. - wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji. Okres stażu - scenariusze lekcji.
4. Opracowanie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła Informatycznego. - przygotowanie planu działania SKI i jego realizacja. Okres stażu - program zajęć;
- dziennik zajęć.
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach. Okres stażu - świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy -opieka nad pracownią komputerową;
- tworzenie zestawów testów, konspektów;
- gromadzenie materiałów dydaktycznych. Okres stażu - pomoce dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.