X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7566
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Stachowiak
Publiczne Przedszkole w Drezdenku
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2007 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2010 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA:

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

FORMY REALIZACJI:

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

2.Analiza zadań i potrzeb przedszkola.

FORMY REALIZACJI:

- Analiza dokumentacji przedszkolnej.

3.Udział w formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola.

FORMY REALIZACJI:

- Aktywny udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, studiowanie literatury fachowej.

4.Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy.

FORMY REALIZACJI:

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

5.Udział w pracach zespołu zadaniowego: opracowanie programu wychowawczego dla przedszkola oraz programu naprawczego.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowanie programu, zatwierdzenie przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną, realizacja programu.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA:

1.Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowanie materiałów dla rodziców; zaproszenia, podziękowania; sporządzanie ankiet, kwestionariuszy.

2.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

FORMY REALIZACJI:

- Przygotowanie materiałów dydaktycznych.

3.Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym.

FORMY REALIZACJI:

- Wykorzystywanie stron internetowych do zbierania informacji dotyczących konferencji metodycznych, kursów i warsztatów umożliwiających pogłębienie już nabytych i zdobywanie nowych wiadomości edukacyjnych.

4.Zdobywanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy.

FORMY REALIZACJI:

- Ukończenie kursu komputerowego, próba umieszczenia planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA:

1.Pełnienie obowiązków opiekuna stażu,.

FORMY REALIZACJI:

- Pomoc w napisaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego, dzielenie się spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych zajęć, udostępnianie scenariuszy zajęć.

2.Umieszczenie w bibliotece przedszkolnej własnych opracowań.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć uroczystości, referatów.

3.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

FORMY REALIZACJI:

- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć z wybranej tematyki.

4.Uczestnictwo w pracach zespołu dydaktycznego.

FORMY REALIZACJI:

- Pisanie planu pracy placówki w latach 2008/2009 i 2009/2010.

5.Aktywny udział w pracach zespołu zadaniowego.

FORMY REALIZACJI:

- Praca w zespole przygotowującym scenariusz i program artystyczny na uroczystość obchodów 30-lecia istnienia placówki.

6.Opracowanie materiałów dla rodziców i nauczycieli.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowanie samodzielnie lub we współpracy referatów na zebrania dla rodziców i Rady Pedagogicznej.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA:

1.Przygotowanie programu propagującego akcję „Cała Polska czyta dzieciom” pt. Czytajmy naszym dzieciom.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowanie programu, zbieranie materiałów, pomocy, literatury do wykorzystania w realizacji programu.

2.Opracowanie programu z zakresu ekologii pod hasłem „Przedszkolak strażnikiem przyrody”.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowanie programu, określenie celów i realizacja.

3.Współudział w tworzeniu programu „Przedszkolak małym ratownikiem.

FORMY REALIZACJI:

- Zbieranie potrzebnych materiałów do opracowania programu, realizacja programu.

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA:

1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

FORMY REALIZACJI:

- Ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych.

2.Organizowanie wycieczek przedszkolnych i spotkań z ciekawymi ludźmi.

FORMY REALIZACJI:

- Opracowanie i realizacja planów wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.

3.Organizowanie uroczystości i spotkań z rodzicami, dziadkami.

FORMY REALIZACJI:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości o charakterze rodzinnym według harmonogramu uroczystości przedszkolnych.

4.Współudział w redagowaniu i wydawaniu gazetki przedszkolnej „Wesoły Przedszkolak”.

FORMY REALIZACJI:

- Wyszukiwanie materiałów, pisanie artykułów, notatek, składanie czasopisma.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA:

1.Współpraca ze Szkołą Życia.

FORMY REALIZACJI:

- Organizowanie wspólnych zabaw oraz czytanie bajek, baśni podczas akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

2.Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka.

FORMY REALIZACJI:

- Udział w lekcjach klas młodszych, wspólne spotkania, imprezy, zabawy.

3.Współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. ks Józefa Tischnera.

FORMY REALIZACJI:

- Uczestnictwo w spotkaniach w bibliotece podczas czytania bajek, wypożyczanie książek do wspólnego czytania.

4.Współpraca z Ratownictwem Medycznym.

FORMY REALIZACJI:

- Spotkania z ratownikiem medycznym, zapoznanie z zawodem.

5.Współpraca z Policją.

FORMY REALIZACJI:

- Spotkania i pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa i ostrożności w kontaktach z obcymi.

6.Współpraca z Nadleśnictwem Smolarz.

FORMY REALIZACJI:

- Pogadanki na temat ochrony przyrody, spotkanie z leśnikiem, udział w konkursie plastycznym „Mój las”.

7.Współpraca z Sanepidem.

FORMY REALIZACJI:

- Spotkania z pracownikiem Sanepidu.

8.Organizowanie akcji „Sprzątanie świat”.

FORMY REALIZACJI:

- Udział dzieci w sprzątaniu najbliższej okolicy.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA:

1.Opis dwóch przypadków.

FORMY REALIZACJI:

- Nazwa problemu,
- Krótka charakterystyka problemu,
- Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań,
- Uzyskane rezultaty,
- Uwagi i wnioski końcowe.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.