X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7515
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
Edyty Wilento
nauczyciela mianowanego
Publicznego Przedszkola w Drezdenku
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2007r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2010r.

&8ust.2pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA:

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela mianowanego-poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego,wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
-Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych:MEN,portalu edukacyjnego edux itp.-materiały.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola-plan rozwoju zawodowego.

2.Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Analiza dokumentacji przedszkolnej-uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju,dokumentacja przedszkola.

3.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola-zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

-Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną-notatki.

4.Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Przygotowywanie pomocy dydaktycznych-pomoce.

5.Udział w pracach zespołu zadaniowego:
opracowanie programu wychowawczego dla przedszkola oraz opracowanie programu naprawczego.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.Wdrożenie do realizacji-program wychowawczy zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.Program naprawczy.


&8ust.2pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA:

1.Zdobywanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Ukończenie kursu komputerowego-zaświadczenie.
-Opracowywanie materiałów dla rodziców oraz wykorzystywanych w pracy z wykorzystaniem techniki komputerowej-materiały.

-Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej-materiały.
-Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronach internetowych-zaświadczenia,materiały zamieszczone na stronach internetowych:scenariusze zajęć,plan rozwoju zawodowego itp.


&8ust.2pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA:

1.Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń-wpisy w księdze protokołów, potwierdzenie dyrektora.

2.Zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Prowadzenie zajęć dla nauczycieli z wybranej tematyki,udostępnianie scenariuszy zajęć-scenariusze zajęć,potwierdzenie obecności nauczyciela.

3.Pełnienie obowiązku opiekuna stażu.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Pomoc w napisaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego,dzielenie się spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych zajęć, udostępnianie scenariuszy,pomoc koleżeńska w rzetelnym wypełnianiu obowiązków-scenariusze,potwierdzenie dyrektora.

4.Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu różnych materiałów,ankiet,scenariuszy zajęć,uroczystości,referaty.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Zamieszczenie materiałów w biblioteczce przedszkolnej-ankiety,scenariusze,referaty i inne materiały.

5.Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu dydaktycznego.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Pisanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczego na rok 2008/2009,2009/2010-plan pracy.

6.Aktywny udział w przygotowaniach programu artystycznego z okazji Jubileuszu 30-lecia przedszkola.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Praca z dziećmi według przygotowanego scenariusza uroczystości:wiersze,piosenki,tańce,zabawy ruchowe-scenariusz uroczystości, zdjęcia.

7.Opracowanie materiałów dla rodziców.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Opracowanie i wygłoszenie referatu na zebraniu z rodzicami w roku przedszkolnym 2007/2008,2008/2009,2009/2010-tekst referatu
-Współudział w prowadzeniu kącika o tematyce zdrowotnej dla rodziców-potwierdzenie dyrektora.


&8ust.2pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


ZADANIA:

1.Opracowanie i wdrożenie programów:

a)"Muzyczne spotkania"-2007r.
b)"W krainie bajki i baśni"-2008r.
c)Współudział w tworzeniu programu "Przedszkolak małym ratownikiem" -2009r.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programów oraz merytoryczne opracowanie ich treści-programy,wpisy w dzienniku.


&8ust.2pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA:

1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Udział w kursie kwalifikacyjnym lub podjęcie studiów podyplomowych "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"-zaświadczenie.

2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, warsztatach-zaświadczenia.

3.Współudział w redagowaniu i wydawaniu gazetki "Wesoły przedszkolak".

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Wyszukiwanie materiałów, pisanie artykułów, składanie czasopisma-materiały przygotowywane do gazetki, egzeplarze w bibliotece.

4.Organizowanie wycieczek przedszkolnych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi realizowane zgodnie z planami miesięcznymi-wpisy w dzienniku,notatki.

5.Organizowanie uroczystości przedszkolnych według kalendarza imprez.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Przygotowanie scenariuszy i zorganizowanie imprez np.Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Spotkanie Wigilijne-scenariusze, wpisy w dzienniku, zdjęcia.


&8ust.2pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA:

1.Współpraca z orkiestrą dętą.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Zaproszenie orkiestry do przedszkola, prezentacja instrumentów-wpisy w dzienniku, potwierdzenie dyrektora,notatki.

2.Współpraca ze Szkołą Podstawową oraz ze społecznością lokalną.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Zorganizowanie przedstawień teatralnych dla uczniów kl.I-III ze Szkoły Podstawowej, młodszych grup przedszkolnych oraz dzieci nieuczęszczających do przedszkola-wpisy w dzienniku,potwierdzenie dyrektora, notatki i scenariusze.

3.Współpraca z Ratownictwem Medycznym.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Spotkanie z ratownikiem medycznym-przedstawienie dzieciom specyfiki zawodu-wpisy w dzienniku,potwierdzenie dyrektora,notatki.

4.Współpraca z Komendą Policji.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Spotkania z policjantem,pogadanki-wpisy w dzienniku,notatki.

5.Współpraca z Nadleśnictwem "Smolarz".

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Spotkanie z leśnikiem, pogadanka,zwiedzanie szkółki leśnej, udział w konkursie plastycznym "Mój las"-wpisy w dzienniku,notatki.

6.Współpraca Biblioteką Publiczną.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Wycieczka do biblioteki,założenie karty czytelniczej-wpis w dzienniku,notatki.

7.Organizowanie Akcji "Sprzątanie Świata".

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Udział dzieci sprzątaniu najbliższej okolicy-wpis w dzienniku,notatki.


&8ust.2pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA:

1.Opis dwóch przypadków.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI:

-Nazwa problemu.
-Krótka charakterystyka problemu.
-Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań.
-Uzyskane efekty-opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.