X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7489
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dziennik Ustaw z 2004 r. NR 260 pozycja 2593)

Nauczyciel odbywający staż: mgr Aneta Sitko

Posiadany stopień: nauczyciel kontraktowy

Zajmowane stanowisko: nauczyciel przyrody

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

Opiekun stażu: mgr Beata Hawel

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.

Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

------------------------------------------------------

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA:

1. ROZBUDOWA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY - formy realizacji

• prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego
• gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki
• gromadzenie interesujących konspektów lekcyjnych i stosowanych pomocy dydaktycznych
• wzbogacenie bazy pracowni przyrodniczej o nowe pomoce dydaktyczne
• prowadzenie i uzupełnianie teczki wychowawcy klasowego

2. ROZBUDOWA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY - sposób dokumentowania
• gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp.
• bibliografia
• konspekty lekcji i pomoce dydaktyczne
• plansze, plakaty przedmiotowe, mapy
• teczka wychowawcy

3. DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY - formy realizacji

• udział w różnych formach doskonalenia: warsztatach metodycznych, konferencjach, wykładach itp.
• obserwacje zajęć otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
• opracowywanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych np. Dnia Ziemi
• opracowanie planu pracy szkolnego koła przyrodniczego
• zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”, uczestnictwo uczniów oraz jej zadania i cele
• zorganizowanie zbiórki pieniędzy na Ligę Ochrony Przyrody w klasach I - VI

4. DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY - sposób dokumentowania
• zaświadczenia
• arkusze obserwacji lekcji
• konspekty, arkusze hospitacji lekcji
• scenariusze uroczystości szkolnych
• plan pracy szkolnego koła przyrodniczego
• pisemna dokumentacja, zdjęcia

5. DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ - formy realizacji
• analiza osiągnięć uczniów (sprawdziany, diagnozy)
• analiza błędów własnej pracy oraz przedstawienie zamierzeń i programu naprawczego
• przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

6. DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ - sposób dokumentowania

• sprawozdanie
• program naprawczy
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

------------------------------------------------------

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA:

1. POGŁĘBIANIE WIEDZY NA TEMAT POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW - formy realizacji
• rozpoznanie sytuacji i opracowanie dokumentów badających relacje między uczniami w sferze przyjaźni, koleżeństwa, rozwijania zachowań społecznych
• współpraca z najbliższym otoczeniem dziecka

2. POGŁĘBIANIE WIEDZY NA TEMAT POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW - sposób dokumentowania
• pisemna dokumentacja
• wpisy w dzienniku lekcyjnym, zaświadczenie od pedagoga szkolnego

3. ROZPOZNANIE SYTUACJI SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNEJ UCZNIÓW - formy realizacji
• realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• promowanie sukcesów i osiągnięć w różnorodnej formie
• pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i cywilizacyjnych uczniów - spotkania z policjantem, z osobami prowadzącymi terapię uzależnień
• podejmowanie działań spierających społeczny rozwój ucznia oraz realizację jego potrzeb

4. ROZPOZNANIE SYTUACJI SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNEJ UCZNIÓW - sposób dokumentowania
• pisemna dokumentacja
• dyplomy, wyróżnienia, nagrody

5. ROZWIJANIE EKOLOGICZNYCH ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW - formy realizacji
• organizacja wycieczek szkolnych
• przygotowanie uczniów do konkursów pozwalających odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi

6. ROZWIJANIE EKOLOGICZNYCH ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW - sposób dokumentowania
• karty wycieczek
• potwierdzenia udziału w konkursach
• zapisy w dziennikach lekcyjnych

------------------------------------------------------

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA:

1. POSZERZENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA - formy realizacji

• ukończenie kursów, szkoleń komputerowych

2. POSZERZENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA - sposób dokumentowania

• zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń

3. KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ INTERNETU W PRAKTYCE SZKOLNEJ - formy realizacji

• korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, testów, ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć
• wykorzystanie internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji i zajęć koła przyrodniczego

4. KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ INTERNETU W PRAKTYCE SZKOLNEJ - sposób dokumentowania

• pisemna dokumentacja
• scenariusze lekcji

5. KORZYSTANIE Z INTERNETU JAKO ŹRÓDŁA ZDOBYWANIA INFORMACJI W PROCESIE DYDAKTYCZNYM - formy realizacji
• korzystanie z internetu w celu zdobycia nowych informacji, pogłębienie wiedzy, szukanie informacji przyrodniczych

6. KORZYSTANIE Z INTERNETU JAKO ŹRÓDŁA ZDOBYWANIA INFORMACJI W PROCESIE DYDAKTYCZNYM - sposób dokumentowania
• pisemna dokumentacja

7. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGI KOMUNIKACYJNEJ - formy realizacji
• komunikowanie się ze współpracownikami drogą elektroniczną, wymiana ciekawych scenariuszy lekcji oraz różnorodnych informacji

8. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGI KOMUNIKACYJNEJ - sposób dokumentowania
• potwierdzenie opiekuna stażu

------------------------------------------------------

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA:

1. ROZWIJANIE WŁASNYCH KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH - formy realizacji
• rozwijanie nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami oraz życzliwe i otwarte kontakty interpersonalne
• rozwijanie współpracy z innymi nauczycielami, rzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków
• gromadzenie artykułów, materiałów, książek z zakresu psychologii i pedagogiki, pogłębianie tej dziedziny wiedzy

2. ROZWIJANIE WŁASNYCH KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH - sposób dokumentowania

• pisemna dokumentacja
• opinia opiekuna stażu oraz Dyrektora Szkoły

3. AKTYWNE REALIZOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH - formy realizacji
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy indywidualne oraz obserwację uczniów
• współpraca z rodzicami oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• współpraca z organizacjami wspierającymi pracę szkoły

4. AKTYWNE REALIZOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH - sposób dokumentowania
• wpisy w dzienniku lekcyjnym oraz protokole zebrań z rodzicami
• protokólarz spotkań z rodzicami
• pisemna dokumentacja
------------------------------------------------------

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA:

1. POSZERZENIE WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO - formy realizacji
• zapoznanie się z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole
• aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• posługiwanie się przepisami prawa oświatowego w pracy zawodowej

2. POSZERZENIE WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO - sposób dokumentowania
• pisemna dokumentacja

3. AKTYWNE UCZESTNICTWO W TWORZENIU PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - formy realizacji
• udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne

4. AKTYWNE UCZESTNICTWO W TWORZENIU PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - sposób dokumentowania
• pisemna dokumentacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.